Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Hawatem - supplement , 1987, Israel, Hebrew"

See other formatsסר ט נ א 

7 

אפש ר סל ף סו ף להתפאר , 

קור ה מולנ ו פלא , 

הצז־ ק שו ב טוח ן מה ר 

- ימי ם יפי ם כאלת . 
י , י ־ * ־ 1 

בל י המתנות , ענו י הדי ן 
שבועות , שנ ה שנתיי ם 

ד ־ ז י 1 ז ־ י 

היו ם גז ר דין , ע ל הסכי ן 
מיד , אח ת ושתים . 

אב ל בי ן ב ל המחמאו ת 
משמ ן מוק ש צן־ךי , 
צרי ך בלה ט השפיטו ת 
היט ב לשי ם ל ב ולראו ת 
שבטעות , שלי א נשפ ט 
ג ם אין ה יהוךי . 


קוג * לורי א 


נשט ח / ח 1 לסנגר ם 


ניפול , א ז מה ? 


מועדו ן *רינת " בגבעתיי ם הו א מוערו ן חברת י למפגרי ם מתבגרים , 
בלומר , גילא י 18 ומעלה . ארב ע פעמי ם בשבו ע ה ם נפגשי ם 
במוערן ן בחוג י ספורט , מוסיקת , בישו ל ועור . אתמו ל חגג ו חניכ י 
מועדו ן -רינת " א ח מסיב ת החנוכ ה שלה ם ב-כי ת ראשונים " 
בגבעתיים . קצ ת באיחור , בגל ל אילוצי ם ש ל אול ם תפו ס ורא ש עי ר 
תפוס . 

הסופגניו ת ושיר ת "ימ י החנוכה ׳ נרא ו קצ ת אנכרוניסטיי ם אב ל לא ף 
אח ר ל א הי ה איכפת . כט ח ל א לחניכי ם שבהדרכת ם ש ל דג ה ומש ה 
שר ו בהתלהבו ת ע ל הבמה , רקד ו בדבקו ת מרשימ ה והציג ו הצגה . 
הוסע ה חביבה , א ם כ י מביכ ה מד י פעם , ע ר כד י צחקוקים , א ת מ י 
שאיג ו מכי ר מקרו ב אוכלוסיי ה זו . • בקה ל ישב ו החורי ם הגאי ם ובמ ו בהצג ת במדסס ר הבזיק ו פלאשי ם 
לעכו־ ■ מילוי ם המגודלי ם שלהם , שנופפ ו לה ם כשלו ם וחייכ ו חיו ך 
רח ב למצלמ ה ש ל אמא . מאחו ר ישב ו נערי ם וגערו ת מתנוע ת -כנ י 
עקיבא " שאימצ ו א ת מועדו ן "רינוו׳י . ובשור ה הראשונ ה ■יי ■ רא ש 
העיר , יצת ק ירון , מנה ל מחלק ת הרווחה , :יצחק : שתק , ורינ ת גפני , 
היוזמ ת והרו ת החי ה מאוצרי י פעילו ת זו ■ ואחרו ת בגבעתיים . 
פטר , או 1 ר החניכים ! -רצינ ו שיכיר ו אותם , של א יפחד ו מאיתנר , 
לאח ר ההפסק ה הופיע ו אורחי ם מפנימיי ת';שיקמן ד מרעננה , י■ ■ ־ : 
מפגרי ם מתבגרי ם שמרכיבי ם מקהל ה ותזמור ת בהדרכ ת יונ ה כה ה 

הופע ה מרגש ת ומקצועית , 

החניכי ם לומדי ם תווי ם לפ י צבעי ם וכשמישה ו אזמ ר להם : ■את ם • 
יות ר מר י קרובי ם לסו ף הבמה , מישה ו יסול , עוג ה אח ת החניכות : 
-ניפול , א ! מה ר צותקוז , מאושרת . באמ ת מאושרת . 

רת* ת סורגנקוטו ן 

עור ך -עמודאתויי" : אפ י ל ו רא ו 1 . י ־\ י , 


^ 11 שמ ד 


נותלטח/עו ז 


כרמי ת גיא , אתמו ל ביומ ן העדרי ם 
ש ל "קו ל ישראל" : "השיפו ט המהי ר 
בבת י המשפ ט העבאיי ם ברעוע ה 
ובגדה , נמש ך היו ם בכ ל עוזו" . 


שטעח-סוח /"ס 1 ל!ס " קפיצ ה קטנ ה לחו״ ל 


כב ר קרו ב ל־ 3 שני ם לפרסו ם 

*ורשבסקי־פרייליך־רוכר ׳ 

(.רלק" , -ישרכארט־׳ , -נקט ר 
מור " ועכשי ו ג ם כנ ק ריסקונט ) 
נחש ד נעניינו ת ובניכור . לשו ן 
הפרסו ם שלו , רעיונותי ו ואפיל ו 
ביצוע ם נתפס ו כגבוהי ם מדי , 
מימתוחכמיס 1 ׳ . -ישרכארט , 
ידירי" , -דל ק צלחה " 
ו״תהתונית" , ה ן ר ק שלו ש 
דוגמאו ת אקראיות , שלו ש 
דוגמאו ת לרמ ה מקצועי ת גבוה ה 
מצ ר אח ד ולחוס ר הבנ ה בסיס י 
א ח קהל י המטר ה הישראל י מצ ר 
שני . 

א ך רומ ה שמס ע הפרסו ם החר ש 
ש ל חבר ת הקוסנוטיק ה -יהודי ת 
מילר" , הו א בבחינ ת שינוי־מ ה 
כחדטי ת המשר ד ובתפיסת ו 
הפרסומית . מצ ע הפרסו ם ש ל 
-יהודי ת מילר׳ , המציג ה א ת 
"סולנם" , סרר ת מוצר י טיפו ח 
ע ם ג׳ינסנ ד ופלצנטה , הו א אול י 
מס ע הפרסו ם הראשו ן הבול ט 
ש ל ורשבסק י שאפש ר להבי ן ב ו 
במ ה המדוב ר ולמ ה התכוו ן 

הפרסומאי . 

ש ם הסדר ה בול ט מספי ק כיא ה 
לש ם חד ש בשלב י חדירה : 
יתרונו ת הסדר ה —גיינסנ ר 
ופלצנטה , הראשו ן שור ש 
אכווט י מהמזר ח והשנ י חומ ר 
ביולוג י המורכ ב מתא י שיליי ח י 
— בולטי ם מספיק , ממ ש כמ ו 
שכתו ב בספר ; ש ם היצרני ת 
בול ט א ף ר׳וא , עובר ה קריטי ת 
בכ ל הקשו ר למוצר י קוסמטיקה : 


הסלוג ן הרו־משמעי , -כ ל החיי ם 
לפנייך" , ע ם רג ש ב״פה' , הו א 
נחמד , א ם כ י מיות ר במקצת : 
צילו ם המוצרים , מיקומ ם ומיר ת 
החשיבו ת ל ה ה ם זוכי ם הו א 
טוב ; וצילו ם הדוגמני ת ילדה ־ 
איש ה ז ו הו א מעול ה ומגרי ר 
היט ב למ י מתכוו ן הפרסומא י 
א ת חיציו . 

אול ם למרו ת ב ל האמו ר לעיל , 
כלומ ר למרו ת כ ל היתרונו ת 
שה ם בבחינ ת אלף־בי ת לפרסו ם 
ושורשבסק י גיל ה אות ם ר ק 
עכשי ו — וג ם ז ה טו ב — 
לוק ה מס ע הפרסו ם הז ה בחסרו ן 
מל ט שנעו ץ כנרא ה כתהלי ך 
המעב ר מהתפיס ה הפרסומי ת 
האלטיסטי ח לתפיס ה האנושית , 
חיום־יומיח . 

למס ע הפרסו ם ש ל -יהודי ת 
מילר ״ — וכאמו ר זה ו מס ע 
פרסו ם טוב , נכון , מקצוע י ונעי ם 
־ - חס ר מג ע אנושי . חסר ה 
נשמה . חס ר המג ע הישראל י 
הח ם והחוצפג י המבדי ל בי ן 
מודע ת קוסמטיק ה כ״ווג׳ ׳ 
למודע ת קוסמטיק ה כ״לאשה" , 
הכ ל כל־כ ך צפוי , כ ל כ ך נכון , 
ב ל כ ך מקצועי , ע ר שנרמ ה ל ך 
שלמ י שהג ה א ת מס ע הפרסו ם 
הז ה י ש פני ם ע ם חיי ם 
מאחוריה ם ול א לפניהם , כמ ו 
שמבטיח ה הסיסמה . וכב ל זאת , 
ול י ר ק ע ל מנ ח לסיי ם בנימ ה 
מפויס ת ופרודוקטיבית , מגיע ה 

ל-ורשבסקי־סרייליו־רובד ׳ 

הרמ ת -לחיים " קטנה . 

ח ן גתליל * 


אזסל/סשחקמנו ו 


נשי ם החוצה ! 


תיפ ח רוח י א ם אנ י מסוגל ת להבי ן מרו ע נשי ם נדחקו ת בכ ל 
כוח ן להשוןח ף בבחיר ת המועצ ה הרתי ח א ו ר ב ראש י לתל ־ 
אביב , גו ף שמכהני ם ב ו א ך ור ק גברים , מוס ד שאינ ו מכי ר 
נגשי ם ככנ י ארם , המבז ה א ת,האשר י כיצו ר טמ א — מ ה לנ ו 
ול ה 

במקו ם להידח ק לגוף ־ הבוח ר א ת המוס ד האולטר א שוביניסט י 
.הזה , חייבו ת דינשי ם להחרי ם אוח ו לחלוטין * ל ו החל ו הנשי ם 
באר ץ לסל ב לשת ף פעול ה;ע ם הגופי ם הדתיים , לסר ב 
להינש א על־ירם , לסר ב להתגר ש בבת י הרי ו שלהם , לסר ב 
להכי ר בחוקיות ם ע ל פ י העיקרו ן הידו ע מימ י מלחמ ת 
העצמאו ת האמרקיגי ת האומר ; אי ו מיסו י בל י ייצו ג — היינ ו 
מעמידו ת אות ם במקומם . 

י הגשי ם הרתיו ח , המוכנו ת להשלי ם ע ם הסטטו ס הנחו ת שלמ ן 
(חת ת האמתל ה העתיק ה *כ ל ככור ה ב ת מקי ר פנימה" ) יוכל ו 
להמשי ך לשח ף פעול ה ע ם:המוסדו ת הדתיי ם א ם רצונ ם בכך . 
אב ל אנהג ו הנשי ם החופשיו ת צריכו ת להחרי ב אותם , כפ י 
שאד ם שחו ר מחרי ם גו ף הפוס ל אות ו ־וידיור י מחרי ם.גוף ' 
המסר ב להכי ר מכליותיו . :׳ , 

מוב ן מאלי ו של א ר ק גשיט , כ י א ם ג ם גברי ם חופשיי ם 
חייבי ם להחרי ם א ת הגופי ם הללו , המבזי ם א ת אינושיותינו , : ־ 
אב ל לכ ר דרוש ה רמ ה יות ר גבוהה ; ש ל מבנה , כ י ז ו דרס ־ ; 
ש ל עולם , שאד ם אינ ו מזן־ד ז לוות ר ע ל סריורלניוו/ , ,הגשים , 
לעומ ת זאת , חייבת * למיכלשח ק א ת חמשת? ) המכו ר מוז־ !: • 
ולמנו ע מעצמנ ו חרב ה ביזיו ן וקצף , ־ , ־■■:: ; ־ י ■ • , ״ ; י;:׳ . • 

' ■' : " י ־•־' ; יעלל 1 ט ן 


סד ף / סיפ!ר 11 יהתו 0 

הב ד בטבל ה אח ת 

סרימ ו לוי ן "הטפל ה המחזורית" ; מאיטלקית ! עמנוא ל 
בארי ; עיצו ב עטיפה ! יע ל שורץ , ציו ר עטיפת ! הנ ם 
חרטונו״ ן הוצא ת הקיבו ץ המאוחד , ספר י סימ ן קריאה , בי ת 
הוצא ה כתר/פדר ת הפפריה ; 1987 ; 174 עמודים . 

את ה קור א א ת -הטבל ה המחזורית " ולפת ע ברו ר לך , שא ם את ה ג ם 
כימאי , ג ם סופ ר וג ם מוכש ר — הטבל ה המחזורי ת ש ל יסודו ת 
הטבע , הי א הי א החו ט המקשר . ואצ ל פרימ ו לוי , אי ן טבע י משימו ש 
בטבל ה המחזורית . כ ל סיפו ר והיסו ד שלו . כ ל יסו ר והסיפו ר סבי ב 
לו . 

אומ ר פרימ ו לוי : -הספ ר הו א היסטוריה״.ש ל מקצו ע ותכוסותיו , פוימ ו לוי , כס י שצול ם לפג י מוח ו באפרי ל 1987 

נצחונותי ו ומצוקותיו , שכ ל אר ם מבק ש לספ ר כשהו א מרגי ש שח ו 
קרו ב א ל קצ ה קש ת הקרייר ה שלו , והאומנו ת שו ס אינ ה אלוכ ח . 
לפניו" . והו א מסיי ם בסיפור ו ש ל אטו ם פחמן , שהו א יסו ד החיים , 
כר י לסמל , אולי , א ת הצור ך הנוא ש של ו לחיים . 
אתר י פרימ ו לוי , תיסורו ת כטב ע אינ ם ד ק אותיו ת ומצ ב צבירה . כ 
אח ד מו ט הו א קס ם מש ל עצמו , המצטרפי ם ית ר למ ן ספ ר קסו ם 
המשל ב . סיפור י נערו ת באיטלי ה הפאשיסטיח , ד״בזקי־חוש ף ע ל 
אושווי ץ(ג ם שם , מסתבר , עסק ו בכימיה ! ותחנו ת ש ל כסף , עופר ח 
ביי ל ואב ץ אש ר גקר ו בחי י לוי . 

וכמ ו אוח ו אטו ם פחמן ,-שהו א אול י היסו ד לכתיב ת הספר , המרח ף 
בי ן עולמו ת ופרצ י אנרגי ה שוגי ם ומשוני ם — ב ך ג ם עט ו ש ל 

סרימו . והכ ל משתל ב לטבל ה אחת . 

■״■;■ • אפ י לנ ח 


ישיב ת חמע ר הפוע ל 
ש ל ההסתדרו ת הכללי ת 

^זמ<שי ; יי ; ב^ 3 מ תשגדח,/ ?, 31.12 
גשע ה 9.00 בבוק ר בא^הימימתלקומ ח 1 


-די ■ היום : מי^גי ג ויחיזתדרוו * לשג ת 19$$ 


עבייד 20 


[ 1 ׳ 


לציונות-לסוציאליזמ-לאזזו ת עמי ם 
... . ו׳-, . .׳-• > ו׳־׳- , 


1 

! ׳ .׳ ׳ ! ־, 1 

1 ■ - ־ : . , ־ ■ < ''־,ג י * .•■'־ ׳ , - 1 ■ 

ו •;, ן 


ב.:■■ } ׳־••: < ^ ! : 
\ . 

־,ר•::• ■ ז 


12 $ | 


ידיע ה שהתאמת ה נעבו ר ם 3 שנ ה 

מא ת דפנ ה ורדי , כתב ת •ע ל המשמר * בבריטני ה 
לונדון . — בריטני ה ואוצות־הכרי ת החל ו להיו ת מודאגו ת מההשפע ה הסובייטי ת ע ל סורי ה 
כנ ר בשנ ת 1957 . ובריטני ה ניסת ה להפעי ל לח ץ ע ל ארה׳ ב כר י שז ו תיפע ל נעני ץ זרי , — 
ב ך עזל ה ממיסמכ י משר ר החו ץ הבריט י שפורסמ ו אתמו ל כלונרח ■ 
נצי ג -ע ל המשמר ־ בבריטני ה לפנ י 30 שג ה נר ם דאג ה למשר ר התז ץ הבריטי , כאש ר ריווח , 
שבריטני ה היתל ה במדיניו ת חרש ת שמטרת ה לפיי ס א ת שלי ט מצרים , נאצר , ע ל חשבו ן 
ישראל . משר ד החו ץ הבריט י סיוס ם הכחש ה ליריע ה וו , א ך מרימסמבי ם שפורסמ ו עת ה נראה , 
שהיריע ה המקורי ת הית ה נמנה . 


יו ם ה / י , בטב ת תשמ״ח , 31 בדצמב ר 1987 / שצ ח מ״ ח מס ׳ 13535 / המחי ר 1.10 ש״ ח כול ל מ ע ט 


נוחו ת צה״ ל בשטחי ם נערב׳ □ "למנו ע 

התלקחו ת חדשה " בי ס הטר ח מח ו 

■ 1 


אוה״ב : גירושי ם מנוגדי ם 
לחו ם ־ ־ ויחדש ו אי־השק ט 

הנוש א הופ ך לסל ע מחלוק ת בי ן מצרי ם לישרא ל 

מא ת איר י חורביץ , כת ב -ע ל המשמר " וסוכנויו ת הידיעו ת 
ושינגטון . — ארה״ ב חוששת , שא ם תגר ש ישרא ל פלשתיני ם 
מהשטחים , הי א עלול ה לעור ר אי־שק ס נוס ף ולהפ ר א ת החו ק 
הבינלאומי , א ך לפ י שע ה -אי ן לנ ו כ ל מיר ע שלפי ו בוצע ו גירושים ' 
— אמר ה אתמו ל דובר ת משר ד החו ץ האמריקני , פילי ם אוקלי . 
הדובר ת סרנ ה להגי ב ע ל דבר י רא ש הממשל ה יצח ק שמיר . שדח ה א ת 
ד,.עצות " האמריקניו ת נג ר גירושי ם כאל ה ואמר , כ י ישרא ל תעש ה כ ל 
הנרא ה ל ה כד י להבטי ח א ת בטחוני - 
אש״ ף ומצרי ם פועלי ם באופ ן נמר ץ למנו ע גירו ש תושבי ם 
מהשטחים . ג׳יאה ר ואבראיאד , מנהיג י אש״ף , מס ח בואיונות , 
שהארגו ן השי ג התחייבויו ת ממדינו ת ערביו ת שכנו ת.לישרא ל — 
לבנון , מצרים , יו־ר ן וסורי ה — ל א לאפש ר כניס ת פלשתיני ם 
מהשטחים , 'שיגורש ו על־יר י ישראל , לתחומן . נוש א הגירושי ם גהפ ר 
לסל ע מחלוק ת חד ש בי ן מצרי ם לישראל . 


רבין : אנ ו ערוכי ם ומוט ב של א יעמיד ו אותנ ו בניסיו ן • ניק ר אתמו ל במיתק ן 
הכליא ה בדהרי ה ואמר : הלווא י והיית י נתו ן בתנאי ם כאל ה כשהיית י עצו ר 
אצ ל הבריטי ם • מתיחו ת בג׳בלי ה - נע ר שנפצ ע מיר י צה״ ל מ ת מפצעי ו 
• 60 נשפט ו אתמו ל בשכ ם ו־ 20 בעז ה • הקונסו ל דרייפר : משקיפי ם 
אמריקניי ם מדווחי ם כ י המשפטי ם מתנהלי ם בצור ה נאות ה וע ל פ י החו ק 

מא ת אב י בניה ו כתבנ ו הצבאי , זרועו ת חביטחיז ׳ צח״ ל צח״ ל מתוגב ר בע ת מוחו ת 
זחב ה מוז ם ושל י יחימוביץ ׳ ומשטר ת ישרא ל מגבירי ם א ת גדולי ם ברצוע ת עזר , ובגד ה 
כתב י -ע ל המשמר " דעתנו ת לקרא ת יו ם וזשג ה המערבית . דימפקדי ם והחיילי ם 

'ומא ת כתב י עתי״ ם להקמ ת השת״ ח שיצויי ן מהד י • וחשש ו בעמו ד 2 ) 


צח״ ל מתוגב ר בע ת מוחו ת 
גדולי ם ברצוע ת עז ה ובגד ה 
המערבית . המפקדי ם והחיילי ם 
• נתמש ך בעמו ד 2 ) המלצו ת בקש ר 
לגירושי ם הונח ו 
לבנ י הקבינ ט 

מת א דלי ה שחור' , 
הכתב ת המדיני ת 
ש ל -ע ל המשמר " 

בפג י הקבינ ט הונח ו אתמו ל 
המלצו ת שגיב ש צוו ח הסבר ה 
במשד ר החו ץ בקש ר לגירושים • 
הצוות , שהני א בחשבו ן ר ק א ת 
התרמי ת ההסברתי ת ש ל ישרא ל 
— ול א שיקול י בטחו ן — 
המלי ץ דמלצות . הקבינ ט ל א 
החלי ט לגב י המלצו ת אלד - א ד 
הית ה התייחסו ת אליה ן בפהל ר 
הריון . 

אש ר לסניי ת ארצו ת הברי ת 
לישרא ל של א לנקו ט בגירושים " 
הרע ה בקכיג ט היתר, , כ י ל א 
מקוב ל העקרו ן שארה״ ב 
מתערב ת כענ ץ זר, " שהו א 
בטתוני־פגימי . סוכם , כ י בשיחו ת 
ע ם נציג י ארה״ב , יור ו נציג י 
ישרא ל -ע ל העצה׳ * ויודיעו , כ י 
ישרא ל תנה ג לפ י האינטרסי ם 
של ה וא ם אל ה יתייב ו ביצו ע 
גירושים , יבוצע ו גירושים . 


המער ך 1 תסו ך במסגר ת התקצי ב • ע 0 ' * 

.סמדח ם הימין • - בדיו ן ע ל סומ ל בכנס ת - עם ■ 3 

חדיש : שצס ת העחש ת נוס ה להשחי ת • עמ י < , 

בזשטר ת ישראל : ייתכ ן שמעטפו ת נפ ץ נוספו ת בדר ך • משטר ת איסטנבול : 


^זקןחבליאחבדחרי ת ובמחנ ה הפליטי ם בדחיישח . כלי ו אלי ו בסיור ו 
ן תא׳׳ ל שייק ה ארז , רא ש חמגח ל האזרח י ביהוד ה ושומרו ן ושמוא ל גורן , מתא ם הפעולו ת בשטחים . 

ע מ 19 ן בתמונ ה נראי ם משוחחי ם ע ם תוש ב מקומ י במחנ ה דחיישה . (צילום : דוב ר צ ה ל ) 


• ושיגגטון . — המר ד האמריקנ י 
ש ל אינדיקאטורי ם מובילים , 
המשמ ש מר ר לצמיח ה הכלכלי ת 
בעתיד , יד ר בנובמב ר ב־ 1.7 אחוזים , 
היריד ה התלול ה ביות ר ז ה יות ר מש ש 
שני ם —מט ר אתמו ל משר ד המסח ר 
האמריקני . 


מעטפו ת נב ץ 


מעטפות־הנפ ץ שנתגל ו אתמו ל בישרא ל אינ ו בבחינ ת חידו ש 
בפעילו ת הטרוריסטית . לפנ י 15 שנ ח הי ה ג ל ש ל -דוא ר מתפוצץ " 
כזה , שאג ב כוו י ל א ר ק ליעדי ם בישראל , אל א ג ם לארצו ת אחרות , 
בי ן השא ר למצרים . כדר ך כל ל נשלח ו דבר י הדוא ר המתפוצצי ם 
האלה , ע ל פ י כתובת ם ש ל אישי ם פוליטיים , בעו ד שהפע ם ח ם 
נשלח ו לישרא ל -ע ל העיוור" , לסת ם אזרחי ם ככמ ה ישובי ם בארץ . 
שיט ה ז ו מצביע ה ע ל כוונ ת המתכנני ם והשולחים , שניס ו כנרא ה 
לגרו ם לבהל ה בקר ב אזרחי ם ישראליים . מכ ל מקו ם ככ ל שהטרו ר 
חו א פסול , חר י שיגו ר מעטפו ת נפ ץ שיו ך לסו ג המזוה ם ביות ר ש ל 
הפעילו ת הטרוריסטית . שכ ן אפיל ו המעטפ ה מיועד ת למישה ו 
המשמ ש מטר ה רצחני ת לשולחיח , חר י ברור , כ י ז ו עלול ה לפגו ע במ י 
שהי א תגי ע אלי ו באופ ן מקרי . 

הפע ם הגיע ו המעטפו ת מתורכיה , ונרא ה שעובד י הדוא ר ש ם 
1 : אינ ם מאומני ם כל ל להבחי ן בדוא ר מסוכ ן כזה . לשבח ו ש ל הדוא ר 
הישראל י ייאמ ר שהצלי ח לזחו ת א ת רוב ן עו ד בשל ב המיו ן ולמנו ע 
בדר ך ז ו פגיע ה קש ה בנמענים . ר ק במקר ה אהד , לאו ר יחוךח , הת - 
פוצצ ה המעטפ ה ופצע ה שניים . מעת ה ובימי ם הקרובי ם נצטר ך 
לבדו ק מ י שול ח לנ ו -ברכ ת שנ ח חדשח׳ י בטר ם פתיח ת חנןעטפק . 
הדוא ר המתפוצ ץ יחלו ף כמ ו לסיתו ת.אחרי ם ש ל טרוף , בתנא י ש ל 
שמיר ת עירנו ת מירבית . בזמנ ו הי ו באופנה ; חטיפו ת המטוסי ם א ו 
הטמנ ת חומ ר נפ ץ בהם . מא ז הונהג ו ביו ב חברו ת התעופה , א ך 
ברא ש וראשונ ה הישראליות , בדיקו ת קפדניו ת ששמ ו ק ץ לכלנסיו ו 
.ש ל פגיע ק באוויר ! •י. , ./■ ' י . • 

לטרו ר פני ם רבות , והמלחמ ה ב י א?נ ח פשוטה , חג ם שהקתיליי ה 
חבעלאומי ת צחרצ ת בחוקעת ו וא ף נוקט ת,אמצעי ם(מת י:מספ ר 
קים ) למלחמ ה בו . בשל ב ז ה ל א ברו ר מ י ע(מ ד מאחור י 
המעטפות / אי ן ספק " כ י מדול ר באח ת הקבוצו ת חטרוריסטיון נ 
הקיצוניות . יהי ו אש ר לחי ו שולח י חמע^פו ח חוב ה להוקיע ם 
כרוצתים , ששו ם מניעי ם אידיאולוגיים , א וכ 1 ליכףים ע אינ 0 יכולי ם 
לשמ ש לצידו ק למעשיהם . ג ';..•י..:••/׳;; ' ;:,׳■' ־ : " .'ך■: , ;: ! י ־ 

. ; ..יחכ ו שז י מגוב ח לנעשו 1 בשטחים,ולידהחזקתש ל ^ילטוגותחב ׳ 
טיזי ו כל־ י חאוכלוסיו ז 


השור ה הי א מוו ו ב ו מת א 
א ך ל א בוו ו א ם [שלו ו 

י— ■ — 8 מעטפו ת נפ ץ שנשלח ו מתורכי ה נתגל ו אחמו ל — מעטפ ה יאוו ה 
שנפתח ה באור־יהוד ה גרמ ה לפציעת ם ש ל שנ י אגשי ם • המעטפו ת זהות י 
בצורת ן ומכילו ת ״ברכ ה מנגנ ת לשנ ה החדשה ״ ומנגנו ן פיצו ץ • סג ן מפק ד 
משטר ת איסטנבול : כתוב ת השול ח הי א מלו ן ״דילסו ך בעי ר — אכ ל ש ם 
האי ש המופי ע ע ל המעטפו ת כמ י ששל ח אותן , ד . ניסים , ל א רשו ם כמלו ן 

,** * .־ . | שערכי ם מרבי ם להתאכס ן ־ב ו ניס ע ל אתתגור ר ^ 

מס ר אתמו ל ; סג ן מטמ ד . . ; עו ד אמר , פ י בדיק ה במסמכ י 
מעוטר ת אישגמבו!ל:^שיחן 1 .ע ם י ־ 

סומות ׳ י היריעו ת גיסים , מ 8 ם_מ^ששמרםיסי 7 


.מא תזחכהמוזס ; 

• כתב ת -ע ל.המעטר ״.■' ■ ■ ■ ■ • 

- ומא ט כת ב איי.סי , בתורמ ה . 

.־ ■ איסטנבול,— ־ . . כתוב ת - ■ ■ 

שלח ו א ח ריהבתבי ס האל ה ,א ו 
לישראל , קי א כךס*בי 7 ש ל בי ת : טהפכתכי ם אב ן נטלה ו סבית־מל מ 
מל ת . . ?איסמגמיל , :מלי ן זה, " אמ ר איש־המשטרח , מחט ט 
"דילסון ^ שהו א מלון־תיורו ת 

5 ג<לי ם לאתו ר 
מעטפ ת צפן י 

• ־ ׳.גורמי ם בטחונייס-: .מסר ו 
לכת ב ■ עתיי ם חמישח י כללי ם 
עיקרי ם לאיחו ר.מעטסו ח נפץ ז 
א . :לפני , פתיח ה .רנ ד .הדואר ■יע , 
לוודא • כ י!השולה . מוצה , בי ,.י ש ; 
לווד א שפרט י הנמע ן נמנים • א ם 
י י! מ טפק,קל , עפרסיהעול ת אינ ם 
מוכדי ם ו — . ז ש ליוו ה למשטר ה 

ול א.לגע ת.במעטסד^דסימנים: , 
,של ישמן , רטיבו ת על ■המעטפה . 
או : דיו ז חמל ת ממנה . הינ.ם,קימן י 
. לכר ■ שחמעטפח . ע&ל ה להיו ת י 


קצץ : חחבל ח י ש 


4 ¥ ווי ו י • 1 

מכתבי־מסץ, ' כש ם .השולח , 
התגור ר נבית־מלו ן ז ח כאחרונה . ע ם 
זאו ^ חוקר ת המשטו־ ח התורכי ת כד י 
לגלוו ^ מאיז ה ביתידוא ר נשלח ו 
המכתבי ם בתקוו ה שפקי ד דוא ר 
(סו ף בעטו ר 4 ) המטרה : לזרו ע 
אימ ה ובהל ה 

מא ת אפ י בגיחו , 

־ . -כתבנ ו הצבא י • י . 

מעט&ו ת הנפ ץ • שנתגל ו 
אתמו ל בישרא ל חינ ם אמצע י 
טרו ר הטעו ־ כעיק ר לש ם זריע ת 
אימ ה ובהל ה בקר ב מציבור . 
אמצע י ז ה מוכ ר היט ב כישרא ל 
ובעול ם ונעש ה ב ו שמו ש ־ , עי י 
ארגוני ם רבי ם.ברחב י חיבל. , את ת 
למקוס ה בוח ן אירגו ן כלשה ו 
להשתמ ש באמצע י זר י וא ז גירש ם 
ג ל . ש ל מעטפו ת נפ ץ זזמופנו ? 
ברר ו כל ל נג ד ישראל . נציגו ־ 
■יותיה ן בחף, ל א ו לדילווי ס 
יתוריי ק כעולם , משנות ! וך 70 
ועה'ל* 1984 וד 7 34 גלי ם כאלה. 5 
'כ ך ■למש ל בספטמב ר 72 , גתוי ג 
; ד׳י ר עמ י שחורי , הנספ ח החקלא י 
ש ל ישרא ל בלונדון , כשפת ח 
: מעטפ ת נפ ץ שהית ה מיועו־ח . 
.אליו . מעטפ ה , דופ ק קיב ל 
בשעת ו יצח ק ; רבין;•' •,כשכיה ן 
כשגריר , פזזשינגןא ן , : ועור , 
קעטפז ח נפ ץ קיבלוכ־ 962 !!ג 0 ■ 

י מדעני ם גרטני ס שעסק ו כמצרים . 
בפיתוח ■טיליצן. ׳ •■■<:-: ; 

בדו־ ו י כל ל חכגו ד מעטפו ת 
חגס ץ :נעשית- ' ■ בי ד מומקי ס 
: מאץ־גו ן ■כלשןע . ,השולחים; ^ 
כלהמעטהותמסקו ר אוו ־ לקמת ' 

י יערים , בתו ך:בל ■.מעטפ ה;,ניח ן 
להצגים . גד& ב גר מ וווטר. ! גפץ. | 
שפיצוצ ו עלוללגרו ם נז ק ממל ! | 
עדכף־עוורוזזעקטיעתאב ו 
המעני ם 

ביגיח ו . 

מחב ל נהר \ 
ושנ י נלכ ד 
ברצוע ת הבטחו ן 

מא ת יחוד ח צור , 

כת ב "ע ל המשמר׳ * 

ט ח צה־ ל הר ג מחב ל וסצ ע ולב ר 
מחב ל אתר , בהיתקלו ת שאירע ה 
אתמו ל לפנו ת בוק ר ברצוע ת 
הכסשן . סיו ר צח* ל גתק ל בחוליי ת 
מחבלי ם שנע ת ע ל גבו ל איזו ר 
הבטחו ן בגיור ת הכפ ר ארנון , ליו ־ 
המסור ■ הכו ח פת ח נא ש לעב ר 
המהבלים , הר ג אח ד מה ם ושנ י 
שנפצ ע נלכ ר לאח ר מכן . באיוו ר 
ההיתקלו ת נתגל ו סימנ י רם , 
המעירי ם שלמוזבלי ס הי ו נפגעי ם 
נוספים . ההתקלו ת אירע ה במז ג 
אווי ר סוע ר ערפיל י וקר . לי ד 
המחבלי ם נמצא ו נשק ם האיש י־ , חומו ־ 
נפ ץ ומסענ י צר . גורמי ם צבאיי ם 
בדרו ם לבנו ן מעריכי ם שכוונ ת 
המחבלי ם חיש ! להדו ר לרצוע ת 
הבטחו ן ולהטמי ן מטענ י צ ר 
ומוקשי ם בצירי ם בה ם נעי ם טתו ת 
צח״ ל ברצוע ת הבטתון . 

פרס : אפשר י 
מו״ מ נפר ד ע ל 
פירו ז עז ה 

שר־ההו ץ גיל ה אמ ש במוקד , ב י 
ירר ן מוכנ ה לנה ל מו׳י ט ע ל עתי ר 
רצוע ת עזח , במסגר ת מו״ מ לשלום . 
סר ס אמר , כ י הו א מתכוו ן לכך , 
שבמסגר ת פיח ! ל א ייכנ ס שו ם צב א 
ערכ י לרצוע ת כש ם שאנ ו מתנגדי ם 
שצב א ערב י יחצ ה א ת נה ר היררן , 
.אנ י שואל ו מ ה עריף , שהמיליו ן 
הלל ו כעו ד 12 שני ם ישא ו דרכוני ם 
ישראליי ם א ו דרכוני ם ירדניים? ? 
ששוטרי ם ישראליי ם יטפל ו ש ם 
נאש״ ף א ו ירדנים ? לש ם מו ז צרי ף 
שחיילי ם שלנ ו ישב ו בל ב הריכו ז 
הצפו ף ה!ה? " אמ ר פרם . 

כ ן אמך , כ י הו א אב ן מוכ ן ללכ ת 
לדיו ן ע ל סיר ת הרצוע ה ג ס לפנ י 
םו״ מ ע ם יררן , א ם התנאי ם אכ ן 
יאפשר ו זאת , וככ ל מקרר - ו ה ערי ף 
ע ל סיפוח ה ק ל הרצוע ה ?ישראל . 

(עויני״ם ) 

נהר \ בנסות ו 
לעבו ר לירד ן 

מא ת אב י בינתו , 

כתבנ ו הצבא י 
ןייי**ז^ ! 

1 ^ד % ׳ י * 


במחנ ה חמעצ ר 1 ו־חרי^צת?מ<רס^תמו^^מהזובחנר 1 *ים^עצ^^^^^^גו ד ושמיכות . 

(צילום: * דוב ר צוז״ל ) 


המשכי ם 


אל י ויזל : המתרח ש 
בשטחים -טרגדי ה נורא ה 

ניו־יורק . — "אינ י יכו ל להבי ע א ת עומ ק צער י נוכ ח החתרחשוז ת 
בישרא ל ובשטחי ם הכבושים ״ — אמ ר ביו ם ג ׳ הסופ ר אל י ויזל , וצז ז 
פר ס נוב ל לשלו ם לשנ ת 1986 . "אנ ו בעיצומ ה ש ל טרגדי ה נוראה . א ד 
ע ל א ף השמועו ת והמחאו ת המגיעו ת אלינו , על י להפשי ר ולח ת אמ ה 
בישרא ל מאח ר שאנ י מאמי ן כהומניו ת הישראלית " אמ ר ויז ל לכת ב 
סוכנו ת היריעו ת הצרסתית . " ־ 

הסופ ר הבי ע ז ו הפע ם הראשונ ה בפומב י א ת רעת ו ע ל בעיי ה ז ו 
שחי א -מביכה , כואב ת וסבוכה" . .מועק ה ככר ה פוקד ת א ת ליבי , כאש ר 
אנ י עוק ב אח ר ההתרחשויו ת האחרונות " אמ ר ויזל . 

ויו ל הצי ג א ת השאל ה "הא ם אפש ר לשי ם ק ץ למעג ל הפרובוקציו ת 
והדיכו י וא ם כ ן מ י יכו ל לעשו ת זא ת וביצר? " הו א ציי ו ש״י י א , 
העובד ה שהו א אינ ו שוה ה עת ה בישרא ל -איננ י יכו ל להתעל ם מהס } 
והחרדו ת ש ל הישראלים־ . 

הסופ ר הוסי ף ואמ ר -ל ו היית י ש ם(בישרא ל ובשטחי ם הכבושים ! 
ייתכ ן שהיית י מסוג ל לעמו ד ע ל רצונ ם הע ו ש ל הפלשתיני ם לזהותי . 
- (ע״צ 1 . צה״ ל נעי ר למנו ע התלקחו ת כן . מזת ך לשאו ל 

■ י ■ ■■ ■ ■ _ במצ ב הענייני ם בממשל ת ישראל , עשו י ש ר החו ץ שמעו ן פר ס לגלות , 1 

1 ש&ת ח צורל י דרדו״וי י 4 י* י וו ת , 1 . ק ל יוח ד אול י רמוו ח עו ץ מיוצר י 411%% •** • , 1 * 1 ^ 


(פו ף מעמו ד ראשון ) 

תודרכ ו של א לאפש ר מחד ש א ת 
"הצתת " האלימו ת וחהפגנו ת 
כשטחים . 

שר־הבימהו ן והרמטכ״ ל ביקר ו 
אתמו ל אצ ל הכוחו ת בשט ה כר י 
לעמו ד מקרו ב אח ר התארגנו ת הצב א 
לקרא ת יו ם הפת״ ת 

של א ינס ו אותנ ו 
במדיל ר סיור ו אמ ר אתמו ל שר * 
הביטחו ן יצח ק רביו : "הסיקו ר ערוך , 
ועדי ף שאי ש ל א יעטי ר אותנ ו 
במבח ן כיו ם שישי׳* . 

במערכ ת הביטחו ן אומרי ם כ י 
אש״ ף ומנהיגי ו עס ו ביו ם הפת״ ח 
להבי א א ת המהומו ת בשטחי ם לשי א 
חרש , כד י להוכי ח שליט ה בערי ם 
ובמחנו ת הפליטי ם אול ם כצה״ ל 
סבורי ם כ י המעצרי ם הנרחבים , ג ל 
הגירושי ם הצפויי ם ומדיניו ת .תי ר 
הקשה " כפ י שבא ה ליר י ביטו י בימי ם 
האחרונים , יגרמ ו לכ ך של א יהי ו 
ארועי ם אלימים . 

"ל א נאפש ר מהומות " 
יאנחנ ו שומעי ם בימי ם האחרוני ם 
הכרזו ת שביו ם הסת־ ח י ש כוונ ה 
לעור ר מחר ש א ת המהומות . צה״ ל 
ל א יאפש ר מהומו ת והתפרעויות ־ 
אומ ר הרמטב־ ל ראי־ ל ר ן שומרו ן 
לעיש ן -במחנה" . עו ר מוסי ף הדמט * 
כ׳ל , כפני ה אישי ת לחייל י צה״ ל 
בשטחים ; *תשו ב שכ ל חיי ל היוצ א 
משימ ת שיסו ר יבי ן שהאיסו ק מו ל 


צעיר , ב ן מיעוטי ה שזהות ו טר ם קה ל שמםגי ו ומיי^איד^דד^ " 

בע ת שניס ח לחצותא ת הגמ ל לירדן ■ בממדמיו^זרהז ר בל^ר ס י"" " 
" ןרחי ת לקינן ץ אט ע ^ כמצפד ^ ותיהנ י כ ל 

לשע ה 7.50 כערב , !יה ח 0 י ו ר ש ל ״ " י״י״״״ נ ש י 

צו ־,"ל ־ שנ ע לאור ך הגמל , צעי ר 

המנס ה למור ך א ת גד ר חמ ערכ״ 1 ר ב ן שמ ן רצו ן מהתנאי ם 

החייל " קרא ו ל ו לעצו ר ולאח ר של א אתמו ל ביקר י 

נענ ה לנוה ל ^ " אתמו ל ג ם במיתק ן הכליא ה החר ש 

לעבד ו החיילי ם והו א נהרג . ברשות ו . 


שפת ח צה׳־ ל ברחרי ה שבדרו ם ה ר 
הכיח . בצאת ו מהמיחק ן התבט א 
רביו : -התנאי ם הניתני ם במיתק ן 
לעצורי ם חינ ם סבירים . איל ו 
הבריטי ם הי ו נותני ם ל י תנאי ם 
כאלה , כשהיית י עצי ר אצל ם ב ־ 
1946 , היית י מאו ד שב ע רצון " אמ ר 
רבץ . 

משטר ת ישרא ל תקיי ם הערכו ת 
מוגבר ת כירושלי ם ובכפרי ם 
הסובבי ם אות ה וכ ן בכביש י האר ץ 
ובמקומו ת הרגישים , כר י למנו ע 
חסימ ת צירי ם ביו ם השנ ה לסת״ח , 
שיחו ל מחר . כ ר מס ר אתמו ל מסכ״ ל 
המשטר ה ר ב ניצ ב דו ר קראו ם בע ת 
פגיש ה ע ם כתבים . בש ל הכוננו ת 
המוגבר ת בוטל ו חופשו ת השוטרי ם 
לימ י שיש י שב ח וכ ן בוטל ו 
החופשו ת בבת י הספ ר המשטרתיי ם 
ובבסיס י האימונים . 

נע ר מ ת מפצעי ו 

מוסטפ ה עיס א אל־בק , ב ן 17 
טגיבלייח , ניפט ר אתמו ל בביה״ ח 
סורוקד - אל־ב ק ניסצ ע בראש ו לאח ר 
שחייל י צה״ ל יר ו ב ו במהומו ת שהי ו 
בג׳כליי ה ביו ם שנ י בשבו ע שעבר . 
בתקרי ת שנ ה ניפצע , יר ו חייל י סיו ר 
ש ל צח״ ל לעב ר מספ ר ר ב ש ל 
מקומיי ם שחתנפל ו עליה ם באבני ם 
ובבקבוק י תבערה . בתקרי ת ניפצע ו 
ג ם שנ י חייל י צה״ ל ועשר ה מקומיי ם 
נוספים . 

מתיחו ת בסבלי ה 

מת ח ר ב שר ר אתמו ל במחנ ה 
הפליטי ם גיבלי ח ברצוע ת עזה , 
כאש ר פשט ה היריע ה ע ל מוח ו ש ל 
הנע ר מוסטפ ח עיס א אל־ב ק מא ! 
אחמו ל במקו ־ מוצבי ם סבי ב גיבלי ח 
כוחו ת גדולי ם ש ל צבא , משמ ר 
הגבו ל ומשטרה , כר י לקר ם כ ל 
אפשרו ת ש ל שילהו ב יצרים . זא ת 
בעיק ר לקרא ת הלילח , מוע ד ב ו 


־ ־ י ״י י י - •י*י י *■ו י י״ • ■* 1 ש״יו ו 

נמצא ו מגזר י תייל . 

לכתבנ ו הצבא י נימס ר כ י צוד ל 
פת ח בחקיר ה לבירו ר זהו ש ומטרת ו 
ש ל הצעיד . יצוי ץ כ י א ת הגבו ל בי ן 
ישרא ל וירד ן וחהס ך מנסי ם לעבו ר 
טד י פע ם קרוב י משפק ח שא ץ 
מתירי ם לה ם לעבו ר דרו ■ גשר י 
הירדן . 

צה״ ל הגבי ר כאחרונ ה אז ן הערנו ת 
בסיורי ם לאור ך הגבו ל הירדנ י וא ת 
לאח ר חחדיר ח שהיח ח בגבולו ת כיו ס 
שיש י שעבר , , ו י 


• רחמי ם:לניאד ד — מזכי ר 
הסתדרו ת עובר י המרינו ז בתל־אבי ב 
• — נבחר ־ כיד י וע ד עובד י בית ■ 
,ברני . ::;־ ׳ 

; • פנג״ ל ; טשויד־תפג ע הר ב 
אריה ־ ירע׳ , טינ ה כרית& ם לפשו ת 
■העיריו ת וערת ׳ חקיר ת לבדיק ת מיוו ג ן 

העידי ת רמלח־לוד , . . ; 


■ י* * ויא'/ו 1 , סוע ר כ ר 1 

שר י המעד ר החליט ו 


משכנ ו לקבו ר א ת הנע ר שנפט ר 
מפצעיו . 

60 נשפט ו אתמו ל בשכ ם 
כ־ 60 נאשמי ם הובא ו אתמו ל 
לבי ת המשפ ט הצכא י שבשכ ם 
ונידונ ו בפנ י 2 הרכבים . 13 
מואשמי ם בפעילו ת חבלני ת עוינ ת 
ו־ 47 הובא ו באשמ ת הפרו ת סד ר 
וידוי י אבנים . לחל ק מהנאשמי ם 
ניגוד ו עונש י מאס ר לתקופו ת 
שונות . 

בי ת הרי ן הצבא י בעז ה הרשי ע 
אמ ש 20 מתפרעי ם מתו ך ס ג 
הנאשמי ם שהובא ו למשפט . מא ז 
תחיל ת הפרו ת הסד ר האלימו ת 
ברצוע ת עז ה ביו ם 9.12.87 נעצר ו 
כ־ 300 מתושב י חאיזו ר וע ר כ ה 
הוגש ו נג ד מרבית ם כת ב אישום . 
130 מה ם כב ר הורשע ו ונגזר ו עליה ם 
עונשים . 

משקיפי ם אמריקני ם 
שנ י נציגי ם ש ל הקונסולי ה 
האמריקאי ת במור ח ירושלי ם ביקר ו 
בבי ת המשפ ט הצבא י בשכ ם נע ת 
שהתקיימ ו כמקו ם דיוני ם ש ל 
עצורי ם מהשבוע ־ שעבר . הנציגי ם 
סיפר ו כ י בא ו לראו ת הא ם המשפטי ם 
מתנהלי ם כשור ה וכ י ה ם מתכונני ם 
לבק ר כבת י משפ ט צבאיי ם נוספים . 

בראיו ן לתוכני ת הטלוויזי ה -ער ב 
חרש ־ אמ ר רא ש הקונסולי ה מורי ם 
רוייסו ס כ י המשקיפי ם ריווח ו כ י 
המשפטי ם מתנהלי ם בצור ה נאות ה 
ובהתא ם לחוק , 

סל ח קריקטור ה 
-המחז ה שנגל ה לעינ י באול ם 
בי ת חר ץ הצבא י בעזר י תו א 
קריקטור ה ש ל משפ ט ורמיס ה 
ברוטאלי ת ש ל כ ל כלל י הצרק" , 
אומ ר חי ה מת י פלר , אש ר ביק ר אמ ש 
בעז ה ברא ש משלח ת ש ל הרשימ ה 
המתקדמ ת לשלום . 


במצ ב הענייני ם בממשל ת ישראל , עשו י ש ר החו ץ שמעו ן פר ס לגלות , ב י 
ק ל יות ר אול י לשנו ת א ת העמד ה הסובייטי ת מאש ר א ת עמד ת בחוגו . יצח ק 
שמיר . פרם , ב-מוקר י עקבי , כמ ו ר ץ למרחקי ם ארוכים , ממשי ך לראו ת 
בפיתרו ן פוליט י לסיכסו ך חישראלי־הערב י א ת הדר ך היעיל ה היחידה . 

הו א דוח ה פע ם נוספ ת א ח הטענה , כ י חיפו ש אחר י פיתרונו ת מדיניי ם הו א 
סימ ן ש ל חולש ה א ו שירו ת לאינטרסי ם ערביים . מות ר ל י לשאול , מ ה יחי ה ע ם 
הצעירי ם שלנו , שיהי ו חיילי ם בשנ ת אלפיים ? הו א שואל . א ת התיז ה הרמגוגי ח 
ש ל שמיר , שטע ן באות ו מקום , שבו ע קוד ם לכן , כ י חילוקי־הרעו ת בישרא ל 
מתפרשי ם כסימ ן ש ל חולש ה והתפוררו ת בעינ י הערבים , פות ר פר ם כמשפ ט 
קצ ר וקולע ; א ם שמי ר חוש ש מחילוקי־רעוח , אדרבא , שייוות ר ע ל דעת ח 
בעמדותי ו ש ל פר ם אי ן חרש , מבחינתו , א ך באוויר ה ש ל התחזקו ת העמח ת 


-** 1 * 111 <*^£*<*• * ■<•¥■ < כ-ל* '.^• 1 ■ < - 11 1 ■'^ < ( ו.* ו 


עכשיו , מעניקי ם קול ו הצלו ל והנחר ץ ש ל פר ס בזכו ת המאמ ץ המדינ י ודבריו , 
כ י יעש ה כ ל מ ה שהו א יכו ל לש ם כ ך — ג ם כאש ר יודעי ם אנ ו שהסיכויי ם לבן ־ 
קלושי ם במציאו ת הפוליטי ת הישראלי ת — פירו ש חר ש לכינוי־הגנא י 
שהודב ק לו , בשעתו , כ-חתר ן בלתי־נלאה" , הפעם , כמ י שממשי ך לחתו ר נג ר 
ש ל הימנ י — לקרא ת סיתת ן מדינ י ש ל שלום . 
ראיינ ו א ת הש ר פר ם יור ם רונ ן ויגא ל גורן . 

שנ ת ודם 5 ל״לי ל הבדולח , , 

.סמל י מאו ד שהיע ד הראשו ן להתנפלו ת הברברי ת הנאצי ת ע ל עמנ ו הי ה 
כת י כנסת . כ י השוא ה במשמעות ה העמוק ה היית ה הנסיו ן האלי ם והאכזר י ביות ו 
כתולדו ת האנושו ת לעקו ר מ ן השור ש א ת התרבו ת האנושית , א ת ערכי ה 
האוניברסאליי ם וא ת האמונ ה באלוקי ם שהנחי ל ע ם ישרא ל לעולם" . כ ך אמו ־ 
אמ ש נשי א המדינ ה במעמ ד ההכרז ה ע ל שנ ת החמישי ם ללי ל שריפ ה בת י 
הכנס ת (לי ל הכרולח) , שהתקיי ם ככי ח הכנס ת הגדו ל -היכ ל שלמה* . 
כירושלים , הנשי א הוסי ף שמ ר כ י -בשנ ת החמישי ם ללי ל הבדול ח יזכו ר הע ם 
ויד ע ויוקי ר א ת משמעו ת עצמאותו , א ח חלק ת האלוהי ם הקטנ ה שנחלנ ו 
במולדתנו , שאלי ה הוביל ו כ ל חררכי ם לכ ל התפילו ת מבת י הכנס ת השרופים ■ 
מתלאו ת רדיפו ת וכיסופים" . הנשי א סיי ם א ח דברי ו בהכרז ה ע ל השנ ה כשנ ת 
החמישי ם ללי ל שריס ת בת י הכנסת , הו א -לי ל הבדולח׳׳ . <עתי״ מ 

ש ש תיירו ת מצויב ת במצרי ם 
הורח ז לערבי □ ולישראל■ □ 

קאחיר . — תיירי ם ישראליי ם וערביי ם סייע ו למצרי ם לזכו ת ב * 198 7 
בשנודחיירו ת מצויינת , שהכנסותי ה יגיע ו לשנ י מיליאר ד דולר , פ י שתיי ם מ ן 
השנ ה הקודמ ת — אמו ־ אתמו ל הש ר לתיירו ת ולחעוס ח אזרחית , סוא ד סולטו ■ 
סולט ן אמר : ״המספ ר הבול ל ש ל תיירי ם שביקר ו במצרי ם נ* 1 1 החורשי ם 
האחרוני ם על ה ר 38.2 אחוז. ״ בי ן המבקרי ם הי ו 750.000 איחפיס , 600,000 
ערבים . 90.000 אמריקני ם ו־ 60.000 ישראלים . , 

סולט ן ציץ , כ י מספ ר התיירי ם הישראליי ם ב * 11 החודשי ם הראשוני ם ש ל ■ 
השנ ה גד ל בי 160 אחוז , בהשווא ה לאות ה תקופ ה אשחקר , מךר > 

■ההשפע ה האיראני ת - האיו ם 


במסגר ת התקציב ! הרצינ י ביות ר ע ל דו ש למון " 

* 111 * <■> ■ ■ 1 .. . . 1.1 


שמי ר.תוב ע משר י הליכו ד הצבע ה סיעתי ת בישיכ ת הממשלה . 

מא ת דורי ת גמן , ־ | תייגי ם מהצע ת התקצי ב ^ ן הליכו ד מסתייגי ם מתוכני ת התקצי ב 


מא ת דורי ת גפן , 

כתבתנ ו לעניינ י מפלגו ת 

דאערזזממשל ח יצח ק שמי ר 
תב ע אתמו ל משד י הליכו ד 
לתמי ד כאי ש אח ד בתקצו ב 
המדמה . בישיב ת שר י הליכו ד 
הבהי ר שמי ר לשרי ס המס - 


טמ ן.ימי. " 


חמרל : עתו ן וספרבע״ מ 
עיתו ן מפלג ת הפועלי ם המאוחד ת 


•_ ־ .עוד ך ראשי; , מארקגס ן ■ 

1683 י 1 ^ . . עורךמשגה ; ישרא ל זמי ר ■ ־ 

מדג ז המערכת : רוגי ק דוזנש ל 

יייייייזמי ל 4 תל-אנ- ב ־ * " י? מ 

וזמע ן למכתבים : שירו ת שק־לוא ר נעו ל תי א 61999 

; 0 חסו מ 67771 19 ^־ 81 101 1031 חז ט טחט 01 ^^ 3 ע^^^זוו ) 

341652 :)( 7016 378833 
ם נ י ם י ם 1 ירושלי ם 94632 רה ׳ בריהוח ז 1 , בניי ן סנסו ר ו ע רע ו 163 ^ 121 . 

י טל * 233161 - 3 , המע ן לממונים ■ ת׳ ד 1216 ירושלי ם 91608 ■ הי 8 ו 5 33194 
חדפנ ונ ד 17 . טל ׳ 673673 . המע ן למכחביס ! הי ד 4007 ח^פ ה 31040 ■ 


תייגי ם מהצע ת התקצי ב ש ל 
חש ל ניטים , כ י אלמל א החלי ט 

המעי ד ילנקו ט עמד ח מפלגתי ת 
אחידו ת ל א חי ה דור ש זא ת מחם . 

■ כתבתנ ו מציינת , ה י כץ ■ שר י 

ברצו ת לדלצ ר 1 
ממנהע^ ץ 
ומגודגאא׳ו ג 

מזכ״ ל המפלג ה השמוניססי ת ־ 
הישדאלץ! , מ״ כ מאי ד וילוו. ■ 
קיב ל עשרו ת ברכו ת ממנהיגי ם 
הומוניססיי ם לכבו ד ; תשג ה 
החישה- . א . ; הפע ם !הראשונ ה 
שנתעל ה ג 0 נרכ ח מיעתי ג : 
הנהוג ה הקומוניסטית ! מסין . כן , ; 
קיכ ל כרמ ו םטרבאצ׳וב , ■ 
כחתימ ת יד ו ב ח גאסה^לחב ר 
מד ר וילצ ר מןקד 1 כרבו ת תמו ה 
ל^ 1 ^ ח־קז 0 . - שנ ה ' 51988 
איחו׳ ר ימוב " כיות ל לביזו ר 
ולקידו ם הקולו ם ^עול ם ולהשגה , : 

1 שלו ם צוד ק כמזה־ז ו לטוס ז כל . . 
] עס י האיוור. י : ־ ־ ־— ״ י י - ■״•י״ - 141 ■!^׳ ^ 

בעיק ר השרי ם "־ ח ומודעי , אש ר 
א ף הודיע ו כמ ה פעמי ם בשבועו ת 
האחרוני ם כ י ל א יתמכ ו כ ו בע ת 
ההצבע ה בממשלה , א ם ל א יחול ו ב ו 
שעדים . ג ם חש ר קצ ב שב ע שינויי ם 
הקשורי ם במשרדו . 

רא ש הממשל ה שמי ר הודי ע ב י 
הו א מתכוו ן להבי א א ת התקצי ב 
להצבע ה כב ר לישיב ת הממשל ה 
הקרוב ה כיו ס ראשון . 

י .המעי ד יתמו ך במסגר ת 
גם : שר י .המקרר ■ מ ו אתמו ל 
בתקציג . . . ה ם החליט ו לתמו ך 
.במסגר ת התקציב י א ך לתבוע • 
שינויי ה ספלסייפ י טי ט רוה״ ם פר ס 
אמוי , ט יעשחמאמצימנוססי ם עד ־ 
ישיב ת הממשל ה ביו ם ראש ה לשכנ ע 
.א ת שו״האוצ ר להכני ס שינויי ם 
בתוכני ת התקציב , השרי ם .גנון , 
0 ייבל י .? ל תביעותיה ם 

הידועו ת מ ל ומשו ר לתקציב ! 
משרדית ^ כתבתנ ו סציינ ח פ י מו־ מ 
: מפלג ת תעבור ה החלי ם לקנ י שבוע , 
■;*?. ־■# * וןמ^י ד < א מד,: ■ 
"התקצי ב א ם •ל א מלנס ו ב ן לגויי ם 
,בנושא ? היגון ־ בריאות י .תברח , 
;וחקלאות. . . .■׳.י * , 


מא ת יחודז ! צור , כת ב.ע ל המשמר ־ 

-בכ ל תולדותי ה ש ל לכגו ן ל א חי ה מקר ה אח ר ב ו הממשל ה ׳המרכזי ת 
הצליח ה לכסו ת מרות ה ע ל לבנ ת כולה' , אמ ר הגנר ל אנטוא ן לתא ר בי ש עיו ו 
שהוקד ש לעניינ י לבנו ן ושנער ך בפיקו ד צפו ן כהשתתפו ת אלו ף הפיקו ד יוס י 
פלד , מתא ם פעולו ת ישרא ל בלבנ ה אור י לזברני , וקצינ י מודיעין , אש ר עסק י 
בתהליכי ם עתידיי ם בלבנה . ר״גגרא ל לתא ר אמ ר שלהערכת ו ויתרו ן היחי ד 
הב א כחשבו ן נלבנה , הו א הקמ ת שלטו ן מרכז י שימ ר א ח סמכויותי ו ע ל ס י 
האזורים , ,ע ם א* 9 ימי ם עדתיי ם מובחקים . הדוברי ם במ ס העיו ן הדגיש ו ׳ 
שהמעורבו ת האירני ת כלבנו ן הפכ ה לאיו ם רצינ י בדרו ם לבגוז , וי ש לחעי ד 
להתמודדו ת עימו . לדבר י המשחתסי ס פעולו ת הטרו ד ש ל ודזבאלל ח ה ן ד ק 1 
חל ק ממגוו ן-רח ב ש ל פעולו ת חברתיו ת וכלכליו ת שיוזמ ת אירא ן בלמוז י ■ 
במטר ה להפו ך א ת המדיג ח לרפובליק ת איסלמיח , להערכ ת המשתתפי ם ביו ם 
העיי ו איובטוו ת הנרא ה לעי ן בלבנו ן ש ש גוד ם המסוג ל לגב ש הסד ר כלשיי ׳ י 
שיבטי ח שלו ם בלבנת . ; 

שג י דיפלומטי ם סיבי ם 
גורש ו:.כמרגלי ם מארה״ ב ־ 

;סי־^: : ■ 

:^ב-^זאתפול^גטו ז 


כעוז ר נס 8 ח .צבא י.׳:בשגריח ת 
וזליני ח בוושינגטון . תדיסלנמטי ס 


חדשו ת 


נו ס מאש ר קקג ו ש ל הוסנ ס ע ס 
חום־ ן : ועיד ה בד ל לל א אער ף 


פר ס גיל ה עוד : אש״ ף מוכ ן לשיחו ת ישירו ת ע ם ישרא ל — 
ם הזי ם בכ ך א ת טענו ת שמי ר שאש״ ף יוזמ ן לכ ל פורו ם 


מא ת מוט י בסרק , ׳ 

כת ב -ע ל המשמר " בכנס ת 

שמי ר אמ ר לש ד החו ץ הא - 
מריקנ י שולץ , כ י וועידד . ביג ־ 
לאומית , תהי ה חייכ ת להזמי ן 
לדיוני ה א ת אש״ף . שול ץ קבע , 
בהסתמכ ו ע ל "מסמ ך לונדון" , 
ב י אי ן חוב ה לזמ ן א ת אש״ ף 
לוועידה . דברי ם אל ו גיל ה 
אתמו ל למס ת ש ר החו ץ שמע ה 
פרם . "מסמ ך לונדון " הו א מסמ ך 
העקרונו ת לוועיד ה בינ״ ל שע - 
ליה ם הוסכ ם בי ן מר ם לתוסיץ . 

בהשיב ו להצעו ת לסד ר היו ם ש ל 
עוז י לנרא ו והי ש רמו־ן , הסבי ר פר ם 
כ י "מסמ ך לונדון ־ קוב ע כ י כ ל 
משתת ף בוועיד ה ר״בינ׳ ל צרי ך לקב ל 
א ת החלטו ת מועצ ת הכטחו ו 242 
ו* 338 . אש״ ף ל א יוזמ ן לועיד ה 
הבינ׳׳ל , כיוו ן שארה׳י ב וישרא ל 
יפרש ו ממנה . פר ם הדגי ש גם , כ י 
-ע ל הטענ ה הישראלי ת שהסכ ם ע ל 
פתיח ה בינ״ ל ל א יקר ם א ת השלום , 
משי ב מזכי ר המרינ ה שולץ ; 
-ההסכמ ה כשלעצמ ה כנ ר קידמ ה 


א ת הצררי ם לקרא ת שלום , שכ ן י ש 
ב ה התחייבו ת ירדני ת ראשונ ה 
להכנ ס למו* מ ישי ר ע ם ישראל" . 

ש ר החו ץ טע ן ג ם כ י מ י שמתנג ד 
לועיד ה בינ׳ ל יוצי א בסופ ו ש ל דב ר 
א ת ירר ן ממעג ל המו״מ , ואנחנ ו 
נשא ר לל א פתרו ן כלשהו , כאש ר 
נעמו ד מו ל אש״ ף וששכ י השטחים . 
ש ר החו ץ טע ן "ע ל סמ ך אינפורמצי ה 
אחרונה , כ י אש״ ף מוכ ן להיכנ ס 
למו־ מ ישי ר ע ם ישרא ל כל י ועיר ה 
בינלאומית . יר ח מסרב ת למו־ מ 
ישיר , מפנ י שי ש ל ה בעיות . הליכו ד 
ל א מוכ ן להכי ר בבעיו ת אלה . וז ה מ ה 
שהעול ם יגי ד כסופ ו ש ל רבר . מ ה 
יות ר חשו ב לכם : מו־ מ כל י פתיח ה 
בינ׳ ל ע ם אש״ף , א ו מו־ מ ע ם פתיח ה 
כינ׳ ל ע ם ירר ן וע ם הפלשתינאים . 
זוה י הבריר ה הפוליטית" . 
הסטאטו ס ע ו הארו ר 

פר ס הרגי ש כ י שגרי ר ישרא ל 
באו״ ם בנימי ן נחניהו , כפו ף ל ו ור ק 
לו . הו א חיי ב למל א א ת הוראו ת ש ר 
החוץ , אחר ת ל א יוכ ל להמשי ך 
כתפקידו . 

קוו י לנדא ו(ליכור־חרוח ז טע ן כ י 
משר ד החו ץ פוע ל כאופוזיצי ה 


לממשלה . הו א מנס ה להולי ך א ת 
ישרא ל.לועיד ה בינלאומית , בניגו ד 
לעמר ת הרו ב כמפשלה , כד י לת ת 
לגיטימצי ה לאש״ף . משה״ ח מתרפ ס 
בפנ י ירידי ם ואדני ם כאש . 

חיי ם רמו ן (מערך ) הדגי ש כ י 
הימי ן הקיצונ י בראשו ת רה־ מ שמי ר 
חונ ק כאינ ו כ ל גילו י ש ל מתינו ת 
כעול ם הערני . הליכו ר שש ש 
משלו ם ומשביר ת הסטטוס־קו ו 
האיור . ירדן , לראשונה , שיש ה 
לאו״ ם הצע ת החלט ה שאש״ ף איננ ו 
מוזכ ר בה . במקו ם לשמו ח ע ל בך , 
הליכו ד נבהל . צר ק המנכ״ ל המדינ י 
ש ל משר ר החו ץ יוס י ביילין , 
כשהור ה לנצי ג ישרא ל כאו״ ם 
נתניה ו להטנ ע בע ת ההצבע ה ע ל 
הצע ת ההחלט ה הירדנית . 

• חבר י וע ר הציירי ם והפסלי ם 
בחיפ ה הודיע ו כ י ישקל ו בחיו ב 
לאיי ש א ת קריי ת האמני ם שתוק ם 
בוואד י סאליב . שלשו ם נפנש ו חבר י 
הווע ר ע ם רא ש עיריי ת חיפה , ארי ה 
גוראל , כר י ללמו ד ע ל פרויק ט 
שיקו ם הוואד י והפיכת ו לרוב ע 
אמניס . 


לל א ועיד ה בינ״ ל 
ש ל ועיד ה ביד ל 

אוש ר חו ק 
המאפש ר 
הריס ת מבני ם 
במגז ר הערב י 

סא ת יצח ק שור , 

כתבנ ו ככנס ת 

הליכו ד האשי ם אתמו ל א ת 
המער ך בהפר ת הסכ ם קואליציו - 
נ י -מש ש שה״כי ם של א הצביע ו 
נג ר הצע ת ש ק ממשלתית , אש ר 
באר , לאפש ר הריס ת בניי ה ל א 
חוקית , בעיק ר המגז ר הערכי־ . 

יו״ ר סיע ת הליכו ד שר ה דורו ן 
הביע ה דאג ה נוכ ח חילוק י הר - 
עו ת בי ן מיצי ם ליוני ם כמערך . 
חילוק י דעו ת אל ה ה ם שהניא ו 
להפר ת ההסכ ם הקואליציוני . 

ש ק התכנו ן והבניי ה אש ר 
מאפש ר הריס ת בתי ם במגז ר 
הערב י אוש ר אתמו ל בכנס ת 
בקולו ת הליכו ד וכמ ה מח״כ י המ י 
ערך . ת״כי ם אחרי ם ש ל המעדר , 
רראושה , וייס , ארצ י והרא ל 
הצביע ו ע ם מפ״ם , ר״ צ וחר־ש י 
פר ם ונבו ן נמנעו . 


"הסינדרום " על ה לימי ן לרא ש 


גאול ה כה ן מציע ה רסובו ל להתאב ד 
אביוו ב מסתפ ק בניטוו ׳ נע ם סג ל 


מא ת מוט י בסרק , כת ב -ע ל המשמר " בכנס ת 
המחז ה -סינררו ם ירושלים ־ חתסי ס אתמו ל א ת מליא ת הכנסת . ש ר 
החינו ך יצח ק נבו ן טע ן כ י נ ם הממשל ה וג ם הכנס ת אינ ם יכולי ם לצנז ר 
מחזות . מאי ר בהן־אבידו ב(ליכזר־חרות ) קר א לרא ש עיריי ת חיפ ה לפט ר 
א ת מנה ל תיאטרו ן חיפה , נוע ם סמל . גאול ה כה ן(התחיו ס הרחיק ה לכת , 
כשהציע ה למחזא י יהוש ע סובו ל להתאבד . • 

-סינדרו ם ירושלים - הגי ע לכנס ת בעקבו ת ארב ע הצעו ת לסד ר היום . 
כהן־אכירו ב טען , לאחו ־ שחז ה כהצגה , כ י מדוב ר כמחז ה מתועב . חל ק 
מהצופי ם עז ב א ת אול ם תיאטרו ן חיפ ה כהפסקה . צופי ם אחק ם הביע ו 
בסיו ם סליד ה ושא ט נפ ש ממ ה שראו . הצמ ר סומל־בס ר -הידו ע לשימצה' , 
פוג ע בככור ו ש ל צה״ל , כול ל הנופלים . כהן-אכידו ב הרגי ש כ י נשי א 
המרינ ה חיי ם חרצוג , בניגו ד לנאמ ר בהזמנו ת ש ל תיאטרו ן חיפד - איננ ו 
מתכוו ן כל ל לבו א לבכור ת •סינדרו ם ירושלים" . הנשי א ג ם ביק ש להסי ר 
א ת חסות ו להצגה , שניתנ ה לל א הסכמתו . , . 

שולמי ת אלונ י(ו־צ ) חוכיר ה לת״כים , כ י אי ש ל א מינ ה אות ם לצנזורי ם 
לאומיים , וג ם ל א לגננו ת ש ל ע ם ישראל . לכ ל אר ם בוג ר באר ץ י ש שיקו ל 
רע ת משלו , מ י שנותני ם כי ח נשק , ושולחי ם אות ו לשד ה הקרב , רשא י 
לראו ת כמ ו עיני ו א ת -םינררו ם ירושלים " ולהחלי ט א ם הו א אוה ב א ת 
המחז ה א ם לאו . 


גאול ה בה ן טענ ה כ י -סובו ל 4 גו ע בשנא ה יהודי ת נאציסטית" . 
-סינדרו ם ירושלים ־ ל א חי ה צרי ך לעלו א במסגר ת חגיגו ת הארבעי ם 
למרינה . -אנ י מציעח' , אמר ה כהן , -למ ר סומ ל ללכ ת בדרכי ו ש ל הניס ד 
של ו וייגינגר , א ס אכ ן ש א ל א יכו ל לסבו ל ר ק א ת הע ם היהודי , שיאב ד 
הו א א ת עצמ ו לרע ת ול א אותנר י . 

גבון ; אנ י ל א מזו ר . 

• תייק ה גו*וסמ ן (םם׳ם ז כינת ה א ת חן!נגח ת הימ ץ ל-סינכח ם ירושלינו ׳ 
כ״לח ץ פטריוט י מרו ח בשמך . התופע ה ש ל פוליטיקאי ם המסי ס להשתי ק 
תיאטראו ת מוכרת , ג ם ממקומו ת אחרי ם כעולם . אחר י התיאטראו ת ה ם 
יעבר ו לשא ר סוג י האומנות , -מ י שמסח ר מפנ י האמ ת יכו ל להובי ל רק . 
ליאו ש ולריקטטורה . א ם רוצי ם לשמו ר ע ל דמוקרטיה , מוכרחי ם לעשו ת 
!א ת ברח ־ ש ל הצג ת האמת , יש ר בפרצו ף ג ם כשאיננ ה נעיסח׳ ■ 

. ש ר החינו ך יצח ק נבח , בנאו ם שלוו ה בקריאות ■ ביניי ם לחב , הסבי ר 
כ י א ם ינס ח לכפו ת א ת רע ש ע ל תיאטראו ת ישראל , ל א תהי ה באר ץ 
אמנות , חרט ת וג ס ל א תיאטרון . הציבור , ור ק שא . קוב ע א ס מחז ה יאריו ־ 
ימי ם א ו יר ד מהבמ ה כהר ף עץ . -סינדרו ם ירושלים " יוצ ג במסגר ת ח ג 
ומחז ה המיזרי . תיאטרו ן חיפ ה.הו א שהחלי ט כ י הסינרמ ס ייצ ג אוש , 
באירו ע כל״לאומ י ור * ההחלט ה הי א ע ל אהריו ח התיאטרו ן והחנחל ח 
הציבורי ת שלו , אמ ר נבח י י י י 


קיב ל הית ר יציא ה 

ליאוני ר וולוופסקי , אסי ר ציו ן 
לשעב ר מהעי ר גורקי , קיב ל הית ר 
יציא ה לישרא ל — ע׳ ל כ ך הודיע ו 
ממשרד י חאובי ר לרעיית ו מילה . 

ליאוניי ר ( 46 ) מסור ב עליי ת 13 
שנ ח בגי ן סודיות' , למ ד.עברי ת בבו - 
ש ת עצמ ו וא ף עס ק כהורא ת השפה , 
השגור ה בפיו . וולוופסק י נרד ף ע״ י 
אנש י קיג.ב ^ שערכ ו חיפוקי ם 
תכופי ם בכיש , החרימו ' קלטו ת 
ללימו ר עברי ת וחומ ר הסבר ת אחר . 
ש א חי ה מעור ב בפעילו ת תרבותי ת 
ונמנ ה ע ם מארגנ י סימפתיו ן הראשו ן 
לשנו ת ישרי ת במוסקב ה ומיוזמ י 
פסטיב ל השירי ם היהודי ם שנער ף 
בביר ה הסובייטית . ־ . ; . • ־ 

בזמ ן מעצר ו המשי ד הי 4 ג,ב . 
להטרי ד ולהתנצ ל למשפחתו . רעיי ־ 
ש מיל ה שהיתר , במעק ב צמו ד וגילוי י 
התפטר ה מעבודת ה . כמחגיס ת 
מחשבי ם והקדיש ה עצמ ה לטיפו ל 
בשחרו ר כעלה י בית ם קיר ה ב ת 20 
עלת ה לפג י חח־ ש י לישראל . 


ספקי ם זנ ו נהזגנו ח בטחוניו ת 
בטענו ת שווא : ~תוצו ת עד י!זביתוח " 


עובדה , ז ו דלה . ח ״ ב צב ן ^ביקו^ 3 מודשאו 0 מ ן עלז ז נ!ןכר( ב'לרבי ז י ־ י 
שב ו תב ע למחו ק ספקי ם כאל ה מרשימו ת משר ח : ; י ־ ; ׳ 

ח״ ב יאי ר צב ו רנוב ט בש ר מקויימת , . : הפועלים , ביק ר במפע ל "ראר * 5 

ננ״ימ^י" ^ ד*"* " 


ח״ כ יאי ר צב ן וגוב ע בש ר 
תמוחו ן להזהי ר ספקי ס ויצרנים , 

־ הזוכי ם בהזמנו ת ממשרו י חבט ־ 
חון , בנימו ק.ש ל אבבק ת עבוד ה 
לעיירו ת הפיתוח, ' ב י א ם ל א 
יקיימ ו א ת תנא ו חחז&נ ח במלו ־ 
א ב ול א .יבצע ו:א ת .העבודה ׳ 
כול ה בעיירו ת ה פ יתוח , •יימחק ? 
מרשימ ת , דטסקי ה ש ל הבשרד. , 
ח׳־ פ צב ן כת ב , א ת;המכת ב לשו ! 
הבטחר ן בעקבו ת כיקו ך שער ך הקל ■ 
:כו ע כמפעל י תעשי ה בבי ת שאן , ש ם 
נוד ע לו , ה י באחרונ ה!זתגל ו מקרים , 
בח ם 1 ב ו חברו ת מסרימו ח בהזמנות ■ 
ממשלחיו ש כטענ ה שככוונתן:לבצ ־ 

; ען ; בעיירו ת הפיתוח ! א ר ניצ ץ ו $ר . 
תן , . חנ ן א ו בולו ! נמ 6 ע ל 
'לחבי ת א ך שאינ ו מצו י בעייר ת 
פיתלה . ־־־ ־ •־ • .׳"־■ ' ״ ■■• ״ 


: * 0 - .סם ־ כנס ת 

חשש ו וו י דונ י נ ד 

■ ־ ־ .׳•■ ' י ל .■ ־ ■ ■ "י י \ ׳' 2 ות • מ! ב א ע ל.המשמר ״ ■ • , •.: ׳ , 

וע ר וזכגס ת יאי ר . מ ן ממפ״ ם נבח ר ע ל יר י מוס ף -מ״ר ׳ "?? י 
סכי^י י ש ל ^ידעוו ן אחוץמת" , כגול ס בח״כיס , >צ,כפ י שחכתירו , 

'^!^ג^׳^ר י יהכנס ת צבד״עוסק ' בטגהו/גוממ 1 ( . 
מב^גחל מ^שליחלזקי ן ההכנס ה חלאוסיו^ , ומקי^שי^ . 
^ערכוחחשו ר — וקל ה כטיפולי־בבריאות ם חמצידלי ת 

■צב ן פעיל ־מאלו, . ניי״״>:^'״ו ־ 
מיניצעםו 1# ח 1 'נמנח ז 1 ץץזמי ו העיקריינו • ־ . • . ״ ,■■ ׳ 


מעו ך ההזמנ ה תטצ ע נעץרו ת מי ־ ־ שקאוצ ר יגי ע עימ ו ; לוןס ו 
, 1 ועח י ־;■־■־::י ל ־ ־ #י * 
׳ חל ב צצ ו אומר , .צי . כיו ם קיימת ; :אחוד ם שלןיהשהך , 1 
הנחיי תמינחלי ה הי א ?ידרדי!:'׳■ 11 . : ׳;!":ו/יזל * 


- ■ 0 ' * 1 ^ 191 • •*<■■ ■ יי ■ 1 .**■י י . ^ ־ —י■• • ״י ■ ־ ! ■ .׳ י 

,[ ־ כןהוריעח״ כצבןכ י חו סיחדע ם ■ : ■ כן : צוזי ץ חב ר חצנסי ז 
חבר י מסת ׳ ׳אןךיס , ־ הצע ת חוק. . •;^ילגסטיז . אש ד • י 

ו״מתנ ה מטיר ת וממנו ת ממ^״ ז - ^ ^ ?ח ' 

לספקים , בכ ך שעשרי ם אהו ד לפחו ת ׳ זמ״ יהתוצאה . י י י 1 

מעו ך ההזמנ ה תבוצ ע נעימיו ת מי ־ • שהאוצ ר יגיע . ?נימ י ; #י.י י י 


ח״ נ גנח ם הכה ן נוחו ! 
מהעבוד ה — וקי ס 
מפלג ה דתי ת מתונו ■ 

מא ת יצח ק שור , כתבנ ו במס ת 

ח־ כ מנח ם הכה ן מתכוו ן לפרו ש מ ן העכור ה ולהקי ם מפלג ה דתי ת 
מתונה , שתרו ץ לבחירו ת לכנס ת הבאה . פר ס הסתיי ג מצעד ו וד י ע ל 
הכה ן ואמ ר כ י חירז ש המסגר ת הקודמ ת שאות ה הנהי ג חר ב מנח ם 
הכהן : "מעוב ר הרתי׳ ׳ תגזו ל מנד ט מ ן המעון . ע ל כ ך השי ב הכהן , כ י 
הרשימ ה חחדש ה תבי א לאג ף חיונ י ש ל הציבו ר הישראל י שנ י מנדטי ם 
למתוח . 

חטיב ת החברי ם הרתיי ם בתנוע ת העטר ה עח־ כ מנח ם ווכה ן עומ ר 
בראשה , פנת ה בקריא ת לקיבו ץ חרת י לחנוע ת נתיט ת שלום , לנאמנ י 
תור ה ועבור ה ולציט ר הציוגי־הרת י הרח ב כ י יחמו ר בה . לרע ת הכה ן 
התעור ר הצור ן בהקמ ת מפלג ה רתי ת מתונ ה וגקיי ת כפיי ם משו ס 
שהמסר״ ל פנו/ ח לעב ר -התחייה " והכהניזם , ואיל ו ש״ ס ו-האטרה " 
מסתייגי ם מדג ל המרינ ה ומעוררי ם השתמטו ת מצהיל . המער ך פוס ח 
ע ל שח י הסעיפים . הו א מחז ק א ח ש״ ם והאטוה , א ך ג ם מתייש ר ע ם 
ר־ צ והרפורמים . , . 

המפלג ה החדש ה מאמינ ה בחתיר ה לפתרו ן מריני , מיוס ד ע ל 
נמנו ת לפשר ה שיוכי ל לשלו ם אמת . הי א מאמינ ה באמנ ה הכרחי ת ב ץ 
דתיי ם ול א דתיים , במגמ ה לעצ ב דמו ת ישרית־ציוני ת ש ל החבר ה 
בישראל . חת־ כ הכה ן שת י משימות : להיאנ ק נג ד ההשתמטו ת מצהי ל 
ולשל ב נשי ם בחיי ם חרתיים , מבל י לפט ע בעקרונו ת הלכתיים . 


הצו ש חטל-ט ■ ש ל צעי ר 
ווקבנד א חוש ש מהתנוחוו ת 
שבע ת הסוכנו ת בצה״ ל 

הצוו ת הפוליט י ש ל צעיר י הקבח״ א הבי ע חש ש מחידו ש שפע ת הסרבנות ! 
בש ל האירועי ם בשטחים . בהודע ת הצוו ת נאמ ר כ י האירועי ם החמורי ם בע ת 
האחרונ ה כשטחים , מכלימי ם בית ר שא ת א ת תוצאותי ו החמודו ת ש ל שלש ו 
הכיבוש . חייל י צח״ ל נמצאי ם במצ ב בלת י נסבל , שב ו ה ם צריכי ם לבחו ר בי ן 
סימ ן חייה ם לכי ו יר י ע ל מפגינים , ביניה ם נשי ם וילדים. " 

הצוו ח הפוליט י ש ל צעיר י הקבה״ א חבי ע חרד ת מאפשרו ת ש ל חירו ש 
תופע ת הסרבנו ת אש ר ש א שול ל אות ה מכ ל וכל ■ , , , 

הצוו ת הבי ע תמיכ ה בזבזת ם המלא ה ש ל ערבי י ישרא ל להבי ע דעת ם בכ ל 
נוש א(כול ל המצ ב בשטחים ) וע ם זא ת מגנ ה תופעו ת ש ל הפר ח ש ק וסר ר 
חסוגעו ת כשלסו ו חש ק ואושמ ת חרמוקרטיח . 

המו ח ש־ א לממשל ת ישרא ל ע ל שנ י חלקי ה לחדו ל מיר , ממשח ק ד״פינ ג 
פונ ג בתוכ ה המשת ק ב ל אפשרו ת לפתרון , וקובע , שע ל הממשל ה מוטל ת 
חאהריות , לשבו ר א ת הקפאו ן ש ט נחו ן תהלי ך השלו ם ולצא ת סיי ר בחצע ח 
לפתרו ן המבוס ם על : הבטח ת בטשג ח ש ל ישרא ל תו ך נסיג ת מהשטחי ם ופתרו ן 
הנעץ־ , הפלשתיני ת . . 

. ר ק נכוט ת אמ ת לפתח ן מדינ י המבוס ס ע ל עקרונו ת אל ו יעצר ו א ת 
התבערה " נאמ ר בהודע ת הצוות . 


70 אל ף שעלי ס 
השטנ ו לאבננ ה ביח ו 
ש ל הש ו שח ו ברוב ע מססלמ י 

מא ת •שדו ק שור , כתבנ ו במס ת 
זער ח הכספי ם אישר ה אתמו ל הקצב ת 70,000 ש״ ת לכיסו י הוצאו ת 
ההבטח ה בבי ת הש ר אח א ל שח ן ברוב ע המוסלמי , ת״לרפו ! ביק ש 
רביזי הע <ההצבעה . . .־׳■■י-• • ••׳ : . 

.מ א ל א כס ר בכ ך שהממשלנוצחכ ת לאבט ח שח ם בעל י פוטנציא ל 
התנקשו ת -גמור , אכ ל ע ל ש ר.מ ה צריכ ה הממשל ה להטי ל מיגבלז ח 
ש ל מגזחם . שח ן בח ר לט ר בשנ י ׳מקומו ת שעלו ת אט*זת 0 הי א 
אדיר ת פע ם בהוו ה ומע ם נעי ד הזןתיקר - • י ׳ ׳ ׳ י ; • ג . שיממ ש שכונ ת ■-רוצי !'ח ג רומולד-<אש ך רצו ! 16 צג י אדם , וגח ם 
אחדי ם מגנ י משפחןנ ו בן<ייי ת ךאי^ולוי ל גאךח״ ב . , 


חדשו ת 


המשכי ם 


נחוב ת השול ח הי א גרו ן 


(סו ף מעמו ד ראשץ > 

כלשה ו עשו י לזכו ר א ת מראה ו ש ל 
השולוו . 

פקיר־רוא ו תורכי , שדר ש לשמו ר 
ע ל אלמוניותו . הכי ע הפתע ה למש - 
מ ע היריע ה ע ל מעטפות־הנפץ , באו - 
מרו . ב י יתיר ה מיוחד ת ש ל הדוא ר 
התורכ י בודק ת א ת ב ל דבר י הדוא ר 
והחבילות , כר י לגלו ת א ם י ש כה ס 
תומרי־נסץ . כריק ה קפדני ת במיוח ד 
עובריי ם דברי־הדוא ר המיועדי ם ליש - 
רא ל ולמדינו ת ערביות , אמ ר האיש , 
שגיי ס נסצע ו 

תוש ב או ר יסר ה ותוש ב עו ה 
העוב ר אצל ו נפצע ו אחלו ל באור ח 
ק ל מהתפוצצו ת מעטפ ת נפ ץ 
שנשלח ה לדו ר אש ר חוש ב או ר 
יהודה . שב ע מעמסו ת נפ ץ נוספות , 
שמוענ ו לכתובו ת שונו ת בארץ , 


ביניה ן לקדיית־ארב ע ולחיבה , 
התגל ו במשן • היומיי ם האחרונים , 
כ ל המעטפו ת שהתגל ו זהו ת כתו ■ 

בנ ז ובהיצוגיותן . ה ן מכילו ת כדסי ס 
ברכ ה מנג ן שע ם פתיחת ו מתפוצ ץ 
חומ ר הנפץ . במשטר ה ל א מוצאי ם 
מכל ל אפשרו ת כ י ייתכ ן שמעטפז ת 
נפ ץ נוספות , הזהו ת לאל ה שכבו ־ 
התגלו , עושו ת א ת ררכ ן לנמעני ם 
אתרים . 

מעטפ ה לבנ ה וקשיר ה 
הטעמפו ת שהתגל ו ע ר כ ה ה ן 
למו ת וקשיחות , בעוב י ש ל כ־ 4 מ־ מ 
ובגור ל ש ל 16/23 0 ״מ . בהויח ן 

תחוס ו שניי ה 
אח ת לשנ ת 


1987 שארים . — חוגג י השנ ה החרש ה 
י יצטרכ ו להמתי ן שניי ה נוספ ת כר י 
להרי ם טסי ת לכבו ד שנ ח 1988 , 
על־־פ י הורש ת -שומדי־הומו * 
הרישמיי ם ש ל העולם , 

-הלשכ ה הבינלאומי ת ס ל ה - 
שעוד , שמרכז ה בפאריס , הכריזה , כ י 
י ש להארי ך א ת שנ ת 1987 בשניי ה 
את * לפנ י צלצו ל פעמונ י חצות ־ 
הלילה י ב־ו נ בדצמבר . שניי ה ז ו 
דרוש ה כד י לפצו ת ע ל האט ה ש ל 
סיבו ב כדזר־הארץ , שגרמ ה לפיגו ר 
ק ל אחר י הזמ ן הנמד ד בשעוני ם 
אטומיים , שה ם מדויקי ם ע ר כד י חל ק 
המיליאר ד ש ל שניי ת כיום , 
סגני ת מנה ל הלשכה , מארטין ־ 

פסל י אמדה : -מד י יו ם ביומו , מאב ד 
כרור־האר ץ אלפי ת ש ל שניי ר 
לעומ ת הזמ ן המדעי" . הי א מסרה , כ י 
כרור־האר ץ החי ש א ת הקצ ב ב־ 3 ו 
השני ם האחרונות , א ך חו א מפג ר 
עדיי ן אחרי • תומ ן האטומי . עו ד 
מסרה , כ י הפיגו ר בזמ ן איננ ו מדאי ג 
כל ל אזרחי ם מ ן השורה . א ו הו א 
מפרי ע למדענים , לאתוגי־תקשוד ת 
ולמומחי ם אוזרי ם הזקוקי ם לסינכרו - 
ניזצי ה מושלמת , <ע״ד ) 

א־ ם תס ו א ח 
נח ו ווחחאב ו 

מא ת יוא ב אביב , . 

כת ב "עלדימשטר׳ ץ 
דרמ ה המוחש ה אמ ש בקריי ת 
שפרינצ ק בחיפה , שע ה.שא ב איי ם 
לבת ר א ת בתו , בז ו שנתיים , במכונ ת 
חיתו ך חשמלי ת ולסזאבר ..־'־••'• ־ 
האב . הסתגר ; בדירתו , 'כקומ ת 
הרביעית , סמוף . לשע ה 7 בער ב 
וחשליד ; מכת ב .מגע ו החלון , שב ו 
האשי ם #ת־פשר ד השיכו ן,והרווח ה 
כמצבו , ו^על י הקש ת מחיי * 
התעקו י ::לנמום.; ; כווצ ח ,משטר ה 
,ממרמ ב ף.פ*יומפק 1 המרחב , מח ד ; 

מחש^עמ^ה,^^־ . אזעך^ ד 


מחש ש עחמשטךה , תסיח ■ אתר־כ ך 
ור ש להזמ ת למו ם א ת פרקליטו , 
2 ״ ד בח ר שיסנל , ועיתונא י אול ם 
ג ם א ו סיר ב לפתו ת א ת הדל * 

ר ק סמו ר לשע ה 0 נ בער ב ניאווו ו 
לאפש ר לער ד ,שיסמ ן להיכנ ס 
לרירה ! רא ו הובר ר לטחו ת הסבת ה 
וההצלה , מ לסעוט ח שלו * 

תגפ ר תסגי ר עצמו , ,לאח ר שמפק ר 
מרח ב חיפ ה הבטי ח לו ■ כ י ישוחר ר 
בתו ם תקידוז . בת ו הועבר ה למשמר ת 
| אצ ל אחותו , והבוק ר ינס ה מפק ד 
ן מחו ב חיפ ה לסיי ע לגב ר בעזר ת 
1 משד ד הסער . 

כתבנ ו מוסיף , כ י ממ ר גרו ש 
פעמיי ם וי ש ל ו שנ י ילדי ם נוספי ם 
הנמצאי ם אצ ל הוריו , בקריית - 
שמונה . 


העליונ ה מודב ק כו ל תורכי , בער ר 
ל בקו ב ש ל 200 לירות , וכ ל חבולי ם 
מוחתמי ם בחותמ ת מאסטנבו ל 
ר מתארי ך 23.12.87 בחזי ת התחתונ ה 
1 - ש ל המעטפ ת הורבק ה מדבק ה ע ם 
י - ש ם הנמע ן שהודפ ס במכונ ת כתיב ה 
ו באותיו ת לועדות , 

השולח ; ד . גיסי ם 

^ נהלק ת האחור י ש ל המעטפ ה 
* מצרי ה מדבק ה נוספת , עלי ה 

■ מודפסי ם ש ם ובחוב ת השולח , ר . 

■ ניסי □ מאיסטנבול . משטר ת ישרא ל 
יידע ה א ת אינטרפו ל בנוש א ג ל 

! מעספו ת הנפץ , והי א עובר ת בנוש א 
ן ז ה כשיתו ף פעול ת ע ם משטרו ת 
י ורות , כמקובל . כמו ת חוט ר הנפ ץ 
־ במעטפ ה הי א כמשק ל ש ל 23 גרם . 
, ממו ת ז ו אינ ה יכול ה לגרו ם למוות , 
א ר יכול ה לפצו ע קשה , צור ת 
העכור ה מעיר ה לרע ת קצי ן החבל ה 
הראש י ש ל משטר ת ישראל , תנ״ צ 
עלמ ה אהרונובסקי , ע ל עבור ה 
מקצועי ת שנעשת ה במעבר ה 
רצינית . 

א ץ מכג ח משות ף 
משטר ת ישרא ל ל א מצא ה כ ל 
מכנ ה משות ף בי ן הנמנעי ם אליה ם 
נשלח ה המעטפ ה ולדע ת אנש י 
׳ המשטר ה נאספ ו כתובו ת באור ח 
מקרי , מספר י טלפוני ם א ו מספר י 
מיקוד . מעטפ ת הנפ ץ הראשונ ה 
נתגלת ה שלשו ם בשעו ת הצהריי ם 
בקרייח-ארבע . המעטף ה הגיע ה 
לבית ו ש ל בנימי ו ריין , שהוציא ה 
מתיב ת הדוא ר ולדברי ו ■סח ת אות ה 
והבתי ן בפני ם משה ו הו־ןמן ז לסזללח . 
חוטי ם שהשתלשל ו ממנ ה ובוכר ה 
הבלת י סבי ר ש ל המעטק ה עורר ו א ת 
השר ו והו א הזעי ק א ת הבל ן 
המשטרה , שפוצ ץ א ת המעטפ ה בל א 
שנגר ם שו ם נז ק 

בחקיר ת הדוו ר המקומ י התבר ר ב י 
הו א שילש ל לתיבו ת רוא ר נוספו ת 
בקריה , ש ל יהוד ה מינ ם וזכרי ה נהרי , 
מעטפו ת נוספות . שת י מעטפו ת אל ו 
הוצא ו ע־׳ י החבל ן בל א שנגר ם שו ם 
נז ק משטר ת ישרא ל היריע ה מיי ד 
לרשויו ת הדוא ר ואל ה עבר ו מיי ר 
למיכו ן ידני . ואומנ ם מחצי ת 
מהמעטסו ת -נתפס ו כבתי-הרוא ר 
במש ך הלילה . סמו ך לשע ה 10 
אתמו ל בבוקר , הגי ע הדוו ר לבית ו 
ש ל דו ר אש ר באו ר יסדה . חנמע ו ל א 
הי ה בבי ת ואשתו , של א הכיר ה א ת 
כתוב ת השולה , ביקש ה מגיס ה 
להחזי ר א ת רב ר הדוא ר לדוור . הגי ס 
ניס ה לפתו ח א ת מעטפ ת הברכה , וא ז 
הי א התפוצצה . כאמו ר נפצע ו הו א 
ופוע ל ערבי , שעוב ר אצלו , באור ח 
קל . מעטפו ת נפ ץ נוספו ת שהתגל ו 
נשלח ו לנמע ן לקריי ת ביאליק , 
רמת־ג ן ולשנ י נמנעי ם בגבעתיים . 

אי ן ז ח ג ל מעטפו ת הנפ ץ הראשו ן 

שסק ר א ת ישראל . כזכו ר מעטפו ת 
נפ ץ נשלח ו בתקופו ת שונו ת מא ז 
תחיל ת שנו ח 1 ד 70 , ואחו ז מה ן א ף 
גרמ ה לפציעת ו ש ל חבל ן ממשטר ת 
ת״ א שנות ר גב ה לצמיתות . 

משמר ת ישרא ל מזהיר ה א ח 
חציבו ר מדבר י רוא ר חשודי ם כאש ר 
כתוב ת השול ח אינ ה מוכר ת לה ק 
כאש ר משקל ם עול ה ע ל הסגי ר 
בצור ת תשורה , כשה ם מוחתמי ם א ו 
מחוררי ם,... ־ 

שבחי ם לעובד י הדוא ר 
שר־הכלכל ה ־ והתקשור ת ג ד 
יעקוב?, : קיב ל דיווחי ם שוטפי ם 
ממנכ׳ ל רשו ת הדוא ר וגורמ י 
הממו ן ע ל פרשת ■ מעטפו ת הנפץ . 
הש ר יעקוב י איש ר א ת הפשלו ת 
שננקט ו ע ל יר י ישית . הדוא ר 
להקפד ה ע ל כלל י הבטיחו ת 
ולהדדכ ת הציבו ר ועובד י . רשו ת 
ס־ואי . כעקבו ת גילו * המעטפו ת 
הראשונות . כ ן צי ץ לשב ח א ת עוכד ז 
רשו ת חומצ י שגיל ! עירנו ח והעבי ר 
איהולי :מחלפ הלפצועים. : 


פורו ם ש ל ראש י ישובי ם יהודיי ם 
" ד וערביי ם לחיזו ק יחס י השכמ ת 


ד ן מנד י 
נושד 3 ש ל 
ומןנה־ א 

פ& ת חיי ם מרגלית, , 

כח ל ׳.ע ל המשמר " 
בישיבת • .הווע ד הפוע ל • ש ל 
הקיבת י הארצי , שתתקיי ם ביו ם 
ראשו ן 3 מטאר , בגבע ת הביב * 
"עי ר דיו ן כלכל י מקיף , ב ו יימס ר 
ח׳׳ז ז ע ל הקר ן לעזר. * הררית , 
והתוכניו ת לאספק ת אשרא י מרוכ ז 
על־יר י בנ ק לאומי , בנק ■ הפועלי ם 
ובנ ק לחקלאות. , ב ו ייסקר ו 
ההתפתחויו ת הכלכליו ת כשנ ת 
1987 זחחדז ת ל־ 1988 והמאב ק ש ל 
ההתישבו ת כנג ד מדיניו ת הממשלר " 


ש ל סטודנטי ם 
וטע ן יהוד י 
אתיופי ה 

מא ת עזר א אבירן , 

כת ב "ע ל המשמר " 

ועיד ה בינלאומי ת ראשונ ה של ■ 
אירגונ י הסטודנטי ם חיהורי ם בעול ם 
תתכנ ס באשקלו ן נ־ 3 בינוא ר ביו ם 
ראשו ן הקרוב , 200 צירים , נציג י 14 
אירגוני ם מארצו ת שונות , יבוא ו 
לת ן כגוש א המרכז י ש ל הועידה : 
נורל ם ש ל יהוד י אתיופיה . 

יוס ף אברמוביץ , , יו״ ר ההתאחדות ■ 
העולמיו ת ש ל אירגונ י חסטורגטי ס 
היהודי ם בעולם , אמ ר אתמו ל 
במסיב ת עיתונאי ם באשקלון , כ י 
באתיופי ה נותר ו ערי ץ כ־ג 1 אל ף 
יהורי ם הנתוני ם במצוקו ת וסכנו ת 
השמדה . 

30 מה ם אסיר י ציו ן סובלי ם 
ומעוני ם בבתי־סוהר . 1300 ילדי ם 
נותר ו כאר ץ לל א הוריה ם שמצפי ם 
לעלי ה באתיופי ת בתקוס ח ו ו 
סובלי ם היהודי ם ג ם מהרע ב השור ר 
באתיופי ה וי ש לעשו ת פעול ה מהיר ה 
כר י לאפש ר ליהודי ם אל ה לעלות . 
נאמר , כ י בוועיד ה שתימש ך שלוש ה 
ימי ם תושמ ע קריא ה לעול ם היהוד י 


הפורו ם הוק ם בגבע ת חביב ה בעקבו ת מפג ש ש ל ראש י רשויו ת מקומיות , 
ומוכיר י קיבוצי ם ומועצו ת פועלים . 

מא ת מאס ם זייד . 1 יאי ר צב ן לדרו ש הקמ ת וועד ת 1 מהשטחי ם כול ל האלימו ת דב ר סיג י 


לפעו ל להצי ל א ת הקהיל ח היהודי ת 
האתיופית . 

.חייל י מג״ ב 
מאופקי ם יוח ד 
בפתיח ה בא ש 
לשמ ת חילו ת 
אחרים " 

.ההאשמ ה לפי ה כביכו ל ממהרי ם | 
חייל י משמר־הגכו ל בשטחי ם לירות , י 
הי א קישקוש . חייל י מג״ ב *ה ם 
האחרוני ם ללחו ץ ע ל ההרק . לפ י 
הסטטיסטיקה , ה ם יורי ם הרב ה פחו ת 
מחיילי ם רגילים׳ , . כ ך אומ ר מפק ד 
משמ ר הגמ ל ביהוד ה ושומרון , סגן ■ 
ניצ ב ישרא ל ביננטלד , בראיו ן 
לגיליו ן החד ש ש ל ,כמחנה" , 
-דומנ י שעצ ם הנופחו ת ש ל מג״ ב 
כשטח , מפחיד ה א ת התושבים ־ , אמ ר 
נינכפלד . -ה ם מפחדי ם מאי ת גו , 
מעריכי ם אותנ ו ומכבדי ם אותנו : ה ם 
דיר י רא י אי ר פיזרנ ו א ת ההפגנו ת 
בימי ת וכסבסטיח , ושמע ו ג ם 
ממקומו ת אתרי ם אי ר אנחנ ו מועלים . 
די ם רא ו שאנחנ ו ל א מוותרים" . 

-שואלי ם אות י הרכ ה אי ר ו ה 
שתמי ד אנחנ ו יורי ם לרגליי ם 
ואנשי ם נהרגים . א ז מ ת ע ס אות ם 
אנשי ם שבדיו ק התכופפ ו לקח ת אכן . 
כר י לזרוק ? המשמיצי ם הי ו צריכי ם 
לעט ר במתנו ת אחר י שהכ ל הסתיים . 
הכ ל דיי ה זרו ע בפחי * אבני ם וזבל" . 

עו ר אמר ; -תרא ה באיז ה יתרו ן 
עצו ם עלינ ו מועלי ם המקומיים . 
עלינ ו פועלי ם הרב ה חוקי ם וחן - 
כלוח , ועליה ם לא ; אות ם האוכלוסי ה 
אוהוח , ואותנ ו רי א עויינח ן ה ם רבי ם 
ואנחנ ו מעטים : ה ם קלילי ם יות ר 
ויכולי ם לזרו ק אבגי ם ולמז ח מהר , 
ואנחנ ו צריכי ם להיזה ר ל א לפגו ע 
נגשי ם וילדינ ו היתרו ן היחי ד של ט 
הו א הנשק , וג ם ב ו אנחנ ו מוגבלים , 
;למרו ת זאת , סשט ר הגבו ל ממל א 
; מצוי ץ א ת המשימות;. . מעל ה 
ושומרו ן — - ומל ם סבורי ם כף . . 

"< • ניננפל ד ציין , כ י לק ־ מל ק קט ן 
;סתלוגו ת חתושכי ם מוצדקות , ח ץ 
חריגו ת האד . -מל ט בשר . וד ת 
ואנמקמימגיעי ס לפעמי ם לקצ ה נבו ל . 
הסבלני : א ס ז ה קורת , האנשי ם 

נענ 7 מ ו ומושבי ם מעבודת ם ברו ר 
שחיי ל שחט ף אב ן ורד ף אחר י ומור ק 
.ע ד ביחו , וש ם הותקף , יחזי ר ממת . 
;ז הטבעי , לאן״... ׳ ■.. • , ־ • 


-לחקו־תט ־ מרי ם בויודו ס 


מא ת קאס ם זייד , 

כת ב -ע ל המשמר ' 

בגבע ת חביב ה הוכר ז אתמו ל 
ע ל המית ו ש ל פורו ם יהוד י ער - 
ב י באיזור , שב ו חברי ם ראש י 
רשומ ת מקומיות , מזכיר י מו - 
עצו ת סועלי ם ומזכיר י קיבוצים , 
ושמטרת ו למעו ל לשמיר ת יחס י 
השכנו ת הטובה , הירידו ת ושי - 
תו ף הפעול ה בי ן תושב י חאיזור , 
כס י ששרר ו תמיד . 

הפורו ם שהוק ם ביוזמת ם ש ל 
אנש י ציבו ר יהודי ם וערביים , המכו ן 
הערב י בגבע ת חכינה , פעיל י מפ״ ם 
ופעיל י שלו ם עכשי ו באיזור , הוצי א 
קו ל קור א ע ל האירועי ם האחרוני ם 
בשטחים , וע ל הפרו ת הסד ר במספ ר 
ישובי ם 'ערבי ם כישרא ל ב-ץ ם 
השלום" . 

בקו ל הקור א נאמ ר שהמתכנסי ם 
רואי ם בדאג ה רב ה א ת האירועי ם 
בשטחים , וכואבי ם א ת שפיכו ת 
הדמים , שהעיס ה ע ל האוכלוסי ח 
כארץ , והביא ה להכרז ת.יו ם השלום " 
במגז ר הערבי . 

הפורו ם ג ם גינ ה א ת הסרו ת הסד ר 
שהי ו ב-יו ם השלום ' מצ ר קבוצו ת 
שוליות , ממספ ר קט ן ש ל ישובי ם 
ושהביא ו לסגירת ו ש ל כבי ש ואר י 
ערה . הקו ל הקור א מגנ ה א ת 
פלישת ם ש ל קיצוניי ם יהודי ם 
מתומכ י כהנ א לעייר ה שפרעם . 

הקו ל הקור א מגנ ה א ת טריניו ת 
הי ר הקש ה וקור א לכ ל הצררי ם 
הנוגעי ם בסבסו ך הישראלי־פלש ־ 
תינאי , לעשו ת א ת רכ ל כר י לשכ ת 
לשולח ן הדיוני ם ולהגי ע לשלו ם 
צוד ק וב ר קיימא . הקו ל הקור א מגנ ה 
א ת ההתקפ ה ע ל ראש י הרשויו ת 
הערכיו ת ותומ ר בזכות ם להתארג ן 
כר י לקר ם א ת המטרו ת המוני - 
ציפליו ת ש ל ישוביה ם וכ ן א ת זכות ם 
להכי ע רעת ם בב ל נוש א הקשו ר 
לעתי ר מדינ ת ישראל . 

הפורו ם אימ ץ א ת הצעת ו ש ל ח־ ב 


חקיר ה בראשות ו ש ל שופ ט שתבדו ק 
א ת א י השיויו ן כלפ י המגז ר הערבי , 
כשמסקנותי ה ש ל וועד ה ז ו ישמש ו 
כבסי ם למאב ק ציבור י לשיוויו ן 
זכויות , 

קס ה וסרחי ם 

הפורו ם החלי ט לאמ ץ א ת הצעת ו 
ש ל מזכי ר וע ד הפועלי ם באו ם א ל 
סת ם יוסי ף ג׳כרי ן לקיי ם -יו ם פתוח " 
באו ם א ל סה ם ובער ה ב ו יארח ו 
משפחו ת משנ י הישובי ם משפחו ת 
יהודיות . כ ן הוחל ט להקי ם צוות י 
מחנכי ם יהודי ם וערכיי ם שיעמד ו 
לרשו ת הפוני ם מבת י הספ ר כר י 
להסבי ר לתלמידי ם א ת מערכ ת 
היחסי ם היהורית־ערבי ת בארץ , 

עו ד הוחל ט לארג ן משמרו ת ש ל 
תלמידי ם יהודי ם וערביי ם בכבי ש 
ואר י ערה , תח ת הסיסמ א •כבי ש 
ואר י ער ה פתוח " ובאות ו יו ם יחלק ו 
המשמח ת חומ ר הסברה , קפ ה 
ופרחי ם לנהגים . 

מנח ל גבע ת חביב ה רנ י טריינר , 
שעמ ד ע ל יער י הפורו ם אמ ר שזה ו 
מפג ש ייחור י וחיוני . כאש ר אנ ו 
עומרי ם אחר י ג ל ש ל תסיס ה ומר י 
בשטחים , הזדהו ת ש ל ערבי י ישרא ל 


מהשטחי ם כול ל האלימו ת רב ר שיצ ר 
מצ ב חד ש בשטחי ם ובקר ב עוני י 
ישרא ל ובמערכ ת היחסי ם נ ץ 
היהודי ם והערבים . טריינ ר אמ ר עמ י 
של א צפ ה א ת המאורעו ת כול ל 
הרזרהו ח ש ל ערבי י ישרא ל — טומ ן 
א ת ראש ו בחו ל א ו שאינ ו יור ע 
לקרו א א ת המתרח ש בשטחים . 

רא ש מועצ ת ג׳ ת אחמ ו א ח 
עסב ח אמ ר שמ ה שקר ח מואד י עז ו 
הו א ל א יות ר חמו ר ממ ה שעולל ו 
חבר י בית״ ר לעתונאי ס שסיקר ו 
הפגנ ת שלו ם עכשי ו בתל־אביב . 

אב ו עסב ה הזי ם א ת הטענו ת 
כאיל ו הווע ד הערב י הו א ממעל ה 
בדר ה -אנ ו ל א מחפש י אוטונומי ה 
ואנ ו משמשי ם בי ן הית ר מל ם 
לחוגי ם הקיצוניי ם וכ ל מ י שמנס ה 
להכשי ל א ת הווע ר הארצ י ־־ ־ מנס ה 
להפו ך במ ו ירי ו א ת הערבי ם 
כישרא ל לחבר ה לל א מנהיגות י 
הזהי ר אב ו עסבה . 

איל ן שר ה רכ ז מס״ ם במגז ר 
הערב י אמ ר שככלו ת הכ ל •יו ס 
השלום " מרא ה ע ל חוזק ו ש ל הוע ד 
הארצ י ול א ע ל חולשת ו וע ל בנתח ו 
ש ל חצינו ר הערכי . 


תלמיד י י־ ב ב,אות 1 - לו ו 
אמד ו ל א לנשו ת בשעו ת 

רו ב גרו ל ש ל תלמיד י ביתו ח י׳ ב בביח״ ס •אורט " בלז ר של ל פשר ה 
טריטוריאלי ת בשטחים . התלמידי ם נשאלו , בתו ם דיו ן שב ו הופיע ו 
לפניה ם חבר י כנס ת ממגוו ן מפלגות , מ י מה ם בע ר פשר ה 
טריטוריאלי ת בשטחי ם ומ י מתנג ד לה . 130 תלמידי ם הצפיע ו נג ד ב ל 
פשר ה בשטחים , 38 הצביע ו בע ר ו־ 8 נמנעו . לפנ י שנתיי ם הצביע ו 60 
אחו ז מתלמיד י ביה״ ס נג ר פשרה , לעומ ת 40 אחו ז בעדה . 

קד ם להצבע ה רי ח במעמ ר 4 חבר י כנסת : רפא ל אית ן(צומת) ( א י 
כ ץ עו ז ועבודה) , יאי ר צב ן ימפ״ם ! ויגא ל כה ן וליכוד ו אש ר השיב ו 
לשאלו ת התלמידי ם בעניי ן א י השק ט בגדה , נוכחו ת צה׳־ ל בשטחים , 
עתי ד הדמוקרטי ה ורצערי ס לפתרו ן הסיכסו ך הישראלי־ערבי . 

התרגי ל נער ך במסגר ת לימוד י החבר ה בכי ת הספר . . נעתי״ם ) 


"היציבו ת במש ק הושג ה 
ע ל חשבו ן היצרנים , ' 


מא ת חיי ם מרגלי ת 
כת ב -ע ל המשמר " 
היציבו ת במש ק והיריד ה 
בשיעור י האינפלצי ה הושג ה ע ל 
חשבו ן היצרני * התעשייני ם 
והחקלאי * ה ם הולכי ם וגשחקים , 
וספ ק א ם המש ק היצרנ י יוכ ל 
לשא ת עו ר שנ ת יציבו ת — 
דבר י ר״ ר שמעו ן רבי ד מראש י 
חבר ת העוברי ם ו-כור ־ ביו ם עיו ן . 
לזכר ו ש ל שלמ ה רוז ן מעתו ׳ 
שהתקיי ם אחמו ל ג.כי ת הקבו ץ 
הארצי * כתל-אביב , 
הרי ת הוקר ש למקומ ו ש ל 
הקיבוץ ■ במש ק הלאוסי . רבי ד 
הזהי ר כ י א ס הממשל ה ל א תשנ ה 
מדיניות ה הכלכלי ת שאפש ר 
, להגרירד . .-אנט י יצרנית ־.ל א 
ידח ק ודו ם ולהי ח צור ך לד ת 
ברפורמ ה אגררית , שכ ן מ י 
שחוג ג במדינ ה ה ן הפירמו ת 
הפיננסיות ; ה״ 1 ביול י 1983 , מ ם 
התחל ת תוכני ת ההרו ס להברא ת 
.חמש * שהומר . ע ל יד י ממשלת ־ 
האחיו ת הלאומי * הס ר לדברי ו 
לתארי ך שמטנ ו והלא ה המש ק 
היצרנ י הולד . תגפר , בד י לשנו ת 
א ת המצ ב י ש *וד ד בשנו י תפי - 
סתי . שומא ץ מקו ם למפעלי ם 
קטני * ד ש צוי ד ללכ ת בגרול . 

י ־.* ז יו ם העיו ן לוכר ו ש ל 


שלמ ח רוז ן פת ח עזר א רבץ , 
מזכי ר הקיבו ץ הארצי , שהעל ה 
קווי ם לרמות ו ש ל המנו ת -אי ש 
ההגו ת והמעשה , שהס ך בחיי ו 
לאי ש מופת". ׳ 

תרומ ה נכבד ה 
פרוס ׳ אס ף יזין , מהפקולט ה 
לכלכל ה באוניברסיט ת תל ■ 
אביב , הקדי ש דברי ו לשונ י 
במניעי ם הממריצי ם א ת חבר י 
הקיבוץ . הקיבוץ , חר ף היות ו 
־מיעו ט קט ן בארץ , ר ק 3 אחוזי ם 
מהאוכלוסי * הור ס תרומ ה 
נכברד י כתחו ם התעשי ח חזרומר , 
גרול ה מאו ד בייצו ר החקלאי , 
התפוק ה לעוב ר תעשי ה בקיבו ץ 
גדול ה כשלי ש מהתפוק ה המפ ר 
צע ת לעוב ד במפע ל תעשיית י 
מחו ץ לקיבוץ . בחקלאו ת הת ־ 
פוק ח בקיבו ץ כמע ה כפול ה 
מזזממוצעהארצי , 
פלז # 0 . פנח ס ממ ר מקבו ץ 
רשסי*, ' ומראש י י ־ הפקולט ה 
קלי*ור י הקיבו ץ באוניברסיט ת 


חיפה , עמ ר בדברי ו ע ל העליי ה 
המדהימ ה בייצו ר התעשיית י 
והחקלא י בקיבוצי * לעומ ת 
המושבי * כאש ר בקבו ץ אי ן 
לעובדי ם תמריצי ם ריאליים . 

אוסנ ת התמרי ץ 
שושנ ה שג ב מהמחלק ה 
לכלכל ה קבעה , כ י א ם הקיבו ץ 
יאב ד ער ך שוויו ן העבוד ה יעל ם 
יחוד ו ש ל הקיבו ץ וטע ם חייו . 
הי א יצא ה נג ר האופנז ת החרשו ת 
המציעו ת תגמולי ם מיוחדי ם 
עבו ר עבוד ה בקיבוץ , והזכיר ה ב י 
קיימי ם חוק י קימ ץ שביסוד ם 
רוטצי ה והערב ה לכ ל אר ם ע ל 
רצינו ת עבודת ו ול א ע ל מקו ם 
עבורתו . הי א קרא ה לשמיר ה על ; 
ערכי ם ושנו י כלים . זק * ; מ ל 
שסיי ם א ת הדיו ן צי ץ , כ י לקיב ה 
ולתנוע ת תפקידי ם ציוניי * 
סוציאליסטיי ם ולאומיי ם שבאי ם 
ליד י בטו י בהתיישבות . לדבריו ׳ 
דווק א המשברי ם תאסותי ם 
הוכיח ו א ת כוש ר העמיד ה ש ל 
אל ה שדבקי ם ■נעזר ה הדדית . 


למדי ם מיוח ס שלנ ו 


! ר כרס ת : 


ז י מ־ט ת 

ע ס קבלית ך א ת 

. יקיר ת נקמ* ת ידדשל׳ ם 

, י" , * ' ! י . . •: • יי׳ ; ׳ • ! ' , • 1 :׳ " י • : .*■' 1 "י ו וי * 

■ : ■ :■■•;; • . ׳ •י : סני ף ע ל סמסט ר 
חדשו ת 


משו ד ההגנ ה הגרמנ י התנצל , ע ל איזמ ו 
השמד ת היהודי ם בג ז כדוגמ א ליעילו ת 

בחובר ת הדרכ ה צבאי ת הובא ה ההשמד ה כג ז להראות , של א ר ק עקרונו ת כלכליי ם צריכי ם להנחו ת חבר ה דמוקרטי ת 


בון.־־ - המת ת חיחודי ם בג ז 
חית ה בבחינ ת "נצחו ן ש ל 
עקרונו ת כלכליים ״ — קב ע 


אתמו ל כתביע ת צבא י בלתי ־ העוברי ם בשירו ת מערכ ת 
רשמ י בגרמני ה המערבית , הביטחו ן הגרמנית . 
שקהל-יךראי ו חו א אזרחי ם נשי א הקהיל ה היהורי ת במערב ־ 


ג - 6-4 - 8 - 10 - לחמ ש אמהו ת 


חמיש ה זוגו ת תאומי ם נולד ו בתו ך פחו ת מ- 24 שעו ת בבי״ו ו בסט . פול , מאגיטובה , ארת״ ב 

(צילום : איקפי. ) 

80 שנו ת מאס ר ל״מוסלמ י שחור " 
שהצי ע ללו ב פיגועי ם בארה״ ב 


שיקאגו . ~ ג׳ ף פורט , רא ש 
קבוצ ה ש ל מוסלמי ם שחורי ם -א ל 
רוקן" , שהואשם , כ י הצי ע לקולונ ל 
קראס י א ת שירות י כנופייתו , כר י 
לכצ ע פיגועי ם בארח״ב , נירו ן 
אתמו ל ל־ 80 שנו ת מאס ר לרב ע 
מיליו ן דול ר קנ 10 
זוה י הרשע ה ראשונ ה ש ל אור ח 
אמריקנ י בעוו ן קשיר ת קשו ־ לביצו ע 
פעולו ת טרו ר ע ל אדמ ת ארח׳ב , 


למע ן ממשל ה ורה . רא ש הכנופייה , 
הצי ע א ת השירותי ם ש ל -א ל רוסן " 
ללובי ם תמור ת 2.5 מילי ת רולר , 
במטח ן לבצ ע פיגועי ם במטוסי ם 
ובבניינ י ממשל . א ף אח ד מתפיגועי ם 
ל א כוצע . ■ 

• שלוש ה חברי ם אחרי ם ש ל 
הבנופיי ה הורשע ו ג ם ד״ם , א ר גזר ־ 
דינ ם עדיי ן ל א ניתן . 

חבר י חכנופיי ח נחשפ ו הורו ת 


לציתו ת טלפונ י ולאח ר שקנ ו מסול ־ 
רקטו ת נג ר טנקי ם מיר י אנש י 
הבולש ת הפדראלית , שהעמיד ו פנ י 
סוחרי־נש * י ( 7 ףצ ) 


ברלין , היינ ץ גאלינסקי , כינ ה א ת 
הכתכר . -חילו ל ג ס ש ל זכ ר הנרצחי ם 
ורולר־מחשב ה אנטי־רמוקרטי , המ - 
עור ר חררה" . 

משר ר ההגנ ה המער ב גרמנ י 
התנצ ל אתמו ל בפנ י הקהיל ה 
היהורי ת ש ל מער ב גרמני ה ע ל 
המשפ ט -נצחו ן ש ל עיקרו ן 
היעילות" . 

סגני ת ש ר ההגנה , אגנ ם הורלאנ ד 
בונינג , הכריז * כ י ד״י א -מזועזע ת 
מציניו ת קיצוני ת זו.. . הא ם ר״רב ר 
מצני ע ע ל א י יכול ת לקב ל אחריו ת 
לרראמ ה שהתחוללה ? אנ י מתבייש ת 
בטקו ס ז ה שחיב ר מילי ם אלה , ואנ י 
מגיש ה א ת התנצלות י לאנשי ם 
הנוגעי ם כדבר" , אמר * 

הכתב ה נכתב ה כיר י ריינ ר 
ריינהאר * סג ן נשי א המינדי ל במתו ז 
הצבא י הי 7 ש ל באוואוי * ופורסמ ה 
כירחו ן המיוע ר לאנש י מינה ל 
במערכ ת הביטחו ן הגרמנית , בכתב ה 
נאמ ר , בי ן השא ה -נשאל ת השאל ה 
הבסיסית , א ס רשאי ם אנ ו לחפעי ל 
ככ ל התחומי ם א ת הכלכל ה כעקרו ן 
פורמאלי , כאש ר השימו ש נ ו נעש ה 
ביר י סמט ת שמטרת ה לפעו ל 
לרווח ; הציבור . א ס נכח ן א ת 
השאל ה מנקודודד״ראו ת האומרת , כ י 
המטר ה מקדש ת א ת האמצעי * הר י 
שהשימו ש בג ז רעי ל להשמד ה 
המוני ת ש ל יהודים , כמקו ם שימו ש 
בהמת ה אינדיווידואלית . הי ה בגד ר 
ניצחו ן ש ל עקרו ן היעילות. " 

ע ם זאת , נאמ ר בכתב * כ י 
-אפיזוד ה מחרידה ' ז ו מעיר * 
שהעקרו ן המחיי ב חיסכו ן עש ר וחיי ב 
להיו ת ד ק אח ד העקרונו ת המנחי ם 
א ת התנהגות ה ש ל חבר ה דמוקרטית . 

ןאיי.סי. , ןףצ 1 


הפיכ ה צבאי ת בטרנסקא י 


האד ? 


עיתו ן דאנשי ם חושבי □ 
יוהאנסבורג . — הצב א ש ? 
פואנסקאי , טריטורי ה בודוט * 
אסריקח , שלטענ ת השלטו ן הי א 
מרינ ה עצמאי ת הפי ל אתמו ל א ת 
הממשל * כקש ר שנ י בתו ך שלוש ה 
ץזודשי ם — מסר ה סוכנו ת היריעו ת 
ש ל ררמדאפריק * , . ־ 

: טראנסקא י חי א מובלע ת לסופ י 
האוקיאנו ס החודי , שכמע ט כל • 
אזרחי ה בנ י נאנטו , כל 1.9 מילת ן 
נסש . כמיליו ן אזרח י טראנסקא י 
אחרי ם חיי ם ועובדי ם במקומו ת 
אחדי ם נררום־אפויקח ■ 
מבנו ת היריעו ת מסר * כ י ע ל 
הקש ר אתמו ל הודי ע מפק ד הצבא , 
גנדא ל באנט ו הולומיסה, ; ברדי ו 
טראנסקאי , הולומיס ה הכרי ז ע ל 
משט ר צבאי , חשע ח א ת החוק ה ואס ר 


כ ל פעילו ת פוליטית . 

טראנסקא י וית ר הבאגמוסטאני ם 
אינ ם מוכרי ם על־יר י ממשל ת 
כלשהי , מלב ר ממשל ת דרום ־ 
אפריקה ■ (ע׳׳ר) , 

ו 1 ־ל 1 וואעו ן 

בנויסו ה 

לונדון. — הר ב הראש י ש ל חב ר 
העמי ם הבריטי , ס ר עמנוא ל 
יעקובוביץ' , יהי ה חב ר בביח ־ 
הלורדי ם הבריטי . 

חר ב יעקובובי׳ ר הו א הר ב הראש י 
הבריט י הראשו ן חזוכ ה בבכו ר ז * 
והו א משלוש ה כארוני ם חדשים ■ 


אי ש השנ ה 

יזא ל מוקו ס 


רשלנויו ת בצה״ ל 

תחקי ר מיוח ד ש ל כתנ י האו ץ 


ה □ רוכבי ם ושרי □ 

תחוו ה מנמיו ח השו ד בממשל ה 

. י איי ל אול ץ ■ ; • • < ־ . ־ 

־.. . מ ה עו ד ל א נסדו/גדעוףזמא ע 
אנעוא ן הול ! 

י י *היהת ,י ־ 

* שדיצ י,גמ ! •תוכ ח תמנהיג^:^?ןזו/^ ^ 
׳ניעו * • ׳ד ן לסלוע ל החמוך . ההתוזי י ן!ל£ ? 

!\:;/עס;ף ד חיים;גוחץן*תןי ת 

♦עולל * ♦תוד ח ש 1 זמ 1 יץמ ל שוזיד * וזטלמיזיו ן 
:'•־■־: ץ.הש^ג^הךר״^וש ס 


מחרב ־ *'וזמ״״ז ד 


זבמוספ ו השבוע י 


★ משתלטי ם ע ל המצב : מעצרים , שיפו ט מחיר , גירושי ם ־ ־ 
אב י בניחו ,פנח ס ענבר י . י • ■ ־ ! - 


ט<ט ם מ׳ -מעב ר לים - ... . 

. דלי ת רפאל . מאר ם גסן , ארגו ן <פ ח י ^ 


★ חאמוג ח כתרופ ה שימושי ת לריפו י מחלו ת - של י יחימוכי ץ 

★ ״י ש דיבור" ; י ש תגזב ח . 

★ יוס ף מונד י - רשימו ת מ ן החבית ! עמיר ם כח ן - ע ל חפניס ן 
מוט י בסו ק ־ טפטופ י כנסת ; מ י ור ט ־ תעתכות ן דורי ת קד ר 

י - ־״״״ ״ ג״ות ס 

פרופלו ר לחבעי ט - חיי ם גורדו ן - חיל ך חד ע ש ל 
אוניברסיט ת באד־שב ע - של * יחיסוב * 


* צעד ת נעמ ת - צועד ת ע ם תזמ ן י - עמיר ם טז ן 

? פע ס אלכוהוליס ט - תמי ד אלבוחוליל ט - ארגו ן 
.אלכוחוליסטי ם אנונימיים ' פוע ל בישראל - תמי ר שפ ר . ׳ 

* רוטי ח אימנ ו וטלאל ץ אבינ ו - סר ט ישראל ( חי " ־ - " י 

••-■;יע ל ישרא ל '־ ■ • ■ ; . , . 

* שאלת . ש ל חזדחו ת - דקדגי ט שבי ם למולד ת ויוקדי ם ־ ד 

*טדןזר? 5 ?אלל ח - שיח*ע ם אגבריח , מנח ל הקגזו • ת^ב י 

. ׳:־ • .למפד־ ל ■ל* ׳ יר 1 ליי ' : 2 . • יי ■.■'■׳ , '־ ■ .׳■;־׳ ' ׳•■•<■ : 

■★,♦לו ם 1987 - תגי * מורגצלסו־ ן ־ ■! ־ י :> ;; ; ."• ל ׳ • 

$ ; טףיים£א 1 ^ץ?ליגש^ץ ; .*ל ך ! סר ^ז י * 


שנ י ק״ ג הרואי ן נתפס ו 
במזווד ת ישראל י בצרפ ת . 

מא ת ארנו ן ים * כת ב -ע ל המשמר * בצרפ ת 

סארים . — שמעו ן דהן , ישראל י ב ן 38 , נתפ ס אתמו ל בהברח ת שנ י ק־ ג 
הרואי ן כשרה־התעזפ ה רואס י בפאריס . 

הו א הגי ע בטיס ה מבאנגקוק . המוכסי ם הצרפתיי ם גיל ו א ת הסמי ם באח ת 
ממזוורותיו . ה ם מצוירי ם במכשירי ם מיוחדי ם לאיחו ר הרזאי ן וקוקאץ . 

שמעו ן דה ן טע ן בשע ת החיסוש , כ י הו א סוח ר נעליי * ומזווחתי ו הי ו אכ ן 
מלאו ת נעליים . א ך השוטרי ם איתר ו א ת ההרואי ! בדופ ן המזוור * מוז ר שקית . 

כ ל מ י שב א מהמזר ח הרחוק , ביתו ר מבאעקו * מטופ ל בחשדנות . 
הישראלי ם הבאי ם מתאילנ ד השורי ם מרא ש כמבריחים . עשרו ת ישראלי ם כב ר 
נעצר ו פ ה ע ל הברחו ת סמים . 

כקודמיו , השמי ע רה ן א ת הטיעון , שמישה ו הטמי ן א ת הסמי ם בחפציו . 
השוטרי ם אע ם מאמיני ם לד , כמובן . הו א נלק ח לחקיר ה במתל ק הסמים . מצפי ם 
למעצרי □ נוססיס י 

שי א אינפלצי ה בבראזי ל 
- 366 אחו ז ב־ 1987 

ר ץ דד־זערו . ■ — שיעו ר האינפלצי ה בבראוי ל הרקי ע השנ ה לשי א ש ל 
363.96 אחו ז — סגלי ס נתוני ם שפורסמ ו כיו ם ג , . כ״ 985 ו נרשמ ה בבראוי ל 
אינפלצי ה ש ל 233 אתו ן ובשנ ת 1986 צומצמ ו מטר י האינפלצי ה 7 ־ 38.60 
אחוז . , . 

בכואוי ל הית ר השנ ה עליי ה תלול ה במחיד י המוצרים , לאח ר שהתוכני ת 
הממשלתי ת להקפא ת מתירי ם התמוטט * תוכני ת ו ו פעל ה כהלכ ה בשנ ת 
1986 , א ך במא י 1987 נרשמ ה עליי ה כללי ת ש ל המחירי ם נסר ו גור ל ש ל 23 

^כ־ס ס 1 פועלי ם מובטלי ם בוז ו אתמו ל מחסנ י מו ח ממשלתיי ם בעי ר 
מאודיטי , נאזו ר שנפג ע כבצורת , בצפון־מזר ח בראויל . הבוהי ם שרר ו א ת כ ל 
המזו ן שאותס ן בשב י כתי־ספ ר ובמרכ ז בריאו ת ממשלת י בעיר . שוטרי ם עק ט 
ממרח ק את ר הביזה , בנימו * ב י ה ץ ד ק ארבע ת ול א הי ח כיכולח ם להתגב ר ע ל 
הטזזים . הדוב ר הסביר . מ -חשוטרי ם פחרו , כ י כ ל הבוזזי ם הי ו מוכני ם למז ח 
כר י להשי ג קצ ת אוכל" . נמ״י ) 

סקר : סיכו י טו ב למיטרא ן 
להיבח ר מחד ש לנשיאו ת 

פאריס . — הנשי א סרנסוא ה מיטרא ן יוכ ה כתקופ ת כהונ ת שניי * א ם 
יתייצ ב לבחירו ת לנשיאו ת בצר& ת — מגל ה סק ר דעת־קהל , שנער ךבדצמבר . 

הפקר , שתוצאותי ו יפורסמ ו היו ם בשבועו ן -סאר י מאץ״ י מגל * כ י ל ו 
געו־ מ הבחירו ת לנשיאו ת עת * הי ת מיטרא ן זוכ ח ב־ 53.5 אחו ז מכל ל הקולות , 
ואיל ו הירי ב בע ל הסיכויי ם הטובי ם כיותר , ריימו ן באר , פוליטיקא י מאג ף 
מדכדימין , הי ה מקב ל 46.5 אח ת מהקולות . 

מיטרא ן סיר ב לריורי ע א ם ברעת ו להצי ג א ת מועמדות ו לתקופ ת כהונ ה 
שניי * סמזידו ח האמורו ת להיעו־ ר במאי . י 

עו ד מגל ה הסקר , שהפוסולריו ת ש ל מועמ ד האג ף הימנ י לנשיאות , ז׳א ן 
מאד י לת־פן , ירר ה ברצמב ד לאחו ז אחד , לעומ ת 9 אחוזי ם כגובמבד . המועמ ד 
הצפו י ש ל הקומוניסטי * אנדר ה לאז׳ואגי , וכ 11 בתוספ ת ש ל נקוד ה והו א עשו י 
לקבל . 6 אחוזי ם מכל ל הקולות . . (ע״ר ) 


או ת הצטיינו ת ל״גש ו חי " 

־ . לונדון . — אגדרי ו פארקר , ב ן 33 , שיצ ר בגופ ו גש ר 1 וי , שאיפש ר 
א ת הצלת ם ש ל 22 מנוסע י המעבור ת הבריטי ת שהתהפב * נמנ ה ע ם 
תאגשי ם שזכ ו באו ת הצטיינו ת ש ל מלכ ת בריטני * אליזכ ת השנייה , 
לרג ל רא ש השנ ת האזרחית . 

פארקר , מנה ל בג * גיש ר בגופ ו ע ל נק ע כ ץ שת י קורו ת מתכת , 
שנתהוו ה כאש ר אוניי ת המעטר ת -הארל ר או ף פר י אנטרפריי ר 
התהפכה . • 

•מייק ל סקיסן ,רא ש המלצרי ם ש ל אוניי ת המעבורת , ב ן 30 , שנשא ר 
מתח ת לסיפו ן כר י לסיי ע לאנשי ם להימלט . יוכ ה כמרלי ח לאחר־מות . 
.הו א מ ת במבצ ע החילו ץ ש ל הנוסעי ם שנלכ ח במעבורת ■ (ע״ ח 


1.200 סוג י בעל י חיי ם : 
בעול ם - בסכנ ת הכחד ה : 

לונדון . — סכנ ת הכחד ה נשקפ ת 5 ־ 1988 לכ־ 0 ס 1,2 סוג י יצורי ם ברחב י 
חכ ל — באזהר ה ז ו יצא ה קר ן חיות־הב ר העולמית . י ■ • 

לרבר י הקרן , שמומ ה כשורץ , צפויי ם להכחד ה בשנ ה הבא ה 35 סוגי ם ש ל 
יונקי ם רג 7 סוג י,ציפורי ם באפריקה , 49 סוגי ־ יונקי ם 1 ־ 36 סוג י ציפורי ם 
באיזו ר האוקיאנו ס ההודי , 60 סוג י יונקי ם ר 21 סוג י ציפורי ם ברחם־מוו־ה . 
אסי * 3 סוג י יזניק * 62 סוג י צופודי* . 3 ן סוג י שסירב ת,ר 60 סוג י דבורי ם 
באיל רהאוקיאנו סהשקט . ׳י : ■ ־ . '. ־ 

נ ץ סוג י החיו ת שנשקפ ת לה ! סכנ ת הבחד ח — ד״גוריל * ןזבירלס , 


י 1 .. . . 
. 11 ; 


י י ־ / י י 
! ; 1 ! ! שיש ה ימי ם 
ביומסלבי ה 


.הרחובו ת מלאי ם אדם , הכבישי ם סתומי ם 


במכוניות , החגויו ת שופעו ת והגבולו ת 


מא ת שלמ ה גלז ר 

כ ל ב ך בשקט , במע ט בסוד , חזר ה 
משלח ת אנש י שמא ל מביקו ר ב ץ שיש ה 
ימי ם מיוגוסלביה • ח״ פ אמיר ה סרטנ י 
חיווה ■ בי ן תמבקדים . "אנ י רוא ת א ת 
הביקו ר ביוגוסלבי ה כנדבך ־ נוס ף בגש ר 
ההבנ ה הנבנ ה מהד ש ע ם הע ם 
היוגוסלבי׳ / מגדיר ה אמיר ה א ת הביקור , 
שאורג ן על־יד י ח״ ב מת י סל ד ונטל י מ - 
חל ק תבר י חבנס ת וירשובסק י ואהרו ן 
הראל , המשורר ת דלי ה רביקוביין , 
הסומ ר שמעי ז בלם , העיתונא י טד י 
נזרוי ס ואחרים . 

הביקור , מסכמ ת ח״ כ סרטנ י רשמי ם 
ראשוני ם וטריים , הי ה הזמנ ת .הברי ת 
הסוציאליסטי ת היוגוסלבית ' — גו ף המהוו ה 
א ת הבסי ס העממ י ש ל המסלג ה ביוגוסלביה , 
א ת הרוש ם החז ק והוזזות י ביות ר עש ה ע ל 
אמיר ה המיסג ש הקצ ר ע ם הע ם ברחוב : -י ש 
בה ם פתיחו ת ומאו ר־טני ס מפתיעי ם הרהובו ת 
הי ו מלאי ם ארם , הכבישי ם סתומי ם ממכוניות , 
החנויו ת שופעו ת והומו ת מקוני ם אנו , 
בישראלים , התקבל ט באתר ה עצומ ה 
ובחמימו ת רבה - . 

סחוח ת למער ב 

-אי ן ספק" , אומר ת אמיר ה ומסייג ת עצמ ה 
בזהירו ת "כ י י ש להתייח ם לרשמי ם 
בפרופורצי ה ש ל בישי ר קצרצ ר ב ן שיש ה ימי ם 
בלבד . ובב ל זאת , ברו ר לעין , ב י ההבר ה 
ביוגוסלבי ה נמצא ת בשל ב ש ל חיפוש־דדן• . 
שתעג ה ע ל צרכ י הע ם היוגוסלבי , מעי ן שבי ל 
ביניי ם בי ן סוציאליז ם למ ה שנהו ג במערב ־ . 

אי ן ו ה סור , כ י יוגוסלבי ה פתוח ה למערב . 

אי ו צור ר בוויז ה כר י לבק ר בחל ק מארצו ת 
מער ב אירופה , י ש חופ י נודיסטי ם וער י 
תיירות , שנועד ו למשיכ ת המערב־איוופ^ים - . 
בתקופ ה האחרונ ה הי ו שביתו ת ספונטניות . 
במערכ ת העיתו ן "רילר , ש ם ביקר ה זזמשלוצז , 
העורכי ם טענ ו כ י אי ן צנזור ה פוליטית . 

י ש ביוגוסלבי ה מכו ן "לניהו ל עצמי' . זה ו 
מכו ן ממשלח י העוס ק שבויו ת הארס , קשרי ם 
בין־לאומיים , אירגו ן ומנהל . ה ם כקשרי ם 
!אקדמיי ם ע ם כ ל רחכי־העולם , כול ל ישרא ל 
׳והקיבוץ . א ל המכו ן קשורי ם 30 חוקרי ם בכ ל 
רחב י יוגוסלביה , ויר ו ע ל חרופ ק כב ל 
התחומים , בפגיש ת המשלח ת ע ם ירו ־ 


פתוחים . כישראלי ם התקבלנ ו באהד ה 
רבה ״ ■ שיח ה ע ם וז׳־ כ אמיר ה סרטני , 
ששב ה מביקו ר קצ ר בבלגרא ד ע ם 
משלח ת אנש י שמא ל מישרא ל 


האיגודי ם המקצועיים , הירכ ח המאר ח לדב ר 
ע ל סוגיו ת ש ל ניהו ל עצמ י ואירג ן למשלח ת 


ביקו ר במפע ל טקסטיל . מדיניו ת חמימע ל 
עצמאי ת והשכ ר ניקב ע מד י חור ש בי ן 
העוברי ם להנהלה , נסיונו ח כאל ו ואחרי ם 
אפש ר כי ש למצו א במקומו ת שוגי ם 
ביוטסלכיח , 

קהיל ה יהודי ת תוסס ת 
ח״ ב סרטנ י מציינ ת כ י המש ק היוגוסלב י 
מתמזר ד ע ם קשיי ם רבים , אבטל ה מעיק ה ש ל 
14 אחוו , 160 *עז י אינפלצי ה שנתית , תפוק ה 
נמוכ ה ומוטיבצי ה נשכר . מצ ר אחר , זוה י 
מרינ ה המורכב ת מלאומי ם שוני ם וי ש ממ ת ר ב 


| חשבו ן 25911 ■ 

^ ■ד — א—ץ ■ — ■■!ו■ - — ■ ■ — 


□ פועלי ם 


במחבלי ם 


.:ארי ה קיזל,כת ב "ידיעו ת א ד דוגרת " 
בחיפה , יוד ע ל 0 ס י לקוראי ו י שהסועלו ם 
הערבי ם במיוח ד באתר י חננייזז , מחבלי ם 
בציו ד וברכוש .. . הקבלני ם ׳ האומללי ם 
בוחדים'לרכר.שמאישאד ו לל א פועלים , 
בשום . ממ ם לא ־ נמטר ח למאו ת אלפ י 
הקוני ם ש ל העיתו ן הנפו ץ ביות ר במרינ ה 
אינפורמצי ה מדוייקת , מפורט ת ומלאה . 
שו ם מקר ת ספציפ י ל א הווכר . שו ם נחו ן 


ל א הוב א ליריע ת הקוראים . שו ם לבל ו ל א 
מס ר א ת שמ ו ואפילו . ל א נכת ב שאמנ ם 
מחב ר בקבלני ם ש ל ממ ש(ששמ ם שמו ר 

כמערכת) , 

נביןז , ר ק'לצור ף הספקולציה , שבעיתו ן 


אמריקני , צרפת י א ו גרמנ י(טסוי , טשי ) 
היח ה מופיע ה יריע ה דומה . של א לדב ר ע ל 
עיתו ן ערכ י ואיה © א ו . סובייט י (גוע ל 
נפשו - יריע ה רומה , בלומר , שפועלי ם 
יהודי ם עושי ם צרכירי ם במזו ן שה ם 


מבינים . תאר ו לעצמכם , שחי ו מופיעו ת 
ידיעות , שפועלי ם יהורי ם מחבלי ם 
כמקומו ת העבור ת שלה ם במסגר ת ח ט אמיר ה סרסג י - "חילוק י הדעו ת חי ו ע ל מוע ד חידו ש היחסים " 


כי ן חבלי־האר ץ השונים . .הפתיחו ת הפתיע ה 
אותנו , אנשי ם מרבדי ם ע ל הכל . בכ ל קמי ם י ש 
ויכוחי ם פוליטיי ם ושבעו ת רעו ת שונות* . 

הקהיל ה היהודי ת הית ה מטב ע הדברי ם 
משקד י ההתעניינו ת ש ל אמירה . מ ה שגילח ת 
הפתי ע אות ה נ ?אור ; -מצאת י קהיל ה קטנ ה ב ת 
כ* 6,000 איש , מה ם 2,000 בכלגר ר חבירה . 
קהיל ה חי ה ותוססת , המקיימ ת אורח״חיי ם 
יהודי , חוגג ת חגים , מקימ ה הוג י עברי ת 
ומחנות־קי ץ ונהני ת מחופ ש מלא . הגבולו ת 
פתוחי ם וכ ל מ י שרוצ ח יכו ל להגר . בקהיל ה 
חיהורי ת י ש מוזיאו ן המתע ד א ת ההיסטורי ה 
היהודי ת ביוגוסלבי ה שאשי ת הגע ת היהודי ם 
וע ד ימינו . שפ י דברי ם משכ ו א ת תשומ ת ליב י 
במיוחד . הראשון , דג ל השומר־הצעי ר 
ביוגוסלבי ה השצ ג בשויאון , השני , מכת ב ש ל 
וא ב רבזטינסקי , הקור א ליהוד י יוגוסלבי ה 
של א לתמו ך בשומ ר הצעיר , שהו א ארגו ן נוע ר 
קומוניסטי . 

"ירו ־ הקהילה , לאצ י קרלבורג , הי ה נעב ר 
וע ר השומ ר הצעיר . הו א מספ ר ע ל נישוא י 
תערוב ת בקהילה . הל ק מ ן הנישאי ם מצטר ף 
לקהיל ה היהודי ת ומל ק אוז ר שומ ר ע ל קשר. " 

הטשלה ת א ף ניקר ה בקב ר סב ו ש ל הרצל , 
קב ר שי ש הדור , שנשמ ר היט ב ומטופ ח על-יד י 
הקהיל ה הקב ר מצו י בבית־קכרו ת,יהוד י קטן , 
המוק ף כבי ת קברו ת נוצרי , דב ר שהציל ו 
מחורב ן בוט ן הכיבו ש הנאצי . 

אמיר ח מספר ת ע ל אכזב ה רב ה בכ ל הקשו ר 


במעמ ד האיש ה בחבר ה היוגוסלבית : .בעניי ן 
חוד . ה ס נימצאי ם שני ם רכו ת מאחור . דיאש ה 
נבחנ ת אצל ם לפ י הפרודוקטיביו ת של ה 
בעבורה , אב ל קיימ ת העיס ה ברור ה לגב י 
הפרודוקטיביו ת בבית . פירוש ו ש ל רב ד הוא , 
שראש ה זוכ ה להערכ ה מיוחד ת א ם הי א 
מתמסר ת לגידו ל ילריה . י ש ש ם נשי ם רבו ת 
שאינ ן משכילות , הגלתקשו ת לתפק ר בבי ת 
בצור ה סביר ה ומודרנית . בעניי ן הז ה שאלנ ו 
הרנ ה שאלו ת ול א קיבלנ ו תשובות" . 


קש ה להי־ו ח ישראל י 

ביקור ה ש ל המשלח ת ביוגוסלבי ה התקיי ם 
בזמ ן התסיס ה והמר י בשטחים . "ל א הי ה נעי ם 
לחיו ת א ו ישראלי" , אומר ת אמיר ה ומסתמכ ת 
ג ם ע ל תחושו ת חברי ה למשלחת . "כשהגענ ו 
ללובליאנה , נפגשנ ו ע ט רא ש חממשל ח הגבזז ר 
ש ל החבל . בשע ה 7.00 בער ב הכניס ו לאול ם 
ב ז שהיג ז טלוויזיה , וצפינ ו במראו ת מעזה . 
הרגשנ ו בהחל ט ל א נעים . רירברי ס על ו ע ל פנ י 
השטח , עסקנ ו בהם , א ף ה ם ל א העיב ו ע ל 
הביקו ר עצמ ו משו ם שאנ ו באנ ו כמשלח ת 
שלש . 

.היתד . הסכמ ה מלא ה בינינ ו לבי ן 
היזגוסלני ס ע ל כ ך שה ם שג ו כשניתק ו א ת 
מיחסים , וג ם ע ל כ ל שהכיפו ש הטתמש ד שנ ע 
שלום . הוויכו ח וחילוקי־הרעו ת הי ו ע ל שע ר 
חידו ש היחסים" . בכ ל מקרה , הביקו ר שימ ש 
בנדב ף נוס ף ברר ו לחידו ש היחסים , 


המדיניו ת המוכתב ת מ ן הפרוטוקולי ם ש ל 
זקני׳ציון . סר , כב ר נכתב ה ל א יט ל 
להיות . מסתב ר שכן , ככ ר הי ו דברי ם 
מעולם , עו ר לפנ י שקין ל נולד , בער ר ממ ן 
ש״יריעו ת אחרונות ' הוקם . 

בגרמני ה הטרו ם תזבתוינאצי ת ( 1933 ) 
בתנ ו ב ו.ע ל יהודים . כשלי ה בהונגריה . 
ברוסי ה וכאין־ססו ר מקומו ת בתנ ו ע ל 
יהודי ם שהם . מתבלי ם וסבוטז׳ציקי ם א ו 
שה ם מכניסי ם למזו ן א ת הפרשותיה ם א ן 
שהם . מגלי ם נטיי ה לבצ ע א ח ■ זממ ם 
בגערו ת בלונדיניו ת טהורות , ו&ושיטי ם 
אליה ן א ת טלפיה ם חמווהמים . 

• עיתונו ת חופשי ת פירוש ה ריו ק א ס 
לאריה . קיו ל אי ן מיד ע מרוייק , שיתאפ ק 
ע ר שיהי ה ל ו מיד ע ש ל גןמש , אמד ת וא ח 
איננ ה עיתונו ת חופשית , אל 1 ו עיתונו ת 
:מסימ ה מ ן (זסו ג השפ ל כיותר . . 

אפש ר כשכ ן להחזי ר א ח היחורי ם 
לעבוחדכפייס , אב ל בשבי ל וו ז צרי ך 
להקי ם קור ס את ־ מדינ ת ישראל , 


■מהתקופ ה שעמ ר בראשו ת המרכ ז לחיבנו ן 
לכלכל י ואחר־כ ר במנב״ ל אצ ל יור ם 
אדידור , ל א הופתע . החפחע ה הגדול ה 
היח ח שעב ר ר ק כעת . מבחינ ת ההשקפו ת 
המדיניות , שבטעו ת קוראי ם לה ן ג ם 
ביטחוניות , ל א הסתי ר סר ן מעול ם א ת 


אמונת ו באר ץ ישרא ל השלמ ה(כיו ם צב ר 
ל א כל־כו־ , אחר י החור ת סינ י כולה) , א ת 
זילזול ו הגש ר בערבי ם ומאפייני ם נוספי ם 
הטיפוסיי ם לימי ן האמית י השורשי , 
הצברי , הששבגיק י מני ת חגירו ל ש ל 
תנוע ת העבוד ה(הטבנקינים , שדון , רסול , 
ועוד) . 

בניגו ד להרמ ת הגבו ת הכללי ת — מ ה 

לאי ש ציני , קר־ז־ח / רציונל י האש ו ע ל 
חשיב ה כלכלי ת מסודר ת ע ם הצעקנו ת 
ההיסטרי ת — אנ י שבר ח להורו ת שהצע ד ■ 
ש ל פרופ׳:.סז־ ן נרא ה בעינ י בדב ר שי ש 
לבר ד עליו . . , • . 

אח ד הפורוקסי ס הישראליים , היוצרי ם 
תשנ ה זעוחית־פוליטי ת מעוותת , הו א 
העובד ה י קהפרוססווי ם לכלכל ה . הם , 
כ״סלו ם ־ : עכשיו״ ,י . למרו ת שמבחינ ה 
כלכלית־וזנרתי ת מ ם אוגפי ם א ח מש ח 
נסי ם מימ ץ בקלילו ת כל . הערכ ת 
המושגי ם ש ל שמא ל וימי ן בישראל: ■ 


□ סד ן מתאי□ . 


ס ח ומ ו 


סינדרו ם ׳הושו ו 


מא ת גיור א מנו ר 

ממ ש ברג ע האחרון , ולמעש ה להפתעתי , ניצ ל השבו ע המחז ה המשו י 
מציפורנ י הפהן־אבידובים , הבגי־שליטאי ס ויח ד שומר י המוס ר הלאומ י 
מיבול , הממני ם א ת עצמ ם לאפוטרוססי ס של ף ושלי . אחריה ם נגררי ם חלוש י 
הדעת , המובני ם להתקפ ל אוטומטי ת בפנ י כ ל נימנו ף בדג ל הלאום , בייחו ד ע ם 
ברא ש המו ט עלי ו הו א תלו י ניצב ת כיסה.. . 

יהוש ע סובו ל כת ב מחז ה חרש , .שבדרו ם ירושלים " שש , העוס ק בחורב ן ירושלים , 
אב ל מא ! כת ב א ת -נפ ש יהורי" , .פלשתינאית " ו״גטו׳י , קיי ם אצ ל במ ה מאנש י האג ף 
הלאומנ י אצלנ ו.סינררו ם סומל ״ — משמ ע תחושה , ששו ם דב ר טו ב ל א יבו ל לצאז ז 
מתח ת לעט ו ש ל שבול , וע ל כ ן אי ן כ ל צור ך לקרו א א ת הטקס ט א ו לחזו ת בהצג ה כ ח 
לקבוע , שי ש לאסו ר א ת הצגת ה ע ל הסף . 

רב ר אח ר מוכרחי ם להודו ת מ : למרו ת הפרימיטיביו ת המחשבתי ת ש ל חכרייטס ח 


כמ ו שליט א א ו כהן־אבידו ב ומרעיהס , ה ם לומרי ם מהנסיון . אחר י ב ל נסיו ן נלע ג ש ל 
המועצ ה לביקור ת סרטי ם ומחזו ת — קרי ; הצנזור ה — לאסו ר א ת הצגת ו ש ל מחזר , 


כלשהו , ח ל שינו י בגו ן הטיעו ן שלהם . 

הפע ם המז ה הסיסמה ; .מחז ה שנו י במחלוקת" , כלומר , שאינ ו יא ה ואינ ו נא ה לחגיגו ת 
ה־ 40 ש ל המדינה . כאיל ו ל ו שצ ג המהו ה בתיאטרו ן חיפ ה בשנ ה הבאה * א ו אשתקד , ה ם 
ל א הי ו מרימי ם א ת קול ם הצרו ד מרו ב היסטריה , נג ר הצגת ה 

במובן , זה ו ר ק תכסיס . הנ ה ל א מכב ר ביקש ה עיריי ת עכ ו זכו ת להחליט , מה ו מחז ה 
שאינ ו ראו י להיו ת מוצ ג בפסטיב ל השנת י ל״תיאטרו ן אחר" . ב י למנה ל מחלק ת התברוא ה 
.ש ל ע ש א ו הגזב ר מות ר לקבוע , כמ ה.אחר * מות ר למחז ה החד ש להיות , כד י שיהי ה כש ו 
להצג ה כעירם . וב ל זה , משו ם שכמ ה מתומכי ו ש ל כהנ א עש ו רע ש בפסטיב ל שעבר . 

י ש להניח , ששבו ע המחז ה המקור י זכ ה לפרסומ ת רב ה בש ל סינדרו ם יהוש ע ש ל אנש י 
הימין . ובעצם , חב ל שהנוש א הנכב ד ל א הגי ע לריו ן בווער ת השרי ם לסמלי ם וטקסים . 
ו ה הי ה הוס ר א ח המפע ל הנא ה לכשעצמ ו לנוש א תקשורת י ומרוו ח בהרחב ת ריז ן מ ה 
הי ה מוכיח , ראשי ת כל , שתיאטרו ן הו א עס ק חשו ב מאור , ושנית , מספ ק חומ ר נוס ף וטר י 
לסאטיריקאנים , המתפרנסי ם מהשטויות , שעושי ם נכבד י הציבור . כמ ה אח״מי ס הפסיד ו 
עו ר הזדמנו ת להראות , ע ד כמ ה ה ם מגוחכים . 

אב ל א ל חש ש — שט ל א ו מחב ר אח ר יספק ו לה ם עיל ה לעשו ת זא ת בקרוב . הר י 
ה ם ל א יפסיק ו לכתוב . והתיאטרוני ם להציג . 

הסכנ ה האמיתי ת ליחיד ה מכ ל הרע ש היא . שהריו ן שילה ב א ת דמיונ ם ש ל צופי ם 
שטנציטאליי ם אל ה עלולי ם לבו א להצג ה ולהתאכוב . המחז ה יעמו ד בניגו ד לבלהו ת 
שהובטח ו לה ם על־יר י פוליטיקאי ם נלהבי ם ושומר י המוס ר הלאומי . 

למעש ה מנע ה ההחלט ה הנבונה , של א להתער ב בשיקול י הרפרטוא ר ש ל התיאשוני ם 
על״יר י גו ף ציבורי , מבח ן אמיתי . אנ י מניח , של ו הוחל ט לפש ל א ח הצגת ו ש ל סומל , 
הי ו שא ר התיאטרוני ם מוחלי ם ע ל הכבו ד ומבטלי ם א ת השתתפות ם שלה ם נ״שבו ע 
המהו ה המקורי" . .ל א נעי ם לראו ת ג ן סגור' , כנאמ ר בשיר , וחב ל היה , שחגיגז ת זד 40 
למדינ ה הי ו מתחילו ת מביטו ל רבת י כזה , אב ל הר י ל א היח ה בריר ה אחרת . 

בינתיי ם עברנ ו א ת המכשו ל בשלום . להתראו ת ע ל הבאריקח ח בקר ב ע ל המחז ה הבא . ליברליז ם רריקל י מבחינ ת זטיז ת האורח , 
הפרד ת הר ת מו 1 מדינ ח ויחס י יהודי ם 
ערבים , ה ם שמרני ם מובהקים , ליברלי ם 
נוס ח הציוני ם הכלליים , בתחו ם ויחשו ב ש ל 
כלכל ה וחברה . ■ 

במדינו ת מתוקנות , החלוק ה בי ן שמא ל 
אמי ן הי א ע ל בש ם התייחסו ת להו ן 
ולעטרו־ " במפלגו ת השמא ל י ש אג ף ניצ י 
ויונ י בנושאי ם כ ש חימוש , גבולות , נש ק 
גרעינ י ועור , אב ל כול ם מאוחרי ם ע ל 
פלטפורמ ת כלכלי ת חברתי ת אנטי ■ 
רנושגיח . אצלנ ו רובינשטיין , ברונ ו 
ואלונ י ה ם ״שמאל* . , 

ב א סדום ׳ עזר א סד ן ועש ח ש ד ננררק . 
ימי ן בלבל י שורשי , מנומ ק — העדפ ת 
האינטר ס ש ל ההון , ריבי ת גבוחז / נג ד , 
המש ק הציבורי , ובר , וז ה הול ד.חז ו ע ם . . 
אר ז זשרא ל תשלמו / שש ח ושא ר דברי ם 


שמיש ש יקב ל אווזה . ואמנם , עשר ה יש ם 
חלפ ו וא ץ קו ל וא ץ פוצ ח פ ת שו ם רמי , 
כאיל ו ל א מנכ״ ל הבנ ק השנ י בגודל ו 
דיבר , אל א מגכ״ ל הבינלאומ י הצי ע פ ה 
•שהציע . • ׳■־■' ■ •״.י ' 

כמקו ם להמשץ • ולקצ ץ וש ב ושזיב , לל א 
הצלח ת ולל א הצדקן / סהבריאו ת ומחחיט ד 
והרווחה , חב ת :ונת־ ץ אחו ז אחדז ו ( 0% 
מהריבי ת שמשלמ ת חממשל ח ע ל הזע ג 
הפנימ י של ה לאורחי ה לשנ ת התקצי ב 
הבא ה( 80/9 ) וב א לציו ן גואל . חסשמ ה 
תחסור . 500 מיליו ן ש״ו / וייחס ף השי ך 
לקצ ץ מד# ר ובבריאות . חכבש ח וזשאר ; 
שלמו / מא ב'יתיז ו שבע , העוג ה תישא ר 
שלמ ה מול ם יתי ז מאושרים . 


טוני ם א ו מכא ן שלוח ה ברכ ה חמ ח לפרוס ״ .. , 
עזר א סדן , עלה . והצל ת.וט י ית ז זחברי ף ■ 


־ • א ץ קו ל ואי ו עתו / אי ש ש ב צדי ק בינו . 
וג ם מכם . אנייאומ ר לכ ם או ן ז ח באתרי" } 
כמושאז&די ם אבלכזזחמי ם נאיבי ■ ל * 


.תסרוססורי ס ילמר ו ממ ר !יפשק ו לבלבל ' 
אותנ ו ולנו . • ■ יי • ־ י ; < י 


□ צדי ק ור ע ל ו 


פרום ׳ עזר א סד ן עש ה א ת,הדב ר הנכון , 
המתבק ש והראו י ל ו וחצטר ף ל״תתיזד . מ י 
שמכי ר א ת סר ן שני ם רכו ת כשני , עו ד 


מבולבל ת 1 <טעה . אי ש נאו ר ו&יזקדםב ש 
אמנו ו רוטנשטיי ו :ואנש * .ר* / ב ש 


אמנו ו תטנשטיי ו:ואנש * ״ 11 ״ ; במ ו 
מוו״ל ח בדאו 1 , שולמי ת אלוני , ק ש שר ץ 
ודר י יצוק ה שמתאימי ם לקטגורי ה ש ל 


׳־׳ ׳ ;,ט+דקייגינו^ש ק 
: ־ ^ו ע שעבד , 9 ן 


מעיתומם , מע ה טש־רץ! , %נת:וציעזח , 
ברו ר מא ם מע ה ו ל א ג ם מקורי ת 01,1 


ןא^אמ $ )ומיק;•:■• . 
י ן י שתעניק : לזמזד ■ .ו ו 
-יה , שבת : וצומח,;: • 

1 י מ *י זיי*^ * : ז ־ • 


טוב ה ואפיל ו גועות , |א..שוס < ז 1 ^ ; ^ 


םבץ::;שקאש ד מגיעי ם למן / רישת ׳ 

. זזובוו / ״ ■ קוד ש הקודשים . ד ק למ ח 
הגדול , פע ם אח ת בשנ ה ביזן * משדי ם 
שח ר להיכנשנבסןי:ל א נוגעים . בבריא " 
גן ; במימ י ודאי ינ 0 ץוח ה בלי . 
בשכו ל ר - במות/ ; אל ל בכסן / בסינגסי ם 
כהל&ה / •תאל 1 / 1 .קדו ש.:■.קד 1 ש . קרי " 

ח^ו ׳ א ת שדימית י 
* 10 דח י׳.־ .יוד ע^;פקוקיע׳זוג ם א ת למו . 
ממפלג ת העשת / איש ) הקיבו ץ המאוח ר 
^וחסחנן ת • ־? • : ■־ - ־־<־• • 


1 

קוצי ם באוקספורד-פשרי ט בלוגדון , שמ ן בצלא ל זו ל יות ר 


נציכו ם אי& י 


סחדרים , תיאטרו ן ומשפח ה 

לונדון . ומ י שיד ו אינ ה משג ת יכו ל להסתפ ק בחולצ ה ש ל "גוטקס" , פלאפ ל משו ק 
בצלא ל וזו ג כרטיסי ם ל״עלוב י החיים ״ יי • י 


סא ה חי ה יוט ף ■ 

חברונ י הטוב ח גרד ו בלונדו ן וכ ל 
עמד / בי ן ח ג המול ד ותחיל ת השנ ה 
חחדשד /הי א מפציר ה בי ו בוא י לכמ ה 
ימים . נבל ה יח ד וא ת תרכש י ל ך 
ולמ י משפחת ו מלתח ה בזי ל הזול . 

ובאמת , שט ח ש ל חביר ה הבריטי ת יצ א 
למרחו ק בזכו ת מבצע י המצירו ת שלח . ר ק 
לפנ י שנתיי ם הוסי ש טיסו ת מאמריק ה 
ללוגרון . המוני ם מגיע ו לש ם לכמ ה ימים , 
ל״שסשבו ע אחד . הדול ר והליר ח 
שטרלינ ג ח ץ כמע ט שווים . ר ק בעבו ר 
ליר ה שטרלינ ג אח ת אפש ר ש ה לרט ש 
סי־שלושד , ואפיל ו ש-ארכע ה מאש ר 
תשר ת דול ר אחד . א ז הי ה כדאי . היו ם 
הדולר • מסכ ן והאמריקני ם אפיל ו ל א 
ששבי ם ע ל שו ל קניו ת באירופ ה א ו באי י 
בריטניה . 

התקשרת י לבעל י .וייפ ן שר ש 
וביקשת י מידע . בטר ם הספקת י לשי ם א ת 
המשפט , אמר ח דורית , . הפקידה ; "א ת 
יכול ה לנט ע אפיל ו מחר . אי ן ביקו ש 
לשש ת ללונדו ן כ ש לפנ י שנה" . אב ל אנ י 
ל א רוצ ה ללונדון . סליחה , ר ק רצית י 


לדע ת כמ ה עול ה התענוג ; וורית ! "י ש 
■טיסו ת צ׳ארט ר ש ל .ארקיע׳ , שבו ע א ו 
תשע ה ימי ם במחי ר 300 רולר . מיסו ת 
צ׳ארט ר ש ל של־על ׳ עולו ת 405 דולר . 
כשבן , שצרי ף להוסי ף 150 דול ר מ ס 
גשעות , נשע ה לשדה ■ התעופ ה בדגוריון , 
ונסיע ה מהית׳רו , שר ח.התעופ ה ש ל לונדו ן 
למר ס העיר . . , • . 

לפ י <יימ ן טורט " נית ן אמ ם לקב ל 
משמו ת שש / ■ א ף חדרי ם במל ח קש ה 
מאו ד להשי ג בימ י חג׳־המול ו וב־ 1 בינואו י 
המחירי ם נעי ם ב ץ 35 ל- 80 חל ר ליש ר 
ללילו / בפל ח ל א יק ד מאוד , כלומר , 2 ־ 3 
כוכבים . א ף למ י שי ש משני ת א ו שכ ן 
לבלו ת כמ ה שעו ת ברבבח , באוטוש ס א ו 
ברכב ת תחתיו / יכו ל למצו א חר ר מחו ץ 
לעיר . כשבן , הרב ה יות ר זו ל מאש ר במרב ! 
לוגדה י 

במ י מקרו / ל א כדא י ; לש ם לנייד ■ 
הבריטי ת א ד ור ק בגלל ■ קניות . ש שמצ ה : 

לבלו ת שנוע ־ א ז עשר ה ׳ימי ם "די : 

המקשש / יש ל כתוכ ן למר . מט ן 
תיאטרוני ם (בתנא י שהשי ג ו ל ו נרת^ י 
כניס ה מבעו ד שער , כמה : חודשי ם מראש , 


א ו שהו א מוב ן לשל ם בשו ק השחור, ' צ ץ 70 . 
ל־סס ו ליש״ ט לכרטיס). ' ■ • • 
איפ ה כרא י לקנות , • איפו ! קוני ם 
הישראלי ם ובמ ה תעל ת תוספ ת טוב ה . 
למלתח ה האישית ? ■ההבר ה הלונדוני ת , 
הטוב ה מספרת ! .אנחנו , תזקובי ■ לונדון , ־ 
מחכי ם למכיר ת ש ף העונ ה בד י ללבת ׳ 
לחנויו ת ח ש . ־ יקחח ו • *חרוו*ם", • 


"איצאפקוטום" , ,יגר" , -אי ב ס ן לורץ< ■ 
"באלי׳׳ , "הנד־ניקלס " ־מור : ש ם ל א 
מכיני ם קולקצי ה כמיות ר.לק־או ז מבירו ת 


שף 'העונד / בפ י שנהו ג בחנויו ת ■זולו ת 
רש ת ובמיוח ד בשווקים . בחנויו ת היוקרז י . 
מקבלי ם הנח ה משמעותי( / לפעמי ם ע ר 
60 אחוז , ע ל בגדי ם יקוי ם ושבים . חנויו ת 
שב ל התיירים , בשוח ד תייר י ■ישראל , 
אוהבים . לקנו ת בהן , ה ם - ש א ש א" , 
"מאוק ס א ש ספנסד־ , .סלפויג " ובשבו . 

י החנויו ת הקטנו ת . בדחונות . ההפווסמיס , 

• ־אוקסס ^ זדיג׳נט . 

'"• ' תברת י'קנת השזרו *נהרל ,אצ ל.ס יאנו ־ : 
* ף — ר ק 20 ליש״ט ; חלייסוז . מקשמח ' 

: ב״םלש'ג * — י פ־ 48 ליש־ט . אומר ת • 
חדיוז ו "לשס י ללונחן . ר ק ש י לרבו ש 


■ בגדי! / ז ה ל א כדאי . אפיל ו תקנ י עשרי ם 
שודרינ 4 - ז ח יעל ה ל ף ביוקר . במובן , 
שתמי ר אפש ר למצו א כ ל שנ י מציאות . 
אפיל ו בסניפי ם שוחקי ם ממרכ ז לונתן, ־ 
ש ל "מארק ס אנ ר טפנסד ־ אפש ר למצו א 
־ רגשצ׳ל א חדישי ם א ף.ערי ץ יפים , ושב ע - 
' ס ן תסתי ר תקודם , בשווקי ם כמ ו וייצ׳פל , 
פשקוטל ן א י שמ ט גאר 1 ן , י. ש מציאו ת 
־ לרוב; ' וביגור - - מאו ר שוחד . ז ה דור ש 
חשקע ה ש ל זמ ן ר ב בחיפושם" . 

הנחל ת מ ק לאומי , נתנה ■ ל־ 250 
. מעובדי ה באפשרו ת ש ל תופש ת 
-שלגססר " בילו י תשע ה יש ם בלונדון . 
הי ה מעניי ן לרע ת מ ה עש ו שם , מ ת ■קנו , 
כמ ה ז ה על ה לבנ ק וכמ ה ז ה על ח 
למאושרי ם שו ט בחופש ה כזאת . .אנ י 
כשלעצמ י הלכתי . לשו ק בצלא ל וקנית י ל י 
מכנס י ג׳ינ ם ל* 22 . ש״ ח ומזנו ת ש ל 
״גוטקסי * מצאת י חולצ ה מהממ ת ר 50 ש״ז ז ■ 
וסווד ר , שחורלב ן ב־ 40 ■שץ / אחר־כ ך 
ז שית י ■לו . פלאפ ל וככת^מו ל ש ל ממ ש 
■קלכלתי . כרטיש ם ׳ ל״עלוצ י • החיים " 
ב״הקאמרי׳* • י "״ ■ \ ' ־ י. ^ ■ 

נשו . ז ה ל א לונדון , אב ל יות ר זול . 
־ 1 


המשב ר בבורס ה האמריקני ת גר ם ליריך ה . במכירות . עכשי ו מנסי ם ננו ם להיפט ר 


מא ת < 41 ףשמ י • י 

במ ו בב ל שגל / ג ב העוגה ' הוריד ו 
הברי ת מעופ ה א ת מחיר י המ רש מי ם 
ללונדון , ,בק ו הדי י יעל ה חסרמי ם 
כ ־! 400 דולר , הלו ך וחזור . בפרשת . 
שנ ר ־יל ^ כ ־ 800 יולר ; הי ו'* 1 * 
ברמיסי ב כמחי ר נט ך'מזו / ב ל ביפר : 
בוע ז וקבמן . מנכ״ ל 
■ רו ש "אליעל" ; נחש ־ קליינמן ^ כם ו 
שכ׳׳לאוש ר ט^ברע ה ש . א? ן תנועה . 
.עשס ה ימ/ ר :ללונחן ,'לרג ל ח ג השל י 
מושנד . ■ האזרחי ת ! החישו /,מאש ר בשני ם 
שרשת״גם־״אמדע״ל א שניש ה לחת" , 


:"ברי;מעות י ל^ת^^לנה^^־■ ' 
בתל־אכיבמיע ה לכל.רורשנךטימ?רם ח 
ר.ללתדוז , בל י לחבת ץ בתזך , י זע " י למץ ת 
ו* / מ& ר:חננ*דש:ש^מ / 

. ;עליי ה :משמעותיה ■ יבתייתת ;נממ/ : 

־ : לרג ל הזגי ם זעוצרייט , ^ לק 7 ש מ 
פע ם הזרו־חמטוש ם לאירופ ה ריקים ■.ו ק 
• לומזד ־ ^ז ר גינוא ר ש 1 ב ה ץ ח 0 ^רם ; 
. ; מלאל ם ?תיידם.;,הזו!רי מ למתמז ש 


לחיסו ל'.ש ל.*ז י 
: :׳״*־וחזי ס ; "א 0 ״י . ,:לקנות^נ ^ 
* * טלוויזי ה בי 58 שיח ן רו־יאז : ר 87 -שץז 1 , 
-מיקרוג ל ^;ש״ח^מספי^ל^ ■ 
■!^׳גפתת י ■;הנ^ו ת : ובתי־עסי / בחס■ ■ אשדי ם 

גיש ב.למרנמ ן : י״ז י יז^ר - 

• ! :.ש 1 שפורי ם:!גיודייג / ^ צעיריסשעמ ח 
״ מע ר , שתייברשלו ש יממו ת י לפג ^ התאיי ד 
״ : הידו ע שאש , כו־י י לרש ש פריט : נח^ ■ 
: ז ; ^ח 1 שטטות. ־ בתוך ■ חתגויחז ; ^ 

. .,•־נדירו ת : חם,־;חלק:;מח^רד -.:שב? ^ 


< תוס^ין/ : תיאש־תש;זלא : 0 ^ת,^ה ׳ 


׳..״ ' ב 4 םדר י בגדים , נעלמ ם ומ ה לז 11 
־;;- ' ,.בראשית ־ינואר , :עש ש קנץו / וטו ש 
.:/׳• : ■הישראלי ם;׳ ■ :ארס ן , במטוסי ם שתש ש 
■־:'ללונדו ז א ת הצלייני ם הפריטים,:: : 
למחפשי ס מציאו ת ■של . יממש ,;לראי . 

.^■ : :'שלי:,;לקסר ף לניו־יזרג / הסחירי ם . ידיד י 
" ׳ שס־ב־ס ג אוץ ז ויותר . המשב ף בבורמז ; גך ם 
.לליד ה ■ ררסטי ת בסבירו ת : והבעלי ם 
■י יי־החלי ש ׳להיפט ר ■מהסחורה " מה ר ־כב ל 
: ■ -שאפש ד־ . ההפר ל בי ן מח ל שש ן ללונדו ן 
י : • " ומתיר : טיס ה לנין־לרק : הוא י 1 ביח ט אח ד 
• 1 , ,לשגדם . .חתיאש־וגי ם.ש ל ניך#ד #.אינ ם 
מסוו־ניטד^י ע שאל ה.שללונדל . ) אזא ם בין / 

:׳׳ • י שף*/־: : ::־י:■ ׳::■/׳ ! : :;'•׳■ : !יד:;..■ ׳ ן ■נא■!: ־ 


אדו ם 

ידז ק 


הצלח ת לקנו ת 
1 ידא 1 ב־ 50 ד 1 ל ר 
בביר ה הבריטית ? 
ל א תוב ל להרשי ם 
בכ ך א ת החוכסי ם 
בשד ה התעופ ה 
בן־־גוריו ן את ה 
תשל ם בהתא ם 
למחיר י הקטלו ג - 
א ו תנס ה לעבו ר 
בירוק . במכ ס 
מחכי ם ל ך 


מא ת אוד י גחשו ו 

נשג ה המכ ס ל א נזקק ו לכותרו ת 
העיתוני ם שדיווח ו ע ל אלפ י 
הישראלי ם שפשט ו ע ל הצעירו ת 
הגדולו ת בלונדו ן ובערי ם אהמח . 
המובסי ם בנמ ל התעופ ה בן־גוריו ן 
כב ר בעירי ם א ת ,פג י הנוסעי ם 
שיורדי ם מטיסו ת השוסינ ג לאח ר ה ג 
. המולד , וג ם השג ה ה ם ועי ש בהתאם . 

בהנהל ת המכ ס אומרים , כ י ניתנ ו 
משו ת בדורו ת שצ ד להתייח ס לכ ל מש ס 
שנוה ת בימי ם אל ה בלח־ , , ומטעי ם 
שמגיעי ם מיעדי ם השערי ם להברחות , 
'נבדקי ם כיתר־קפיד ח במכונו ת השיקו ף 
המוצבו ת בשר ח ד״תעוסה . במכ ס ג ם למו ז 
היט ב מה ם המוצרי ם הפוסולאן־ייג / 
ווזברץןמ 1 ■ נעשו ת בהחאם . 

שלש ! ברקן , מ ן מנה ל המכס , אוס ר כ י 
י ; הדיווחים , צ ל .קניו ת בצטזידי ם אסשי ם 
• מוסחי ם מאור,. : ומע ט מאו ד אנשי ם 
מצליחי ם לרכו ש מערי ם גמוזידי ם כאלה. , 
על־ס י שיט ת רימכיח / המוצרי ם דראשוני ם 
- אמנ ם נמכרי ם במזי ד אפסי , אב ל אחר־ב ר 
שכפ ל המחי ר . כהדרגה . . כמוצרי ם 
הראשוני ם זוכי ם ד ק מאושרים . גא״רי ם 
שמבלי ם א ת ב ל הליל ה לי ר החנויות . ג ם 
א ס הצלח ת לקנות , למשל ; רוא ו במחי ר 
ש ל 50 דולר , ל א חוכ ל לחרשי ם בכ ך א ת 
המוב ס בנמ ל התעופ ה כלור . לאזרחי ס 
שכי ס שמצ ד,ידי ם במסלו ל האות / ייקב ע 
תשלו ם . המב ט על־פ י המחי ר שרשו ם 
בספר י העב ש על־פ י חתת / ער ף שבי ן 
נקב ע על־ס י המחי ר המקוב ל בשו ק מפתו ת 
־ מומר , על־פ י מח ץ שב ו ניח ן להשי ג כ ל 
כש ת ש ל אות ו מרצד • לרשו ת הטכ ס עומ ד 
מאג ר אינפורמצי ה המל ל ע?א־וח*אלם י 
סריטיג / זל א יעזו ר לכ ם א ם תציג ו קפל ה 
שקי ת לפי ה קנית ם א ת הווידא ו ב־ 50 
דולר . החו ח במקר ה ז ח יהי ח ר ק ע ל הממי ו 
לסנדתשלו ם ו!טכ © , 

- ש . שנתפ ס ע ם של ל מלונדון ־,במסלו ל 
היחי / יצשע ר עו ד יוחד . אנש י : הממ . 
קיבל ו שרא ה למעמ ד לספר . ב־ 1 . ביול י 
. השנ ה שפע ל חשלו ם קנ ס שנהל י שאלנו - 
■ שח ץ לשכ ם כ ל שיקול .דעו / ,וזקנ ם 
המינימל י הז * סכו ם כש ל מט ר,המכ ה 
שחי ה ע ל האד ם לשלם . כסשנ י המגדיודם ; 

י'י ש אפשרות : ל א לשלמ י ולהישפם., ^ 
.. . העבירי / בהנהל ת חמפפ#רים : ש 
ר ק בןדרים . בחורי ם מ / - • : . , ■ ■ ■ 


: .-המכ ס מצלי ח לתש ק ^! 0 (/ 4 ז הבחזץ 7 
, ■ בשנ ה ^ חלק ן:ש ל שצר־אוזךאו- ו שגץ ם 
..־■ ' וחלק ן בהיק ף ש ל נושקי ם ׳שלמיז /.במכ ס 
אומו־ע / שב־ 80 אוו ח מהמצהו^ ח במסלול . 

' ראדוב / המוצרי ם שערבי ם בפחו ת קמחיר ם 
הקטלוגי.' : לישראל י .שה^ה, ׳ לחשך . 

- שניאות י בלוט־וז־שמלץ:ל^ו ר לאדום , 
׳;: ■ אב ל "לעמ ד;בירוק* ^ מ ד ; גמ ש הפ ף 

- לספור ט הלאונדי ■ - ;_׳ ' . ' 1 ־;׳ני ; 

ראש^סק^נייח^ ; ל 4 י ■ שלב: ; ■? ; '•י׳ן, ' 
עורבוזאחר^ ה,^,עטוזן(^^ ; עמי ת 
מאחור י הכלאי ם 


מא ת זהב ה מוז* . 1 ■העיק ר הבריאו ת 

ת ה עוש ה סחרחור ת 


אוכ ל מומלח , שומן , קפה , ת ה וקקא ז - זוה י ר ק רשימ ה חלקי ת ש ל 
מאכלי ם שעלולי ם להבי א להיווצרו ת תאי ם סרטניים . דשימ ח 
מעודכנ ת ש ל מאכלי ם אסורי ם!.חשודים ׳ 
יכו . חעברימי ם אמ ם מרכ ז חכוב ד 

ע ל ברכ י 
ההשפע ה 


הפניי ת אצב ע מאשימ ה א ל העברייני ם 
בקר ב ערבי י ישרא ל במסיתי □ למהומות , 
יוצר ת תמונ ה ל א שלימ ה ומסוכנ ת 


בימי ם האחרוני ם מסתמנ ת גממ ח מסוכנ ת לחסי ט א ת מרב ו הכוב ד בהתפרעויו ת 
ובחמדו ת הסד ר שחי ו לאחרונ ה במרכ ז האר ץ סיגי / בלח ־ וברמל ה מ ן הבעיו ת 
הלאומיו ת ש ל ערבי י ישרא ל ולהעביר ן למישו ר ש ל הסת ה עבריינית . 

טענו ת ברו ח ז ו השמיע ו גורמ י משטר ה שוני ם שאמר ו מ י א ת י* , לו ד והטל ה ותסיס ו הגורמי ם 
העבריינים . הפניי ת האצב ע בלפ י עברייני ם גמיג ח תמונ ה ל א שלימ ה התושבי ם בערי ם אל ו 
מכירי ם א ת הגורמי ם העברייני ם הנמצאי ם בקרב ם ל א פחו ת מאש ר ח ם מוכרי ם לטשסר ת תושבי ם 
אלו , שברו ב ימ י הסג ה ה ם שומר י וצ ק ומקפידי ם ע ל הסהר , נתנ ו לילדיז ס ולבנ י הנוע ר להצטר ף 
להפרו ת חסו ד למרו ת הגורמי ם העברייני ם שסייע ו בארגונה , כיוו ן שהפע ם נפל ו רכר י המסיתי ם 
ע ל קרק ע סורי ה והי ו זר ו לשחרו ר הקיטו ר מליבו ת התושבי ם הע רבי ם . 

ניצ ב לו י שאול , מ י שהי ה מסק ר המחו ז הצפונ י ש ל המש ט ר ה חב ח להערכ ה רב ח בע ב ערבי י 
הגליל ! אמ ר לאה ד החתפרעויו ח כ י הבעי ה חי א שנמשן * שני ם רבו ת ל א טופח ת המנהיגו ת הצעיר ה 
בקר ב הערבים , ואיל ו הממש ל סט ו מ המנהיגו ת הוותי ש שאס ־ עלי ה הכל ת לדבריו , מו ל 
הקיצוני ם הפועלי ם בסועחני ם שורצי ם תור ה בכת ב ובעל־פ ה א ץ השמע ה מאזנ ת ש ל גור ם 
ממלכת י כלשהו , חיבול ה לנטר ל א ת השפע ת הקיצונים , תע ד הגד ל ע ל ברכ י השפע ה קיצוני ת 
שמו , רוא ה לנג ד עיני ו כיצ ר הו א וחברי ו אינ ם שותפי ם לזכויו ת הניתנו ת לשכני ם היהודים . 

מכאן , שא ם הוס ט תשומ ת רל ב הייש ר לגורמי ם העברייני ם האלימי ם נהי ה צפויי ם להתפרצו ת 
נוספ ת שתדחי ם שני ת א ת חציכו ר כארז , ואזרחי ם שלווי ם ממ־ ו לחזו ר לבית ם שנמצ א כסמו ו 
למוקד י הפרו ת חסדו ־ במרכ ז הארז . 1 

נצחזנ ז ש ל האזר ח 


מו ל תשמע , קש ת לבחו ר א ת המות ר ותאסו ר באפיל ת 


־ סרט ן חו א נחלת ם ש ל הזקנים , כן • 
אפש ר ללמו ד מנתוני ם שפורסמ ו מטע ם 


הסיסמה , אבר י המין , והכרכשת . ביסא ו י ש פ י 
ארבע ה פחו ת מקרי ם ש ל סרט ן הש ר 


מוסדו ת חאו׳׳ם . מתו ך 100 אל ף גפיי ם וחפרוסטט ח מאש ר בארח־ב . המומחה , שא ת 
בגי ל 20 , 50 חי ו תולי ם כמחלו ת סרט ן הסקיר ה של ו הננ ו מצטטי ם משבועו ן פולני , 
בגי ל 45 — 250 , בגי ל 85 נרשמ ו בב ך אינ ו נות ן הסב ר למ ה בב ל וא ת י ש ליסאני ם 

-- - . ילטד י לאויוצז ז תאר ו תרא ו *%*%*!- * 


1,500 ובגי ל 75 — 2,500 . 


מע ל לממוצ ע מקר י סרט ן התרסריון ? המומחה , 
פרום ׳ ם . קפל , אינ ו מכחי ש כ י ר ב הנסת ר 


ע ל סמ ך סקרי ם שנעש ו במדינו ת שןנו ת פרו ם ם . קפל , אינ ו מכחי ש כ י ר ב הנסת ר 
נמצ א כ י לוויטמיני ם ^ השם״ ך אנט , - מהגלו י בנוג ע לאסירמיולוגי ה ש ל הסרטן . א ך 
סרכזנית . כמ ו כ ן בסובי ן קיימ ת תכונ ה המגינ ה תנימיו ו לאסו ף נתוני ם חו א היוב י בהחלט . כ ך 
מפנ י סוגי ם מסוימי ם ש ל םרט , סוב ״ נפ ״ א למש ל סקר ו בארה״ ב במש ך 3 ! שנ ח 750 אל ף 


כסוגי ם מסוימי ם ש ל ל ה " אור ! נשי ם וגברי ם ומצא ו כ י נשי ם בעלו ת עור ף 

וירקות . ג ם ליוגור ט י ש חשפע ח ח ,ץ כיח 1 משק ל י ש ס י שיש ה מקר י מוו ת מסרט ן הרחם , 
מומל ץ לצמצ ם צריב ת שומ ן מאכלי ם פ י שלוש ה יות ר מקר י מוו ת מסרט ן צווא ר 
מעושנים , מטוגני ם מומלחי ם ושרופים . הרח ם וכ ן פ י שניי ם סטירו ת בש ל סרט ן הש ד 
כגופ ו ש ל אר 0 י ע מןקך ^ רבי ם ש , 1 והשחלות , ג ם אצ ל גברי ם מצא ו יות ר מחלו ת 
שינויי ם סרטניים , א ך המער כ ת חתיסוג , ת סרט ן הםרוסטטח , הכרכש ח והמע י חג ם 

... 1 עהמתיימ ו ראווז ו !!!יו ' י.מיי , ,' 1 מ *,**?,״ 1 


מתגבר ת ע ל חל ק גח ל ממוקרי ס אל ^ שהסתיימ ו במוו ת א צ 
תסרי ט ברי א 0 י ווש ו ןןר 3 כ מחא , ם ^ עורף . לעומ ת זא ת א י 
סירות , ירקות , חלכ י לח ם שחו ר מקמ ח חמבי ל וכי ן סרט ן הריאות , 1 
סובי ן ועוף , א ך 3 ן ה ל א רי י צרי ר ג ם ל שטן ר גבוה ה אצ ל מעשני ו 
ע ל מירח ■ עוד ף מיו ן שלי ו לתהליכי ם 


שהסתיימ ו נשו ת אצ ל אל ו הסובלי ם ממשק ל 
עורף . לעומ ת זא ת אי ן קש ר בי ו עור ף משק ל 
ובי ן סרט ן הריאות , גירו ל השפי ע בחדירו ת 


רזבינש ט 


8 שםש 8 ש ל חקגל ו אברה ם תובמ^ץ , ה*י 3 * *$ ן עסניא ל מרס י וחגר ת 
רובינשטיי ן תסתיי ם מ ל תרדעד י דמי - של ב הכרע ת הדי ן יגזר־חד ץ ש ל חמשסצ י 
שארךר 5 שני ם ז ש לסיקו ר נרח ב בתקשורת , וא ף "קדש ו לה ם ^ דקרתגיט־ז ת 
במחתר ת ״מבט״ . . 

ר ק מעטי ם יודעים , שמאחור י הסקירו ת הנרמבנ ת תזדאיזגו ת מדמ ו שפורסמ ו לא ש הזיכוי . 
עומ ד משד ר הפירסו ם שטר ח לעדכ ן א ת העיתונאי ם בשלפ י המשפ ט השונים , 
ככלל ! מבוש ם כתי״דימשפ ט על־יר י כתב י המשפט , הססקריסא ת ממשפטי ם השוני ם כמיד ת 
חשיבות ם וענ״ג ם מכמינ ח ציבורית . א ת משפס ו ש ל חק^וחבינ^ש^ז^מיבץ ^ 

ב ל זאת , מתברר , ל א הספי ק לקבל ן שסב ל — לדבר י באי־כו ש —האשמחזשוטס ע ^ כשכפות . 
פגיזל ה בבריאותו , בש ש הטו ב ובכיטז , בש ל ה קשי י ם שנגוז * לחבר תו . הקכלווזבינשטייו , של א 
בכ ל נאש ם אחר , גיי ס לעזרת ו 1 בל י לסמו ך יות ר מד י ע ל נתב י בתי־חמשפט ) או ן שירות ו ש ל 
משר ד הפירסו ם אלימ י'אבו , המשפ ט זכ ה לסלרו ת גרועו ת בהי קפן , שהצליח ו מק ם במיד ה ז ו 
א ו אחר ת א ת תדמית ו ש ל רובינשטיי ן וגר ש נז ק עצו ם ל פרקליטם ! מדינה " 
בינוא ר 1963 , הגיש ה פרקליטו ת מהו ו תל־אבי ב תביש ? סלילי ת נג ד הקבלן , נג ר הברת ו תג ר 

נקביי " ?רמי , יי י 

סזבחן . ניסוחי ם מטעמ ן להצג ת עוברו ת נלתי־נכונו ת כתובנמת־גדתא ר שתגיש ו לוועדו ת 

למ י וש,מ ח מסחר י גדו ל 


מסוכני ם תו ך כד י חילופ י חושים . הו־ב ר נבו ן 
כמיוח ד במקר ה ש ל קשישי ם ואנשי ם אש ר 
אינ ם פעילי ם גופנית . עור ף קלוריו ת מכני ם 
לגו ף שביבי ם שאינ ם רצויים . השקרי ם ביצע ו 
תרגי ל גיאוגרפ י ומצא ו הקבל ה כי ן שלכיחו ת 
סוגי ם שוני ם ש ל שט ן ובי ן חלק ו ש ל השומ ן 
ב״ס ל הקלוריות" . כמדינו ת כח ן שומני ם 
לסוגיה ם מספקי ם 40 ־ 33 אחתי ם מכל ל 
הקלוריו ת י ש יות ר אנשי ם חלוקי ם כשטן , 
ולהפך . נשמע ת א ף דע ה אפיקורסי ת לגב י 
1 תפקיר ו ש ל שומ ן צמח י בנוג ע להיווצרו ת 
, שינויי ם שטניים . לרוב , שומ ן צמת י שוו ה 
שכי ב חיוב י במזו ן בב ל מנוג ע למניע ת 
מחלו ת ל ב ובל י חרם . לרע ה זא ת י ש שזנגרי ם 
המאמיני ם שהשומ ן הצמח י מוי ק כשמדוב ר ע ל 
שלו ח שטן . 

אי ך של א יהיה , אנ ו לשי ם יות ר ויות ר 
שי ש משח ר בבריח ה הרפואי ת לסי ח החיי ם 
מסוכני ם לבריאות,. . כתבנ ו כב ר ור ק נחזו ר 
ונוכי ר כ י שומ ן דגי ם מומל ץ על־יר י שמח י 
אונקולוגיה . מסתב ר שלשומ ן דגי ם תבונו ת 
המונעו ת שטן . אצ ל האספיטוסי ם וחיפאני ס 
שצורכי ם שב ת שזמ ן דגים . נדי ר סרס ן 


עוד ף משק ל ש ל נערו ת א ף הו א אינ ו מבש ר 
טובו ת מבחינ ת חאפידמיולוגי ח ש ל שטן . 
ישנ ם סוג י שט ן התלוי ם במערכ ת הורשנלי ת 
כמ ו רחם , פרוסטט ה וי ש סוגי ם הקשורי ם 
בהפרש ת חמרה , הפרש ה הנגרמ ת עלייר י גירו י 
הב א מצריכ ת ית ר ש ל שומנים . ובכ ן המר ה 
אש ם מפרק ת א ת השומנים , א ך ג ם גורמ ת 
לתהליכי ם אש ר בשוצ ת הזמ ן מביאי ם 
להיווצרו ת השטן , 

מחשי ם השוני ם אורו ת שפע ת הסרט ן 
מסובכי ם משו ם שתהליכ י היווצרו ת המחל ה 
נמשכי ם שני ם רכו ת קש ת מאו ד לחיעו ר 
ישירו ת בתוצאו ת ניסויי ם בחיו ת ניסו י בכ ל 
הנוג ע לחיחצרו ח המחל ה א ו מניעת ה אצ ל בנ י 
ארס . לעתי ם עוכרי ם שני ם שג ע שפע ת ת א 
שטנ י טר ד באבר ו ש ל אד ם ע ד שגו ש גידו ל 
המ ן ל א שע ט ע ר שתאו ם שגי ש בור - 

לאחרונ ה דוו ח ע ל השפע ה גומלי ן מויק ה 
בי ן צריכ ת מל ת שולח ן ובי ן שט ן הקיבה . 
שקר ח בלגי ת מצא ה קורלציר , בי ן שב ץ ש ח 
וית ד לח ץ ד ם הנוב ע מצריב ת מל ח שגברת . 
הלכ ו החוקרי ם וסקר ו א ת הנוש א בכמ ה ״ ״ י""־ • לי " נ"* " 

28 מיליו ן שקלי ם ישני ם ג״ ן ב י הנאשמי ם קיבל ו בשמה , 

המשפ ט.התבד ר בבי ת המשפ ט המחוז י בתל־אבי ב מג י ! ־ •** /* י ! אוד י שט ו ב ו ת י א ת דתדיטו - 
יי " ?י ו י^י ״ י״ו ! ו״לחוני ב זר י אפני ז חד״ , א ש ^ 

ערי ^ חעם ־מועד ד ופד י סלונים . השופ ט זיכ ה 

" * י 1£ ה* ההצדק ת ה|ט־י ^לדץפל״ל י אינ ה צ דיסזלהיד *קלו ! בעינ יהתביעה , 

ש ל 1 ןמו ם ממי ר הקלו ן מתחיל ה י משע ה שמוג ש ס ע ■איש ו ם נגרו . ולעתי ם שובות . 
*•!**■ ו חקיר ה כעניינ ו מ ל תע ם שומעי ם ושוזר □צ ל ! £5 ) 


^ "יי • מ ניילחו־ ר ")י ש מאזרו ן 


מ י . 1 ׳,*: ■ יו ן שרב י 

בשור ה לפיגוע י השרב . יוניזציה . מכשי ר 
ניסוי י הדש , ייווס ת א ת היוני ם החיוביי ם 
והשליליי ם באווי ר 

מכב ר ח״י ע ג^ז ק מכשי ר יונימי ח המשמ ש ככל ' עז ר נג ד מגע י 
י * ״ יוי י הסב ל שנצזי י ע ל ^ 

שליל״ ם ולב ! מביא ת למימי ו חומ ו לאל ו מיושבי ם ש ם בימ י ש ם המני ס 
.שזיוב״ם^נמצאי ם בשכ 1 י אוכלוסי ר ככמויו ת גחלו ת כימ י:*ר ב,? ז שצ* ם מני ם 
תיזכוי ס בקרבת : כבשנים . וא ף במפעלי ם מסוימי ם ד״ ר יעשה ! גבאי , פ ו המס ז למש ־ 
כרקני ח חסביגו ו באוניברסיט ת תל״אביב , המי ס למפע ל לייצו ר קפ ח נס ם מכשי ד 

הו א מלי ט לגסו ת לפעו ל נש ך ו ו ג ם בשפא ת שיניי ם הפועל ת ל?־בי 5 סשלר^ מ 


מדינו ת ומצא ו סישכ ץ להנח ה זו . משר ד 
הבריאו ת בבלגי ה פת ח במערכ ת הסבר ה ותנ ה 
חז ך עשו ר ויות ר חל ה ידיר ח ג ם בשיב ת מל ח 
וג ם בשט ן הקיב ה ושב ץ מוח . 

ב־ 1982 סרסמו ז האקדמי ה למד ע באוה׳ ב 
רו״ ח המשתר ע ע ל פנ י 500 עשרי ם תח ת 
הכותר ת — דיאטה , תזונ ה וש ק וב ו הערכ ה 
כ י 60 אחוזי ם מכ ל סוג י שט ן קשורי ם במזו ן 
ותזונה . י ש ושג י מזו ן גורמי ם לשפע ת 
המחלו ת וי ש אל ו המאיצי ם תהליכי ם קיימי ם 
נמשי ם רבי ם דו ש לא ו דווק א במזו ן עצ ש 
אל א בזיהומי ם שבתו ך המשכים ■ ש למש ל 
ששרי ם בב ל מינ י פיטריות , שש י שימור , 
ששי ם כימיי ם כנג ר מזיקי ם בשר ה השדרי ם 
למזר ן שנצר ך אש־כ ך על־־יר י אנשים . ק 
מאשימי ם בגרימ ת נזקי ם בששי ם כגו ן 
הורמונים , עש ן המשמ ש לעישו ן בשי ם ודגים , 
דשני ם ועור . שמרי ם משימי ם שנחו־בובו ח 
דישו ן יוצרי ם •חיבורים " כימיי ם חדשי ם 
המשני ם א ת הבריאות . י ש והקרק ע ממ ש 
מורעל ת מעור ף דישון . בי ן המצרכי ם הכלולי ם 
ברשימ ת החשודי ם לגרימ ת שט ן ש עיח ד 
החפתשח ו ידועי ם מכבר : קפח , תה , קקאו , וא ף 
שמ ן כותנ ת פש ת ידוע ה ש א "קטנ ת 
החשודים " מסו ג קטניות . כאש ר הכו ל בגר ר 
חש ד שאינ ו מבוס ם עדיין . 

הששי ם מגיעי ם למסקנ ה כ י א ץ 
באפשרותנ ו למנו ע צריכ ת מזו ן השוד , שכ ן א ז 
החיי ם לס י המשט ר ש ל אש ר ושח ר יהפכ ו 
לגחנום . י ש השואלי ם א ס כרא י להטי ל ע ל 
עצמנ ו מש ש ש ל •צנ ע נוג ד שטן • כר י לשו ת 
עו ר כמ ח שני ם מע ש לגי ל הממוצ ע המשכ ל 
כיום , ואנ ו עברנ ו א ת הממוצ ע ש ל 74:73 : 
שנים . 

ריקמ ה 

עדינ ה 

רקט ת הסחוס , תמצםו ז י* ״ ^ 25 
הארוסו ת היוצרו ת א ת המםדקלם 1 כר ד 
א ו ירך ) משמש ת מר^ת־חגנד ו ל*יי 2$ 
זעזועי ם ולחצי ם ממגיי ס 
השלד . הסחו ס הו א אלסטי " גטי * ר 52 
חומ ר בין־תאי , מנודיקס , ממנ ה למזי ם 
תכונו ת אלה . הגמישו ת והיציסוחשל . 
חמחו ס " ו ח המקנו ת למרסקי ם כו״ י 
תממ ן וו*גיעיי < "ל ל 
בקרומי ת חמסדיש א גוז ל ■מע ל צמיט£ . 
גבוהה . נוז ל ז ח ממל א תפקי ד ש ל י* ? 
סיכה , מזי ן . רקמ ת חסוע ס ומפל ק 

פסולת . ■ 

גיל , דלש ת וגורמי ם טספי ם מבי* ם 
לנזקי ם שקפ ת דיסשס י א י חמ י •** 18 ! 

. לת ש א ח הטעוזח . מש ר שיפו י העלמ י געל ם 
כב ר בגי ל צעי ר מאוד . במקו ם ס ש ט ? 5 *■ •■ ־ 
■רשמ ת עצם , מיי " " ל זיייי * שיניי ם . 

הסישלכשינימ ו כ 
אקלג ס המשמ ש ש^ ר 
•העגודר -.ש י לצטצ ם 


יבתנועת ׳ 
פ&לק ח 
:נ ש 


,י ס לגידוי , לחשש ה שגבר ת 
1 זד . המסר ק זלתהלי ד מת ת * ש םר ד . 

,..אכותי-סחזיגט 1 


י:/ " ׳ ־ " ׳*-"* • * י;וי״־^י ! מ ־ הוז ל 

לחפעי ל מכשיר . יתיזציה , ניע־ר ו ש ל רופ א השעיי ת 


ייךק* ם ונגיפי ע ל ן 
מ ל חשו ף לאב ק ז 
,יט ו ד״ ר גבא י וד״ ן כ* ן מה״י י בדגימ ת..לפני ^^הקעלו ! מ*ש*ר . 1 זמדפשוק^ו 6 
עלו ל לשו ם למצבי ם פחולוגיים . מיפיו ) הו א בראשיתו . לע ת 
נתוני ם וע ד כר י נטיל ת מימו ת תקופתיו ת ואמינו ת 


י £1 *וטו*ו* י 
.^ י ז^״^יי ״ י ך יי ■ 

_ תל־אבי ב חב ר. לאורח"? ) 

1 ״ ד ששא ל איחי , וה ם 6 יתח ו שיט ח מסעי ״ , 
השתלחתאי ם מתרבי ת רקמחשץסיח ^ " 3 ין ! 
נז^ ח : לעת , עת ה סזיו ת מעבד ת , א ת.מיי . ־ 
:ואש ם משלבי ם 


תי ק חו ? 


תגובו ת 


כא ן •אתונ ה 9.84 


מא ת ו׳א ן כהן , אתמ ה 

-הול ד טו ב אתונה , ז ח רדי ו אתונ ה 
9.84 א ף א ם סטיריאו" . ע ם משס ט ז ה 
שהושמ ע לראשונ ה מ־ 31 במא י 1987 , 
חד ל המונופו ל הממלמת י ע ל גל י האת ר 
ביוו ן להתקיים . החל ה לשד ר תחנ ת 
הרדי ו הראשונ ה של א בפיקו ח הממשלה , 
ולראשונ ה נוד ע לאתונאים , רדי ו מודרנ י 
מש , ואיל ו הממשל ה התחיל ה לדע ת מ ח 
ז ה חי ץ אובייקטיב י שאי ן ביד ה לפק ח 
עליו - 

כ ל ז ה התחי ל ב* 30 בנובמב ר 1986 , כאש ר 
רא ש העי ר — השמרנ י — החד ש ש ל אתונה , 
מיליטיאר ס אוורט , שרי ע ע ל כוונת ו להקי ם 
תחנ ת שי ו שניציפאלי ח הזמ ן הי ה בש ל לכ ך 
משנ י טעמים : א ) לממשל ה התבר ר כ י אי ־ 
אש ש לעצו ר א ת ההתקדמו ת הטכנולוגי ת 
ככל י התקשור ת האלקטרוניי ם (לוויינ י 
טלוויזיה , כבלי ם וכיו׳׳ מ ב ) בנ ו ש ל רא ש 
הממשל ה פאסאנרריאו , ג׳ורג' , אמ ד שרש ־ 
ימי ם בלב ד לפנ י הודע ת רא ש העיר , כ י זכות ו 
ש ל כ ל אור ח להחזי ק תחנ ת רדי ו משלו . 

24 שעו ת ביממ ה 

ש ך חורשים . מעטי ם התחיל ה עשר ת 
הוגנ ה המשפטי ת והטכני ת הדרוש ה בעירי ת 
והוקמ ה ועד ה ש ל עתונאי ם ירוע י ש ם שתנס ח 
א ת ההנחיות . בהתחל ה וא ף בטר ם החל ה 
התחנ ה בשידוריה , נשמע ה ביקור ת רכ ה נג ד 
.אחונ ה 9.84 ״ . המפלגו ת הסוציאליסטי ת 
והקומוניסטי ת טענו , שהתחנ ה תשמ ש שו ש 
למפלג ה הששני ת ולרא ש העי ר עצ ש (שי ש 
ל ו שאיש ה פוליטיות , שאיננ ו משירן , וא ף 
יוכ ל להגשימ ן מאח ר שהו א סופלאר י למד י 
חו ף העדפותי ו המפלגתיות) . מצ ד שני , כאש ד 
נוד 9 ע ל שכ ב הווער ה האתי ת ש ל התחנ ה(כ ל 
וערי ה עתוגאים ) וע ל זהו ת חעתונאי ם 
שזעמק ו בה , נשמע ה זעק ה מצ ד המפלג ה 
ושמרנית . רא ש העי ר שכ ר עתונאי , ג׳אני ם 
טסאנטאקז ס הידו ע בנטיותי ו השמאליות , 


ואמ ר ל ו להרכי ב א ת צורת ו ע ל כסי ס 
קריטריו ן אח ד בלכ ה רמת ם המקצועית . כ ן 
אמ ר ל ו רא ש העי ר שאי ש ל א יתער ב 
במלאכתו . ואכ ן גיי ס טסאנסאקו ס עתונאי ם 
מקצועני ם מכ ל גונ י הקש ת הפוליטית , 
והעובד ה הזא ת הניע ה עתונאי ם שמרני ם 


תחנ ת שידו ר 
ראשונ ה של א 
בפיקו ח הממשל ה 
מלמד ת א ת היווני ם 
מה ו רדי ו מודרנ י 


שונים , שציפ ו לשוו א שיגייסו ם לעבוד ה הואת , 
לטעו ן שהתחנ ה ניתנ ה לקומוניסטי ם למע ן 
ישמיע ו א ת התעמול ה שלהם. • 

שבע ה שרש י שידורי ם השתיק ו א ת רו ב 
הביקור ת הואת , והתחנ ה נהפכ ה לפופלארי ת 
ביות ר באתונה . משא ל רע ת קהל , שנער ך 
באחרונה , שא ה שכ ל אתונא י שנ י מאוי ן מר י 
יו ם לפתו ת זמן־מ ה לשירור י תחנ ת אתונ ה 
9.84 , הנמשכי ם 24 שעו ת ביממה . התחנ ה 
איננ ה ר ק הצלח ה מבחינ ה עתונאי ת 
ותקשורתי ת אל א א ף מבחינ ה כספית , ומכניס ה 
מד י יו ם כ־ 3 מיליונ י דראכמו ת בע ד פירסומת . 

בקשו ת לתחנו ת נוספו ת 

כיו ם מבקשי ם בעל י עסקי ם פרטיי ם רכים , 
וא ף רשויו ת מוניציפאליו ת אשוח , רשיו ן 
להקי ם תחנו ת רדיו . וכא ן התחיל ה הבעיה . 
באר ץ שב ה הפיקו ח הממשלת י ע ל אמצע י 
התקשור ת האלקטרוניי ם הו א כ ה שו ק(וזא ת 
ל א ר ק כתקופ ת הממש ל הסוציאליסטי ! חת ת 


הממש ל השמרנ י המצ ב א ף הי ה גרו ע יוש 1 , 
אי ן יורעי ם כיצ ד -לאכול " תחנ ת ררי ו 
חופשית . ל א נשמ ע עדיי ן כזאת , שתחנ ת ררי ו 
רשאי ת לשד ר א ת החרשו ת כפ י שהתרחשו , 
ולמתו ח ביקור ת ע ל הממשלה , במקו ם להללה . 
כעיר , נוספ ת היתד׳ , שתחנו ת שרי ו והטלוויויז ז 
ששמיו ת הוסיפ ו ללכ ת כדרכ ן הנושנ ה וו ה 
הבלי ט עו ר בית ר שא ת א ת ההבד ל בי ן 
•עתזנאות ' כשכאו ת כפולו ת ובי ן עתונאו ת 
אמיתית . 

פשו ט צנזור ה 

ברו ב בהלה , ובנסיו ן למצו א פתרון. . 
פירסט ה הממשל ה הסוציאליסטי ת ש ל 
אנדריא ה פאפאנדריא ו צ ו נשיאות י לש ם 
•הסור ת עניינ י הענף" . למגינ ת לנ ס ש ל רג ל 
— מ ה שנוסד , כא ן הי ה צנזור ה ותדלא . אסו ר 
לתחנו ת לשד ר הרשו ת ע ל מדיניות־חוץ , ע ל 
יחסי ה ש ל יוו ן ע ם אירגוני ם בינלאומיים , ע ל 
עניינ י בטש ן לאומ י והגנ ה וע ל בריאו ת 
הציבור , בל י רשיו ן מיוח ד מצ ר הממשלה . אי ־ 
אפש ר נ ם להביא , במערכ ת בחירות , פירסומ ת 
פוליטי ת א ו פרשנות , כל א רישיו ן כור - למות ר 
לו ש שכ ל ההגבלו ת הלל ו אינ ן חלו ת ע ל 
תחנו ת שרי ו והטלוויזי ה שבבעלו ת המרינה . 
לפ י הצ ו הנ״ ל מוסמכ ת הממשל ה ג ם לנט ל א ת 
ששי ח ש ל כ ל תחנ ת ררי ו בכ ל עת , בל א 
הליכי ם משפטיי ם א ו ערובו ת אחרות . 

מחי ר פולש י 

רו ב ששויו ת המוניציפאליות , ע ס ז ו ש ל 
אתונ ה שאש , מבטיחו ת .להיאב ק נג ד הצ ו , 
ואפיל ו •ללכ ת לכל א בשע ת הצודך" . הפע ם 
נרא ה שהממשל ה נקלע ה למצ ב מאו ר חמור , 
מא ש של א ר ק ששויו ת המוניציפאליו ת 
מתנגדו ת לצו , אל א א ף רו ב התושבים , אש ר 
טעמ ו טע ם ש ל ררי ו חופשי , משבי ם לחזו ר 
לדר ך הישנה . א ם הממשל ה תתלי ט לממ ש א ת 
הצו , תוצר ך לאוכפ ו ע ל התחנו ת א ו לסזגרן , 
תרגי ל העלו ל לעלו ת ל ה מבחינ ה פוליטי ת 
ביוש ־ רב . 


ח 


מי ס ישבנ ה הזה ב 


בעי ר .האדומה ׳ מורנ ה באיטלי ה התחר ו שב ע צעירו ת ע ל תוא ר 
.מלב ה הישבן ׳ ■ סוציולוגי ת קומוניסטי ת הסבירה : ה ן רוצו ת 
להגי ע א ל הפרוו ת היקרו ת והמכוניו ת הנוצצו ת 


8 א ח אחרו ן ניר , רומ א 

העי ר מורנה , השוכנ ת במרכ ז עמ ק 
מו ר ובלב־לב ה ש ל "אמילי ח האדומה " 
- מעי ן רפובליק ה קומוניסטי ת בתו ך 
איטלי ה הרכושני ת — הי א לל א ספ ק 
דעי ר האדומ ה ביותר . כמע ט כ ל תושב י 
תעי ר מצביעי ם בע ד מפלג ת גראמשי ־ 

טהיאטי־ברלינגר . 

ע ם זא ת זוה י עי ר עשיר ה ושבעה . שדנ ה 
והעיירו ת הסמוכו ת גחשו ת דיסקוטקים , 
שאליה ם נושי ם מאיטלי ה כול ה כר י לרקו ר 
ס ח שמכני ם.דיקו ר חלק־ , שיקוו ־ הגוסטאלג י 
ק ל ימי ם עברו : ואלס , סאנג ו א ו פולקה.. . י ש 
70 דיסקוטקי ם ל״ריקו ר התלק ״ וש ם 45,000 
פקומות . בפעילו ת הזא ת נוטלו ת תל ק ג ם 
די״סקציות " ש ל המפלג ה הקומוניסטית ■ 
במקומו ת הלל ו נערכו ת ג ם התחרויו ת ע ל 
"הו ש -מלכ ת היופי" , ול א מב ש זכת ה בתוא ר 
המ י אח ת הפעילו ת ש ל הנוע ר הקומוניסטי . 
הכטאו ן הקומוניסט י •אונלטה ' פירס ם שו ב 
גאוו ה א ת תמונתה , • 

ז ה עמד י נערכ ה בעי ר תשו ת ע ל התוא ר 
ינני ס ישק ן חורג" , אש ר ב ה הילל ו ורוממ ו 
כציוני ם ופרסים , וכדגטחו ת לעתי ר מזהי ר 
(בקולנוע , כמובן) , א ת האש ח בעל ת הישב ן 
הי ש ביותר , וכפ י שנהו ג בהתחרויו ת מסו ג זה■* . 


ג ם ציינ ו א ת מספ ר השני ם אש ר בה ן יישמ ר ל ה 
התוא ר הז ה(בי ן שלו ש לשבע), " אינ י בש ח א ם 
בעברי ת אכ ן קיימ ת מלת־חקטג ה מקבילה , א ך 
התוא ר (באיטלקית ) הו א לאמית ו ש ל דב ר 
•מי ס ישבנו ? הזהב״ , דהיינ ו — בעל ת הישב ן 
החמו ד ביות ר (קולט ו ר׳אורו) . 

נערו ת ע ל הטייל ת 

שב ע נערו ת עבר ו הלו ך ושו ב במעי ן טייל ת 
לפנ י חב ר שופטי ם (כמובן , האירו ע נער ך 
כא ש שיסקוטקי ם המפורסמי ם ביו ש ש ל 
העי ר מורנה ) והציג ו כפני ו א ת ישבניהן , 
שבלט ו היט ב במסגר ת חשמל ה השחור ה 
שהית ה הדוק ה היט ב לגופ ה ש ל כ ל אח ת מהו ■ 
השופטי ם כל ל ל א הסתכל ו בפניה ן ש ל 
הנערות , שהי ו חבויו ת מאחור י מי ן גרב , כרומ ה 
לשודדי ם א ו לטרוריסטי ם רעול י פגים . 
ששתיה ן ש ל שב ע הנערו ת שזכ ו בתוא ר •מי ס 
ישב ן הזהב " ששרי ם בפינק ס מארגנ י 
ההתשות , א ס לדו ן על־פ י קעזבד ה.שבבר . 
הופיע ו בהתחררו ת מקבילו ת כערי ם אשו ת 
ש ל •אמילי ח השומה " וא ף .בערי ם מחו ז 
לתחו ם הקושניסטי . .. . 

ידו ם סלוזנ י 

שדנ ה • ה.שמנח״ י , הבעל־ביתית , 
האפיקורסית־אנטי־קלריקאלית , נוהג " 
בסלחנו ת כלפ י מאי גנ י ״״״ * 

וכלפ י הנערו ת עצמן , נעלו ת האמביצי ה 

פרוס ׳ זא ב שטרנת ל - ג<אוגרפ* ח 0 רשו*אל* ת 


היכ ן ה ם 
הקרובי ם 


השזר ה להכר ח ציבורי ת כיס י ישבניהן , שרנ ה 
אש ם גא ה במסור ת הפרולטארית־איכרו ת ן 
שלה , א ך הי א בוחל ת כשראליז ם קרתני , זעיר ־ 
בורגני . ג ם הפמיניסטיו ת המשולהבו ת ל א 
רטנ ו ע ל •מיסחור " גו ף האשה . סוציולוגי ת 
קומוניסטי ת ניתח ה במ ש מיוש ת א ת 
החשדו ת ע ל •ישב ן הוהב״ ז הנערו ת רוצו ת 
•להגיע " בכ ל מחי ר ~ הי א פוסקת ן עול ם 
השוו ת היקרו ת והמכוניו ת המבריקו ת קוס ם 
להן . •ישב ן הזהב " עשו י לשכ ן א ל התחו ם 
הקסו ם ש ל החגמנוח , ואול י א ף ש ל הקולנוע • 
מאשו י צרכנו ת הגו ף מסתתר ת תכופו ת א ל 
יציבו ת רגשית , שגש ת ריקנות . במחוזו ת ש ל 
הנ ש ש הולכו ת הבנו ת מבית־השוש ח ומ ן 
המחלב ה היש ר א ל שיסקוט ע שש ך אות ן 
הדימו י ש ל חיי ם קלים . להיטות ה ש ל 
אוכלוסיי ת האיזו ו מתרבו ת בנשי ם וברמיונז ת 
המתפתחי ם מסניכן . 

הסקסולו ג פראנק ו בולודינ י קו 5 ע א ף היא׳ ־ 
•מזרבותנ ו קיימ ת ג ם הליצנות , שח ף ללעו ג 
אי ש לרעהו " . בהתחרויו ת מסו ג ז ח ש ל ישבנ י 
הזהב , השלע ג ןזו א דווק א הג ש ד&ציצן . הלע ג 
הו א מל ו ■ע ל חשבוני* . : " 

א ך ההתשו ת ע ל התוא ר •מי ס הישב ן היס ח 
ביוש ־ איננה ; תופע ה יוצא ת רוס ן באפילי ח 
הקומוניסטית , י חנ ה • כעייר ה . הקטנ ה 
.פורמיג׳ינה , במחו ז שדנ ה א ף.ודא , נעדכ ח 
התחוו ח יעל י החו ש .•מלכ תי ; השדיי ם 
הפאנסאסטיים". ■ 


מא ת אהרו ן אפר ת 

מש ת די ץ ז״ ל הטו ל השעת ו מחומ ה 
כצמי ת המער ך כאש ר תכרי ז כיוסהרד ר 
אח ד כ י "מנת ה מי ן קרו ב ל ו יות ר 
ממאי ר יעדי" . מש ח דיי ן היי ת א ז פעי ל 
מא ד בצמר ת מפלג ת העבוד ה במאמ ץ 
להטו ת ־ אות ה לתפסי ה ח״נצית " 
במדיניו ת חבטחון. , 

חי ה מ י שב א א ז להערי ך א ת ההתבטאו ת 
חז ו ומצ א לנכו ן לקרו א ל ה אידיולוגי ה •גיאז ־ 
פרסונאלית" . ■קךונים־קרובים . רחוקים ־ 
רחוקים . מש ה דיי ן תיס ב כ ך א ת כוח ו בצמרת ■ 


ברמוח־מנש ה ובי ן א ם התקיימ ו בשריר , בגוו ן 
מנוגד . א ז ל א יכולת י להערי ך כ י ההיענו ת 
למודעו ת בעחונו ת ולהיק ף החמצ ה ש ל 
שומט ת תהי ה מוגבל ת בלבד . לפ י הפרסו ם 
כעתון ; •כמ ת עשרו ת כמספר" , כס י שג ם ידו ע 
וד ו ב-כמ ה העשרות " קבוצ ה ניכר ת ש ל חבר י 
המקום , רמזת־מנשד - תנובת י הית ח מרוד ה 
להשער ה של י שי ש כא ן •התמודרו ת ע ל 
גחל" . הגזמת י כנרא ה בתגובת י שאנ ו עומרי ם 
בפנ י •דינמיק ה משכנת׳* , כש ם המאמ ר של י 
ב־ 20.1 2.87 . 

א ך עמ ה אי ן ל י ספ ק לסחו ח בעניי ן אתר ו 
עוצמ ת הקולו ת שהושמע ו.מש ם ודא י של א 


ב.ע ל המשמר * נד 20 בדצמב ר פורסם , כ י 
במ ם ש ל חברי ם מהקיבוץ־חארצי , שהתקיי ם 
בקיבו ץ רמות־מנש ת אמ ר שוס * וא ב שטלגהל , 
אי ש מרע י המרינה , המבוג ר מא ד על י 
בניחוחי ו.ש ל הסוציאליז ם המודרני , ללשו ו 
של א הוכחשה : -השח ק בינ ו לבי ן יעק ב חז ן 
גדו ל מהמרח ס שבינ ו לבי ן שולמי ת אלונ י 
ויוס י שריד" . לא ש דשי ם אל ת תק ף הדוש , 
לפ י הכתו ב ש ם א ת הנהג ת מפ״ ם ש-הרסו ז א ח 
.המסלגז ר עד ■ כ ה כ ך ש״המפלג ה אינ ה 
רלבנטית״ . ; 

מכל י ■להיכנ ס להערכ ת האישי ם שהוצ ט י . 
עליי ה שטוגוזל , ע ל כמ ת ההתמודדו ת שלו , ■ י 
נראי ת ל י התבטאו ת ז ו כגילו י רחר , מעי ן; ׳ 
גיאוגרפי ה פרסונאלי ת המבוטא ת בבטח ץ 
עצמ י מופרז . ראש י מפ״ם , ו ח מפ״ ס כמסקנה ! 
ל א נבהלים ־ מפנ י סוגי ם שוני ס ש ל עלבוגו ת 
א ו ביטויי ם ש ל המעט ת דמו ת ציבורית ! החיי ם 
ד&וליקיי ם והניי ר סובלי ם הכל . אנ א כא ז י ש ־ ■ 
צורו { ש ל התנשאוח.הטעונח.?יקןד ח ותגובה,, . 

. . . לש ם הבחירווז׳ייחסוגי ה:על י*לציץ ,,כ י ז ה ■ 
ע^ ר שני ם ומעל ה אנ י ־כוויכו ח קש ה עם ; יעק ג 
חז ן ע ל : מקומ ה ש ל . ׳מפ״ ם ־..כמעוך . מא ז , 
אוקטובר ׳ 1974 פרסמת י שורה ■ ש ל,מאמרי ם , . 
בתביע ה לש ק:א ח ־המער ך ולצא ת לעצמאו ת 
פוליטית . א ך למדת י ג ם לחיו ת ע ל במי ס ש ל 
כלל י דמוקראטי ה בהכרעו ת חמסלג ח ולצער י 
לפירו ק המער ך בשע ה קש ה ביות ר למאלקנ ו 
על י מקומ ה ש ל מפ׳־ ם ע ל המפ ה • הפולי&ל ת • 
שלנו , א ך השאלה ; וד א בכ ל :מצב ו אי ך 
■מתווכווים ; אצלגומ:;' : . . . ■■ ■ 

י • י י ־•לפנ י'כ 7 ^ ע פר&ש^ י אתידעזוו י השוללת ׳ י ] 
בצור ה כו י ש ל .בגסים, ; ב ץ א ס התקיימו! ! 

־ ׳; ״ ׳׳. -•;׳ג ■ .׳■׳.־ 1 ׳׳ • ־. - י : ־ - : ־ י ׳ ' ־ ־ 


הלמ ו א ת עוצמ ת הקה ל שב א במגמת ־ 
התארגנו ת לטח . לעומת . וא ת חיי ב אנ י לו ש . 
שתגוב ת מזכי ר הקימץ־חארצי , שהתפרסמ ה 
באושה , בהחל ט ל א חלמ ה א ת.עוצמ ת הקולז ת ■ 
שנשמע ו מש ם כלפ י התנוע ה והומיותיה , 
הקו ל שסה.וןזה ז •הכנ ס מיותר׳ *,אינ ו אומ ר 
י ש א ף לאחד , המוטר ד ומודא ג בוכ ה.תמל ל 
הרי ק שמשאירי ם ששו ת הקימדהארצ י 
משו ם שס ר הכרע ה ע ל התייצבות ה העצמאי ת 
ש ל מפ׳ים , ע ל דגל ה נשכה , לבהירות ' 
הממלכתיו ת.שאות . עלינ ו 3 ־ 1988 , , 

.־ ' כנסי ם מזיקי ם וביטויי ם בוטי ם ממלאי ם א ת 
החלל . אנ י חות ם באמונה , לאח ו תגובו ת המו ת . י 
ומעוררו ת שהגיע ו אל י לאח ר המאצןו ־ ע ל 
דינמיק ה ממוכנ ת ־־- - שי ש מו ש ש ל התנוע ה ־ י 
להסי ק -א ח המסקנ ה . הנשנ ה ;ולהתייצ ב 
למערב ה במלו א כוש - • ■ ■ 

״ . שו ב ושוב י —-,מע ל לכ ל'נעשי ת,.עתה ' 
עבוד ה נמרצ ת בסניפי ■ מפ״ ם לשא ת ועץ־חד - ■ 
•ז ו תהי ה הוועיד ה שתוצי א ■א ת מפ״ ם למאב ק ■ 
־.גלו י'ע ל מעמדו ־..;נ 1 ווץ פ;ןזמדינזיםי־יוצציכו ר ■ 
.'העובדי ם ׳^ל ־ לאש י 20 :שנ ה •ומעל ה ששמ ח 
דוד 1 כ 1 <,ומ( 1 נישן ־ החשת י והמזש י הי ץ חל ק ; 
י ־ תצ י ־ ׳גסו^ ר במצ ע זבמדיניוזןישל . המעחל .,־ ; י ■ 

. דדוש ח עבור ה רצ ה ע ל חזי ת אחת * של . גו ף 
סולידאש , של , המקלרת ^^הט 1 צה ^^ ! של;ו?ש^ ח 
,והרגישו ת חסולוטי ח ש ל קיבוצי . הקיבוץ ־ . 

־ הארצ י וחבר י מסי ם בכ ל חלק י מאיץ . המעט ת 
דמותנ ו כעינ י עצמנ ו איננ ה בבחינ ת •ביקור ת 
-.עצמי ת מג ףאד - ,גלומים . בתומו • בוהו ת • חיוביים ; וןגמסים/לחתמורש ח ■מה, . גלויים . 
מיפזאמיצח . ■י ; ־• 1 ';• ' ■ / י::;׳- .:<• * .•:־־:: ! 

: • •־.־•'•: י , • ׳-• . י י ־יי ׳: : 

[;';־ , ז' : ־'־£, ־ז !; 1 )י ז !; 0 ו •? 1 1 1 ' 

שו ק העבוד ה 


חדשו ת המש ק 


' : -' ו . 


מחסו ר בפורטוגל׳ □ 


ל א מייצרי ם אצלנ ו עופרי ם מקצועיי ם 
ולב ן צרי ו לייב א אות ם — קוב ע גב י 
סבאו. , מנכ״ ל חבר ת או.אר.אם. , 
המססק ת עוברי ם מקצועיי ם למפעל י 
תעשייה , לבת י מלו ן ולשירותים . חברת ו 
מייבא ת עובדים . הי א היבוא ן הגדו ל ש ל 
עובדי ם זרי ם ומעסיק ה אותם . או.אר.אם . 
משלמ ת שב ר עבוד ה לזרים , דואג ת 
לשיכונ ם ובריאותם , ול א המפעלים . 

מו ה זרי ם את ם מעםיי\ם ? 
מ 3 אנ : כרג ע יות ר מ־ססגו , מתו ר 4200 
זרי ם שי ש לה ם רשיו ן עבודה , ובקרו ב מא ר 
נייב א עו ר במ ה מאות . 
באיל ו המקציעות ? 

סבאג : המקצועו ת המבוקשי ם במיוח ד ה ם 
עובד י מתכ ת ברמ ה המקצועי ת הגבוה ה ביותר , 
ביניה ם חרסינ ה כרסמי ם ורתכי ם מומחי ם 
להורקו ח בתעשיי ת הפלסטיק , וב ן אחיו ת 
מוסמכו ת נעלו ת ניסיו ן רב , במיוח ד לחור י 
ניחוח ■ 150 אחיו ת כאל ה מועסקו ת ב-הדסה׳ י 
ירושלים , בהשתלות . מהנדסי ם מומחים , 
בתעשיי ה האווירי ת ובמפעל י כימיה . 

הא ס אי ן עובדי ם באל ח בארץ ? 
מבאג : אי ן ויש . נו ח להתחי ל באין . אי ן ד י 
עובדי ם מקצועיי ם שמוכני ם לעבו ר במפעלי ם 
במשמר ת שניי ה ושלישית . חסרי ם עובדי ם 
שמוכני ם לקח ת ע ל עצמ ם אחריות , כלומ ר 
לעבו ר אפיל ו יומ ר מ־ ג ימ י עבורה , ויות ר מ־ 8 
שעו ת כ ל יום , ל א להעד ר ול א להלות . 

במ ת את ם משלמים ? 
בבאג : 1,000 דול ר נט ו ל־ 60 שעו ת עכור ה 
בשבוע , כול ל הוצאו ת נלוות , כמ ו שיכון , 
ביטו ח בריאות . 

במ ה לדעת ך נשא ר לעוב ד ז ר מתו ך סכו ם 
זה ? 

סבאג ! 500 דולר . מהנדסי ם ובעל י מקצוע ־ 
עלי ת מקבלי ם הרב ה יותר , ונשא ר לה ם יותר . 

הסינדרו ם האירופ י 
מא ץ הגיע ו רו ב המועלי ם הורים ? 
סבאג ! מפורטוגל . נו ח לענו ת ע ל החל ק 
השנ י ש ל התשובה . ע ל ד״״יש" , י ש כאר ץ 
עובדי ם מקצועיים ; ל א מספיק , אב ל ה ם אינ ם 
רןצי ם לעבו ד במקצועם . באר ץ היל ך ומתפת ח 
הסינדרו ם האירופי , כלומ ר כנ י האר ץ אינ ם 
רוצי ם לעבי ר בעבודו ת קשות . בגרמני ה י ש 
25 מליו ן מונטלי ם וב ו בוט ן ה ס מייבאי ם 
עובדי ם מחדל . מירפ ת מספ ר רומ ה ש ל 
מובטלים , ומייבאי ם עוברי ם מחויל . בשווייץ , 

. מיליו ן מובטלי ם מקומיים , ומייבאי ם עוברים . 
באר ץ התופע ה חמה . 

סבא ג מרגיש , כ י לול א מלחמ ת שש ת 
הימי ם התופע ה היתר . מקדימ ה א ת מא ת כ ך 
קור ה בכ ל המרינו ת "הלבנות" . בורחי ם 
מעבוד ה קש ה מלוכלכת , מלחמ ת שש ת הימי ם 
הביא ה לשו ק העבוד ה רבבו ת עובדים , 
שהזרימ ו לכלכל ה עמד ה זול ת וגרמ ו קלקל ה 
בישו ב היהורי , 

גב י סבאג , לשעב ר רא ש עיריי ח רימונ ה 
ומראש י תנוע ת •התלוץ ־ במרוקו , על ה לאר ץ 
בראשי ת שנו ת ה־ 50 ' , חב ר כס ר רוסץ , עסק ן 
טפא״י , מכי ר א ת טל ם וכול ם מכירי ם אותו , 
יוצ א וב א בי ן -שרינו " ובי ו "חברינו׳׳ , טוע ן 
שחב ר ע ם כול ם מוש א 1 ה . לרעתו , אי ן טע ם 
לעבו ר כאש ר בע ל המפע ל מוכ ן לשל ם לחיי ל 
משוחר ר כע ל:מקצו ע מקסימו ם 700 ש* ת 
לחודש . מוט ב להיו ת מובט ל ולחגי ע לעמר ה 
נקיי ת לדבריו , א ם ל א ישקיע ו כס ף בחינוך , 
וא ם ל א ישלמ ו לבע ל מקצו ע צעי ר לפחו ת 
1000 דול ר נט ו לחורש , שב ר שב ו ירצ ה 
.לעמ ר ולהתענ ג ואול י ג ם ילרי ו יעבד ו 
בחעשי ה ־־ ־ נהי ה כמ ו כחו׳־ ל ונהי ה 
כ״פירמיר ה ההפוכה " ש ל בורוכוב , כמ ו שחיי ם 
עכשי ו הצרפתים , האנגלים , השווייצי ס 
והאמריקני ם הלבני ת 

׳ בשבועיי ם האחרוני ם ראינ ו א ת תוצאו ת 
המצב , אומ ר סנאג , מפעלי ם עמיו , כ י 40 אתו ! 
מעובדיה ם הערכיי ם ל א הגיע ו לעכ ורד - 
מערכי ם למד ו את : כ ל החכמו ת היהודיו ת 
היהודי ם משבשי ם א ת העכור ה בנמלי ם 
בתהיל ת עונ ת ההררי ם בדריש ה להעלא ת 
שכך . ש ־ ג ם הערבי ת ה ם מתחילי ם ״לזייף ״ . 


שכ ר עבוד ה נמו ך מונ ע כניס ת צעירי □ לתעשיי ה 


בו א מברזי ל גילו" □ אחרו!׳ □ 

=, - ■ נכש ל מסו • קצבאו ת הילדי ם 


גלגל י הסו־ס ה 


־ . עודסי־כיקו ש •נרשמ ו למניי ת תחוס ־ 
שיות , בעוד ; שמניזי ת ההסד ר הוסיפ ו 
,-־ . לסבו ל מעודס י היצע . הביקושי ם למניו ת 
חהמשיו ת על י ר 8.3 ביליו ן ער ׳ ח 
וחהיצעי ס ■בח ן הסתכמ ו ר 2,2 מיליו ן 
י ש״ת ־ לעומת ן:הגיע ו ההיצעי ם כמניו ת 
ההסד ר ל־ 5.8 מיליו ן #" ח והביקושי ם 
לח ן חתקרב ו ל־ 1.9 מילל ן ש״ח . במסח ר 
במניו ת ההסד ר על ו ר ק , 4 שערים , 
לעומ ת 12 שירו ו ו־ 10 שנשאר ו בל י 
שינוי . במניו ת החופשיו ת על ו 152 
שערים , לעומ ת 84 שירד ו ו־ 184 
שנשאר ו בל י שינוי . מד ד חמניו ת על ה 
כ״ 0.04% . מניו ת ההסד ר ירד ו ב״ 0.38% 

העור ך הכלכל• : צב י טימור ־ 


בעבודה , כאש ר מפע ל ב ו ה ם עוברי ם מקב ל 
עיסק ת יצוא , א ו ה ס דורשי ם העלאו ת שכ ר 
וכיו״ב , כ ך ז ה ב״בגיר" , ב״דלתא׳־ ■ ובמפעל י 
טקסטי ל אחרים . 

סכא ג סכו ר שהמש ק נמצ א במילכו ר נוראי . 
היהודי ם ל א חצי ם לעבו ר בעבודו ת קשו ת 
ומקצועיות , הערבי ם הולכי ם בעקבו ת 
היהודים . הפיחרו ן — יבוא .עוברים . 

מנץ ? 

סכאג : המבוקשים , כאמור , מפורטוגל . 
פורטוגל , ב ה 17 מיליו ן תושבי ם ייצא ה 
בשנתיי ם האחרונו ת 4 מיליו ן עוברים . 
הפורטוגלי ם חצי ם לעבו ר ולהרוויח , לחסו ך 
מעבודת ם 30 אל ף דולר . א ז ה ם חוזרי ם הכיתה , 
קוני ם חלק ת ארמה , בוני ם בית , שמי ם כס ף 
בבנ ק וחיי ם מהדנטה . ז ה מאפיי ן אותם , 
ובמיות ר אותם . סבא ל מרגי ש זאת , כ י לדברי ו 
הגרמני ם ייבא ו 2 מיליו ן תורכי ם וה ם נשאר ו 
בגרמניה , הביא ו לש ם א ת משפחותיה ם והיו ם 
י ש שכונו ת תורכיו ת בברלין , במינכן , בקלן , 
בהאמבורג . פורח ת ש ם שנא ת זרים , א ך בברלי ן 
ובמינכ ן י ש לה ם נציגי ם בעירייה . הילדי ם 
שנולד ו בגרמני ה ה ם אזרחי ם גרמניים . תופע ה 
רומ ה התרחש ה בצרפת . האלג־ירי ם מהווי ם 
היו ם ב־ 50% מחושב י מארסיי , ו־*׳ 40 בליו ן 
וילדיה ם הינ ם אזרח י צרפת . 

לדבריו , הפורטוגלי ם אינ ם כאלה . 
הסזרטוגלי ם הפכ ו למבוקשי ם במיוח ד מא ז 
הצטרפ ה ארצ ם לשו ק המשותף . נציבו ת השו ק 
רואג ת למצבם . נקבע ו תנאי ם סוציאליים , 
המרחקי ם באירופ ה קצרי ם ולכ ן קש ה עכשי ו 
להשי ג עוברי ם משם . 
מ ה תעשו ? 

סבאו. * א ל דאגה , י ש ברזילי ם ארגנטיני ם 
וצייליאנים . בכראזי ל י ש תעשיו ת מתכ ת 
ארירות . בראוי ל הי א יצוא ן נשק , החמישי ת 
בגורלה . ל א חסרי ם ש ם עוברי ם שיהי ו מוכני ם 
להגי ע לכאן . י ש בבראוי ל תעשיו ת כימיו ת 
גדולו ת ותעשיי ת מכוניות . השכ ר ש ם נמוך . 

סבא ג ביק ר ש ם לפג י מספ ר חודשי ם כר י 
לבר ר בקש ר ליבו א עוברים . ג ם בארגנטינה . 
הו א בע ר יבו א עובדי ם •מארצו ת נוצריות" . ה ם 
חוזרי ם לאח ר מספ ר שני ם לארצותיהם , לעומ ת 
ההורים , התאים , הסיני ם והפיליפינים , 
שנשארי ם במקו ם אלי ו הגיעו , מקימי ם קהילו ת 
שאי־אסש ר להיפט ר מה ן והדוגמ ה — 
בריטניה , ש״סובלת־ * עכשי ו מהורי ם 
ופקיסטנים . 

אבנ ר מיכאלי , דוב ר שירו ת התעסוקר " 
שול ל בתכלי ת עבור ה ור ה והמש ך היבו א ש ל 
עוברי ם זרים . לדבריו , מש ק אינ ו יכו ל 
להתקיי ם לאור ך ימי ם ע ל עבוד ה בזאת . הו א 
סבו ר שהסיב ה למחסו ר בבעל י מקצו ע 
מקומיי ם מקור ה בשב ר הנמוך , המפתי ח א ת 
המוטיבצי ה לעבוד ה ומ י שי ש ל ו בריר ה מעדי ף 
ל א לעבור , ולל ן מאו ת ואול י אלפ י אחיו ת 
נמנעו ת מעבוד ה בגל ל עיוות י שכר . כ ך ג ם 
עוכרי ם מקצועיי ם אחרים . 

לדעתו , תהי ח ו ו שגיא ה א ם במקו ם לטפ ל 
בעיוותי ם יסתר ו א ת הבעיו ת ברר ו המוצע ת 
על־יד י מנהל י לשכו ת עבור ה פרטיות , כלומ ר 
ייבא ו אחיו ת זולו ת ועוברי ם וריס . היבו א 
מחמי ר א ת העיוות , כיוו ן שהו א רוח ה א ת 
הטיפו ל בבעי ה וא ת הפיחרו ן ההכרחי . 

במפעל י תעשיי ה רבי ם הגיע ו למצ ב 
שמרבי ת המועסקי ם ה ם מהשטחי ם א ו עובדי ם 
זרים . י ש כב ר מפעלי ם שמחצי ת מעובדיה ם 
מפורטוגל , דמ י שעוב ר רו א השול ט במקו ם 
העבודה . כ ל מפע ל הו א חל ק מהמש ק וענור ת 
הזרי ם הי א בלת י רצויה , שכ ו פירוש ה הפקר ת 


המפעל . 

לרבר י טיכאלי , שירו ת התעסוק ה אינ ו . 
מתנג ד כצור ת מוחלט ת להעסק ת זרים . הכ ל . 
לס י הצרבי ע לשירו ת י ש אמו ת מידה , שלפיה ן 
עובדי ם זרי ם מקבלי ם א ו אינ ם מקבלי ם 
רשיונו ת עכורה . ע ל העוב ר לחיו ת מומח ה 
במקצועו , המקצו ע ציי ר להיו ת נדיר , ומבק ש 
האישו ר צרי ך להצהי ר שגיסר י להשי ג עוב ד 
מקומ י והרנ ר ל א על ה בירו . חעכורו ז שבגלל ה 
הוב א העוב ר צריכ ה להיו ת זסגיח , ובסיומ ה 
מסתיי ם ג ם רשיו ן העכורה . 
י • באר ץ מועסקי ם כיו ם כ־ 2100 זרי ם ובעל י י 


רשיונו ת עבודה . הצר ה היא , שכנרא ה פ י 
ארבע ה מנתו ן ז ה עוברי ם לל א רשיונו ת כחוק . 

נהיר ת עוברי ם זרי ם לישרא ל החל ה בעיק ר 
בש ל פעילות ן הנמרצ ת ש ל לשכו ת העבוד ה 
הפרטיות , שלצ ר פעילות ו הרגיל ה מהוו ת 
חברו ת ליבו א עובדי ם זרים . ה ן שולחות , א ו 
מחזיקות , סוכני ם במדינו ת שבה ן קיימ ת 
אבטלה , ומעוררו ת יבו א עוברים . הלשכו ת 
הפרטיו ת ל א יכל ו לשגש ג איל ו ל א הי ו 
מעסיקי ם ישראלי ם המעונייני ם בשירותיה ם 
ש ל הזרים . מיכאל י סבור , כ י החברו ת 
מעסיקו ת עוברי ם זרי ם באופ ן חופשי , לל א 
המסגר ת החוקי ת המחייב ת ש ל יחס י עוב ר 
ומעביד , ולפיכן ■ המעסי ק משוחר ר מהגנ ת 
מערכ ת חוק י העכור ה בארץ . 

דול ר לשע ה 

וכ ך העוב ר הו ר זו ל מהעוב ר הישראלי . 

הל ק גדו ל מההוצאו ת הכרוכו ת באחזק ת 
עוב ד ישראלי , כלומ ר זכויו ת סוציאליות , אינ ן 
משולמו ת לעוב ר הזר . הוצאו ת אל ה נאמרו ת 
כ־ 5 4 * 40 אחו ז מהשכ ר ובסעי ף ז ה נגר ם חיסכו ן 
ניכ ר למעסיק . 

לשכו ת פרטיו ת רבו ת פיתח ו שיטה , לפי ה 
העוב ר הו ר עוב ר כמפעל , א ך למפע ל אי ן כ ל 
קש ר אליו . העוב ר הז ר נחש ב כעוב ד ש ל 
הלשכ ה הפרטית . המפע ל משל ם ללשכ ת 
העכור ה הפרטי ת סכו ם גלובל י בע ר מספ ר 
מסויי ם ש ל עוברים . הלשכ ה משלמ ת לעוב ר 
כפ י שסיכמ ה עימו , כלומ ר ברו ב המקרי ם — 
לס י ראו ת עיניה . זה ו תהלי ך העסק ה מוזר . 
שקיב ל א ת השראת ו מצור ת הפעול ה ש ל 
ה-ראיסיםי ׳ המעסיקי ם עוברי ם מהשטחים . 
מרונ ר בעוברי ם זרים , שבארצ ם ה ם מובטלי ם 
ואי ן לה ם ברירה . התפת ח כא ן מעי ן שו ק 
עבדי ם מודרנ י ומפעלי ם רבי ם באר ץ מעדיפי ם 
להעסי ק כיו ם ברי ר זו , בה ם מפעלי ם 
מהסקטו ר הפרט י ומהסקטו ר הציבורי . אלפ י 
מקומו ת עבור ה תפוסי ם ביו ם על*יר י עוברי ם 
מפורטוג ל ומארצו ת אחדו ת וי ש כב ר יבואני ם 
המנסי ם להבי א עוברי ם תורכיים , המוכני ם 
לעבו ר תמור ת דול ר לשעה . איל ו ל א הי ה 
שירו ת התעסוק ה עומ ר בפרץ , היית ה האר ץ 
מוצפ ת בעוברי ם אלה . 

חסורטוגלי ם — עומדי ם 

ג ם מפעלי ם ישראליי ם מהשור ח הראשונה , 
שתנא י העכור ה בה ם מהמשופרי ם במשק , 
מעדיפי ם כאמור , להעסי ק זרים . הצעי ר 
הישרלאי , שסיי ם שלו ש שנו ת שירו ת בצח״ל . 
ומחפ ש א ת עתיר ו כמקו ם עבור ח טו ב שיוכ ל 
לפרנס ו בכבו ד לאור ך שנים , מופנ ה בלי ת 
בריר ה למקורו ת עבור ה בלת י אטרקטיביים . 
מקומו ת אטרקטיבי ם רבי ם אינ ם מקבלי ם 
עוברי ם חרשים , אל א ר ק זרי ם זולים , ע ל בסי ס 
ארעיות . זוה י אול י אח ת הסיבו ת מרו ע הצעי ר 
הישראלי , מי ר אחר י סיו ם הצבא , נוס ע לחו״ ל 
ולעתי ם קרובו ת ג ם נשא ר שם . מצ ב ז ה רו א 
ודא י אסו ן לחבר ת הישראלית , ולטוו ח חארו ך 
ג ם למפע ל המעסי ק זרים . 

ל א כ ר חוש ב חיי ם קמניץ , מנב״ ל מפעל י 
-ארג& ף ויו״ ר אג ף הטקסטי ל בהתאחדו ת 
התעשיינים . הו א מרגיש , שכר י לקיי ם א ת 
מפעל י -ארגמן " י ש צוי ר בעוברים . יהודי ם 
אינ ם רוצי ם לעבו ר כתעשיי ה ג ם עוברי ם 
מהשטחי ם אינ ם מתלהבי ם מכ ר ולכ ן ל א 
נותר ה בריר ה אל א להזמי ן מיבואנ י עוכרי ם 
פועלי ם מחויל . ל-ארגמן ־ הגיע ו עובדי ם 
מפורטוג ל שהו א מרוצ ח מא ד מעבודתם . 
לרבדיו , י ש לה ם מוס ר עטו ק גבוה . למקומיי ם 
י ש מ ה ללמו ר .מה ם — מסירות , אוזריז ח 
וגאמטח . עלז ת החזק ת עוב ד ז ר דומחלזו־של : 
עוכ ר יהודי , א ך ? ש ר״בר ל גדו ל וההבד ל 
בחפוקר - הפורטוגלים , אומ ר קמיניץ , עובדים , 
וכז ה כוחם . 

לשאל ה מ ה יקרר . א ם ל א יגיע ו עוברי ם 
מפורטוגל , הו א משי ב כ י י ש מריט ת רבו ת 
בה ם קיי ם חוס ר עבוד ה ומה ן אפש ר לויב א 
עובדי ם שיגיד ו -חוד ה רבד, " ע ל השכ ר 
והתנאי ם השוררי ם כאן . לדעתו, ׳ בסופ ו ש ל 
רב ד הזרי ם ישנ ו א ת גיש ת העוב ד המקומ י 
למקו ם עבודתו , ובכ ו הו א רוא ה ברכה . 

חיי ם מרגלי ת 


מסח ר שק ט 

כמממנע . י : 

בש 1 ק איגרו ת החו ב בלט ה הפעילו ת ש ל 
נציג י קוקי ת גמל , הנמנו ת מהשקעו ת גרולו ח י 
יחסי ת בימי , השנ ה האחרוגיסש ל 1087 ! שי ש 
לכסות ן בצמומ ת למדד ׳ י י ! . 

; סלחמטמותעלהאתסו ל 3 ־ 0.11 אג • 
ל־ 1.7118 ש׳׳ ת ושע ר מדולר . לדאו ג על ה ב 5 ־ 
0.48 אג י ל* 15410 ש׳יח ■ דול ר נוסעי ם — 

. 1.8231 שלח . דול ר שתו ר נ ע בירץ־ ח ב ץ 1.64 
ל־ 1.65 ש״ ת 

כמסמ ר ד ג צדד י לפג י ר״צה־יי ם 
עלת ה א י ד כ י.פח ׳ ב־ 0.5% • ; לעומת ה נע ו 
הירידו ת .כ ץ %>. 0 נכל ל תעשיות ) , ל* 1.9% 
(הסנה) . . .׳ : 

המסח ר במניו ת בשערי ם משתני ם אחר י : 
הצהריי ם עלת ה ר ק טב ע כחצי׳אחוז , לעומ ת 
זא ת ירד ו 5 ו ו־ 9 ?שאר ו בל י שינוי , תיוירד ז 
הגדולה , ביות ר מית ה באחו ז אח ר כנכסי ם בנץ , . 


המחזו ר הגדו ל כיות ר — 268 אל ף ש״ ח -די - 
-היד , בוזבינלאומי . סו ד המניו ת יר ד אחמו ל 
בי* 0,31 י ; . י . . . 

אתמו ל • בל ט . מעב ר ממניו ת נסחרו ת 
י במשתני ם למניו ת אחרות , 

במניותהחסך ר שסדץנ ן 3 ־ 1988 נרשמ ה , 

ר ק עליי ה אח ת — ב־ 0.1% ־* ־ ככלל י ש׳׳ ה 7 . 
לעומתה . נע ו הירידו ת ב ץ 0.1% (בל ל ומימו ן 
סח ו ו ר 5 > לי%ן,ו ■ זהמזדמ י ע״ ס וריסקונ ט 
. ־ בז , תשואותיה ן השנתיו ת נע ו קי ן 1.29% ן וא י 
ד י ב י מ״ר).ל״ 1151% והפועלי ם ע״ש 4 . ; 

מציו ת המוד ד שפדיונ ן ב־ 1988 נרשמ ו 
! $1 ׳£ליות , ■שנע ו נ ץ 0.3% (אגור ) ל־ 05% 

: (חמזיו ד עיש) . תשואותיה ן השנתיו ת נע ו.כץ . 
6.38% (א י ד י גי : 3 ׳ ) ל״ 9.02% ' (אט ר 41 : 
הפועלי ם ע״ ש - ד 8:39% , ■מועלי ם.־ל*לץ ' 

י ־^ד : 63% י 8 • ■ ' י . :׳ ן י ׳ 

; אלחנ ן וזירוגי ץ 


• הרפורמו ת ש ל האווג ר גרמ ו תוה ו ובוה ו 

ר ק 50% מפוטנציא ל המ ם נגב ח מקצבאו ת הילרים , מתבר ר מנתוני ם פנימיי ם ש ל 
הממשלה . כזכור , במסגר ת הקיצוצי ם החליט ה חממשל ח לגבו ת מ ס מקצבאו ת הילדי ם 
במשפחו ת ע ד נ ילדים , שהכנסת ן מע ל ל־ 90% מהשכ ר הממוצ ע במשק . 

ע ל האנדרלמוסי ה המינהלי ת בעקבו ת החלטו ת האוצ ר מעידו ת ג ם העוברות , כ י 
כ־ 60% מכל ל הזכאי ם להחז ר קצב ת יל ר ראשון , באמצעו ת המעסיק , היינ ו 60,000 
משפזזוח , אינ ן מקבלו ת א ת הקיצב ה ואינ ן ממצו ת א ת זכותן . לעומ ת זא ת ב* 10% טכל ל 
מקבל י ההחז ר זכ ו לקיצב ה כפול ה בש ל חוס ר אפשרו ת ש ל תיא ש בי ז מערכו ת השל ו 


לבת ק א ת יכול ת המימו ש במישו ר חמיגחלי . 


-ור ד הגלי ד הפסי ד 
מהתחזקו ת המאו ס הגרמנ י 


. בתו ם שנ ח הפעילו ת הראשונ ה מהוו ה 
חכר ת -וד ר הגליל ־ כ־ 40 אחו ז משו ק טבלאו ת 
השוקול ד בישראל , וכפל ת טבלאו ת השוקול ד 
המעול ה מגי ע חלק ה ל־ 70 אחו ז ־ - אמ ר 
אתמו ל .ד״ ר עמ י דולב , מנב־ ל החברה , 
במסיב ת עיתונאי ם בתל־אביב . 

לרבר י חלב , כסיכו ם השנ ה הראשונ ה גרל ו 
הפסד י החכר ה מעב ר למתוכנן , בגל ל 
התחזקו ת המטבעו ת האירופי ם לעומ ת הדולר . 
כ ל הציו ר ש ל המפע ל בצפ ת נרכ ש ממדינו ת 
אירופיו ת ולחבר ה הועמד ו קוו י אשרא י בסכו ם 
ש ל 10 מיליו ן מאר ק לטוו ח ארוך , שמהווי ם 
חל ם מרכז י מהאשרא י הכולל . -ר ק בעקבו ת 
ההלווא ה הז ו נרש ם לחבר ה הסס ר מייד י ש ל 
1.5 מיליו ן דולר, " אמ ר רולב . בנוס ף לכ ך 
נרש ם עו ר הפס ד ש ל פח ת בסכו ם ש ל מיליו ן 
דול ר והוצאו ת מימו ן כסכו ם דומה . תכנו ן 
ההשקע ה ער ב הקמ ח המסוג ל הי ה כסכו ם ש ל 


מבזקי □ כלכליי ם 


תקצי ב -מ□□׳ " 


■ מועצ ת קופ ת חולי ם -מכבי׳ ׳ אישר ח א ת 
תקצי ב הקופ ח לשנ ת 1988 המסתכ ם בכ־נ 30 
מיליו ן שיח . התקצי ב מני ח המש ך גירו ל 
במיספ ר חבר י הקופ ח בשיעו ר שיבי א א ת 
מיסס ר החברי ם במהל ך השנ ה לבי 420 אל ף 
( 203 אל ף בתי־אב) . 

רא ש אג ף הכספי ם ש ל הקופח , יוס ף ורר , 
מסר , כ י במסגר ת התקצי ב נכלל ו 27 מיליונ י 
שי ח בתקצי ב פיתוח . כסכו ם ז ח מתכוונ ת 
הקופ ח להמשי ך ולהרחי ב א ת שדותי ח לחברי ם 
בהקמ ת סניפי ם בישובי ם שבה ם אי ן עדי ן 
סניפי ם ש ל -מכבי" , הקמ ח מרפאו ת ומכוני ם 
מקצועיי ם בהתא ם לגיח ל הצפו י במיספ ר 
החברי ם והרחב ת השירותי ם העממיי ם ש ל 


8.5 מיליו ן דול ר ובפוע ל הושקע ו 115 מיליו ן 
דולר . 

דול ב מס ר עוד , נ י החבר ה ייצא ה בלמעל ה 
ממיליו ן רול ר לאוסטרליה , קנדה , אנגלי ה 
וארה׳יב , אול ם בארה״ ב הי א נכשל ה בנחיר ה 
היבוא ן ולפנ י כחור ש הו א תוחל ף ובמבט ו יחי ו 
יבואני ם שוני ם לכ ל קבוצ ה ממוצר י הסבר ת 

-ור ד הגליל " החל ה א ת השנ ה ע ם ס ל 
מוצרי ם שכל ל 10 סוג י טבלאו ת שוקול ד וביו ם 
י ש ל ח מגוו ן ש ל 42 מוצרים . אתמו ל הוצג ו 
מיספ ר מוצרי ם חדשים ; שוקול ד .קרינה ־ , 
שנשל ח ע ד כ ה ר ק לייצו א(יימכ ר ב־ 1,75 ש־ז ו 
לחפיסה) , פרליני ם חרשי ם שנקראי ם 
-מעולים" , שוקול ד •אינטרמצו" , באריו ה ש ל 
50 גר ם וחטי ף ראשו ן בסדר ת חטיפי ם שנקר א 
•סטוץ" . 

אוד י נחשו ן 


הקופ ה להקטנ ת תלות ה בגורמ י חו ץ במרבי ת 
הענפים . 

תקצי ב הפיתו ח מיוע ד ברוב ו להשלמ ת 
פרוייקטי ם עליה ם הוחל ט בשנ ת 1987 ונהם ׳ 
הפיכ ת המבנ ה ברחו ב בלסו ר 10 נתל־אגי נ 
למרכז ■ רפוא י ומודרנ י ש ל מחו ז חל־אניב , 
תקמ ת סני ף בקיראון , המש ך שיפו ץ סניףרמח ־ 
גן , תכנו ן מרכ ז רפוא י חר ש בחולו ן והחלפ ת 
הסני ף הקיי ם באשרור , פתיח ת בית־חאבו ת ש ל 
הקוס ח ברמתיהשרון , הקמ ת סני ף מודרנ י חר ש 
באילת , השלמ ת המרכ ז הרפואי־הטחוו י ברחו ב 
אגריפ ם בירושלי ם ועוד . 

ור ד ג ם מסר , כ י במסגר ת תקצי ב 1988 
מתכוונ ת הקופ ה להרחי ב א ת השירותי ם 
העצמיי ם שפיתח ה לבריאו ת השן , בכ ל רחב י 
הארץ . 1 


־ י ■ יי . •׳; ׳י :ן 1 י.ו^ י ) ׳ *ו:■ 1 ז)׳־?ו!?' • ו ל ; !י 1 . \ ! 


1987 - שקיע ת היוזמ ה החופשי ת • 1987 - שקיע ת היוזמ ה החופשי ת • 1987 - שקיע ת 


שנ ת הזעזו ע והטלטל ה 


1987 שנ ת יריד ת הדולר . בסו ף השנ ה 
שע ר הדול ר יר ד לשע ר הנמו ך ביות ר 
גכ ל הזמנים . ארד״״ ב הפכ ה להיו ת 
למדינ ה הייב ת נטו . מסתבר , כ י אי ־ 
אפש ר להחזי ק לאור ך זמ ן גרעי ן תקציב י 
ש ל 20 מיליאר ד דול ר וגרעו ן במאז ן 
המסחר י ש ל 170 מיליאר ד דולר . שנ ה ז ו 
חי א כשלו ן הרייגנומיקם , שניס ה 
להגשי ם ביח ד הגדל ה ש ל הוצאו ת 
צבאמ ת והורד ת מיפים , תו ך קיצו ץ 
שירות י הרווחה . מיק ם כז ה ל א עוב ר 
במדינ ה דמוכץ־טית . 

1987 הי א לכ ן סו ף תקופ ת האופנ ה ש ל 
המוניטויז ם הכלכלי . הדב ר ב א ליר י ביטי י 
נחלוק ת פר ם הנוב ל לכלכל ה לכלכל ן 
הייגסיאג י מהתחו ם הריאלי . 7 המעצמו ת 
נכשל ו לתא ם שע ר יצי ב וקבו ע למטבעותיהן . 
ה ן נכשל ו במאמ ץ להבי א לשיוו י משק ל 
מבל י בעול ם ול א יכל ו להתפש ר על־כך , ט י 
ישל ם א ת מחי ר הייצוב - , 

■ נ־ 1987 התמוטט ו הבורסו ת בעולם . ה ד כ ר 
קד ח ביו ם שנ י בהיר , ב־ 19 באוקטובר . להו ן 
נקנע ו מחירי ם חדשים , נמוכי ם יותר . ל א הית ה 
ועזפוטטו ת כללית , נוס ח 1929 , א ך ג ם 
היציבו ת ל א הושגה . א ף אח ר אינ ו יור ע א ת 
ניח ן התנועה . ב־ 16 הבורסו ת העולמיו ת יר ח 
שעד י המניו ת בשיעורי ם ניכרים . בהשווא ה 
לשי א ירד ו המניו ת בסינגפו ר ב־ 48.6 אחוזים , 
באוסטרלי ה ב־ 46.2 אחוזים , הונ ג קוג ג — 
44.8 , איטלי ה 44.5 , גרמני ה 41.7 , צרפ ת 38.8 , 


תחזיו ת סו ף 87 ׳ 


ח ד,לאו ת 

סחב ה בהסד ר 

החקלאי ם אינ ם יכולי ם לשל ם א ת 
מריבי ת ט ל האשרא י שהבנקי ם אמורי ם 
להעמי ד לרשות ם לחו ן חוז ר — קוב ע 
שלמ ה רייזמן , מנב״ ל התאחדו ת האי - 
ברים . 

הו א ג ם מרגיש , כ י בשנ ת 1987 גוב ה 
הריבי ת הי ח 36 אחו ז ריאלי . וייזמ ן מסביר , ב י 
ודיבי ת יצר ח מצ ב בלת י אפשרי , שהר י שנ ת 
? 198 הית ה שנ ה חקלאי ת טובה , היצו א 650 
מיליו ן דול ר ממ ש היש ג לעומ ת החקלאי ם 
שכרע ו תח ת עומ ס החובות . 

מ ח יקר ה בחורשי ם הקרובים ? כאש ר 
לתוכני ת להברא ת חמיגז ר החקלאי , טוע ן 
ריזטן , כ י לממשל ה י ש זמ ן ומשר ד החקלאות , 
שהי ה צרי ו להאי ץ א ת ההסדרים , אינ ו עוש ה 
א ח המוט ל עליו . 

בינוא ר ל א יוש ג הסד ר וספ ק א ם בפברואר . 
נינת״ ם החובו ת תופחים , תבנק ש הוציא ו 
חוליו ת סיו ר למיספ ר מושבים , כר י לבחו ן 
עיקולים . ה ם נסוג ו באו& ן זמני . רייזמ ו צופה , 
כ י בחוד ש הקרו ב א ו ב םברואו ־ א ם ל א יחי ה 
מסרו , יבחנ ו הבנקי ם סעולו ת ממשיו ת נג ד 
סרבנ י החובות . מצ ב חמו ר כשלעצמ ו , אן ־ 
במרינ ה שא ץ ל ה מדיניו ת חקלאי ת ולמעש ה 
יד א מצר ה א ת צעד י חחקלא ש ל א מ ן הנמנ ע 

.שהמצ ב יחמי ר ויגי ע להתפוצצות . 


שור ן אפו ר 

ציפיו ת לפיחו ת 

■ הפיחו ת צפו י ?ינוא ר ושיעור ו יהי ה 
סבי ב 7 אחוזי ם בכ ך בטו ח אח ד המ ד 
מלי ם ב,שו ק תאסור׳ , שמסב ם שנ ח 
..עתיר ת פעילות . 

. הו א מהמ ר ע ל ינואר , אול י משו ם שבינוא ר 
_ שנ ח שעבר ה הי ה פיחו ת בשיעו ר דומ ה 
וקברניט י הכלכל ה הי ו מרוצי ם ממנו י אך ־ 

• חשו ב מהזיכרו ן הנוסטלג י הו א הצור ך לפצו ת 
א ת היצואני ם לגו ש הרול ר שי ש לח ם לונ י 
תזק י הלוב י חז ק ג ם מהסיב ה ששכ ר הבכירי ם 
צמו ד ברוב ו לדולר , •אסו ר לזלז ל בבכירים" * 
.חו א ססכם , , 

־ פי ^ ינז ק מהשיחות ? ~ זוגו ת צעיפי ם 
.שמשלמי ם שכר־דיר ה ־ ■ דולוי , , שכירי ם 
שמשכורת ם צמוד ה למד ד וברו ר שיעשו : 
מאמצי ם גחלי ם לעש ־ א ת חפיחות , א ך וחד; - 
סיפו ר ידוע . 

מרואיינ י ג ם סבו ר ש״השו ק האפוך ׳ הצטיין ! 
מעילו ת אינטנסיבי ת בשנ ה האחרונ ה מי( : 
סיס ׳ שתיפס ק נתודשי ס הקרובים • הקליינטים ׳ 
.־י׳" ; ההכרו ת הנחלו ת :והאמינות . כ&יי ק 
:קאמור , הו א מסבי ר כ • העמל ה שוכ ח נמ ו ש ל 
;מנקים . .ככספי ם ; הגמלי ם מיסכו ן.ש ל ־■חי ל 
" א משמעותי . מומ י לכך , הסיומת,; : 
'־.שפניעות ! הרב ה כסי׳במז ו קצר . מעדיפו ת פרופסו ר רובר ש מ . סולו , זוכ ה סר ס נוב ל 
לכלכל ת - שינו י ביוו ן 

שוורי ה 38.4 , הולנ ד 37.5 , בלגי ה ושווי ץ 35.3 , 
ררום־אפריק ה 37.1 , ספר ר 30.1 , בריטני ה 
28.5 , ארה־ ב 27.4 , קנד ה 28.1 אחוזים . ר ק 
ביפא ן היח ה היריר ה לעומ ת השי א 14.3 
אחוזי ם בלבר . , 

ביפאן . כמש ק 1987 , מחיר י הבורס ה ש ל 
טוקי ו על ו כ־ 21.3 אחו ז במונח י מטב ע מקומי , 
2.1 ־ 51.1 אחו ז במונח י רולארים , התשואו ת 


אל ה הפכ ו לגורמ י סיכון . לעומתם , עסקי ם 
פיננסיים , עש ו כס ף עו ד בשנ ת 1987 , ואפש ר 
להניח , כ י ג ם ב־ 1988 ה ם יעש ו כס ף בשו ק 
האפור . אי ן מ ה לדאו ג להם . 


נד־ל ׳ 


משקיעי □ 

מיפא ן 

סיכו ם 1187 מרא ה עלי ח מעילו ת 
בנכס י דל א נייד י והמשכ ה בחודשי ם 
חמ־ייבים , קוב ע מרדכ י פלס , יו* ד *טלה " 

— עמות ת המתווכי ם דל א נייד י והמנה ל 
הכלל י ש ל חבר ת "פלרום" . 

י ש מתענייני ם מחו״ל , מארצו ת אירופ ה 
ולאחרונ ה מיפא ן שמצא ו בישרא ל בסי ם טו ב 
להשקעו ת בנול״ ן ובמיוח ד — חו א מרגי ש 

— במבנ י תעשי ה ומסח ר ובקרקעו ת למטרז ת 
אלח . לדבריו , האירופי ם מוכני ם להשקי ע 
בגל ל המחירי ם הדולריי ם חנהוגי ס באר ץ 

ם־כומ ■ הבורס ה 1987 


בבורס ה ז ו אפסיו ת א ו א ף שליליות , א ך כנרא ה 
ישנ ס חוגי ם פיננסיי ם שהעדיפ ו להאמי ן 
בכלכל ה היפאנית . מכיוו ן שב ל שוק י ההו ן 
בעול ם הפכ ו לבינלאומיים , קש ה לרע ת מאי ן 
זר ס ההו ן ליפאן , הא ם הו א זר ם מהחסכונו ת 
היפאניי ם א ו מקבוצו ת רו ן בינלאומיות . 

לכאורה , הבורס ה ש ל טוקי ו הי א המנופח ת 
ביות ר בעול ם ולכ ן נוער ה לפורענויות : 
במיוח ד לאו ר החוז ק היחס י ש ל הץ . השאל ה 
הגדול ה היא : הא ם היחסי ם שנקבע ו כע ת בי ן 
שער י המטב ע כמיות ר בי ן הרולר , הי ן והמאר ק 
מבטאי ם נכונ ה א ת יחס י הכוחו ת הכלכליי ם 
בעולם , א ו שיחו ל שינו י לכיוו ן השני . אי ן לכ ר 
תשובו ת חר־משמעיות , א ך מ ה שבח ר הוא , כ י 
נס ל הוצאו ת הביטחו ן ב ו נושא ת אר ו,"כ , 
בשיעו ר ניכ ר יות ר מאש ר יפא ן א ו גרמניה , 
מהוו ה גוד ם חשו ב בתחרו ת ע ל השווקי ם 
האזרחיים . 

הבורס ה הישראלי ת התנהג ה השנ ה בניגו ר 
למגמו ת כעולם . השערי ם על ו ל־ 4 אחוזי ם 
במטב ע מקומ י ובכ־ 15 אחוזי ם במונח י 
דולארים . אול ם המפולו ת נתל־אבי ב הקדימ ו 
א ת העולם , לכ ן ג ם קש ה לרע ח אי ר תתנה ג 
הבורס ה ב־ 988 ז בישראל . : 

שנ ת 1987 ל א הית ת שנ ת ההצלח ה ש ל 
-חשו ק החופשי׳ * ו-היוזמ ה החופשית" . ה ם נחל ו 
מפולו ת ג ם בבורסה , ג ם בשו ק המטב ע וג ם 
בתחו ם התאורי ה הכלכלי ם לאח ר שרובר ס מ . 
סולו , מהזר ם הליבראלי , זכ ה בפר ס נוב ל 
לכלכלה , ב־ 9 בדצמב ר 1987 . 

צב י טימו ר 


ובידיה ם כס ף חז ק היפאני ם — הו א מוסי ף — 
ה ם פני ם חדשו ת באר ץ ובסתי ו האחרו ן בא ו 
מש ם סנוניו ת ראשונות , שג ם ה ן מתעניינו ת 
במבנ י תעשי ה ומסת ר ובקרקעות . . 

המשקיעי ם טארה״ב , לדבר י פלס , לקח ו 
.פס ק זמן ׳ בעקט ח המשב ר בבורסה , אל ה שי ש 
לה ם תגיעו , ומתסשי ם קרק ע להשקעות . 
ישרא ל הי א •חלאריתי , ובארה״ ב ל א אב ד 
ערב ו ש ל הדולר . אל ה שהפסיד ו בבורסה , וי ש 
רבי ם כאלה , שהי ו לה ם קשרי ם עסקיי ם בארץ , 
הודיע ו שה ם משהי ם א ת סעיאח מ ל א הפסיק ו 
ר ק רחו . , 

ג ם המשקיעי ם המקומיי ם תירש ו פעילות ם 
בנרל ץ בחורשי ם האחרונים . תוס ר הוודאות , 
,שאפיי ן א ת הכורסה , החזי ר משקיעי ם לשט ח 
חנדל ץ שהו א מגוו ן מאור ■ וסולידי , 
ההתעניינו ת ש ל המקומיי ם מתרכז ת בעיק ר 
בבניי ה למגורים , לאח ר העלי ה ממחלו ת 
בניי ה באיזורי ם יוקרתיים . .המהירי ם לדדו ת 
על ו כאיזוד ם אל ה ב־ 30 ־ 40 אחו ז והסב ו 
לאטרקטיביים . פל ס סבור , מ מגמ ה ז ו תימש ך ■ 
בחורשי ם הקרובים . 

חיי ם מרגלי ת ב־ 7 במר ץ 1987 שקע ח במצולו ת חים , לי ד חופ י בלגיה , האוניי ה - ,"שלי ח המזט ח 
החופשית ■ - 180 זק, 18 ח £ *״ ז ? 8 1101814 כסימ ן לבאו ת המחזורי ם הוכפלו , תשונר □ על ו 


מניו ת הבנקי ם עלולו ת לודמומ ן 
מהמסח ר בבורס ה בעו ד שנ ה לאח ר 
שהממשל ה תעמו ד בהתחייבות ה 
ותרבו ש מהציבו ר א ת כ ל המסת . מ ן 
נרא ה יב ל סיכו י שהממשל ה ; תקב ל 
החלטו ת בנוש א ז ח עד , הבחירות , אמ ר . 

־יו״ ר הכורסה , חיי ם שטפל • ^ 

חיי ם שטס ל הבי ע התנגדו ת להלאמ ת 
הבנקי ם שא ת מניותיה ם תצטר ו לפרו ת 
הממשל ה באוקטוב ר 1988 ■ לפי ו ^ ב 
שהשליט ה תישא ר עו ר 5 שני ם ביר ן הבנקל ס 
וכ י יתנה ל המסח ר במניותיה ם בבורסה . נימו ? 
העיקר י תיח , שא ץ מדינ ה בעול ם . שמניו ת 
• המקים ; נמצאו ת מחו ץ לבורסה ■ . ' • . . 

נר 1989 תצטר ך הממשל ה,לדחו ת למיזזזו ר 
י ועזו ב מנימ י בס ך 18 מיליאר ד שיזו , לעומ ת 
?•ליאי ר יש׳י ח מנ ת 87 * 1 . מגי״ ז 
ד״הסד ר הבנקאיות , בלב ל מסתכמו ת כ־ 4 י 6 
מיליארדים , ש־ 1,6 מיליאר ד מה ן . נמצאו ת 
ביר י בעלי . עניי ן ועו ר 1.6 מיליאד ר ^ בל ו 
י : משקיעי ם 1 מוסדיים , נות ר ..למיחזו ר י 6 ־ 3 : 
:;מיליארדי..'..־■"־׳־.,• • ־ 


המיחוו ר עלו ל למ י 
שי^סץ ; א ת חאפשךו ת 


יקות־זהאשראי, ■ 
גיתןיסהון;.^ . 
8 י ע לרעת ■ על; . 


: ־ ;.^ו <;האפו ד פועלי ם ! 7 ימי ם ^ 

•־ -־..^מאפ׳ י יי ־ .■׳:; - : . ׳■: : ־ יו׳• 1 ׳ ׳ ״•׳ ׳ ־ ■י••?! - !, • 

• ־ - £סעל<ם , תעשץתליס ; $נמ<ם ; . *יי"׳*"־ ' 


■ • המו 1 זור<מ? ו מ '■] 1 ׳^י וו : - 
*ליאר^וולר , לעזמ ת.<ך 5 . י מי<# . 

*י• : 


ב־ 1986 . זוה י עליי ה ב־* 95 . המחזו ר כמניו ת 
החופשיו ת בלב ד על ה נ־ 104.5% , מכ־ 3.4 
מיליו ן רול ר לכ־ 1.7 מיליו ן דולר . כאחו ז גלו ל 
עח ־ יות ר ד 5% ; 91 ! ~ על ה המחזו ר י 
בסזלווהקצר . לועד, ׳ ממ ת יותר . ממילי^ ד 
דול ר ל- 3 מיליארד י חלרים . ■ ■ ־■• ; י 

ער ך חשו ק ש ל המנץת , התופשיו ח על ה 
בשנ ת 1987 ב־ י 30,7% , מ* 3.7 מיליאר ד,חל ר 
ל־ 4,9 מיליאר ד דולר.־ ; 

ער ר השוקיש ל מגיוחקבנקי ס על ח ב־ 1987 
י ב* 12% כלבר , מ־ 6.1 מיליאר ד דול ר ל־ 6.9 
. מליאר ר חלו . : ׳ ":־ ׳ • ״ ;׳:•; ■ : . ,;.••• . 
־ לעומ ת ז ח על ת .ער ר יחשו ק ש ל'איגח ת 
,החו ב ב־ 59.1% נ־ 1987 י :מ־ 6.3 מיליב ר דול ר 
לץ! 1 מיליארד י חלד • : ■• ; 

גיו ס המ ן ע״ י הנסבו ת מניו ת וגידע י להמרז ז ׳ 

על ה ב־ 1987 בי%׳ן 28 , ■ ; ה־ 7-1 . מיליו ן רול ר ל - 
פן * מילי ת דול ה ; גיו ס הו ן ע״ י אג״ ח על< ; 
ל־ 142% , ' טכ* 2.2 ,. ׳ מיליאר ד ,.חל ר ׳ל־ג ■ 

_מןל^ : דולר•׳•'* ;'־. . :׳ : ;׳.••־ . י: 1 

י' ־ : נ| 5 ל;טרף־:נץר ",הער ר על ה וץאלי ת ב < 
1984 ■ 1 ^ 1997 ר ק מד ר ■המניו ת הכלל י(לל א ■ 
בגסים) , שעל ה ב־ן? 88.34 . ב־ 86 ? 1 וכ־%ג- ג 
, פי 1987 . ; מד ר געיו ת יהבגקי ס בהסדר ׳ עלה ׳ 
;ליאלי ת;ב־ז 198 בי 2% ; 5 ■אחר י שיל ד;ב* 1986 
■;נד%ץ^ ו־מרד י ■א^ ח.על ה ריאלי ת 3 ־ 1987 1 
יב־^*, 5 , ן 1 הרד , קרד ך׳ 11 ־^ 111 .;בי 86 ?ז•;. • 


בשנת ' 1967 •:חית ה.,חיאשונת ׳ שו 1 רסורמ 1 ז . . 
כ 1 מה ; משוק ' הון , ■שהחל ה:.ב־* 19 , וצפלו ן צ ה 

אל 5 ונן;ו) 1 ^ביץ ; 


" 19 באוקטוב ר 1987 חחמוטט ח חבווש ח בת ל טטרי ט - מרכ ז היוזמ ה רזהופשית , 
וסחפ ח עמ ה א ת כ ל בורשו ח חעול ם 

1 987 וכ 8 <ש 3 הישדאל ■ 

גיוו ל □זע ו הונסק ׳ • 
בגוש ן המסור ־ םם 6 מיליו ן דול ר • 
פח ו העבוד ה 11 % • יט א %ט 1 
• אויב ה כרט- ת 73 % 

זמוצ ר המקומ י הגולמ י ש ל הסקטו ר העסק י גד ל ב-ד 108 ב־ 0.2 אתחי־ם , קצ ב 
מחמ ל המה? ־ ביות ר מא ז 1972 , ב ך הרא ו אומדני ם מוקדמי ם ש ל החשבונו ת 
הלאומייב , שסורסמ ו אתמו ל על־יד י הלשכ ה חמרכזי ת לםטטיסטיקח ■ , , 
התמ ר המ^^מ^מש ק טל ו על ה השנ ה ב־ 4.6 אחוזים . י ש לציץ , שכלכלני ם מעדני ם 
להשתמ ש בחנר ג ש ל הסקטו ר ועמק י במד ר ש ל צמיח ה כלכלית , שכ ן הו א ל א מל ל א ת התוצר ת 
הממומנו ת על־יד יתקצי ב המדינ ה וא ה ההוצאו ת שלר&וסיו תלל א מונו ת תו 1 נמחגהוני ם עול ^ 
שתגירו ל המהי ר בחו ד מתר מ ב&חצי ת הראשונ ה ש ל השנו י בעו ר שכמחצי ת ומני ה ניצר ת.האט ה 

^^־־פ י 1 !שממ י ת הלש'ק ה י המרכזי ת לססטיסטיק ח חגו־עה ־:בחשבו ן סחורו ת ושירותים ; ומנז ן 
הםתכ ם בב־ 1 3 . 4 מיליאר ד דולר , לעומ ת 25 מיליאר ד דול ר ב ־ 1986 ר 2.2 מיליאר ד חלו ־ ב־ 1985 . : 
חבר י הלשבו 7 אמוו , שכ ־ 60 אחוזי ם מגיח ל בגדעו ן חשנו ! נב ע מעליודש ל מחיך י יטא,לעומ ת 
מחיד י יצוא . העלי ת במחיר י הדל ק בלב ד גרמ ה לעלי ח ש ל כ ־ 200 מיליו ן דול ר לגרעון ■ לאח ן 
נישי^ש ל הסיו ע חאמריקנייהאזרו ד והעברו ת תר-צרדיו ת 

בב ־ 350 מיליו ן דול ר ב־ 1987 , לעומ ת עוד ף ש ל כ־סס דמיליו ן דול ר ב־ 1986 . ו־וב ף ך,לשכ ה ג ם 


15 ! 

^יי ׳ 


י "^ג^ ל ^ ב- 7 ^רךו. 3 אחחע . הש * עבוד ת 

כסי^רהעמ י עלהב־ 04 ן אחוזי ם ואיל ו האבטל ה במש ק ירד ח מ ־ 7 . 1 אחודי ס לסנ י ענ ה ל 6£ 

1 אחוזי ם השנה , יצויין ,.שהיריד ה באבטל ה התרחש ה.למחצי ת הראשונ ה ש ל 1987 לעוד . שבמתציח. ז 
י השני ה נרשמ ה עלי ד,.מחודש ת פמיםפר:המובטלימ . *־.:• ; ׳. ־ !ד״; ■׳. • י ״יי • ' • , 

• הגירו ל חגיב ר בתן§ ־ ר 87 * 1 ; נב ע מגידו ל ניס־ ־ כייצוא . הייצנאגר ל העג ה^'נחיםבמוח ^ 
ב־ 1 1 2 או?זים ו היימ א זמורח י על ת כ־ 1987 1 ־ 10,2 אחורם..י ש לציין , שהייבו א הבטדמךע ^ 
'ב* 11 2 אתחי ס נד י 1987 . • הלשלד״:ג ם ציינה; ־ שהגידו ל קליצ 0 ? בכ ל אח ת קשת ן המחעץ ת ^ השנ ה ■ 

: : ^ ה^^ויו ו למ״ ו ד.(' ^ ר״^לשי^וןחזןיגנו ה כצ־ 5 * 1 ח 1 ^ ס *יען. " ז)ר!*:״ל. ; 
• ־ 1983 .הצריב ההפרסי ת עלחי . |זשנ ה 0 ד?י 7 אחוזים . ההשקעו ת גול ו הש 3 ח,׳ב־ן 1 אתןזימ ״ לאחר ; 
, על״ש ן הנתונים , רמ ת ההשקע ה ב־ 1987 ;עריץ , נמוכ ה 1 ד 7 ז , אהזןיק } 

1 ל^ ^ ש ל 983 ו . ;ו 4 ב ה ; ש ל.תממשל ה ; עלתח.פק ו :א 1 יוז,.*ד 4987 .כע ך,;^ 0 ; 


ת ה בכז 35 אהווי ס חא ת נעקגו ת 1-0 ו/ ■ י׳ז.* - •■״ז״ ״ •׳ 1 •״״״־־י י י ־ . • ׳ 

• *^!(■ו&ו י מ ל ׳החסמיי ח :ללחה . ד״שנ ה ב* 4.7 זסזוזי ע לעומ ת. ׳ 4.9 . *] 11 * 4 


אעוים , לעומתן 4.9 , אחוזי ו 
ו!סקטור ■הבניה, ׳.אש ר תשוקת ו 

י 1 •: ׳ •־׳׳■׳'• • ״•:ז ;-׳■•<׳־. ׳ י • ■■• 6,61 *, : 

תרגו ת ואמנו ת 


בעריכ ת עלינ א תור י 


ה ג המחז ה המקור י 


הי ה הי ו 
שנ י חברי ם 

"אח ד משלנו " 
מא ת בנ י בדבש , 
בבימו י איצי ק ווינגרטן , 
תיאטרו ן בית־ליס ץ 

מא ת חצ ה רוזנט ל 

מ ה חי ה המקר ה ש ל המחב ל חס ן סעי ד 
איב ן ג״עברין , הא ם חר א קור ם בר ח מחד ר 
המעצ ר ואתר־בן • נור ה למוות , א ו שקוד ם 
נור ח למוו ת ור ק אתר־ב ף ברח . סס ק 
שהעל ה הפתולוג . בדיק ת הגוויי ה 
הראת ה שהברכיי ם ש ל חס ן דופק ו זמ ן 
מ ה למג י שנור ו ב ו היריו ת שהביא ו 
למותו . 

העניי ן ל א הי ה מתעורר , אולי , איל ו 
ל א חי ח אבי ו ש ל המחב ל ידיד ו ש ל 
השגרי ר האמריקא י וז ח לח ץ חיב ן שלח ץ 
והתיק , במקו ם שייסג ר נשא ר מתו ח 
ורפ א (אור י אברחמי ) נשל ח למתנ ה 
לחקו ר בענייו . 

הסיטואצי ה במתנ ה -אח ר משלנו ' מא ת מ י 
ברנש , בימו י איצי ק ויינגרט ן דמועלו ן בבית ־ 
לימין , הי א כמ ו הליב ה בשד ה מוקשי ם שכ ל 
את ר מה ם מפעי ל א ת השנ י — סיטואצי ה ש ל 
אי ן מוצא . רפ א מגל ת שהמחב ל נאש ם כרצ ח 
ובהתעללו ת באמי ר חבר ו הטוב . מ ן הצנחנים , 
ושב ץ אל ה שחרג ו א ת המחב ל נמצ א יוח ס 
ומת י פרי ) ג ס הו א חבר ו הטו ב מ ן הצנחנים . 

ירח ם מצפ ה שרפ א יסגו ר א ת התי ק — 
בש ם החברות . ובשד״ל ח מתמהמה , מקרי ם אות ו 
מח ם בפתרו ן הבעיה . -י ש הרב ה מחבלי ם 
באיור ־ וה ם סחכי ס לרפ א בצאת ו מ ן המחנה . 
כשמתבר ר ששר ף א ת המסמכי ם המאשימים , 
מ ר יצא ה השליט ה מיר י יוח ת גו ר הרי ן לרפ א 
כדרך. " 

שוחחת י ע ם איצי ק ויינגרס ן הכימאי . 

הצור ך להשתיי ך 

— הא ם המחז ה עוס ק באנטומי ה ש ל 
הור ג ערביים ? 

-מ ה פתאום , ו ו הכלל ה איומה • בנ י ברכ ש 
רוצ ה לספ ר סיפו ר ע ל שנ י חברי ם שנקלעי ם 
לסיטואצי ה נוראי ת ול א חשו ב מ י אש ם כה , 
הו א עוש ה בדיק ה מבחיל ה ש ל נט י וא ת הכרות , 
מת י אנ י מוכ ן לעשו ת א ת מ ה שאנ י מאמי ן ב ם 
מח י א ת ס ח שמצפי ם ממנ י לעשות , רפ א נאב ק 
ע ל התופ ש הפנימ י שלו , אב ל אי ו ל ו כוחות . 
הציי ר של ו להשתיק* , הפח ר מלר״יו ת לבד , ח ם 
שגורמי ם ל ו להשמי ד א ח התיק , 1 . 

— לרפ א ל א עמד ו חבוחוו ו ג ם כאש ר 
הסגי ר א ת עצמ ו בטירונו ת כמ ו שציל ם 
א ת חר ם" ד עוש ה א ת צרכיו . 

.האלמנ ט הש^־ י הו א בסיסמ ה "כול ם 
בשבי ל אחד" , בסיפו ר העונ ש ש ל אי־תשיפ ת 


־ דלי ה שמק ו ואור י אנרוזמ י ב״״אח ד משלנו " 


הצלם , כול ם שגא ו אות ו שנא ת מוות , רצ ו 
שיורד " החבר ה נותנ ת גיבו י בערבו ו מוגבל . ה ם 
ל א הלשינ ו אב ל הוציא ו א ת המיטו ת שלה ם 
מתו ך החד ר ב ו גר ו אחו . השאיר ו אות ו טרד . 
רפ א הי ה חיי ת לחזו ר אליה ם והו א הלשי ן ע ל 
עצמו. " 

—ועכשי ו וד א ל א מקיי ם א ת החל ק 
השנ י ש ל הסיסמ ה בשבי ל כולם " והו א 
ציי ד למות . 

•בנ י ברכ ש בור ק כא ן א ת עצמ ו לל א 
התחסדו ת ובל י להאשי ם א ף אחר , יוחס , שהו א 
ב ו רמות ו ש ל בני , הור ג שנ י אנשים . ברכ ש 
עוש ה מקבילו ת מבהילו ת בסופ ו ש ל דב ר 
האזכר ה שהחכר׳ ה מכיני ם לאמי ר תהי ה ג ם 
האזכר ה ש ל רפא . יות ם מסבי ר שה ם הרג ו א ת 
המחב ל כ י הי ו חייבי * כ ר ג ם רס א — הו א 
עמ ר להרו ס א ת הוזכור ח הכ י מפואו־ח . המוש ג 
.חייב * היל ך ומתמסמס , מקב ל הסכרי ם אחרי * 
כתהלי ך הוס ר רפא , האי ש הכ י ישר , לרוצ ח 
הערכי ם ש ל החברותא . "הו א ל א יסגי ר אומ ר 
יותם , הו א חב ר שלי . יות ם בוד ק א ת החברו ת 
ע ד הגבולו ת הבלת י אפשריי ם של ה וא ו רפ א 
הו א הבוגר . המושגי ם אויב , שונא , אוהב , 
מתערערי ם כמחז ה הזה--- 

— א ף אח ד במחז ה ל א בוד ק א ם 
המחב ל הרג . העג ץ הו א יסגי ר א ו ל א 
יסגיר. " 

-לנ י בכוונ ה עש ה דב ר שמקש ה עליו . הו א 
מבי א מעש ה שרו ב הציבו ר יאמ ר שהו א מוצר * 
הר ג מחב ל שרצ ח והתעל ל בגוויית ו ש ל אמיר . 
אכ ל לאור ך כ ל המחז ת ל א ברו ר לגמר י א ם 
המחב ל שנתפ ס אכ ן הי ה ז ה שביצ ע א ת הסשע . 

-יות ם אומ ר שהו א חוש ב שבאמ ת אסו ר הי ה 
לח ם לרצו ח אוחו , אב ל שבאות ו 1 מ ן הו א יור ע 
שז ה המעש ה שצרי ך הי ה לעשותו , הבעי ח הי א 
כאש ר שת י מערכו ת כללי ם תובעו ת ממ ך 
לבצ ע דברי ם מנוגדי ם באות ו זמן , א ד מ ה 
עושים ? 

-עול ם הגיכורי ם כמחז ה הו א עול ם ש ל 
אגשי ם מאו ר צעירי ם שבודקי ם בדיקו ת מאו ר 
ראשוניו ת דברי ם שח ם מאו ר מאמיני ם כהם , 
גורמי ם למוו ת א ך ל א מאמיני ם שמוו ת יכו ל 
להיות . בודקי ם א ת החררו ת שלה ם ע ד התחו ם 
וכשמתרחש ת הנפיל ה מתפלאי ם אי ר ז ח עוד . 

— לכ ן האמיר ה ש ל המחזא י 
מהוססת , ל א חד־משמעית? , י 


1331 . נול ד להיו ת מאה ב 

"נאדי ן — אהב ה משוריינת " יוקר ן בקולנו ע 
"דקל " בתל־אבי ב 


מאתיעלישלא ל 

; הו א כז ה מרח ק ג׳ ף בריג׳ם . ל א.יוכ ל 
קמטי . למול ם ז מתדמי ת המחול - ז ה 
. פשו ט כתו ם ל י ע ל ומנים . בגל ל ז ח הו א 
. תמי ד נתק ע ׳ ע ם תקקיר , המאה ב 
. הרומנטי . אבל • בריבם , בתו ר אח ר 
. ־ מהמאהבי ם האחרוני ם ש ל הב ד חאכ ד 
דיקני , אינ ו יוק ד תשוק ה <ץרהת , ונ ם אינ ו 
מ ה קשו ח שמעי ף א ת זוגותי ד למיטה . 
מ־ א יות ר מד י חמוד , ענוג , משד ר 
מגיעות , בנרא ה בש ל ב ך הוא ■ כל-כ ך 
טיוח י בגו ף המאהבי ם ומשוחים , 
הווסכגיי ם • ברגשו ת ובחלו ת אהבה . 
אות ם זאבי ם בודדי ם של א זקוקי ם לא ף 
אש ח לציד * 

נכון , רו ב סרטי ו ע ד 70 ל א הי ו מהמונזד , 

1 ג ם בשני ם האחרונו ת ל א נמצ א ל ו תפקי ד 
חייו . בשלו ש השני ם שחלפ ו הו א חת ר ע ל אות ו 
תפקי ר שחוק - רמו ת המאה ב המקסים , 
השרמנמי , בסרטי ם -כנג ד כ ל הסיכויים״ ,. 8 
מיליו ן דרכי ם למוח" , -לה ב משונ ף ו-הבוק ר 
שאתו־ר . אב ל ציי ר לזכו ר ל ו א ת התפקידי ם 
שפרסמ ו אוחו , תפקידי ו הטובי ם ב-הצג ת 
הקולנו ע האחרונה׳ , ומועמדו ת ל־אוסקר״ ג 
בי״קאר ר ובון " הנפלא , וב״אי ש הכוככיס " 
(נ־י ־ צמרו ת ל-אוצזקי־־ י ב ו גיל ם א ת רמיח ו 


המלבבת , ש ל אור ח מתו ק וחמי ם מכוב ב אחר . 

ט י שרא ה אות ו נשבי ע שעב ר בטלוויוי ח 
בסרט ו ש ל מייק ל צ׳ימינו ! .חזי ז ורעם" , 
בוודא י ל א שכ ח א ת בריג׳ ס מגל ם.א ת דמות ו 
מ ל צעי ר ערץ , פגי ע ושכיר , נראתכ& ו נעדר , 
יפה , מקיי ם יחס י ידידו ת מיוחדי ם ע ם קלינ ט 
איסטוו ר הקשוח . איכו ת המשח ק מ ל בריג׳ ס 
המוכש ר הופגנ ה בשיא ה כסר ט ז * חו א אח ד 
מהשחקני ם היתידי ם בהוליווד ■ שעדיי ן משד ר 
איו ו אנושיות , נינוחות , נעימות , ל א סטאריו * 
למת ת שהו א יפ ה במ ו סטאר , הו א לעול ם עדי ן 
ורך , שוס ע נוע ם ומתיקות , מעור ר אמו ן 
והזדהות , .ל א תוקפנ י מקסי * אבירי , אג ל ל א 
דו ן תאני , בחו ר טו ב וח ם גט י שאינ ו מהס ם 
להבי ע כנו ת וחולדות , המאה ב הקלאסי . ש ל . 
שמ ת ה־ 80 , נ ם כשהו א מעל י בית , ל א מנזל ת 
מות * במרי ם מניהכי * כפ ו הרמו ת שגיל ם 
ב-הכוק ר שאחרי " ־ — הו א עדיי ן שוב ח לבבו ת 
מקצועי . הו א פשו ט נול ד לתפקי ד די&אהב . 

חיי ו הפרטיי ם ש ל בויג׳ ם ג ו יד 38 ' 
מוכיחי ם א ת כל ל הור ג שא ץ ■ מערבי ם 
תענוגו ת בעטרה . הו א ל א מתאה ב כמי׳טנריו ת 
היפו ת של ו נוהי ו ל ו רבו * ביניה ן רוזאג ה 
ארקווט . ג׳יי ן סוגד ת גל ו קרוז . סאל י פילר , 
קר ן אל ן ורייצ׳ ל יודח , ל א לוק ח •עבורה " 
ממ ט לקח ו המנוח ה הפרסי. -חזא : נשו י כבר י 
הרב ה שנים , א ב לשלוש ה ילדים . מ ח שנהו ג 
לבט ת.בהוליוו ד בכבו ר מהו ל בספקנות : אי ש קל י קולו ת 


התזמור ת הסימפוני ת הקל ה ש ל תל־אבי ב 
יצא ה לרו ך 


-בנ י ל א מאשי ם א ף אחר . הו א ל א נ א 
כיריי ם גסו ת ואומ ר למנהיגים , להורי ם תרא ו 
מ ה גידלתם . הו א עוס ק בקבוצו ת אנשי ם 
אבודים , שי ש לה ם הרב ה מונו ת טובו ת אנשי ם 
שחיי ם בעול ם מורכב , שרוצי ם לבנו ת מש ט 
וטרסי ם בעצמ ם — י ש ל ך הרב ה סימפטי ת 
אליהם" , 

המחוה , בהקצנו ת שלו , בחתוכי ם החרי ם 
. בנו י כמ ו תסרי ט קולטע . 

•כנ י הו א תסריטאי , ז ה עולמו . וזה ו המחז ה 
הראשו ן שלו . כ ל סיפו ר חענ ר שבקולנו ע הו א 
הי ה חל ק מ ן הסרט , כא ן מדברי ם עליו , אב ל 
אנ י בדרב י העברת י אוח ו ג ם לתיאטרון , ל א 
כשחזו ר אל א כמשה ו חוו י שמתרח ש עכשיו . 
לפעמי ם ו ה מעצי ם א ת הסיטואצי ה — מג ע 
פיזי , ני ר ראש , סימני ם פרטיי ם א ל הענר . 
אנשי ם חיי ם מ־ומני ת בשת י תקופות" . 

זינו ק בי ן הזמני ם 

— אי ד ז ה מבחינ ת ויזואלית ? 

•כתפאור ה ש ל מש ה שטרנפל ר אי ן ב ה 
קירות , אי ן ב ה רלחו ת ובכ ל וא ח י ש ע ל 
הבימ ה מחנ ה צבא י מלא . ע ל המס ך מוקנו ת 
שיקומיו ת ש ל אמיר , יוח ם ורפ א מ ן הטירונות , 
צילומי ם ש ל ידידו ת מוקפא ת בחי ר סיטואצי ה 
מאו ר דינמי ת במערב ה השניי ה הופ ך כ ל 
הבסי ס לחל ל החקיר ה ש ל רסא י רואי ם א ת 
החד ר ש ל מפק ד הבסי ס קרנ י(שמי ל בן־או * 
נמצאי ם בחר ר ש ל רפ א מאירי ם א ת החד ר ב ו 
יית ם וחברת ו תמ ר (דלי ה שימקוז . בקולנו ע 
חל ל בז ח הי ה רב ר מוור , כא ן התיאטרו ו גוב ר 
באפשרויותי ו ע ל הקולנו ע ווא ת בעור ת שינו י 
מחי ר כתאור ה(יחיא ל אורגל ) במוסיק ה(אלר ר 
לירוד ה 

•בתיאטרו ן ציי ר למצו א פתח ן לזינו ק בי ן 
ומנים , וו ה יוצ ר לפעמי ם מצבי ם ע ל גבו ל 
הסוריאליזם , אב ל הקה ל מקב ל א ת 
הקונכנציו ת תאל ה והול ך איתן . 

•המהו ה מצי ע עבוד ת יציר ה ע ל במ ה מאו ד 
תיאטרלית . והקס ם בשבילי , מעב ר לחברו ת 
בי ן שנ י גברי ם שריתק ה אותי . הו א תהלי ך 
המקירת י בשחל ל הבימ ה הוס ר לחד ר אזכר ה 
להנצח ת החב ר שלה ס במקו ם המקור ש חו ה מ 
ל א מציקים , ל א שואלי ם ב ו שאלו ת נוקבות , 
ל א פותחי ם סצעי * הכו ל קור ש לאזכר ה — 
ז ה הכו ח היחי ד שנשא ר לה ם וכא ן רפ א מפריע . 
להם" " 


מא ת יוס י וגונ ו 

אחר י שחקי ם א ת תזמור ת הטיילת , 
יש ב דו ד קריבוש י וחש ב לעצמ ו נ ו מ ה 
עכשיו ? במקר ה הו א פג ש א ת דו ד ארמו ן 
שהתלהב , וכ ך נולד ה "התזמור ת ה - 
סימפוני ת הקל ח ש ל תל־אביב" . בדי ר 
התלהב ו ג ס חנ ן בן־יהוד ה מקר ן תל־אבי ב 
לפיתו ח וכמוב ן צ׳יץ* , השא ר כב ר שיי ך 
להיסטורי * 

ביו ם ר נערכ ה הופע ת הבכור ה ש ל 
התזמור ת בבי ת י ר לבני * כול ם לכש ו 
חליפות , הי ה כיבו ר(באריכו ת •כל י זמר" ) הי ו 
אישי ם מטגי ם פינאנסיי ם שהתבקש ו לפתו ח 
א ת הכי ס והית ה מוסיק ה שעו ד נגי ע אליה . 
התכני ם המוסיקאליי ם ש ל התזמור ת יהיו : 
מוסיק ה קלאסי ת קלח , מוסיק ה מחו ך סרטי ם 
ומחזו ת ומוסיק ת פוס . 

המטר ה הי א לבנו ת תזמור ת שתמל א א ת 
החל ל שכי ן התזמור ת הפילהרמוני ת הגדול ה 

!תיאטת ו 1 


לבי ן התזמורו ת הקאמריות , הקטנות . מ 
תקלו ט חתזמור ת כוחו ת מוסיקאליי ם צעירי ם 
המחפשי ם מסגר ת מוסיקאלי ת הולמת , ופצ ו 
שנ י תמשו ך א ת הקה ל הרחב , שסזיעו ו 
מוסיק ה קל ה מרי ר א ת רגלי ו מאולמו ת 
הקונצרטים . בתזמור ת 60 נגני ם ביניה ם באל ה 
שניגנ ו מוסיק ה קלאסי ת וכאל ה שנאי ם 
מעול ם הג׳אז . לחבר י תזמרו ח הטייל ת י ש יצו ג 
בול ט ג ם בסימפוני ת הקלה . 

התבני ת עצמ ה בלל ה 10 קטעי * משמ ש 
ש ל מס ה ומשם , ק ל לעיכול . קריבושי , בחליפ ה 
שחורה , הו א ג ם המנצח . הית ה ג ם לפ י כ ל 
כלל י הטקס , לחיצ ת י ד ע ם הכנ ר הראשי , 
עכשי ו יהי ה בתל־אבי ב צמ ח קריטש י ומחט * 
הקטעי ם עצמ ם ." 0111510 ־) ס 13 ) 801111 שורד־ י 
ש^ 51 81 ש^ו ״ ,"פחזשמ&ק ! תו 0 ז 1 1 ־ 811 116 ־ 1 ־ ״ 
״ ץ 1 ) 1.0 ־ 011 ) ץ 4 ז " ,"עז 510 , ובו . הביצו ע 
סביר , ל א היית י חות ם ע ל כ ל העיבודים , נדמ ח 
ל י שעל־י 1 י המטרו ת שהגדיר ה לעצמ ה 
התזמור ת הי א ברר ו הנכונה , יהי ה קחל . 
תזמור ת נולרה ו 


דע ר יידישע ר 
טעאטע ר אי ן ישרא ל 


_ •־* < 1 ^ 2 נ 1 . ש 


קיסבסינג׳ ר וג׳ ףגריג׳ ס . ־ • •• ! 

כ״גאד ץ - אהב ה משוריינת ״ ■ י . י ! 
'משפח * 

.ג ט מקרק ו מןדש,במטד ו ש ל חכרטכגסו ן , 

קומריי ח מתח ' .נקם־ . •באד ץ •ה־ ׳ אהב ה 
משוריינת 'הו א ש ב לגל ם.) מ רפו ת 
המאה ב המחו ק והרומנטי , לניר ח ש ל הפצציל נ 
השופע ת קי ם בסינג׳ ר (•לל א רחמים"). , הי א 
נתקל ת טופיז ״ ןהוא , נעל ה מםא־ ^ מנס ק ׳ 
לעזו ר .לח . להיפט ר ממנה . וז ו עו ר 'תכוג 1 !:■ ! 
עיקרי ת ש ל כריג׳ ס נתו ר המאה ב ■ש ל ועד, , :•' 1 
הו א תמי ר עוו י לבחןרו ת יפי ת במצו׳שדלצא ת • י 
מבעיות . במ ה מתו ק מצירו . 


מא ת יוס י ומנ ו 

א ת הפחב ח חז ו צרי ך'להתחי ל כחיי ה 
היתד ! קבוצ ת שחקנים , כרוסי ה הדחוקה , 
שרצת ה לעשו ת תיאטרו ן בעברי ת 
ונלחמ ה בי ן הית ר במסור ת תיאטרו ן 
היידיש . קיא ו ל ה "הבימה" . מא ן עבר ו 
ס ד שנ ה והרב ה מי ם בירדן , וכב ד ל א 
צרי ף להילח ם ביידי ש ובט ח ל א 
בתאטרו ן האירי . היידי ש מציד ה בב ד 
הוכרז ה שס ה מחה . (בשבים־זמג ר אמ ר 
עליה : "ז ו ל א שפ ה מתח , ז ו שס ח ש ל 
מתים" ) אל ח שמסתב ר שבשני ם האו ד 
רונו ת י ש תחיי ה ליידיש , תחיי ה ששיא ה 
הו א בהקמ ת "התיאטרו ן האיר י ביש - 
ראל " שע ל הקמת ו באנ ו לספ ר לבם . בא ן 
נגמ ר הסיפו ר ומתחיל ה הפראקטיקה . 

מקימי ם עמותח , ממני ם מנה ל (שמוא ל 
עצמו! ) מגייסי ם כס ף ( 0,150,000 י ש מבנ ה 
(בי ת יר־לכניס ) מ ה שנשא ר ז ה לבנו ת 
רפרטוא ר ולגיי ס שחקנים . השל ב הב א ז ה 
מנויי * מחזמר , ועד י עוכרי ם וס ר ובו׳" , 
במסיב ת העיתונאי ם שנערכ ת לכבו ד הקמת ו 
ש ל התיאטרו ן אפש ר הי ה לפגו ש ולשמו ע א ת 
הדמויו ת שמאחור י התיאטרו ן החרש . נת ן 
וולו , סג ן רא ש עיריי ת תל־אביב , •עיריי ת 
תל־־אבי ב ■לקח ה ע ל עצמה" . נעזו ר להקי ם 
מבנ ה מיוחר ' אגב , ג ס צ׳יץ ׳ נמצ א בסו ד 
העניינים . 

עו״ ר ח ר רוטלוי , יו־ ר הווע ד המנה ל ש ל 
התיאטרו ן האיר י •מורש ת היידי ש וריפפור ת 
מצדיק ח א ת המאמ ץ ש ל חידו ש תיאטרו ן 
היידיש" . מ ר יצח ק קורן , יר ד האיגו ד העולמ י 
לתרבו ת יירי ש וחב ר הווע ד המנה ל ש ל 
התיאטרו ן •עשרו ת שני ם מנסי ם להחזי ר א ח 
כת ר היידי ש והקמ ת התיאטרו ן מוכיח ה 
שהמאמ ץ הי ה שווה , ז ה יו ם גח ל ליהדו ת 
העול ם ובמיות ר לאוהב י השפ ה חאידית" . סרי ם 
ווהר , שחקנית־חכר ת העמותה , •ז ו שפ ה כל־־ב ך 
עשיר * כל־כ ך נהדרת , אנ י מנטעו ח של א 
דיברת י ע ם הבנו ת של י יידיש* . שמוא ל 
עצלאן , שתק ן ומנפ״ ל ריחיאסרון . •י ש סמליו ת 
בהכרז ה ע ל הקמ ת התאטרו ן דווק א בחנוכת". . 

ממיכ ה גרמני ת 

חל ק מהתקצי ב ש ל התיאטרו ן מגי ע 
מממשל ת הפא ן בגרמני * מ ה לגרמני ם 
וליידיש ? עצמון : •הגרמני ם חושבי ם שו ה 
רעיו ן תשוב , ח ם אפיל ו סנ ו לארגו ן אוגס״ק ו 
ומוכני ם לממ ן ב ל אירו ע בינלאומ י שייער ך 
לטיסו ת חרבו ת היידיש" . דיממ ה שניח ן על - 
י ך עיריי ת חל־אבי ב הו א מבנ ח זמני י כתבנח , 
לעבו ר למבנ ה החד ש ש ל בי ת ציונ י אמריק * . 
לכשיושלם . ההתחלה ׳ מזע * החלומו ת ל א 
סל־כך ■ עצמו ן מדב ר ע ל ימ י תיאטרו ן אדור , 
לקה ל צעי ר של א דוב ר ייריש , ע ם תרגו ם . . 
סימולטני . הט ל עני ץ ש ל כסף . משח־זזזינו ד 
ערי ץ ל א מתקצב , הנוש א בטיפול , עצפו ך 
•נכ ח,שמ ר נכו ו ידו ע כמ י שבח ר א ת בוסת ן 
ספרדי , אב ל הו א הכי ע נכונו ת לעןו ר :ג ס - 
לבוןסת ן האירי , הו א מכי ר כחשיבו ת ודידיש," " ■ ־ 
א ץ ערי ץ להק ה קבוע ה והשחקני ם ■ 17 נךימ ׳ 
סדמק *-שף ־ ■^ימריו^ת: ^ 
לגג ש *ץת * 6 * ־ ^מן !^ו ד ה& ה הימ י • י 
הקרובי ם חתגצ ש להקה״ , .־..- ; " ■. ע ■ ; יי . ן ־ • : חזר ה ל׳״קש ח לחיו ת יהודי ״ - 
הפקת ו הראשונ ה ש ל 
•חתיאטדו ן חאיד י בישראל • 

שחיטת ה חעסות ת מדוב ר ע ל הפקו ח שיותאמ ו 
לאפשרויו ת ולקונספציו ת הבימתיו ת ט ל 
ימיט . א ו בעברי ת קל ה תיאטרו ן אי ך מעודכן " 
וא ם חרצ ו רלבנטי . ההצג ה הראשונ ה תהי ה 
-קש ח לר״יו ת יהודי " על־ס י שלו ם עלינ £ 
עיט ר ובימו י ישרא ל בקר . סיפו ר המהו ה על - 
פ י בק ר מרת * הגלגולי ם שעב ר כתביחי ד דר ! 
חסי * גרמני ה וע ד חל־אבי ב שווי ם ■סיפו ר 
נפרד . אגב , בק ר ואס ל קובינסק * שחקני ת 
בהצג * שיתק ו בתיאטדת ו ש ל פרו ס שלט י 
מיכאלי * שחי ה מנהל ו ש ל התיאטרו ן האי ד 
האמנות י ש ל מוסקב * באות ה הצג ה כ י 
שמבחינת ם ז ו סגיר ת מעגל , ההצג ה החגיגי ת 
ש ל •קש ח להיו ת יהודי " תיאר ך לכבוד ו ש ל 


'צא ן אנ י מגיעי ם לעגי ץ הרסדטוא־.ב^־ן, ; 


מיכאלי ם ותציי ן 40 שנ ח להירצחו ■ י״? ״ • 
הבא ה תהי ה •שידיי -התמ ר שכת ב איזי ? 
מאנגער , בימו י שמוא ל בונים , מוסיק ה ח מ 
ולצד . המו ח נוספו ת •שמ ו מול ך לפנירש ל 
קישו ן בבימוי ו ש ל שמוא ל עצמו ן ו״קידר י 
'מא ת ובבימוי ו ש ל שמוא ל הספרי ־ השחקני ם ■ 
.הראשיי ם ערנ ח סליד ל ויוס י גרב ר והספר י . 
סעתייני ם גמ ד להעלו ת את ־ ההצג ה ביירישכ י 
לרבדיה * ג ס כשה ם :מדברי ם עברי ת זוה י 
"דיש•■•' . יי , 

! . תיאטרו ן קדא ה • 

־ פרויק ט׳נומ י ־מהן . תיאטרו ך קרישז^יי . • 
שייער ף בשיתו ף ני ת אריאל * כ ל תחצגו ה 
יוקלט ו על-יד י ש ל ■ ישרא ל ־י ־ מיזמ י . £ < 
: ארבע ה מחזו ת •זרשפי ל פא ד א סייוול ״ ש ל ! . 
*שכיס״זינג ר ־ בבימו י .ישרא ל נקר , ש־ ג . 
מ יציד ו ק י.ל . פר ץ בבימו י שמוא ל במ £ ו : 
•קיו־ושתשם " סאת ; שלו ם א ש לביפ ר ןן״ י 
■קמאל ; עצמו ! יועד* ; : מיצירו ת ■שהי־־יעממ ׳יו; • 
.התיאש־י ז , יופי ע גם 1 םתו ץ לתל־אבי נ ^ ן : 
גחו״ל ! הש ד בחודשי ם אפריל׳־י - מא י.מתמי , ; 
ממרהופעז ת בגרמנ^ד - י ־ ־ ־ י 1 ־:'•;•!*■" י 

;;■תהןנאץן;ג 1 לד, ; : ' ?■..-;.־,^ י• ' 

■י־; .־ ' 7 


אד ם ובית ו 


גערינ ת צבי ה בן־שלו ם 

עו ר שמדלי ק 
או ר בעיניי ם 

ה ח שלמ ן מעצב ת הכי ת ש ל •ג׳ינג׳ט" , 

. *פהיע ח כ ל פע ם מחרש . אוס ף ר ב ש ל רגמי ם 
*פע ם התחל ק לשת י קבוצו ת — ג׳נגיט , 
אמנ ה מחוייט ת בסגנו ן קלאס י לצ ר מערכ ת 
. ער ב אלגנטי ת וג׳ט , אופג ת עו ר צעיר ה 
! הכשוי ת לנשי ם ולגברים , 

: הצללית.. . מתוייטת , צמוד ח לגו ף ולמרו ת 
* ח וש ם החצאי ת ארוכ ח יותר , שומרי ם ע ל 
מ האופנתי , בלומ ה חושפי ם ברכיים . 
ומקטור ן בוורכל ל מגי ע כמע ט ע ד לחצאי ת 
המיני , שחיפ ה והמיוחד ת (בעיני ) חי א חצאי ת 
ועמו ן מז׳אמ ש בצב ע חול . 

א ך אפש ר ג ם לרכו ש מקטור ן קצ ר בגוב ה 
!עחן , אג ב מתקב ל יפ ה ע ם חצאיות , א ך 
תפע ם ל א מעו ר אל א מצמ ר בהדפסי ם 
ס^&יים ■ לי ר הסקוטיי ם אפש ר למצו א ג ם א ת 
הסיעו ! הספרד י וקש ה להבי ן אי ר חיבר ו לעו ר 
א ח הוואי * הוומטיים . ן 0 ן ט 7 * ו , ס־ / מ ^£*״״ז ו ""׳" י • 

סמ&יים . לי ר הסקוטיי ם אפש ר למצו א ג ם א ת ש ל חולצו ת תחר * רכיסו ת כפולו ת ש ל 
הסיעו ! הספרד י וקש ה להבי ן אי ר חיבר ו לעו ר לחצניות , חגורו ת וחרב ה כיסי ם לצעירים . נו ח 
א ח הוולני * הרומטיים . . . ויפ ה ג ם לסבתות . 

חולצו ת מחו ך ארוכו ת לל א שחולי * חמחירים ! שמלו ת 600 * 830 ש״ ת חצאיוו " 
אספ ו יהי ה ג ס ללבו ש בקי ץ הב א כמונו ׳ לל א 340-330 . ש• * מבגסים : 450 ש׳־ ת ומעילים : 


11 ** 1 י י י ■ ■ ■־ ־ ־ — ■ י ■ '־ — ד־־-י י 

חומו ן מקטורן . חצאיו ת בכ ל הרחבי ם 
וממי ם מכ ל צבע י הקשת . הכל , אפיל ו 
הספורטיב י כמיוחד , רף , נשי , בעל י תוספו ת 


1600 ש״ח ו 


חי ה מס ף 


אצל י ז ה אחר ת 


דר ך העול ם היא , שילדי ם נחשבי ם ליצורי ם 
מתוקי * רכי ם וחלשים . ברו ר לכול ם שה ם 
ושקי ם לרוך , אחכ ה ורחמים . עו ד נתו ן שאינ ו 
נית ן לוויכוח , שא ם יל ר אינ ו עונ ה לתיאו ר 
שלהלן , הר י שוודא י הוא , שטב ל בילדות ו 
ממינ ה עדינ ת ובלת י תומכת . 


א ס בילדי ם עוסקי ם אנו , הר י שאני , באופ ן 
חד-צדד י ומשחז ר לחלוטי ן חושבת . שילד י ה ם 
הכי־יפי * חכי־הכמי ם והכי־מוצלחיס . קור ה 
שה ם מטי ם מררו־היש ר וא ז אנ ו תמי ר לנירם , 
בח ר שסטיי ה ז ו תתוו ה תמרו ר דר ך ותכוונ ם 
אי ר לנהו ג בעתיר . כר י לפת ח מצפו ן ועמוד * 


פדו * לחוד ף 


: אח ד המאכלי ם חאחובי ם והרצויי ם בחור ף ה ם מאכל י הכרו ב — כרו ב לבן , אדום , 
כרובית , כרו ב סיני , ברו ב כבוש , כרו ב ניצני ם וג ם ברוקול י ששיי ר למשפחה . כרו ב ידו ע 
כמזו ן בסיס י עו ד מימ י קרם . הו א מוין , מכי ל מינראלים . ויטמיני * סי ח ואשלגן . אנ י 
זוכר ת עו ר מימ י ילדות י בגרמני * שחכרו ב חי ח חמאב ל ש ל הפועלי ם והעניים . למו ז 
פועלים ? ב י חו א ג ם מזי ן וג ט זול . , 

בשני ם חאחרונו ת תופיע ו בשו ק מינ י כרובי ם יקרי ם יותר , א ך ל א פחו ת מזיני * כמ ו 
הכרו ב חסיני , הניצני ם וחכרוקולי . י ש להשגי ח בשע ת בישול ו ש ל כרו ב אדו ם של א יאב ד 
א ת צבע ו היסח . לש ם כ ר י ש להוסי ף לתבשי ל מי ץ לימו ן א ו חומ ץ א ו תסוחי־ע ץ מאו ר 
חמוצים , . . 

כרו ב סינ י מתאי ם לאירו י א ו לטיגו ן במחב ת מכוסה . כרו ב ארו * לב ן וחמו ץ מקבלי ם 
טע ם טו ב יות ר כאש ר מבשלי ם אות ם יו ם קורם , ולפנ י הארוח ח מבשלי ם עו ר פע ם כ- 15 
דקות . 

י ש אנשי ם שאכיל ת כרו ב גורמ ת לה ם להצטברו ת גזי * אפש ר לבש ל א ת הכוובד ג 
רקו ח וא ח המי ם לשטו ף ור ק א ו להתחי ל בטיגון , באירו י א ו כבישול , למ י חיעיןייה־ך" " 
ל א נעימי ם בבי ת בשע ת הבישו ל ש ל מאכל י כרו ב אפש ר לחפוד ת א ו אפ*ל ו למו ע 
על־יר י תוספ ת ש ל מע ס חומ ץ א ו שתיים , שלוש , פרוסו ת לה ם שחו ר ל א טרי . 

בורש ט פמ י 

מנשלי ם חנ י קיל ו עצמוח־מו ח ע ר שהש ח רף . מוסיסי ם קיל ו כרו ב לבן , דתורלש^ ׳ 


.במ ת על י דפנ ה רב ע כפי ת קימל , אפש ר ג ם 3 לי / מ ל ח ופ ״! ך לם 1 ! ^ טעם 3 ?^״ 1 
במקו ם מל ח ופלפל , כ ף גרוש ה ש ל אבק ת מר ק כלשהי , מבשלי ם ע ל להב ה קטנ ה כשעה . 
לפנ י ההגש ה מוסיפי ם כ ף שמנ ת לכ ל מנח . מגישי ם ע ם תפוחי־ארמ ה מבושלי ם במ י מלח י 

סרו * ניצני ם ע ם ערמוני ם , ׳ • -־ ־ 

מאכ ל לאניני־סע * מתאי ם מאו ר לסעוד ה חגיגית . מפשירי ם חבילי י 
מ 40 גרם . רוחצי ם כ״ס ג ערמונים , חותכי ם בסכ ץ מע ט ם ! הקליפ ה!£?*״! £ 
נמי ם קרי ם כ* 10 דקות . שוטפי ם במי ם קרי ם ומקלסי ם א ת הערמונים * 
גסיר,ם 1 סיםי ם א ת הכרו ב ניצנים ׳ מכם י ם ^ 2 ׳ םי ר ומאדי ם 
בכו ס חל ב א ו טר ק כש ר מאבק * מוסיפי ם לכרו ב ניצנים • יא ף העימותי ם 
מטילי ם לבל י עמי ד אש , מכסי ם בניי ר כסף , מכניסי ם לתנו ר וכחו ם בינונ י ומבשלי ם ביח ד 
ר 30 רקות . מגישי ם ע ם איטריו ת רחבו ת א ו אוח • 

מחלקי ם א ת הכרובי ת לחלק ? טבעי^ל א נסכין ) ק^ניס - ממל^^^^ ^ 
קרי ם ומשרי ם א ת הכרו ב במי ם כשעח • שי^י ם 

מתאי * ממלאי ם במי ם קדי ם יכל ' ל״מי י ע ל 1 זןגנע -§? 1 ,£י ל . 22 י מ " 

ט ס חלס . מבשלי ם ע ר שחכרוני ח במע ט רב ח ומעבירי ם 

מכסי ם א ת הכרו ב בגלינ ח וכתמאיז ־ מ 03 " 

מחומ ם ע ר שהגכיג ה נמס ה ומקבל ת צב ע חו ם פהיר . מגישי ם ע ם תפו ח אדמ ת אפ ף מדי : 

בסף . א ץ צור ר בבש ר א ו רגי * ־ ' :: £ • • 

לסירי ם הכימ ז אמ י ז^^כלי ם מיוחדי ם וחאהי^על-גילנ ו >*לז^הח 3 ס 

מל א מצאת י בשו ם ספ ר ו״המיר ^ ״ ל 
ט־ו ב ארו ס לפרוסו ת י"" 5 " 

חמוית , מוסיסי ם תסוחי־^ ז חמוצים • מעלפי ם וחתוכי ם למרי 3 ?י 3 * י ׳ 113 


- חזו י ומבשלי ם כמ ה שעות , חשו ב לחשב י 
־'־ 28 * 1 יז * מי ם תתחי * אמ א הוסץ} ף 
במקמ ז הצוואר . *נישיסע ם תקוחדאי נ 


לשקו ף א ת ז 
כףשוטן־ ו 
(תחסץ ב 


ע ם תםוחץארמח.מטש<ץו. 8 פיקל* . ; 


יק ר להיו ת רז ה 

כ ל הסובלי ם מבעיו ת חשמג * א ו לפחו ת 
המאמיני ם שח ם שמני * ישמח ו ודא י לרע ת 
של א מכב ר הצטר ף עו ר גור ם לסיפו ל בנושא : 
מרכ ז ויסאל י שבכית־הארח ה כקיכו ץ מעלה ־ 
החמישה . היוומ ה להקמת ו נא ה מבעל י מט ן 
דטאלי . הפוע ל במ ה שני ם כבעלו ת פרטי ת 
בירושלים , ומטפ ל בבעיו ת ההשמנ ה בשיט ה 
משולבת . 

- א ץ מטפלי ם בשומני ם במשולב ? תוקפי ם 
בכ ל החויתות , דהיינ ו — דיאט * תזונ ה 
נכונה , טיפו ל פסיכולוגי , התעמלו ת וסדנאו ת 
דימוי-גוף . 

המרכ ז שבפיקו ח משרר־הכריאות , מתכוו ן 
להפעי ל מחזור י טיפו ל בנ י שבועיי ם וסו ף 
השמ ע חופשי ) א ו שנוע , כשבכ ל מחוו ר 10 
מטופלי ם לכ ל היותר . למשתתפי ם פוצע ת 
פעילו ת יומי ת ב ת 9 שעו * הכולל ת הדרכ ה 
נבונה , טיפו ל פסיכולוגי , אקופונקטורה , 
התעמלות , סיויוטואפי ה הרצאות , חוגי * 
מסג׳ , טיולי * וסדנאו ת רימוי-גו ף הפואנט ה 
נ״זיטאלי י — ידיר ח איטית , הדרגתי ת 
ומאוזנ ת במשקל . לאפש ר לגו ף להסתג ל 
לשינויי ם כהדרגה , תו ר מעק כ צפו ר ש ל המכו ן 
למש ך שלוש ה חורשי ם מתו ס השחו ת במעלז ד 
החמישה . 

מהירים ? יקר נ תוכני ת •ארוכה ״ מולל ת 10 
לילו ת ושל ש פגישו ת מעק ב נוספו ת — 1750 
שקלים . בעטו ־ תוכני ת •קצרח״ ו חמיש ה 
לילו ת ושל ש פגישו ת מעקב , המח ץ הו א 825 
שקלי * לקיבוצניקי ם תינת ן תנחה . 

נרלןי ס טל־ויגגר ג 


שיוד ה עליח ם ג ם לטעות . 

לעומ ת זא ת מתחש ק ל י ל א פע ם למלו ק 
א ת ראש ו ש ל בדהשכני * שבאופ ן קבוע , שנ ת 
אחר י שב * תול ש א ת נימ י הורדי ם נגינתי ■ 
אנ י תופס ת א ת ה.מ!יק ׳ הקט ן באתנו , ובקו ל 
שאינ ו משתמ ע לשנ י פני ם שולח ת אות ו א ל 
הוריו . אמ ו טוענ ת שברר ך ז ו תו א לומ ר פיזיס ה 
וטבע , ושגינת י תי א מענדת־חניס ד שלו . ל ה 
ברור , שהו א יחי ה פע ם מתמטיקא י נוד ע א ו 
פיזיקא י מפורסם . 

א ם אחר ת בא ח לבקרנ י בדירת י החרשה . 
אנ י מרא ה ל ה א ת השטיחי ם הנהירי ם 
והרהיטי ם המט־יקי * מסביר ה ל ה א ת שישל י 
הקניי ח וסידו ר חפבי * עו ר ל א נגמ ר הסיו ר 
ובנ ה — ח״שרץ ' הקט ן שופ ך א ת ט ס מי ץ 
הפט ל יש ר ע ל השטיח . בקו ל שגרר ן רצ ח נשמ ע 
ממנו , אנ י מבקש ת ממנ ו בתקיפו ת לנפנ ף א ת 
עצמ ו מביתי , לפנ י שאשט ר ל ו א ת ב ל 
תעצמו * אמו . הנעלב ת טוענ ת שהיל ד בוד ק 
א ח מוחזמשיכ ת ש ל כדור־האר ץ וכ י אל . לנ ו 
לדיפד ע א ואמיל י במחי ר שטי ח טק 1 * , 
כן , כ ף מחנכי ם ילרי ס בארירישדא ל,יפשו ט 
וווער - . , 

אב ל אצל י זן ! אחףת . אחמו ל שב ר ט י או ( 
הזכוכי ת נכית ח בע ת משת ק כדורגל , ל א 
הצלחת י להסבי ר למור ח הרותח ת שע י עומ ד 
לחיו ת כדורגל ן מפורס ם והזכויו ת השבורו ת 
אינ ן אל א קור ע קט ן כדר ר לתהילה . 
בז . אוביסטיביו * אינ ה החל ק החז ק אצ ל 


לחיו ת כדורגל ן מפורס ם והזכויו ת השבורו ת 
אינ ן אל א קור ע קט ן כדר ר לתהילה . 

כן , אוביקטיביו * אינו ז החל ק החז ק אצ ל 
ותנורי ם ש ל ימינו . מ ח לעשו ת ל א כ ל אח ר 
נול ר ע ם יכול ת שיפו ט ואבחנה . 

**מהטלמו ן 

ף, ׳ 'י ק ; " ־ - 

יישנה : טוב ה 


ג ט לגויג 1 

יר.ג ט י ־ 

מעדנ י גולגרי ה ש ל יופ ף שוור ץ 


נבל־ב ו שלו ם התחלפ ו הבעלי ם המנכ״ל , 

ח מקסמן , סורר ! שההנהל ה החדש ה טר ם 
סיכמ ה סופי ת איד ה אופ י יינת ן למקום . 
עקרוני ת קיימו ת שלו ש אפשרויות : לתוו י ל 
המזזידי * להפו ך א ת הבל־ב ו לשרשר ת מרתפ י 
מציאו ת ורמ ת המתרי ס תחי ה בהתאם ! 
להשאי ר הפו ל מ י שהיה . 1 א ז כמובן , קיימ ת 
הבעי ה ש ל החוורות . כ י כד־ ט שלו ם כב ר מזמ ן 
איננ ו מ ימי ר בתל־אבי ב ומיקומ ו — ־ הרח ק 
מאזו ר סגורי ם —אינ ו מעני ם ל ו כ ל יתרו ן ע ל 
•היפריס י לסוגיה * להעלו ת א ת רמ ת 
חמוצדי ס — ג ם א ה המחירי * בהתא ם — 
ולהקנו ת למקוז ם תרמי ת ש ל ?קר * חמגמ ח 
המסתמנ ת הי א לכיוו ן האפשרו ת השלישית , 
אב ל בינתיי ם מרקי ם וחוקרים , מתייעצי ם ע ם 
השותפי ם באחר ב והמ ל פתוח . מ ח שבטו ח 
הו א שא ת המיקו ם יהפכ ו מטגרע ת ליתרון . 
בשעו ת אוור ־ הצ הר י י ם והער ב י ש באזו ר חניי ה 
בלת י מגבל * ניות ן לשת ף פעול ה ע ם חנויו ת 
מפע ל רבו ת שבסביב * לשל ב א ת המצפ ה 
והמאיולנ ד במכלו ל מקומו ת בידו ד יוקרתיי * 
מסעדו ת גודם * מועדו ן לילה , ריקודי ם, ״ אול י 
יאריכ ו א ת שעו ת הפתיח ה ש ל דיכל־ ט לתו ך 
הליל ה לל א ספ ק יצטרכ ו להשקי ע הרב ה 
בחרמי * 

מ ה שבטו ח — המעדניי ה ש ל שוור ץ ל א 
תזו ז פמקומו ז שבקומ ת המות * 210 מ׳־ ר ש ל 
דליקססי * גבינו ת מלגריו ת שהוב ט בהזמנ ה 
מיוחד * סבו* ־ בינלאומ י מ ל דגי ם מעושנים , 
לקרד ה מלמיד ה מתורכיה , סלמו ן מנורווגיה , 
ובמר ק ואנגלי ה קוויא ר אדו ם (כשר ) 
צעדיזר * ביצי . דגי ם מיובשים ! שכמות ם 
ממאי ס ר ק כשר ק ■לווינסק' , ויחי ם בכ ל 
ד״גרלי * נע ל גונ י ידו * וד ם ושחו ר ומכ ל 
הזני ע ממולאי ם בטע ם בלק! , ברו ב כבו ש 
בזעסר , מגוו ן ש ל סלטי ם וסשטירות . ג ם יינו ת 
שמתאימי * 


יוס ף שוור ץ חמישי ם שג ה במקצוע . ג ם 
לפנ י ז * כ י להורי ו מית ה מעוניי ה בסוסיה . 
במש ך 30 שג ה ניה ל ביפ ו מעדניי ה משלו , 
שמשכ ה לקוחו ת סב ל קצו ת חארץ . לכל־ב י 


מ י 


■ר/י ס י. ; . ד י / 1 ■ ־ 

פ^ 1 א־ 1 ו^מ^ ■ 

בגד י ־ " סתי ו , חצו ף לכ ל הגילי ם יימ ט ■ ־ 

ש ל גזןולח ז *והנגדי ם ׳הפיאה . ל 5 !ן ג ה ב ^ ת ■ 
הכי ת האןסצ ח א.ן^ * יזדדי ת מילוא , 0 ד ד . 

*תא:סעטו:עלד^לו ל.תצוגת■ ; 


מ : י,.ו • . , . . :' 1 


|;:ב§יי.מלה ר שלו ם הגי ע לפנ י שלו ש וחצ י שני ס ומא ! 
הרחי ב א ת הטלא י והמבחר , שוק ד ע ל שינויי ם 
ושיפודי * נחנ ה מכ ל חידוש ; בסר ט א ם חשקי ע 
ב ו דמח ן ומחשב * ל * בשל ב זה , א ץ האדו ן 
שוור ץ(בתמונ ת על . רק ע המעדנייה ) מתכונ ן 

טטיי ל ויטראז ׳ 


ל א ם תוזמ ן.לאירו ע כלשה ו במרכ ז האירועי ם 
החר ש •ויסראר ־ בנ* 1 יזנ * א ל תחשו ב 
פעמיי * ל ר ותמר • משה ו כמ ו מל ך לשע * 
תעלו ! במרדנו ת שן ש קארר * תאד ן למוסיק ה 
חרישי ת הבו קע ת מאיש * ומלצרי ם יעמר ו 
עלץ • למל א א ת כ ל מחסור ח משקאות , 
תבשיל י הש! י ז*קתף , יינו ת ופינ י מתיקה . 
וערי ץ ל א מנית י . א ת כ ל נפלאו ת המקום , 
שהושק ע כ ו ממו ן ר ב וטזשנ ח ■מדוקדק ת ע ר 
לפרסיומהדא.■'■•; , :־ ־ 

וצד ת •סאדאב" , שבנת ה ז^ובר ח גנ י 
השקטים " שוזשקיעת , החליט ו.ללכ ת בגדו ל 
ולעשו ת א ת ;זו ! סכ י ומד . .חאוצאה ! מדכן , 
האירועי ם הסגדא ר ■ ביות ר בנס-ציוג ה 
וסכיסתי * ח ש ומעני ם הראשו ן מסוג ו באר ץ 
נכלל . המבנ ה טמ ל שני י )צלמו ת המיועדי ם 
לקליט ת קז ל ש ל 00 * 1 איש ; כשכיניה ם ודצץ ' 
פאסי ז חז ב ידיי ק משופ ע מטחי * שי ש כנ ר 
אםן^ ת • 80 מיר | םהאיטל< ד הזז[ , ^ שזלאט ה 
שט , וחןא י נם)ף . עללקליי . ^דיצלץ ו זןףבנ 1 ? 
:תיאל ח ראמנ ץ.שמלו ז י־במיוח ר ■לש ם פך . 
לקאח # ־ ־ • . •׳ ה ־!־ י ■ " ' ־־ ' 


להוצי א ספ ר בישול , אכ ל חסכי ם לתרו ם שנ י 
מרשמי ם 

צב״ ש 


פשטיד ת אישריו ת 
גבינ ת ותד ד 

(פטוצינו ) 

(מעדניי ת ?ס ף שוור ץ בכל־ב ו 
שלום ) 

וזבילר ג איטריו ת רתב 1 ר נ(מש . 4 > ן 
280 גד ם תר ד טרי ; 200 גד ם גפינו ? 
בולגרית , 150 גר ם גנמו ז צוזזבו * 
מגודרת ; 1 שטנ ת חמ ו צ ח (יגילח) ; 
! בו ט חלב ; 4 ביצים ; קור ט מלח ; 
במי ת שמו ; 50 גר ם מרגרינה . 

רוחצי ם חיט ב א ת חתיך , מסנני ם 
וקוצצים . מרתיחי ם א ת חאיטריו ת 
ע ד שח ן רכו ת וטטנוס . מערבבי ם 
א ת כ ל חתומרי ם (פר ט לגבינ ת 
צוזוב ח ומרגרינה ) ושמי ם בתבני ת 
משומנת . א ת חמרגרמ ח חותכי ם 
לקוביו ת קטנטנו ת ומפזרי ם על־פנ י 
חפשטידח , ביח ד ע ס חגבינ ח 
חצחובח . אופי ם בחו ם בינוני , לפחו ת 
30 דקו * ע ד לגוו ן זהוב . מגישי ם חם . 

גמב ה ממולאו ג גגגינ ה 

1 ק״ ג גמב ח בגוד ל בינוני ; ( 
חביל ת גבינ ת *טייד , 200 גר ם 
גבינ ת בולגרי ת מלוחה ; ביצת ן מע ט 
שמ ה מל ח ופלפ ל - לס י חטעם . 

צולי ם א ת חגמבו ת ע ל אש , 
שוטפי ם במי ם קרי ם וקולפי ם א ת 
חקליפ ה חדק ח , השקופה . מערבבי ם 
.א ח וזגבעו ת ע ם חביצ ת והתבליני ם 
לבליל ה חלק ת וממלאי ם א 1 ת 
חגמבות . מטגני ם אות ן*במע ט שמ ך 
ןמסדרי מ בצלח ת הגשת . מגישי ם ק ר 
;א ו חם . ■ ־ .־ . 

בצור ח דומ ח נית ן למל א א ת 
חגמבו ת בפטריו ת א ו לבבו ת 
ארטישוק . בכניס ה 
ל ז הבצי ת , 
ח^ה,:ל * 


ויטראלג' ^ על ־ • 

(ףמ י אתי . 

וזללירו . . 6 מ. ; י;על : 


' מוזגייועםטיגצו ו . . .. / 

■ קיבוצי ת פ.ויטר% ) א ת ^גקם( ^ : חכעו: 1 ' 

י בקיבוץ ; נחשון , ־. ׳ ־- , , ..׳;ד!־ ■ 

:; ־ ־ ; יוזמ י הפרוייק ט.יודעים ' לסיר . שהזקבלו ■..";־ י 
י • כב ר'ממנו ח.־לזשף : שנ ח ומראש.' . באם 1 ך , ל א ■׳.. ׳ ; 
׳:'לשמאו ת..גלם ־ )(לאדלם ■ מטם;•^ . ־ 

; ׳ וימייעית ■(הקידג ק;״לםבוךויצט ן י:■נלקח ה יי ; ■ 

: בחשצץ . אצ ל ׳^;מצ־ד״זט) ■ ־ •• • • ! י.־;־.- ; י ■־ד ־ ■ 

-^'■■^ו!'ועלח'ת*מו ג 

:■ ! בשמים׳ * אומרי ם מנהל ן, : המש 4 . ' אול י ..ל א ־־ } 
בשמים|.אב^א ם חקאל ו;אןתו, ׳ א ו טזיקהז : :;!•! : 
;:;■בס* , :״ ׳ . :! י ־:.־•■; : ■-'■־■'• ; ;:■■. ׳ •י , : י ■;־׳ < •,׳:י■!׳ * 


" ד י לם 5 חו(.וחנא*';ש 9 חו:של - 

■ 1 :** * ד עןץ^ ; ! 
בעריכ מ ישרא ל פ ז 


נצחו ן לישרא ל 3 דקו ת לפנ י הסיו ם 


מא ת אלכ ם קליי ן 
נבחר ת ומוע ד ש ל ישרא ל מרו ־ 
רגל , ניצח ה אתמו ל א ת נפחד ת 
פולי ן 011 משע ר שמפקי ע אלו ן 
מוחד ר 3 דקו ת לסיום . 


אי ן ספ ק כ י הנצחו ן הישראל י ע ל 
קבוצ ת הנוע ר ש ל סול ק הי ה מוצדק , 
לאור ו כ ל המשת ק גיל ו שחקג י 
ישרא ל יתרון , כאש ר במחצי ת 
הראשונ ה ה ם -שכב ר ע ל השע ר 
הפולני . במחצי ת ז ו החמיצ ו שחקנ י 
נבחר ת ישראל , 8 שערי ם בטוחי ם 1 
ג ם השוע ר הפולנ י המעולר - קווא ק 
מנ ע מחלוצ י וקשר י ישרא ל להכניע ו 
ע ר לרק ה ה־ 77 . 

במחצי ת השני ה .חל ה נסיג ה 
בשורו ת שחקנ י ישראל , א ם כ י עדיי ו 
ניכ ר יתרו ן ד י משמעותי . שתקנ י 
פולי ן התבסס ו במחצי ת ז ו ע ל 
התקפו ת מתפרצו ת ופעמיי ם הי ו 
קרובי ם להבקעה . קמינסק י ( ו 6 ) 
וגוביצק י ( 172 ל א ניצל ו א ת המצבי ם 
הקורצי ם שלה ם מו ל אלב ז שוע ר 
המאמ ן שרף : החמצות , החמצו ת 

מא ת אלכ ם קליי ן 

"איננ י זוכ ר משת ק ג ו חחטיצ ו שחקני ם ה ל פ ף חרבו ן שערי ם בפ י 
שחי ח במשח ק זוז׳ ׳ אמ ר אתמו ל מאמ ן נבחר ת חנוע ר הישראלי ת 
שלמז ז שרן * בתו ם המשח ק ע ם סולץ . 

המאמ ן הישראל י עוז י חוסי! * לגב י יכול ת חניביו ; "ברו ר 
שהטורני ר מאו ר קש ח לשחקני ם ב ל פ ך צעירים . לשח ק 5 משתקי ם 
תו ך 5 ימי ם ז ר מתיש . השתדלת י לשל ב פמ ח שיות ר שחקני ם פד י 
לחורי ד מהמאמץ׳׳ . 

ע ל הסיכויי ם לחגי ע למשח ק ועמ ר אמ ר שרן " "חנצחו ן ש ל 
חונגרי ח מעני ק לנפתר ת ז ו א ם חסיפויי ם הגדולים" ; 

קפט ן נפתר ת תניע י ח ב ן שמעו ן ציין : "אנ י חוש ב שהנבחר ת 
הציג ה ע ד פ ה רמ ח משביע ת רצח . בל י התקשור ת ירד ו עלינ ו יות ר 
מדי . א ל נשב ח פ י אנ ו חתמודדנ ו מו ל נבחרו ת אירופאיו ת 
שהתכוננ ו היט ב לטורניר . ז ה ל א אסו ן א ם ל א נגי ע למשח ק ועטר" . 


110 


מאמ ן חד ש 
לפאדאגווא י 

חוא ן אנה ל חמד ו פ ן 1 ד 51 > 
ניחמגח ' ;פמאפמו ו . החד ש . ש* ־ 

י ■ נלחרת . המדורגל,. • טפאראגוואי , 
קייסאנ ו רח , שחולי ך 
א ת הנבחר ת לשמינית ■ ועמ ר 
למקסיק ו( 41988 

, , סאדאגמאי^ועיע ח בקלב י הגמ ר 
במקסיקו , לאזו ר שנעדר ה משלבי ם 
אל ה מק!ך; 28 שגמ 4 . 

־ , . פאדאנוזא י נכלל ת במוקרמו ח 
גביע . העול ם כבי ת אח ד ש ש 
שלומבי ת ואקוודוד , - והמנצזצ ז 
תתמוד ד עס י •המנצח ת באיזז ד 
־ אוקיאנקחווסטרלי * . ניתילנ ר 
וישרא ל ע ל כמזים . המשתתפו ת 
בגמ ר ב־סמ ז באיטליה - 

מאמ ן אד ש לשאלק ה 

חורסנ ו פראנ ק חת ם כמאמנ ח 
תחר ש ש ל שאלקה■ * 0 מתחתי ת 
הליג ה המער ב גרמני ת כמקומ ו ש ל 
רול ץ שאפט&טאל , שעב ר 
לארדינג ן שאן * הי א נמצא ת 
בתחתית . 

ב־! 198 הצי ל פרא ג ז א ת 
ארמיני ה בילסל ר וב־ 1985 א ח 
פורטונ ה ריסלרור ף מנשיר ה לליג ה 
השביה . 


מיחיץ ׳ שיחר ר א ת 
נציג י חפוע ל ת״ א 
מא ת ראוב ן חגני ח 
מאמ ו חנפחר ח הלאומי ת 
בכדורג ל מיליאנק ו מיחיץ ׳ שיוע ד 
אתמו ל מאימו ן הער ב א ת שלוש ת 
שחקנ י הפוע ל ת״ א יהוד ה עמר , 
אל י כח ן ומש ת סינ י * י בקש ת 
ראש י קבוצ ת ה ם וע ל ת״׳ א שתשח ק 
מה ר מו ל הפוע ל לוד . 

באימו ן חטק ר ער ך סיחיץ ׳ אימו ן 
טש ר לשחקניו , אול ם באימו ן הער ב 
. כב ר חי ה האימו ן ע ם ברו ר וא ף נער ך 
משח ק אימו ן פנימי . , 

ג ם שלוש ת שוער י הנבחר ת זכ ו 
לאימו ן מסר ך ע״ י מאמ ן השוערי ם 
יצח ק ויסוקר . 

הסג ל ישו ב ויחמ ם בשמ ע הבא . 


הפע ם כדורס ל בל י דקיר ה 

מא ת יצח ק ויסהון * 

לפג י שלוש ה שבועו ת נדק ר בגב ו ינו ן מ&ופ ר שתק ן קבוצתי . 
חגעדי פ ^*ירף ל ש ל ושוע ל גבע ת השלוש ת בשקפוצת ו חיפש ח 
ברד^ביתסרד ם כ ץ א ת מגר ש הכדורס ל ש ל אליצו ר מי*ברי 4 אמ ש י 
נער ך המשח ק החוז ר כ ץ שת י הקבוצו ת מלונ ת הנערי ם מחו ז *נ ח 
תקוו! • 

איגו ד הכדורס ל רא ג לשחקנ י נבע ת השלושה . שנ י שופטי ם נשלח ו 
לשפו ט משח ק ז ה כאש ר אח ר מה ם — קלפ ן צימרמ ן —הו א ג ס שופ ט 
כדורג ל חטשט ש לעיתי ם כקוו ן בליג ה הלאומית . 

נער י גבע ת השלוש ה שמצא ו הפע ם א ת המגר ש גמהירז ת התרגש ו 
מהמעמד . במחצי ת הראשונ ה עמ ה נע ל עיניה ם ש ל שתקנ י הקימ ז י 
מראו ת הזווע ה טלפנ י.שלוש ה שמעות . עובר ה ו ו גרמ ה לה ם פי ק 
ברכיי ם כפתיח ת בהמש ך ה ם התאוששו , החזיר ו מלחמ ה שער ה א ר 
לבסו ף יר ח סבוצחים . ■ 1 

. המשתיזשחי ה הוג ן והבלי ט א ת האויד ה הטוב ה בי ן שת י הקבוצו ת 
השבי ח בסיומ ו במיד ת מ ה א ת אידוע י אות ו ליל ה סוע ר טלפנ י שלוש ה 
שטעות . עו ז ססוכר , גיבו ר האירו ע שיח ק אמ ש כמרבי ת שלב י 
המשת ק והיה ■ מהבולטי ם בקבוצתו , 


. / טורני ר כדורס ל . 

■ ■ לזב ד חלליארה״ ב . 

. ו?ער ב במר־המכבי ה 

טורגיד-הזכרו ן השליש י בכד - 
ודס ל מטע ^ צב א ארז 7 * כ לזכ ר 248 
חלל י ימני , שנהרגו ' בתאונ ת מטוס י 
באדה״ ב לפנ י שנתיי ם וחצי י 
יימת ח תער ב בי 7 מטר־המכסיח , 

המשחקים . ייערכ ו העד * מח ר 
ויסתיימ ו ב&וצאי־שנון . ישתתפו : 
שת י קכ\צו ח מצב א ארה״ ב בכו ח 
ד״אל ם בסיני ן שת י קבוצו ת ש ל הצ י 
האמריקנ י פטזדח־־חתיכון * קבוצ ת 
משגרירו ת ארה״ ב בישרא ל וקבוצ ת 
ודל־הי ם הישראלי , 

ז ו הפע ם הראשונ ה שסודני ר ז ה 
נער ך בישרא ל ובמעמ ד מפחי $1 
יהי ה נוכ ח נשי א המדינה , חיי ב 
חרצוג , וכ ן שגרי ר ארה״ ב בישראל , 
תמא ס פיקרינג , וראש י עיריו ת תל ־ 
אבי ב זדמת־גו , שלמ ה הי ש ואור י 
עמית , חברו ת ממזריו ת גחנ ו חסות ן 
לאירוע . 


קבוצ ת הכדורס ל ש ל ומוע ל 
תילו ן תת געח * זמם , ב־ 4 אחרי . 
חצזדיי ם אי י . שע ת ישראל , ע ם 

קביצתידוט ס ■הדמיי ת ב #6 ר ת 

טורני ר,האיל * . • ~ 

ולבו ס הי א אח ת פידיבוח 'מבני י 
־חלשבי ב בבי ת הגמ ר בגבי ע אירופ ה 
לאלופות* ■ . . 

• • ן 

; הלייקר ם הביס ה 
א ת פילדלפי ה 76 

האליט ה י לתראנג׳ל ם ל״ךם , 
המיע ת . ב*זג ת ־מא 4 כ* % ■ ■ט ת 
פילףמי ח -*■•• ־ 76 בשיעו ר 
! 114110 ■ ־ ־ , .•/■־־ . 


מיליוק י באק ס — נידג׳רס י נט ם 
881106 . יוססו ן רוקט ס'- ר רטרוי ט 
פיססונ ס 915101 . בירזורלןיניקם^ ־ 
פזדטלנ ד 1171123 ; יוט ה ג׳א ! — 
תב ר נאגט ס 97:98 . 


משח ק הגמ ר ש ל הנערי ם יפגי ש 
א ת נבחרו ת ספר ר והונגרי ה בשע ה 2 
בהרצליה . 

קוד ם לב ן ייער ך המאב ק ע ל 
המקו ם השליש י בי ן נבחרו ת רומני ה 
ויוו ן והו א יח ל בשע ה 11:30 לפנ י 
הצהריים , 


אוחג ח ל א יאח ג 
אז * חידיע ה וזז ו 

מא ת יצח ק אבידור , 
מיוח ד ליע ל המשמר " 
מאמ ן הנבחר ת הלאומי ת 
ש ל בלגי ח בכדורג ל זימ ן 
שלוש ה פדורגלני ם חדשי ם 
לקרא ת המשח ק ע ם ישרא ל ב - 
פ ג בינוא ר בישראל . 

השלוש ח ה ם אמרק ס 
ממולנבק , אסר ס ממכל ן 
וסוואריי ן מם.טצ . המסלדב. • 
אתמו ל סירסמו . בעתונ י 
בלגי ח כ י מאמ ן מכל ן מבק ש 
לרכו ש א ת ססו ז ג׳ת י מסמ ן 
מאייאק ס אמסטרדם . רכיש ה זו , 
א ם תתבצ ע ל א תעשר . לאל י 
אוחנ ה טו ב ע ל הנשמר - 


אלי ל בכראזי ל . 

ול א כדורגל ן 

מא ת שב ח בן־יגבריא ל 
לראשונ ה מז ה 20 שגה , שהאיג ־ 
רון * דח ק א ת הענן * הפופולר י 
בפדאזיל . הכדורגל . וכ ל זאת , כ ד 


רודריג ז ב ן זד 29 . . 

האלו ף חגרו ל שחי ה לאר ץ 
אמזונו ת אי־סע * התקד ם מטאורי ת 
ברירו ג . העולמי , לאח ר שניצ ת א ת 
אלו ף אירופ ה לשעבל , אלפח־ ז 
אוואנגליסט ח מספרד , שהו א אנ ב 
ילי ד אורוגוואי , הו א מדור ג רביע י 
בעולן * 

־ האלו ף הררוס־אמריקנ י החדש , 
בכ ר סת ת.א ת פי ה *אנ י מוכ ן 
לוזומוד ד;־ • .ע ם ■ ג אלו ף העול * 
האמריקנ י מיי ק טיוסון , אב ל אינ י 
יוד ע א ם הו א מוכ ן לקראתי" , 
■!^ ; שגובה ו 1.86 מס ד 


• כדורי ד 


הנבחר ת גבר ה • 

ע ל רחובו ת 

מא ת יומן * חב ב 

־ . במשוו ק אימו ן מדודיו * שנער ך 
אחמו ל בהיכ ל חספוד ט חעיוית י 
ברחוס ת גבר ה נבחר ת ישרא ל ע ל 
נפחי ת העי ר דחוסו ת 18:23 
( 10 * 7 ) . 

שערי ם לנבחר ת ישראל ! דורו ן 
דיי ן 6 , דדוק ר 5 , קושני ד 4 , עט ר 2 , 
צרפת י 2 , סוט ר 2 , אקרמ ן 1 וש . כה ן 

שעדי ם לגבוד ת יתומת : ד ד * 
שמח י 2 , תכינשסי ץ 2 , זלצ ר 2 , 
משק ן 4 , י , מז ן. 2 , כלח ־ 2 , קי 3 ק' 1 , 
קיימובי ז 1 ולוסקרגי ק 4 ; 

שפט ו מש ח הרמז ; ואל י,*ק ם 
לעינ י 500 צוסינ * : 1 ?.־•• ■ 


מרי ץ סימסט ר 


חליל ה בחצו ת יחל ו 


שליות ר 


★ ניע י * 


יוו ן — דנמר ק 1 ־ 1 ( 1-0 ) 
ליוון : מרסונידי ם ( 69 מנעיטון ■ 

11 ) . לדנמרק : שע ר עצמ י 34 ^ שס ע 
עובדי ה בן־יצחק . 300 צופי ם נמו ■ 
סבא . 

אירלנ ד — ליכטנשטיי ן 3 ־ 0 ( 1 ־ 10 
קל י( 130 , מקדונל ר ( 457 קאוויג ס 
( 73 ) . שפט : צב י שרי ה 100 צופי ם 
ביבנה . 

מפל ת פי ת א ׳ 

1 . רומני ה 3 7 ־ 3 5 

2 . אירלנ ד 2 3 ־ 1 4 

3 . יוו ן 4 3 ־ 5 4 

4 . דנמר ק 2 2 ־ 3 1 

5 . ליכטנשטיי ן 3 0 ־ 7 0 

הונגרי ה — שויי ץ 1 ־ 0 ( 0 ־ 0 ) 

הורו ש ( 73 ) , שםט 1 קפסנקי ס 
(יוון) . 200 צופי ם בנתניה . 
איסלנ ד — קפריפ ץ 2 ־ 1 ( 0 ־ 0 ) 
לאיסלנד : א . אינגולסו ן( 461 ד - 
אינגולסו ן( 78 ) מבעיט ת 11 . 

לקפריסין : פרוטוספ ם( 69 ) . שפט ; 
יעק ב שיינר . 500 צופי ם בנתניה . 
ישרא ל — *ל ץ 1 ־ 0 ( 0 ־ 0 ) 
אור ן מוחר ר ( 75 ) . שפט 1 האנסן . 
1500 צופי ם בכפר־סבא . 
טבל ת בי ת ב ׳ 


8 

12 ־ 8 

4 

הונגרי ה 

.1 

6 

6 ־ 2 

4 

ישרא ל 

.2 

4 

3 ־ 7 

4 

איסלנ ד 

.3 

3 

6 ־ 6 


פולי ן 

.4 

3 

7 ־ 11 

4 

קפריסי ן 

.5 

0 

3 ־ 10 

4 

שויי ץ 

.6 


מל ך השערי ם 
1 . פרנ ק פויי ם (הונגרי ה 
כריסטו ף סווצ׳ ק (פולין ) 

־ . אנגלו ם מיסו ס(קפריסין ) ספר ד — קפרימ ץ 8 ־ 0 ( 5 ־ 0 ) 
לאס ה ( 45 לופ ז ( 410 אווריא ז 
( 12 ) . שפט : עוברי ת צבי . 50 צופי ם 
בהרצליה . 

רומני ה — ישרא ל א ׳ 1 ־ 0 ( 0 ־ 0 ) 
עצמ י ( 447 שפ ט ריגיי ס (יזון) . 

400 צופי ם בחולון . 

טבל ת ביר ! א ׳ 

1 . ספר ד 3 9 ־ 8 8 

2 . רומני ה 3 5 ־ 3 4 

3 . ישרא ל א ׳ 3 4 * 4 2 

4 . קפריסי ן 3 0 ־ 8 0 

הונגרי ה — ישרא ל ב ׳ 4 ־ 1 ( 1 ־ 0 ) 

לוזוגגריח : קאשי ק ( 26 , 484 
שצ׳יאינ י( 68 ) , יאש ק( 79 ) . 

לישראל : יצח ק הו ד ( 460 שפט ! 
קונסטנטי ן ורומניה) , 300 צופי ם 
בחולון . 

טבל ת בי ת ב ׳ 

1 . הונגרי ת 2 8 ־ 2 4 

2 . יוו ן 2 1 ־ 2 ■ י 1 

3 . ישרא ל ב ׳ 2 1 ־ 4 נ , 

משחק י היו ם 

משח ק ע ל המקימו ת 6 ,5 
ישרא ל ב " קפריסץ, , מגרש . 
לוח ם חולון , 11.30 . 
משח ק ע ל המקומי ת 3 , 4 
יו ה — רומניה , האימדיו ו 
בהרצליה , 11.30 . 
משת ק הגמ ר 

ספר ד — הונגרי ת האיצסריי ז 
בהרצליה , 14.00 . 


מל ך השערי ם 

1 . אנג׳ ל ?ל ר (ספח־ ) 4 

2 . צנו ט מויססק ו(רומניה ) ג 

מגוא ל לופ ז ספרד ) 2 

~ . מיגזא ל לאס ח (ספרד ) 2 

זסלו ט קאש ק סצגגרידי ) . ג 
- . אטיל ה יאש ק(הונגרחז ) 4 


בינוני , מיג ל רה.אוליביידה . 


"׳^נאאנז ד 


מק.פ.ר . לטוטנהא ם 


י ־ מגע ת אצענ ד של^נמי ח 
אנגליה , בד י פני ^ חת ם חוז ה ע ם 
מוטנהא ם לש ש שנים . עט י 
מעבדת ו . טקווינבישאתךרינגמ ׳ 
ש ם ׳ משח ק דו ד : *זנבי , שיל ם 
חמגה ל טר י ותפל ם סכו ם ש ל 880 
אל ף ליש׳׳ט , שו ש מיליו ן ואלפיי ם 
דדלריג * . . 

עיני ק חז ר איפו א לבב נ חחו } 
,מחלת ו של . ותבל * לאחר . שהמנה ל 
הרדי ד א ח קריממד־פאלא ס 1 ק*י י 
מ ת שהמג ן שיח ק ואחר־כ ד ז א 
(ונבל ם לברצלת ה ועת ה גסל^י ח 
טוטנהא ם במקומ ו ש ל דיידד^לי £ 
; ׳ וקד י סיני ק דק ה אפשרו ת ממי , 
_לאשנל , 

: ' פוט ר לאח ר ■ 


; עו ד מנח ל.. . מדורג ל 5 י מ 
האנגלי ם זה ו סי ת סיקו ק מקבוצ ת 
ממ ה משלישית ; ג״לינגתאנ 4 זד ־ 
1 לאמר ; ש ש שנו ח פעילו ת 
צז ע נאל ץ פיקו ק לס^ו ת 
מעו ת , חתמס ת ;( 6:0 ) 
ג׳יליגגהא ס ע ל יד י או׳לרז ר 

דיע ה א 0 ילןורט< מ ש ל ש*< ע 0 *<ג<גוים : 
משחק י הפליי־או ף 
יהי ן ר ק קוסמטיקה.. . 


מכב י נתני ה דוהר ת לל א מעצורי ם * הפליי ־ 
או ף מאב ד מעדכ ו * הצד ה שדו ב הקבוצו ת 
מסתפקו ת בתיק ו ואינ ן משחקו ת התקפ י * 
אנש י מקצו ע חייבי ם לנוו ט א ת הכדודג ל 

מא ת יצח ק ויסהו ף 

הליג ה הלאומי ת הכדורג ל משעממ ת א ת יהוש ע (שייע ) 
סייגנבוים , מאמ ן מוליב ת הליג ה הארצית , ושוע ל ירושלים , 
שדומ ה שהשנ ה תדה ר לל א מעצורי ם לליג ה הלאומית , למרו ת 
שג ם בליג ה הארצי ת יהי ו משחק י סליי־אוף , שבסיומ ם יקבע ו 

שת י העולות . _ . 

אומ ר סייגנבוים : •מר , שאנ ו תאי ם ז ה א ת מכב י נתני ה רצ ה ול א 
מתרגש ת מכלום . הקבוצו ת הרודפו ת אחרי ה מפסידות , א ו במקר ה 
הטוב , מסיימו ת א ת משחקיה ן בתיקו . מכב י נתני ה יכול ה להרשו ת 
לעצמ ה להפסי ד פ ה וש ם נקורת־ליג ה בודדה , וג ם א ז מגדיל ה א ת 
הסע ר בינ ה לבי ן החלקו ת אחריה . א ם מכב י נתני ה נמצא ת בנדירו ת 
מזהיר ה הר י מ ה שנות ר ליית ר הקבוצו ת ז ה ללחו ם ע ל מיקו ם כטבלה " 
— סבו ר פייגנבוים . , 

הבעיי ה ש ל הכדורג ל הישראל י הי א שקבוצו ת מסתפקו ת כיו ם 
כתוצאו ת תיקו . עובר ה ז ו חמור ה והרמ ה בהתאם . חייבי ם להיווצ ר 
מספ ר דברי ם כד י שיחו ל שינוי . הבעיי ה שאנש י מקצו ע ותיקים , 
שאיננ י מעוניי ן לנקו ב כשמ ם — שותקים . א ף אח ר ל א מוצי א רכרי ם 

החוצה , ולכ ן אי ן מ י שיכי ח ויוצ ׳ א מסקנות ־ ע ל אנש י ה , מק ?£?״י ? 
א ת הכדורגל , א ך א ם ה ם שותק ^ אנ ו נכעייה . השחקני ם לל א כ וו ן 
מלמעל ה ל א מסוגלי ם לתקן" • 

•אומרי ם כ י משחק י הפליי־או ף יכניס ו עניין . אנ י אומר : שטויוו " 
במסגר ת הפליי־או ף תהי ה מלחמ ה ר ק ע ל מקומי ת 2 י 8 ־ ״ ״ 

נפליי־או ף התחתו ן ל א יהי ה מת ח כאש ר הכ ל כנ ר ית' ר י ח א ׳ן* ג י 
משחקי ם אלו . כסר־הכ ל הפליי־או ד ל ? הבי א ^ שעו י ?!?■?;ין,?! ? 
קוסמטיקה . הקה ל רוצ ה לראו ת ברורג ל התקפי . רוצי ם לי א י ת ג י ל ^ 
עובר ה שקבוצו ת הטכקיעו ת שעי' 0 טושבו ת 
בלאומי ת והפוע ל ירושלי ם בארצי ח ? יב ? ו ת ו 5£1 ?!יי ? 
ירושלי ם הביא ה למגר ש מכב י יפ ו למעל ה מ־ 2000 צופים . אהי ה 
האחרו ן שיל ך לתק ן א ת הכדורג ל הישראלי . אנ י מסם , ? פיק ח י ל א 
להיו ת ברא ש הצועקים . י ש ח/יקי ם שיתעסק ו וינווטו . אנחנ ו הקט ג 0 

^שיי ע פייגנבוים , ששיח ק שני ם רבו ת כמד י הנבחר ת הלאומי ת ויר ע 
בשורותי ה רגעי ם יפי ם יגיולים ׳ *! י כ י י '? גה ,י״ י ה ייי? ר ??י ^ 
הנבחרת : •הנבחר ת הי א ז ו החייב ת להקרי ו ע ל ר׳ליגי , ׳ יל א ל 2 "י ־ 
שחקני ם הבאי ם לנבחר ת חייבי ם ל ט א א ל י ה 
• עליה ם להתעלות , וברג ע שיצטיינ ו בנבחר ת ג ם הליג ה תרי ח טיבתיי ף 

שאומרי ם כ י הליג ח חל שר " ר ? כ ן ג ם וזנכחר ת ל א י י מ 

למאמ ן הלאומ י י ש אפשרו ת לבחו ר א ת השחקני ם ? 31 , 1 י 0 " כ _[ ^ ש 
באפשרות ו להחלי ף כאוות־נפשי ■ ל כ ו א '!! כ ל 
המוזמני ם לנבחר ת ל א יציג ו ךמ ה גבוה ה והליג ה ננ ״ ; _ 5 " 
מהם . שחקני ם שבאי ם לנבחר ת חייבי ם לדע ת כ י ה םמתםרנ ם הע י 
עלי ו ה ם יושבים , לכ ן שחקני ם אל ו חייבי ם לעשו ת הכ ל כ ר שה ל ג ה 
תהי ה טובה , וא ז כולנ ו נצ א נשכרים״ ■ , י _ . . 

שיי ע פייגנבוי ם סבו ר כ י קבוצתו , הפוע ל ירושלים ! "הףיי^ל," ^ 
הלאומית . ההתאחדו ת לכדורג ל צימצמ ה א ח ר ׳לי ג ה . ל 
במטר ה להגדי ל א ת ההכנסות . ז ו היחר י ה כוונה ־ ה ם ע ^ ו 
אכ ן תעפי ל לליג ה הלאומי ת בנוייר . למסגר ת זי •. עי 3 רה 1 ^ ח _ל_י 2 
מלוו ה א ח הקבוצ ה לכ ל משחק , בבי ת ונחוץ . חפוע ל ירוש ל ם חי 0 ה 
הרב ה צב ע לליגה״ . . .""■ ר 

ע ל הליג ה הארצי ת מספ ר מאמ ן המו לי כה ! יהלי ^ : ל 1 ן ?[ 5 .ד י , 1 ? 02 
14 קבוצות , כולל ת 12 קבוצו ת בעל ו ח עי ר לאומ . 1 
רב . השאיפ ה הראשוגי ת ש ל מרב " "?י״ ה י 

בליג ה ז ו הו א מאב ? בי ן שת י קנ:וצו י^ לאומיו £1 ,^?, בר ^^!י^חז ! ■ 
רב י כוא ב ל * שכלי * התקשור ת מחכמי ם מליג ה זו , לרעתי , ד^ת ח 
בארצי ת ר ב מאש ר בליג ה הלאומית , ולכ ן חליב ת הל , " 
א ת אות ו יח ס שמקבל ת הליג ה הל אומ י ת ־? ועד י ^ 225 ? י י א ת 

ל א פחות , ואול י יותר , מאש ר מועדוני ם בל או 5 ת י ב י״ 1 ג ל 1 רא י • 

הפוע ל ירושלים , המוליכ ה כביטח ה א ת הליג ה ה א י צ .״ ' 1 ^ 
המאמ ו הלאומ י ומאמני ם אתרים . י ש לירושלי ם ע חקגים^ל ף ^ ! 
אח ר ל א מסתכ ל עליהם.־לעחי ם נרא ה כ י ליגה " 
העונ ה כול ם יתעורר ו וייזכר ו בנו ■ מאח ד שבלאומי ת ל א י ה ה,ע נ יף ׳ 


סימו ם ביניי ם בליג ת דאן. 3 י.איי . מו 5 יח ! הניחו ש ש ל יצח ק נעמן , גל ם הפוע ל לוד ; 

.....ן. . שמש ח תנצ ח בנתני ה 

ש ק ע ת □^ 11 ^ 1 ת ובית״ ר י־ ם תפסי ד ב כפר־סג א 


לוט״אנג׳ל ט לייקר ס ובוסטון־סלטיין ס התעייפו , 
אב ל מוקד ם עדיי ן להספיד ! * הליג ה תאטלגטי ת 
החלש ה ביות ר והמרכזי ת הטונ ה ביות ר * 
דרקטל ר - המצטיין ; ג׳אבא ר - המאכז ב 

מא ת שלט ה גלז ר י!?י ■ ^' 3 י ' כ י ג \" ' ד נ ״ 0 ? 

ח ג המיל ף מ ל ל " ןמאדי ף ן ף התקפה , שוטפ ת א ת ר בו ת ה במט ר 

ח י • 1 ״ז־י . י".״ . י . ר!י*י ח הטא ר - יומה . סדאנטוני ו 
מכש ר ב י ליג ת חאן.כי.איי . נמצא ת 
כסיו ם הרג ע הראשון . בתו ם רב ע 
ז ח אפש ר בהחל ט להצי ץ בטבלו ת 
ולבדו ק א ת ההישגי ם הקבוצתיי ם 
והאישיי ם ולבצ ע הערמ ת 
ראשונות . 

ניתו ח ש ל הליג ה ע ר כ ה מצבי ע 
ע ל שת י תופעו ת בולטו ת והראויו ת 
לתשומת־לב . ראשית , שקיע ת ה - 
גדולות . לאח ר שמונ ה שני ם ש ל 
שליט ה כמע ט מוחלט ת בליג ה נרא ה 
כ י הלום־אנגיל ס לייקו ם (ארב ע 
אליפויו ת משנ ת 1980 ) , והבוסטו ך 
סלטיק ס(שלו ש אליפויות) , מאיטו ת 
א ת הקצב . הסיבו ת לכ ך רמת . 
כוכבי ם מורקני ם ופצועי * שוב ע ש ל 
תארים , מו ל התחזקו ת משמעותי ת 
ש ל קבוצו ת אחרות . המצ ב מזכי ר א ת 
שנו ת ה־ 70 . לאח ר שליט ה מוחלט ת 
ש ל בוסטו ן במש ך עשו ר שלם , 
השתלט ו ע ל האליפו ת מספ ר קבוצו ת 
•קטנות " כפ ו סיאטל , פורטלנ ד וסן ־ 
פרנציסקו . ערי ץ מוקד ם להסשי ר א ת 
הגדולו ת אב ל דומ ה כ י הפע ם יהי ה 
הקר ב צמו ד וקשה . 

עדיפו ת לחגנ ה 

התופע ה השניי ה והמשמעותי ת 
הי א הרג ש מענה . תמי ר אומרי ם כ י 
באן.בי.אי י שמי ם קוד ם כ ל דג ש ע ל 
•ריפנס׳׳ . ל א תמי ר הי ה זד , נכו ן 
וקבוצו ת צמר ת רבו ת העדיפ ו א ת 
משח ק ההתקפ ה דווקא . השנ ה ז ה ל א 
כך . משחקי ם רבי ם ־ מסתיימי ם 
בתוצאו ת נמוכות , מתח ת ל־ 0 ס 1 
נקורז * הניריור ק ניק * בהדרכת ו 
ש ל המאמ ן הצעי ד רי ק פאטינו , 
שומר ת שמירת־לח ץ ע ל כ ל המגר ש 
(מהפכ ה כאן.כי.איי ) משח ק מגד . 
אול י פחו ת אטרקטיב י ושובה־עיי ן 
אב ל יעי ל וקשו ח יותר . 

בליג ה האטלנטי ת שולטי ם עריי ז 
הסלסיקס , כל י בעיות . שור ה ש ל 
פציעו ת ומקהייל , ביר ר וגץבסון ) על ה 
לקבוצ ה במספ ר הפסדי * או . ייתכ ן 
.כ י בטוו ח האח ו השימו ש.המוגב ר 
נשחקני־ספס ל יעזו ר לקבוצה ׳ 

הבוסטו ן יזכ ו לל א ספ ק באליפו ת 
המחו ז האטלנטי . שא ר הקבוצו ת ה ן 
בדר ג השנ י והשליש י ש ל הליגה . 
הנירג׳רס י . נט ס שהחליפ ה מאמן , ן 
נמצא ת במקו ם האוזוו ן במא ה 
משחקי ה בליג ה כולה , למרו ת של ל 
כוכביה . כקרו ב מא ד יבצע ו ש ם מהפ ד 
כללי . . י . 

הליג ה האטלנטית , שר ק לפנ י 
שנתיי ם הית ה החזק ה באזורי * הי א 
כיו ם החלשו ת ביותר . המתרגת ׳ 
שניי * פילרלפי * תצטר ך להאב ק 
כנרא ה ע ל מקו ם במשחק י הפליי־אוף . 


סלים . השא ר * יוטה , סן־אגטוני ו 
וסקרטנטו , בניצוח ו ש ל בי ל ראס ל 
ד״אגר י כמאמ ן ווילי ם רי ר •סנטר " 
האליפו ת ש ל ניו־יור ק משנו ת ה־ 70 , 
כעוזר ו — ל א כתמונה . 

בליג ת הפאסיפ< ק מוביל ה 
הלייקר * א ך השנ ה ע ם חקירו ת 
רבות . קאדי ם עכח ל ג׳אבא ו מתחי ל 
לשח ק כמ ו שמצפי ס משחק ן כגי ל 40 
ומעל * התוצאה ! הלייקר ם משחק ת 
לל א צי ר ובליג ה כז ו ז ה קשה . מג׳י ק 
ג׳ונסון , וורטי , סקו ט ושותפיה ם עדיי ן 
מהווי ם קבוצ ה משל * שפני ה 
לאליפות . 

סודטלנד , ע ם השחק ן המצטיי ן 
ש ל הרב ע הראשון , קליי ר דרקסלר , 
וקיק י וונדאוי , הי א קבוצ ה מצויינ ת 
שתאב ק בלייקום , לאור ך כ ל העוגה . 

ג ם סיטא ל מציג ה כדורס ל מצויין . 
השא ר ייאבק ו ע ל מקו ם כפליי־אוף . 
סוגר ת א ת הטבל * סן־פדנציסקו , 
שויתר ה ע ל העוג * מכר ה א ת כוכבי ה 
תמור ת רל ף סמפסו ן ואפשרויו ת 
בחיר ה מקולג׳י * סני ה לעתיד . 

השחק ן המצטי ץ ברב ע הראשו ן 
הוא , לדעתי , קליי ד דרקסל ר 
מפורטלנד . וה ו •גארד ־ בגוב ה ש ל 
2.01 , בע ל ניתו ר מדהי ם וכו ח פריצ ה 
עצום . במשח ק אחד־על־את ד אי ־ 
אפש ר לעמו ד מולו . בעונת ו הרביעי ת 
בליג ה הו א בשיאו . המאכז ב — 
קארי ם ענרו ל ג׳אבאר , המוכי ח כ י ג ם 
הו א אנושי , והשני ם עוברו ת ג ם עליו . שמש ח תנצ ח בנתני ה 
ובית״ ר י־ ם תפסי ד בכ פר־סב א 

מא ת יצהר , ויסהון * 
הפוע ל לו ד נחלצ ת בשב ת 
מחמקו ם האחרו ן בטבלת , 
לאח ר נצהו ן מפתי ע — 1 * 0 
ע ל מבכ י תל־אביב . לו ד הש ־ 
לימ ח במשח ק ז ה זכיי ה 3 ־ 7 
נקודו ת בשלוש ת משחקים . 

מת ר תתמור ר הסזע ל לז ד נג ד 
הפוע ל ת־ א באיצטריו ן בלומ - 
פילר . בל ם הקנוצ * יצח ק נעמן , 
אח ר מעמוד י התוו ך ש ל לנר , 
משוכנ ע כ י קבוצת ו ל א תשו ב 

? ? ^ נ\״י ו ל^־יני ^ 

"""׳יי ' " י ׳ 3 ' 5 י׳־יי׳י׳ י ׳ ־לי ' "זכ״ית-י״־ל^״צח ץ 
יצח ק נעמ ן 301 ) ינס ח לנח ש דוווהזית י נצחו ! להפוע ל 

״^? 15 ^ ־מכב י •"הסזע ל תל־אבי ־ 7 

חים? * ^ מי״ ש בי ו צי י זי ׳נמ^ ת 

קבוצו ת המתחילו ת להתאוש ש 

לאח ר שרשר ת ש ל כשלזנות , כתקופ ה טובה . הפוע ל ת^א , 
בפ״ ת עשו י להתפת ח משח ק טוב , לעומתה . ל א ניצח ה זמ ן ממושך . 

של א יוכרע ־ גליאבי ב - 

ת ״ א _ הפוע ל חולון * מכב י ת״ א במשבר , 

ומקווה . ה-זחובים " ל א 1 םסירו ־ ריי?" ? ח״ £ ובמציא ת ש ל 
לעומת ם ״ 1 ?״ ה י׳ םוז 5 ל כא ד !?״״״י ? 3 י 

שב ע לנצ ח במשחקי־חוץ . ^ 1 ״ ל לא י 'מתללו ת בפר ס זמ ו 

התחזית : נצחו ן לבני־יחודד " קבוצו ת ל א מתעלו ת בפר ק זמ ן 

• מכב י *חני ה — שמש ח כדי ^ 1 פ״ מ י 
ת״א ! שמשו ן ת״ א נמצא ת בת ־ 2 ף יזז״ | 11 . ^ 

נוסה . מבנ י נתני ה הי א י,אלופ ה • 

שבררך . בגחניו ז תירמ ם 3 י 38 " 2 כ פ ם ? 3 דת ^,״ מ 1 י ,״ 5 נ " 
הפתע ת המחזור , לגב י הפוע ל חולו ן תופ ס ג ם לגב י 

דתחזית ! נצח ת לשמו ן ת״א . בית״ ר ת׳א • שח ?ניי ׳ ל א ץ 3 ל ו 
־ # הפועל י כמר־סב א • — לנצ ה א ת מכב י פ^ת , האחרונה . 

גית״ ר יחשלים * כפר־סב א — התחזית * תיקו , 


מט ף קלמ׳נ י(הפוע ל ראשל״צ)וזא ב זילגדונר^ ג(מכב י יאשל״צ) : 


־.־ ■ ;'*י ן ! י,י:;'■ 1 !-ז■ ; י ץ ־' . 1 


ו , ־ , ■ , ,י- ד ; י .■ד׳■■;.-׳ • 


מא ת יוס ף חכ ם 
בימי ם אלד , עדש ח הנבחר ת 
חלאומי ת ש ל ישרא ל מחרי ד 
הכנו ת אחרונו ת לקרא ת.משחק י 
אליפו ת העול * הרג ה ג / שיח ו 
בפורטוגל . הליג ה הלאומי ת שלנ ו 
מושבת ת למש ך חודשיים . ־ 
־כד י לסמ 1 א ת הסיבו ב הראשו ן 
שננע ל בשבו ע שעב ר ביקשנ ו 
תשובו ת ־ משנ י המאמני ם 
שקבוצוחיה ס מובילו ת כליגה * יוס ף 


קלוז׳ני , ב ן 40 ; מאמ ן הפוע ל ראשל־ צ 
וזא ב זיזברכדג , ב ן ד,־ 35 , .מאמ ן 
האלום * מבכ י ראשל״צ , 

שלוש ה חלקי ם 

— כיצ ר נית ן לסכ ם א ת משחק י 
הסיבו ב הראשון ? 


הליג ה ־־המרכזת / י הי א י הטוב ה , ^ 3 י !,י^יי 1 
ולן . ב ל הקבוצות , .מרטהיט י ־ נלינה-י״יע ל " 2,2 ״^ ! 


מכולן . ב ל הקבוצות , מדטרויט , 
בעל ת .הפא ת הטו ב בליגה , וע ר 


והשוע ל רמת־ג ן ~ ה ן בינתיים , מע ל 


לקליבלנד 7 י 'השישי ת"'והאחרונ ה , ■ שא י ד י? בוצוי; י ■״ 17 *!£ £ 
ייאבק ו ע ל מקו ם בפליייאוף . ז ו ליג ה אתמ כנ י נתנז ׳ ׳ מ 11 לי ? 1 ג.ינ ^ 


: שקול * מאד , שג ט לאחרונ ה לדירו ג 
י ש 14103 נצחונו ח זה ה להפסדים .. . 

־ • דטרוי ט ע ל של ל כוכבי ה ־ ד 
איזי ח תומא * אדריא ן דנטלי , בי ל 
למכיר " ואחרי ם ד - נראי ת כמועמדת . 
טבעי ת לזכיי ה באליפות . אסלנט * 


כ ל הקבוצות ^ .לבז*. : ,מהשלישיי ה 
המוליל * 

* זילפרפר מ א ת הטבל ה נית ן 
'לחל ק לשלוש ה תלקי ט קמצו ח 
הצמו ת ־־ ד מכב י והפוע ל ראשל־ צ 
והפוע ל רמת־ג ח קבוצו ה המרכז , 

לאח ו פתיחן!!:סועת 4 נרגע ה.,קצת ! 
השנ ה ז ו קמצ ה ול א •ג׳ורר ו אנ ר 
ממפני. ^ הס ח ,חוובי. ; מילווסי , 

. המשחק ת ע ם חמישיי ה בגוב ה ממיצ ע 
■ ש ל 8 * 2 מטר ! אינדיאנ*;ע ם קלעי ח 
המצויינים , וכן . קליבלנד , נמצאו ת 

׳הז ק בתמונה•:.' ■ י : 
; . ך^א ס מו<< 1 ששו ו : 
?:;•בליגה : <ןזמרכ:^ע^! . 


,מ&ן . 


'.•—'האב ' צימצו ס חליגח , לאו ר 
רמ ת חקכוצוו ^ תוןד א . , ^ . . • 
■ ■ * טלוז׳נ ת תוגה . . לצמצ ם א ת הליג ה לשמונ ה קבוצות , ולקיי ם 
ביניה ן ארבע ה סיבובים , כל י משחק י 
פליי־אוף . לרעתי , א ז תעל ה הרמה . 

* זילכרברג * צימצו ם דרו ש 
לליג ה בהקד ם האפשרי , א ך אינ י 
רוא ה שטב ל לעשו ת זא ת כעונ ה 
הקרוב * אול י בעו ד שת י עומת . 

— הא ב י ש טייב ה לב ך שברו ב 
האולמו ת היציעי ם ריקים ? ־ 

* קלוז׳ני * אכן , נבו ן שהי ו י 
אולמו ת ריקים , לב ר ממשחק י הדוכ י 
ב ץ מכב י והפוע ל ראשל״צ , וכ ן 
משח ק בי ן קבוצת י והפוע ל רמת־גן . 

* זילבדכר; * איננ י מסכי ם ע ם 
קביע ה זו , למשל . בדאשון־לציו ז 
כאול ם הבית י ש ל קבוצת י וש ל 
היריב ה העירונית , ישנ ה תמי ר 
תפוס ה מלאה . 

. * הא ט יועיל ו שחקני ם זרי ם 
לפדורי ד הישראלי? . 

* קלוז׳ני * אי-אפש ר לברו ח 
מהמציאות . אנ י סבו ר שהבא ת זר . אח ר 
למשחק י הליגה , יח ד עם.'צימצונ 4 
יביא ו לכ ך שהמשח ק יהי ה אטרקטיב י 
ויעלה ' א ת חרמה . א ז ג ם יפחת ו 
דרישו ת 1 השחקני ם הישראלי ם ויחי ו 
בהתא ם לרמ ה שיציגו . ■ ־ 

* זילברבויג * אי ו ל י ספ ק ק? ה 
יעזור . צרי ך לנסות , לליג ה ז ה יועי ל 
רנות , א ך לגב י הנבחר ת עלול ה 
לחיו ת בעי ה בשלבי ם מאוחרי ם מתר , 
■כפ ו בכדורסל . . ־ י 

! • המטר ח חשוב ח , 

: • , — תא ם הנסיעו ת הרמ ת של ■ 
: הנבתד ת למבהני ם כחו״ ל כמסגר ת 
ההבנו ת לאליפו ת העול ם : וחפניד י 

■ הא־וב ת מפדיעים ? . ־ • 

־ - * קלוז״גי * נכו ן.שי ש.פגיע ה 

: בקבוצות . ־ מסיעו ת הלבו ת . .פגע ו 

■ בעיק ר באות ן קבוצו ת שלח ן שחקני ם 
בנבחר י א ף יח ד ע ם וא ת א ט חיי ם 
כמציאו ת מסויימת ■ וחייבי ם להתאי ם 
אא ■ עצמנו , נכו ן לחח ע אי ן ל י ספ ק 
שועןשימ ה להעפי ל למשחק י דל ג ב! ; 

להנשי ם.■אתיזזמטדך-'■ ■ •■־־־!■ • ־" , ■ . 

:׳ 7 < ^לביבדג*: : ל א מית ה דה ־ 
אחר ת להתכונז • פציעו ת זזל^ג י 
,מפת ח ■ ! בואבו ת ;במיוחך , ,לקס^ ח . 
החוקות ! יאש ר;רו ב : שחקני ; הנבחלף ■ 
נימני ם עלשוחתיחן . ־■.:־':־״ ■ ־■׳; • 

׳;•■•:^ י; ■ פיצד ^ את ם - : רואיס ־ את . 

י הםי 6 ־ק,חשל <;קזווזל-בלרח־מ־ש ׳ 

- י. !-■-י ׳'■-י״ ■ • 1 11 1 ;..:.־׳• • מאמ ן זילגרבר ג 
הטון , אל א א ם אח ת מה ן תפע ר . 
במשח ק כלשהו , א ו יירא ו פנ י 
הדט־יי ס אחרת . ■כמוב ן.שפציעו ת 
השחקני ם .הבבלי ם יפגע ו :קשו ת 
בהכנ ת רקבוצוח י :־ • 

■ * דלברפרג * הסיבו ב השג י יחי ה 
קש ח יותר . הקבוצו ת שאינ ן במאבקי ־ 
הצמר ת והתחתית . ינס ו לחולל . 
הפתעו ת כד י ללק ט 1 קור 1 ת מקבוצו ת 1 
צמר ת ומז ח צרי ך.להיזהר - 
׳ 1 מל ך תשעדי ם . • 

1 . הרכו ן(בעב י נתניה ) . 75 ; 

ב . ורדוהפוע לראשל״צ ) . 70 . 

3 ; בלל ר(מכב י רחובות ) ־ 63 

:; 4 ■ מועל ם(חארד ם דג ) • : 64 : 

5 . אמי ר(הפוע ל ס״ת) , י ־ 62 י 

י 6 ; דיי ן(קרית־שרת) . , 58 

7 . ־ אוסלנד ד (מבכ י.ראשל״צ ) 37 , : 

: ■ הירא י(מבכ י נתניה ) ■ ; ;•־. ■ 55 . 

-ד- . עינ י(הפוע ל פ״ח ) : 65 י 
10 . זלי גג ר(הפוע ל דג ) •י•-• • ■ ׳ 34 

פרנצ׳סקול י רוצח : 
תבוזרגל:;:־;^י^יל < 


ליץ;מ׳ ו 

!שונות : 


לודלתתיא ה 
מ ה • מת י • היכ ן 


הורע ה לס י סעי ף 89 
להוי , הירושה , תשב״ה־ 1905 
בעני ו עיזבו ן המנו ח 
רגל ן מקסימ ו ו״ ל 
ת.ז . 1698555 


כ ל נוש י עיזבו ן הטבו ח מקסימ ו רנ ק 
1 ״ ל תיז . 333 * 169 אש ר נפט ר ביו ם 
1.10.1986 , ואש ר לגבי ו נית ן צ ו 
ירוש ה ומינו י מנה ל עיומ ו בתי ק 
עובונו ת 175/86 ש ל בי ת משפ ט 
הטחוו י בבא ר־שבק , מיומני ם להגי ש 
תביעותיה ם לח־ מ תו ך 90 יו ם מיו ם 
פרסו ם הודע ה ו ו לפ י הכתוב ת מסו. " 
איניק ו ת.ד . 28 פאד־שמ ן - 
84100 . טל ו 70724 * 087 . 

שלמ ח שגב , עו״ ד 
מנח ל עיזבו ן המנו ח 
מקסימ ו רב ק ז־ ל 


מרח ב ח ב גו ן מקומ י 

כנ״ר־סב א 

ז־ירדע ח עםי׳ י מוין * 149 
לחו ק זזתבנו ן והמייו ז תשב״ה־ 5 * 18 
בדב ר בקש ה להקל ח ושמו ש חור ג 
מער ה המקומי ת לתבט ן ולבניי ה בפד־סב א 
מודיע ה מ ה ב י הוגש ה בקש ה להתי ר ע ל 
חדכוז/ו ת נ 9 מי ש 6439 רזזו ב המל ח סס ׳ 12 
הקלה/וו ו כדלהלן ! 
ק ו כנ ץ א״ר י 7-2 מ ־ נטעי ם 0 * מ - 
ש בני ו צדד י לכיוו ן דדי ם 3.7 ם * נסקו □ 6.0 
מ , . 

כ ל מעוני ו שכ ל לעי ץ בבקש ה הנ* ל 
ובוונכניו ת המטרפו ת אליה ■ נטסרר י מער ה 


הועד ה המקומי ת לתכנו ן ולבני ה 

מר 1 ז נ תכנו ן מקומ י 

בת־י ם 

הודע ה לס י סעי ף 140 ( 12 ) לחו ק 
מתכנו ן והבני ה תעוב״ה־ 1965 
ניחנ ת נו ה מרעה , ב י הוגש ו לועד ת המשנ ה 
לתכנו ן ולבני ה נת־י ם כקשו ת למת ן הקלו ת 
נני ה על : 

! . חלקו ! מס ' 146 בט ש 7111 הנמצא ת 
נרת ׳ מבצ ע סינ י 22 . לפ י תמי ת מפורט ת 
נמצא ת החלק ה מ־ ל כאוו ר שיעור ו 
מגורי ם ג' . טנקטי ם הקל ה בתכני ת * 12 
לעני ! חתימו ת הדיירים - 
2 . חלק ת מס י 109 בט ש 7154 הנמצא ת 
בח ד רבינוכי ז 26 , לס י תמי ח מסודט ח 
נמצא ת החלק ה הגי ל באזו ר שיעור ו 
מגורי ם 3 : מבקשי ם ר?לר . מסעק ה הג ג 
הסינ ה לצי ו המימ י במקו ם 1.20 מ ׳ ל־ס . 

לב ל מ י שי ש התנגדו ת מאת ה סיב ה שד-י א 
לבקשו ת הנ׳ל , יגי ש התנגדות ! לועד ה 
המקומי ת לחכט ן ולבניה . תו ך 13 •ז ם מיו ם 
פרסו ם תרע ה א . 

אהו ד קנטון , יז׳ ר הוער ר המקומי ת 
לתכנו ן ולבני ה — נת־י ם 


טלוויזי ה 


׳י ת נמשרר י הוערו ! 


אמי ת מחסניבדחו ב רצמ ז 117 בשש ת 
י ת קהי , לל א כ ל תשלו ם יג ן דשא ■ להגי ש 


? 74 • * , 1 ( 4 , ־. 07 11 * 1117 ■ג ן רעיו ■ 7 ה*י ע 

התנגדו ת למת ן ממז ר דמנוקש . 
הוזנגרויוו ז מנומקו ת בעג י העתקי ס אסש ר 
להמצי א לועד ה הטקוסיו ו לתכנו ן ולבנייו ! 
כס ר־מגא , ע ר לתארי ו שכועיי ס מיז ם 
הפרסו ת " 

יצח ק ול ד 

ימ י תועד ה המקומי ת 
לתכנו ן ולמייו ו - צםר־סכ א 


הועד ה המקומי ת לתכנו ן ובני ה 


ד.נ . שקנאי ם 79835 
בהתא ם לסעי ף 149 לחו ק התכנו ן והבני ה 
תשל־ר י 1963 , ניתנ ת בנ ה הודע ה ב י 
הוגש ה בקש ה לשימו ש הזר ג עי י כפר ־ 
הנוע ר נימים , למ ק ב ן 2 קומות , בנ ץ 
יש ן בגו ש 2782 ! חלק ה 14 , בכפו ־ הנוע ר 
נימים . הבקש ה לבי ת ספ ר שד ה ואכסני ה 
עט ר הוזברו ז להגנ ח הטבע . 
כ ל המעוניי ן יבו ל לעיי ן בבקש ה האמר ה 
במשרד י ועח ! שקמים , ממצאי ם כבנ ץ 
המועצ ה האזורי ת — יואב , צומ ת ראם , 
כ ל יז ם בי ן השעו ת 8.00 ( 0-4 ( 144 לל א 
תשלו ם ורשא י להגי ש התנגדו ת עומקו ! 
בשנ י עותקי ם לועד ה מקומי ת ממורד - 
חו ר 14 יז ם מיו ם סרמו ם זר - 

יעק ב בחן , יו׳׳ ר ועד ה מקומי ת 
לתכנו ן ובני ה שסמים . מתו ! חדח ס 


עירי ת חיפ ה 

משד ד מהנד ס העי ר 
הועד ה המקומי ת לתכנו ן ולבני ה 
העי ר חיס ה 

הזו ב כיאלי ק 1 , היפר - סל . טס ־ 640771 ־ 04 
הודע ה על־& י סעי ף 149 , לחו ק 
התכנו ן והבני ה חשכיר י— 1963 . 
ניתנ ת בז ה הורע ה ב י הוגש ה בקס ה על ־ 
יד ז מ ר שמעו ן איל ן —לאש ר תוכני ת 
לתוספ ת בני ה — ברח ־ שרשנת־הכימ ל 
נ 2 חלק ה 103 בגו ש 10807 , כרמל . 
הבקש ה גרזכ ח רחריגו ח הנאות : 

1 , בליט ה למרוו ח האחור י לכירר ו ש.צ.ס , 

2 . בליט ה למרח ח צדד י בקי ר אטום . 
אפש ר לעיי ן בבקש ה באג ף לפיקו ח 
ורישו י ע ל ועני ת בבני ן העיריר - רח ׳ 
כיאלי ק 3 , חיסר , כימים : א׳ , ג' , הי , ב ץ 
הסעות : 08. 00 — 11.30 . 

המעוני ן להגי ש התנגדו ת לבקשח , 
ימציא ה לס י הכתוב ת דלעיל . תו ך 
שבועיי ם מיו ם סרסז ם הנקשר - 

כ/איחמ ר יגוגיי ן 
מהנד ס 


הועד ת המקומי ת לתכנו ן ובני ה 

עמ ק חפ ר 

תודע ה לפ י סעי ף 149 
לחו ק וממו ן והבני ה תשכ־׳ה- 1808 


הועד ה המקומי ת לתכנו ן ולבניו ! 

פתח־תקנ ה 

הודע ת 

ע ל מ י סעי ף 149 ( 0 לחו ק 
התכנו ן והמי ת תשכ״ח- 1985 

ניתנ ת כז ה הודעה , כ י לועד ה 
המקומי ת לתכנו ן ולנני ח פי ח 
הוגש ה בקש ה למת ן תקלה . 

שם : מימו ן קרש ל 
גוש ו 6371 
תלקה : 231 

כתובת : דת ' קפלנסק י 35 
הנדון. , 62.22% כני ה ועלי ה לג ג 
במקו ם 60% . 


ניחנ ת מא ת הורע ה ג י הינסו ז לועד ה 
■ וןסק\טי ת להמו ן ונני ח עט ה חפי ־ בקש ה 
לבית ! הקל ה נ 5 ן ש 8310 הלק ה 23 שג ת 


ההקל ה מנזקש ת הי א כדלקמן : 

ק ו מ ת * ו * 2.1 מי ד קי ר לל א פחחי ם נצמצ ם 


1.00 מי . 

ק ל מ י שי ש ל ו התמרה ! למת ! ההקל ה רשא י 
לחני ם א ת ומוגווי/ י הטנומקו / לועד ה טוח - 
14 ע ם נטימ ס מרע ת זו . 


ע . דגגי , 

יוי ר מעוז ו יוטקוטי ש 
לחמוןוגניח-עמקמפ ר 


שם : יחור ח ו ב 
גוש ז 6371 
הלקה : 231 

סתוכח י רח ' קפלנסק י 35 
דנדון. ־ 65.43% ועלי ה לג ג כמקו ם 
60% . 

כ ל מ י שי ש ל ו התנגדו ת לבקש ה 
הנ־ל , יואי ל להגיש ה לועד ה תו ך 
15 יו ם מסרסו ם הורע ה זו . 


ד . ונבור י 
יו׳י ר וזתןדז ז המקומי ת 
לחמו ן ולבני ה - ם״ו 7 


וד ק התכנו ן והבני ה תשפ״ח- 1085 
מרח ב תכנו ן מקומ י דרו ם השר! [ 
הודע ה בדב ר אישו ר שינו ' תמי ת מתא ר מקומי ת 

"י * ימייוד ץ לחמו ! ילנ״י ׳ 


מי י תמי ת מוא ר 8 ^ מ מגקחג/יני יתמיז ן מוא רסיזגמ ןסס - 
׳"/ייו/* ■ 1 זא ה ה ס השסתי ם סגל מ^ ו נש מ ר יתמל א תלק י גופי ם • 761 ־ 7421 סמ ר 11 מ ע 

ו וןתמייו י ז!י ד!תחש י מורש , קזז ם פיתו ח המש ב מי ד המדד . # ל יסור ו מ*ל* • *יו״ס י 


סמ ר 1 ! מ ע 
ו . ע ל "וד י המלא • שיתזס י 


: וזוועדו ז תמעמי מ לתמ< ן ולמ^ ח 

סרחב . תכ 11 ן םק 1 נז י בת־י ם 

!הודע ה לכ י מד ף 149 ( 1 > לחו ק וממו ן וחמיי ת תשסה- 1065 
נ״טז^ י מתסזיכ י חוג״ י לוזעגתממהלתמו ן ולבנייהמדי ש בקשי ת למ ע העלו מ 


מזלקת ו*י ל 1 מז* ־ *עור ו מטרי ם ג / מקשי ם הקל ת.ש ל * 2.10 לחופפ ת נדקר ת גו ב 

2 , חלק ת 08 * . 0 * 1 בט ש 7153 , ממא ת נחוו ב שש ח.מיסי ס * 3 . לפ י מבני ת טסגדש " 

נסגא ת ודילק ח מי ל נאמ ד שיעוד ן טנורי ה ג* . נצקשי ס ויקל ח לענ״ ז מקיט ו ססעש ח 
מנןר^ג^יד^דשל״ג ״ מש ם •*י ו נ י *־ . 87 * 8 סי , וכסשס־ס^זים * לש 25 
מ׳לגנ י מייו ן,וזדי ם ע ל חגג■ : . .'!•ג - ׳ ■. - י ■ •:■■ ־ ״•.'•■ י •::׳. . י 

3 . תלק ח מיו ■ בגו ש 7149 , ממא ה כיח * •י * מ מאו ת 41 לפ י חמיח:ס%זי# ז 

י^ח חג׳ל ^זו דסיעח־ ז מוריס * מנקשז ו שימו ש מי ג לשיוו י ^ש ד 

סמוס ולמכו ן קוסמסיקח י . .־׳ , . • •.•■־.׳ ׳ ■ י ־ 


מם * מ 3 בגו * 7160 , הגממי ת גרו ד משוטר י ע . ל 8 י תפני ת פפומז ז ננסמן ־ 
: מי ל באזו ר שיעור ו מטרי ם אי . מבקשי ם לתתי ר לה ס ו*זלן ן ש ל 0% * 0 סמלו י 


לב ל פ י שי ש והמרו ת מאיו ח סיג ה שהי א לבקשו ת חנ״ל , יגי ש וזעגדות ו לוועד ת חמקומי ח 
למכט ז ולטיי ב תו! ־ * 1 יום , מיז ם פרסו ם הודע ת זו . 


אודד־קנמ ז — יריד ■ והועד ה 


לחדט ן ולמייז נ 
:ב ז — בתוכיו ת מיוחד ת ללקוי י שמיעה . 

08.00 ע ד נא ן — חדהי ה קו ל •שואל . 08.03 
שזל ת כושר . 08.18 קש ת וענ ן — ת ן ל • א ח 
יבנ ה <כ 4 08.40 ראשי ת הקריא ה — בל • 
בירו ת — שוו א 1 . 08.00 אר ץ מולר ת — 
אכ ן מאס ו הכיני ם הית ה לרא ש פע ה :כי . 
08.20 נזר ע רסב ע — דט ־ — הסק ת יאשל ג 
בי ם המלח . 10.10 אנגלי ת יד . 10.30 בכי ת 
ס ל פיסטו ק — השמ ש ל א חסי ב עו ר לעול ם 

11.00 אנגלי ת 11.13:1 ערבי ת מרונר ח — 
דייוז י — מראג־ע ה כי . 11.30 אנגלי ת ח : 
■ 12.00 מדע * היזכ ע ע ל יסוד י — האנד ם 
כקסלייטור . 12.85 אנגלי ת ט־ . 13.00 
הסג־גרי ה — מתולדו ת ישרא ל — ב ץ ר ם 
לרם . 13.30 מוסיק ה — סו * — החנ י צרר . 
שגתקסלה . 14.00 ע ד כא ן — הרשו ת קו ל 
•קרא ל — רצ ף רפ י הטלטקסט . 14.08 בל י 

סירו ת כ־־ד . 14.30 קש ר משמחת י — 

שיח ר חוו ר מתארי ו 7 * 28.12 1 כ 1 - 18.10 
רתו ב סומסו ם — יו ם כור . 15.40 שע ת משר . 
* 15.5 מאתיי ם שגיו ת לרשו ת הרואר . 18.00 
זהי־ז ה — שיח ר חי . 17.00 ער ב חר ש — 
מתר : ר ן מרגלית . 1740 דוא ט — לאורו ־ ב ן 
אר י טרענג ה ולטלי ס עטר־אשכ ר טנצות , בג י 
12 , חלו ם משותף ; — שניה ם חצי ם להיו ת 
סהגתרנים , הסר ט מס ס ר ע ל חייה ם ע ל 
הפסנתרני ם שכדרך . 18.05 בלבולי ם — 
סרר ה נהנסש ה ס ל וול ט רינזני . 18.30 קיגו ר 
החדשו ת וערני ת ג 18.32 מג 1 י 1 לאמו ת 
וערכית* . 18.00 מפג ש וערכית ! 18.30 
הרשו ת ועינית ם 20.00 כותרו ת טנט . 20.02 
מכ ס ספורט . 21.00 סנ ט להרשות . 11.30 
תשייר * שידות . 81.33 א ף פע ם ל א טאוח ר 
— יפר ק ה־ 16 : משק ל ככד . לפ י רעת ה ס ל 
הסטי ־ אי ו ק ל מלחות ־ כ ל מ ה שעלי ך לעשו ת 
הו א לוות ר ע ל אוכ ל ומשקי ו 22.00 סדר ת 
תעוד ה צרפתי ת וייטנאם . הסדר ה סוקר ת א ת 
מלחמ ת וייטנא ם והמעורבו ת האמריקני ת בה . 
ו ו היית ה המלוזמר . הארוכר . הקש ה והעקוב ה 
מי ם מכ ל מלחמ ה אחר ת מא ז מלחמ ת העול ם 
השנייה . ממיסי ם ושקע ה אל ף חיילי ם 
אמריקני ם שילמ ו נחייה ם ובשלו ש מאו ת אל ף 
נפצעו . לסג י 19 שגר - בינוא ר 1973 , נחת ס 
בסדי ם הסכ ם שבית ת הנשק , שהבי א א ת 
סיומה ■ 22.58 מטלו ק — הסד ק הרביעי : 
הפיתו י מטלו ק יוצ א לתג ן ע ל גוב ג כדורג ל 
ניודקן , ינאש ם ברציחת ה ס ל בעל ת הקבוצ ה 
שעמ ה היית ה ל ו פרש ת אהבים . 23.46 הגי ע 
הוד ן לשו ן — סינ ת הלשו ן השבועי ת ס ל 
אנסלו ס קי ר מטפל ת תער ב באפרי ם פיש ל 
וני ן ש ל יר 1 ט 7 ב חדשו ת הלילר . 


ערו ץ 2 


18.30 הרפחקאי ת הדבור ה מאיר . 18.00 
ומגי ס קשים . סו ק שלישי . 20.00 תעוד ה 2 : 
מר ע נשירת ו החכרת . 20.40 תקצי ר משפ ט 
דטיאנת ק 21.10 סי ס 2 : להיטי ם ש ל ויוי ד 
ודיויד , קול י פייטו , עיקאגו . 


רדי ו 


ל\ ל ד׳עיפי ה 
00.01 צליל י מקר . 07.09 נהאוג ח נינוח ח — 
דואוסתי ה לפינ ת ודתול , פחיחר - דיוקא; ' 
שולי ת הקוסם : מנרלסון : יצנצ׳רט ו נמי־סינו ר 
ל נגו ר ולחימורח ז איפוליטוב־איננזנ : 
רישומי ס קייקאו״ ט הונהאנג ה קוגצזרגז ו לקר ן 
ול ח ומוח ו כלי־קשת : חגהאנ ט רסמדי ה 
אימנינ 7 : וייגנרגד : (אלק ה וסוג ח מתי ר 
שוונדר י 08.00 יצנצו ט ניק ר • — *־יאג מ 
סימסוניד . בי ת ק 1 דל 1 ק ! סימפוני ה 
קונצממתיח ו רייגקה ו קונצרט י לווליל : פרי : 
וריאציו ת סימסנגיות : וילה־לומס : נאביאנ ס 
כיוילייו ם מס י 3 ; ואבל : רפגי ם וכלואה . 
11.57 סינ ת הסי ר — מסיר י מאי ה בוראנו . 
13.00 מ ן הסי־טיר . 13.03 נתאזנ ח נינוח ה — 
טלמ ה גאו ת נשס ל בהמבורג , סחיט ה 
לתימורת : פ־ ת מוצרס ג קתצ׳רס ו בו ו סג^ ר 
לפסנת ר ותימורח : דביעיי ר מס ־ 5 

לכלי־גשיס ה של י מתכת : צ־ייקונסקי ! 

סימפוני ה רם ־( . ס־ה־מניו י דפילניח . 18.00 
אתנת־/ א — שידו ר ח י מכנסיי ת הדזדפיצינ ן 
מיד ה זכא י — אל ס קארו ל צ׳דאס י . — 
ג־רבל ו יצירתו ■ מאי ע ו . בירד , ת פרסל , גי . 
ניל , 9 מונטוורדי , י.ס . באו , 1 . קרופ ס 
ואו״־ינ 4 17.80 קש ת ש ל גלילי ם — מוסיק ה 
כלי ת מרנמי ק כמאו ת 2071 ־ 19 . 18.00 
אנתולוגי ה בבלי ל — מסי ק כלי ת מאיסליז ו 
ש ל החסאג ס המאוחר . 10.011 - מוסיק ת 
קלאסי ת קל ת 20.05 אימזרלור . 0.27 * פינ ת 
השיר . •בס ג וז ח ומוו ת הסימפוני ת יתסלי ם 
רשה׳ ש שיח ר ת י פאול ס *דוב ר מקו^ ת 
ד-קמצדטי ם ש ל דיסלדור ף 0 נצ מ סרו׳ ו 
קומ; 0 ימ 51 סולנים ! כריסטיט ו אורטי ! — 

; פמתר , לילי . טונ ה — **־ו , פאולינ ה 
ג׳גקיג ? — טגזד ג מדלסתזקונצירסרממ ־ 2 
נר ה מיני י לפסנת ר ולחומות^ ■ מנרלסו ח 
סימוני ה 0 * 3 ' שי ר תהיל ה נהססקו. ׳ 
אנתולוגי ה לשיד ה 3.00 * דו ר הזה ב — 
אמני ם גדולי ם בהקלטת ! היסטוריו ת קדוצו ח 
המי ת תמישיח ■ ם 1 צר מ פחו ן 
היזנוזרמ ת לפסטז ר ק . 301 ,482 . 

ד׳טו < א ׳ 


יי") " ררירק ? -י ־ חבגי ת שפי ח.בעניי ת 
קלח י 08.05 הסוג ר מואט־ - 01.37 טשס ט 
י יי״מש ק — שיח י ח י סגגינ י האופ ה 
בשלשריס ■ 3 1840 יא ש יעי ר ד - 1*13x3 יוסי 1 
לילדי ס ולבנ י.נז^ד , • 18.5 הזמינרסיס ה 
י*?״״! ■ ? 114 . א ת ל א מי#ו • 17.96 
^יס מ וחמי ת נאמ ^ 17.39 חדשח ג 

זתמ^ ז צנרימחו . 49 י 1 סי! 1 * ז מר 3 : ז 
משח ר ?יסי^״זיז־ת י 601 ״״ ■ מי■ ! סינו ס 
.תממג ח הז 9 יו 4 ; • 13.9 ■ שידה־י ש 


אלף־אל ף — ב־ני ת — ע ם אהו ד מניד . 

13.05 בחצ י הי ש — חדשו ת ופזמונים . 

14.06 לראו ת א ו לרא ש — יומ ו חדשו ת 
לתיבו ת ולאמנות . 14.30 ב ת צחו ק — הו ד 
והימור . 15.05 סירי ם ושעורים . 15.55 
קראת י ספ ר — קוראי ם מסליצים . 18.05 
יש ו כלכלה . 6.30 נ ע ל מספרי ם ואנשי ם — 
מגר ן המש ק והחכר ת 17.03 רגע י קסם . 

18.06 זרקו ר — עור ך שנחת ■ יצח ק גולן . 
18.43 היו ם בספור ט — הי ש הוה . 18.35 
השמ ע נכנסת . 20.05 שורשי ם — סניש ו 
לעגינ י פולקלו ר וערות . 22.08 רליל ה 
החמיש י — ע ם אלעו ר שסורס . 00.15 להאח ו 
בחלו ם — שיר ש לסיומ ו ש ל יום . 

גי! י צד,׳" { 


00.08 אוניברסיט ה משורר ת — ההיסטורי ה 
האמריקני ת ממלחמ ת ואזרחי ם למלחמ ה 
הקר ה — שנו ת העשרי ם הסוערות . מרצח : 
ארנו ן גוטפלד . 08.30 פוקחי ם עין . 07.05 
שנ ע אפ ס שנ ע — ע ם אלכ ם אגסקי . 06.00 
בוק ר טו ב ישראל . 00.08 איל ה בוק ר — ע ם 
אל י ישראלי . 10.05 עשר . 11.03 נכו ן 
לעכשיו . 13.05 ח ר ה ממי . 40 13.55 לאחו ר 

— סיפו ר היו ם לתש־ ח — עור ך ומגיש ! רו ח 
ריין . 14415 פגיש ה ממי ת — ע ם יצח ק בן־נד . 
13.05 שיר ש לח ג — ע ם אר ו טל . 16.05 
ארב ע אתר י הצרריים . 18.61 באופ ו מיל 1 ל י 

— פינת י ש ל אבשלו ם קור . 17.00 ער ב טו ב 
ישראל . 18.05 שע ה קל ה ע ל כלכל ת 18.45 
חמ ש עשו ה קטנות . 19.05 שירי ם מבאן . 
19.37 מרעו ת לחיילים . 0.03 * יע ר משורו - 
* פגאוי ן גל * צ לעינינ י צב א ובטחו ן ושיתן . 
21.00 מב ט לחדשות . 21.30 אונינרסיס ח 
משודר ת —ההיסטורי ה האמריקני ת ממלחמ ת 
האורחי ם למלחמ ה הקר ה — שנו ח העשרי ם 
הסוערות • מרצי״ ־ ד־ ר ארנו ן נזטפלר . 22.05 
ע ל הדב ש וע ל מיפאק . 23.05 עשרי ם וארב ע 

— המ ם שהי ה — ע ם ידו ן וילנסקי . 23.55 
שיח ת חצי ת — ע ם פינ ה ל ח — אוצ ר 
מוויאו ן תל־אביב . 00.05 ציפור • לילה . 02-05 
ל א רוצי ם לישון . 05.05 צליל י מקר . י 
ישירור י צח״ < 2 ■ • 


19.05 רדי ו ודי ו — ע ם יוא ב קוטנר . 20.00 
צ ו — 0 — תוכני ת יומי ת לחיילי ם — ע ם 
אבר י נלער . 21.05 מצע ר הפזמוני ם הלועז י 
השגתי . 


בך־יהודד : אב א גנו ב 9.10.7.00,4.10 

גח ! הקיס ר האחרו ן 1 ו.נ , 9.11 .6.11 
גורדון : שמעת י א ת בנו ת הי ם שרו ת 

0 ( 74 . 9.10 

דקל : ל ה נמנ ה 7.11 .1 • 9.10 

ודיי ג אץ ! אנ א גנו ב 7.45 

וז ה ריקו ד מושח ת 7.11 .1 . 9.10 

לימו ר חדש : לל א מוצ א 7.11,4.30 . 9.10 
סינמ ה 1 ! סגו ר לרג ל שיפוצי ם 

סינמ ה 2 : גב י 7.15 .1 . 9.10 

סא ה הבטלני ם מאיסתו ־ 1 . 7.10 . 0 !. 9 
סאריס : ל א יכול ה בל * 1 ר 7.11 ,2 ,12 , 9.10 
רביחן ! 

ח ן 1 : מ ם במלכוד ת נ . 7.10 , 9.10 

1 ? 2 ! מטא ל ג'א? 1 9.41 .7.21 .1 

ח ן 3 ! מחלו ן חר ר המיטו ת 

11 , ג , 4 . 7-40 . 9.41 

ה ן 14 המכשפו ת 

מאיסטיוי ק 9.43 ,7-40.1 .2.11 

ו ץ 3 : הנו ח 

מעב ר לסיג ה 11 , נ . ג . 7.50 . 9.40 
שחף : הבלת י מסוחרי ם 4.30 . 7.00 . 9.10 
תל-אסיג ! ספור ט חרסי ם 7.15 .1 , 9.10 
תסלח : כשדרו ת נושב ת 4.30 , 7.00 , 9.11 

ל 3 1 : טמסוס י 10.00 ,7 .5 ,2 

ל 3 2 : המשפח ה 2 . 7.15 ,4.30 , 9.50 

ל 3 3 ! זקו ף ח׳אוז ן נ . 5 , 8 , 10.00 

ל ב 4 : מגד ל הרנורי ס 5 .2 . 10.00 .7.10 


רמת־יג ן 

אואו׳יס ! מ ם כמלמד ת 4 , 6.40 . 9.30 
לילי : יופ מ ש ל החט א 7.11 . 9.10 

דגדגן : 

ג ן 1 : פהלו ן חר ר המיטו ת 1 . 7.20 , 9.40 
ג ן 2 ! ל ה כמנ ה 3 , 7.20 . 9.40 

ג ן 3 ! האלמנ ה השתח־ ה 1 . 7.30 , 9.40 
ג ן 4 ! לל א מוצ א 9.11 .6.11 

ירושלי ם 


רש ת ג ׳ 


06.04 בחור ה לאושר . 07.07 שי ר בנו ע 
ננוע . 09.05 מח , בנ ר תשע ו 10.03 רבדי ם 
טזנים . 11.85 שבעי ם מ י יורע . 12.03 אהב ה 
יומיומית . 15.03 ד ק כימ י חול . 14.08 ל י ולך . 

15.05 עש , חרי ש ומחורש . 18.08 הצג ת 
יופית . 18.08 עלינ ו — שמעי ן סופ י 10.05 
ע ההתחל ה — תקליט י שדרי ם ראשוניס . 

21.05 מוס ע רו ע 23.05 הליל ה הו א סירים , תל־אכי ב 

4.10 , 7.11 . 9.10 

אסתר ! הבטלני ם מאישת י 7,11 ,1 , 9.10 
אורלי ו שנע ת נחל ל 7.11 .1 . 9.10 


9.30 .7.13 ^.10 

אדיסון ! ריקו ר מושח ת 

9.15 .4.10 

אורנע : •י ם במלכוד ת 


בי ת אגרון ! 

18.50 

48 שע: ת 


ראשי ם מדברי ם — 

20.1! 

סיפורי ס מהחיי ם 

״ 9 שמעו ת ש ל שנדו ן חושי ם 22.00 

24.00 

מרק י פר ק 

9.50 ,7.00 ,4.00 

בפיר : לל א מוצ א 

9.15 ,7 .4.10 

אויגיל ! הקיס ר האחרו ן 

9.00 .7.00 

מיטשל : שגעו ! נחל ל 

9.10 .7.00 

סטדר : מגד ל הרמר ש 

מירר ו סגו ר לרג ל שיפונ ש 


אוריו ן 

אור 1 : יוסי ז ש ל החט א 7.15 .4-10 . ! 9.1 

או ד 18 חבלת י משוחרת ) 

9.10 ,7.11 .4.10 או ר 3 < 

9.00 .7.00 .4.10 

בל א הגשי ם 


ימ י א מלתעו ת 4 

או ר 15 היצאני ת ריממט־ ח 

9.00 .74)0 •4.10 


9.00 .7 ^.10 

אח ! אנ א גנו ב 


תיאטרו ן יררמלים : 

21.41 .18.45 

מאגו ! , ז־א ן ד ה סלור ט היס ה 

4.10 7410 . ן, * 

אורד ! ריקו ד מושר ת 

44)0 17.00 >4. 10 

חן : רא ן ר ה סלור ט 

9.1) .7410 .4-50 

עצמו ן 1 : לל א מוצ א 

10 . ^ 0 ( 74 , !!. ן 

עצמו ן 2 : תקוד . וחהיל ח 

,41.7410 .4.10 

עצמו ן 3 : הבלת י משוחדי ם 

^ סני ^ 0 ( 94 

רון : אב א גנו ב 

9.15 *45 

אורלי ! גברי ם גברי ם 


קו ץ או ר דימחודט : 

4.11 .74)0 

מל ר ליו ם אח ד 

9.16 .7.30 .5-00 

פאר : הבטלני ם מאישת ר 


נתני ה 

9.11 .7 •1 

שרי ש אב א גנו ב 

9.11 .7 .5 

סטודיו ! קשיי ם שבל ב 


חולו ן 

י . 7.15 . 4,10 

סמוי : מלתעו ת 4 

9.00 *00 

מגדל : החנו ת מעב ר לפיגד . 

9.50 .7.50 .5 

אימין ! אנ א גנו ב 


גת-י ם 

540 .7.15 .1 

עצמאית : ועקצ ו ע ז 2 


הרצלי ה 

940 .7.13 ,1.00 

היכל : אב א גנו ב 

מלו ן דניא ל - האודיטוריו ם 

9.50 .7.15 

סיפו ר אמית י 

באר־שב ע 

940 .740 ^.50 

חן : מלתעו ת 4 

סתח־יתקו ח 

9.10 441 4 

היכ ל 1 : אנ א גנו ב 

940 4.13 .5-00 

חיב ל 3 : לל א מיצ א 

9,10 ,7.13 

דיב ל 3 ! ריקו ד מושת ת 


עפול ה 

940 

מו םתרץ : מלתעו ת 4 

גבעתיי ם 

940 4.13 

הדר : הבלת י גושוחדי ם 

ראשידלציו ן 

940 .7.10 

יי ן 1 : אב א גנו ב 

9.10 4.10 

רו ן 12 ריקו ד מושח ת 


תיאטרו ן 


עוות א 

לתרבו ת מתקדמ ת 


יו ם ח ־ 31.12 
בשעו ת 20.30 ,16.30 
רכו ש מוו ש ויו- ■!.!-* ז 

התיתטרו ו הכתום ' 


הער ב יו ם ה' , 31.12 


ביח־סס ר לגו*י מ 20.30 
אנשי ם קשים : 20.30 


שרותי ם • עזר ה • תחבור ה 


תורנו ת 

בתי-מרקח ת 


תורנו ת 

גתי״חולי ס 


עזר ה 

ראשונ ה 


אליסו ן — ישעיה ו 10 


נתניד . . . 

* מ — שע ד הגי א 14 י 


סתח־תקו ר 

קופי ח כללי ת — חיי ם עוו ר 


תל־אבי ב ודימרכ ז 

• ני ת מחולי ם עי ש שינ א תל־העומ ר - כ ל 
המחלקו ת - כ ל השבוע . 

• בי ת החולי ם בילינסיו ■ סתחיחקו ה - כ ל 
מתלע ת - כ ל השגוע . 

• ני ת מאלי ם ע ־ ש רוקח . חל־אבי ב - בימי ם 
ב : ד , ו י - כירורגי ת ופנימית . ילדי ם - כ ל 
השמע . 

• בי ת בתולי ם איכילוב , תל־אבי ב - בשי ם 
. א' , ג ; ה ׳ שנ ת - כירורגי ה יפגיסית . 

, •,בי ת מאלי ם וולפמן . חולו ן - ב ל 
. מצ 1 ו 1 ל? ת - כ ל משטע , • . 

• כי ת חחולשאס ף דדמ א י פ ל המחלקו ת 
־ כ ל השנוע . 


רמת־ג ן 

דמ ה — רנוטינסק י 61 


גתניי ח 

• כי־ ח לניאד ו נמצ א בתורנו ת למעי ם 
וחומ ש - כ ל השבוע . כיל ל ענת . 


תל־אבי ב 


דיונט ף * ריונט ף 112 
קופ״ ח גלל ש — אמסטרד ם 7 


ירושלי ם 

שער י צי ה - נשי ^ כיריז־גיח . אודסיפרי ת 
הרס ה ע־ כ - ילדי * עיניי ם 
נעז ־ ואלי ם ־ סגימיח . א.א.נ . 


חיפ ה 

— אכ ן סינ א 7 


משטר ה 


ירושלים , תל־אביב , חיפה , רמת ־ 

גן . מי־נרק , חולון , סתח־חקו ר ־ 
טל ׳ 100 . כאר־שכע , נהריי א נתניר ^ 
נצר ת ־ . טל ׳ 100 . .איל ת ־ 244 ! 
מורה - 22444 . 


מוק ד קום־ ח פללי ת 

הסוק ר שסו ד מיד ע טלפונ י ביסי ם א־-ו י ב • 
9 ^ 08.00-20 . בש י י ! 08.00-11410 . 
טלסיגים ! 415100 * 01 . 411100 * 1 ( 4 

ק ־ בי ד - אמ ן קשב ת כטלשר ן 
ליל ד ולנוע ר - ק ו לגוש ־ במצוק ה 

ירושלי ם - 243318 * 02 
ח׳ א - 226027 ! 24 שעמו 1 
חש ה - 229468 ־ 84 ( 1 1160-70.00 ) 
גלי ל מעינ י - 22272 י־ 04 


עזר ה ראשונ ה לשיניי ם שלמ י 
ההסת י לרפוא ת שיניי ם בישרא ל 

כחל־אני ב — ביסי ם א ׳—ח ׳ ל ץ השעות ! 
0 ( 214 — 21.00 . בלילו ת שנ ת ובערב י ח ג בי ו 
השעות : 24.00 — 18.00 . כשבתו ת נבחג ש ב ז 
השעית : 15.00 — 21x10 . 
דבתונת : רח ׳ נר־כובב א 49 , טל • 284649 - 
בחיפה : רחי ב הגפ ן 26 . עמר , ג* . סל : 121566 ■ 
פתוח ה מד י מ ם ביומו . כול ל ערב • שבתות י 
שבתו ת וחגי ם מ*ס 0 .ס 2 ע ר 23410 בערב ■ . 

מרפא ת שיניי ם לעזר ה ראשוני ! 

המרפא ה פחות ה כ ל יו ם מל ל שבתו ת וחגי ם 
בי ן השעו ת 24.00-9.00 . אחר י חצו ת נחא ה 
סלסמ י בלבד . . 

דיזגגו ף מט ר עע ר נ!לי ד מושביו ) ?מד י א־ . 
טל ו 294869 . 281622 * 415 

מרפזםי\עלקודגנותאוג ם ■ 

לרעננ ה וזדוו ד השוזן . טל * 52412 * 011 נשי ם 
א —ה ' גשעי ת 0 ( 214 — 17410 ■ ־.*: < 

עזר ת ראשונ ה נפערת ־ ־ 

ער* ן ירושל ש ־ — טל ־ 227171 * 02 ■ 
ע ר ץ חל־אבי ב — טל ׳ 1461 1 1 1 ־ 2 ״ ■ 
ער׳ ז ילדי ם תוער , ס״ א — מל ׳! 01 261 1 1 
עדי ו חש ה — טל ׳ 672222 * 04 • . 
?־* { 3 אר* 27 ב ע — 41 ל 418111 * 017 - 
עדי ן נתני ה — סל י 39116 ־ 011 ■ 


מק ד עת* א 


מתל־^יס,ארםה'ו : : ■ 
מד 0 אי ז ז מ 00 ^, 7.00 ■ 


* * ^•״־■•#**י ׳ . ■גי ; 

נעז ז ♦ 4 ^ 44 ^. 54 * נ 


- * ־ י * * * י-* - 


וו^יו.,..,;י■ ׳ 


חדשו ת 


מפגיני ם נג ד מעצרי ם מינהליי ם ^חסיבגלל^עדתתי " 
הותקפ ו באלימו ת בפת ח ביהמ״ ש, 3 יעל י 5 ״״ ^ 


עוברי ם ושבים , הורי ם שכולי ם ואנש י כך , תקפ ו א ת אנש י משמר ת המחאה , שהפגינ ו נג ד מעצ ר 
שנ י תושב י או ם א ל פח ם 


מא ת יוא ב אביב , 

כת ב "ע ל המשמר " 
משמר ת מחא ה והתנגשויו ת 
שגלש ו לאלימו ת ליו ו חיו ם א ת 
הדי ח ע ל אישו ר צ ו המעצ ר 
חמינרלי , שהוצ א ע ל יד י משר ד 
הביטחו ן גג ד שניי ם ממנהיג י 
תנוע ת בג י הכפר , עיי ר 
השבועו ן "אל־ראיה" , ראג׳ ח 
אגברייה , וב ן דוד ו וחבר ו 
לתנועה , ראסלא ן מחג׳נח , 
שניח ם מאו ם אל־סחם . 

השניי ם נעצר ו בסו ף השבוע . צ ו 
המעצ ר המינהל י קובע , ב י י ש 
לעוצר ם ע ד 1 ד 1 באפריל . 

48 שעו ת י לאח ר מעצר ם הובא ו 
השניי ם לבי ת המשפ ט המחוז י 
בחיפה , והשופט , אליעז ר דו ר בר " 
איש ר או < צ ו המעצ ר אישו ר זמני . 
אחמו ל הובא ו השניי ם לדיו ן נוסף . 


'לאח ר שנמצ א לה ם ייצוג . מטע ם 
המדינ ה הופי ע עו״ ד אלכ ם שו ר 
מפרקליטו ת מחו ז חיפה , וסנגור ם ש ל 
השניי ם הי ה עו״ ד אד ט פי ש חכ ר 
האגור ה לזכויו ת האזרח . 

לדבר י עו״ ד פ י ש , מתגגר ת 
האגוד ה עקרוני ת להפעל ת מעצרי ם 
מינהליי ם ע ד כ ל אדם , וי ש בהוצא ת 
צוו י המעצ ר המינהליי ם משו ם שינו י 
במדיניו ת משר ד הביטחון . צווי ם 
כאל ה הוצא ו נג ר כהנ א ואי ש 
תנועתו , ובמש ך שני ם ארוכו ת ל א 
הוצא ו נג ד ערבי י ישראל . •ממשל ת 
ישרא ל חושש ת כנרא ה מערבי י 
ישראל , וז ו הדר ך ב ה בחר ה לנקוט , 
ע ל מנ ת להרתי ע אות ם מלצא ת 
לרחובות / קירו ת בי ת המשפ ט 
בחיפ ה נצבע ו בשעו ת הליל ה ב - 
כתובו ת •הלא ה הכיבוש" . •ישוחרר ו 
העצורים ״ ועוד י , 

בכרו ! שהופ ץ כבי ת המשפ ט לפנ י 
הריו ן נאמר , כ י אנש י בנ י הכפ ר 


העו ר השבוע * 

הצעו ת האוצר : לגבו ת תשלו ם בע ד שדות י בריאו ת ולבס ל מ ס 


ןו* 1£7 ו 0 ויר״זיג ׳ • — * ־ — ־ — 

באדמו ת ש ל צבו ר חגימלאי ם המתקיימו ת בימי □ אל ה מובע ת תמיוז ח 
ורוג ז ע ל הצעו ת חתקצי ב ש ל האוצר . לגבו ת ? 
רופ א ו־ 10 שי ח ע ל כ ל יו ם אשפו ז ולעומ ח זא ת לבט ל מ ס -'? ר כד י 


לחס ל ע ל בעל י חבנס ח מע ל 7066 ש׳י ח לחודש . חרזכנסו ת המשוערו ת 
מ ו הגבי ה ע ל שרוח י הבריאו ת שוו ת להפס ד ש ל ביטו ל מ ס יסף . הצעו ת 
איל ו מבליטו ת א ת חאופ י האנט י סוציאל י ש ל חל ק מ ן ההצעו ת שמגי ש 


דוגמ א"נוספ ת למגמו ת האוצר : ביטו ל מ ס יס ף מעמ ק בקיו ם וזבטה ת 
כ י מ ס ז ח יבוט ל בתקצי ב 1988 ־ 1989 , לעומ ת זא ^ ת ^י 0 לחמש ל 
לגבו ת ס ס הכנס ה מתוספ ת ילדים . למרו ת שג ם ע ל כ ך הובט ח לבטל ו 


חגטחות^פידי ם חייבי ם בצרא ח לקיי ם - הבטחו ת כעל י משמעו ת 

צבור א חגימלאע) א מקוו ח כ י הצעו ת האוצ ר הפוגעו ת נשכבו ת החלשו ת 
ל א יתקבל ו בממשל ה ובכנסת . . 


חטו״ ט ע ל פיצוי * השחיק ה לגימלאי ם תקציביי ם - 
מ ן הוועד ה חמשויזפ ת לממשע ח ול י זסתדרי !],י 1 ??ט?^ מ א״ר״־ צ ^ 
הסתדרו ת הגימלאים ) מודיעי ם כ * הדיוני ם נמצאי ם בשל ב האחרו ן ש ל 
סיכומים . י ש לצפו ת לפרסו ם ההסכ ם בימי ם הקרובים . 


בירו ר נוסו * בי ו הנהל ת •נתיב " ובי ן האוצ ר ־ ־ . 

חודש ו המגעי ם בי ן חת ׳ אב ל מנכ ״ ל נתי ^ י־? \ 3 !ל ■ ד ״^יי א ר״ממוו ח 
החסכו ן והביטו ח במשר ד האוצר , בענ ץ אישו ר 
ההסתדרו ת בדב ר העבר ת הסנסי ח ש ל גימלא י "נתי ב לחישובי ם לפ י 


:וד ד מל א ותשלו ם פיצו י בע י חעבי ■ בעקבי ף פ< י^ 1 
ההסתדרו ת חב ר ישרא ל קיס ר לבי ן ש ר האוצ ר 
ההוראו ת לאנש י האוצ ר לחגי ע ל ס ' כו ? 

בקרו ב ול א ימתח ו יות ר ע ל עצב י גימלא י •נתיב " המתוחי ם ית ר ע ל 
המידה . 

בסניפי ם י ־ ^ 


נסניטי ס " 

ירושלי ם - מתוכנ ו קור ס למתנדבי ם לטיפו ל בחב ר וכ ן ת״* ? ? 25 § 
ש ל נרא ר בכ ר ע ל הצגו ת בי ת ליסין . הנח ה ש ל 50% במחי ר כרטי ס 
לבת י קולנוע . — 


באר־יעק ג ־ ־ ב ־ 2 2 בדצמב ר ש.ז . מסיב ת חנוכ ת במו ע 
ברכ ו מ ר נחו ם איצקובי ץ יו״ ר חמועצח , יחזקא ל 
הסתדרו ת חגימלאים , דב ש ח י יו״ ר חסניף , צח י אמי ר 
ואחרים . 


;דו ו גי ל חזחב . 

ק־עונ י בש ם 
מנח ל חמתני ס 


רעננ ה - ב* 17 בדצמב ר ש.ז . חתקיימו ז מס ^ !ב ח * 
המדינ ה ושנ ת ח־ 67 לחסתדיית ־ פת ח 

בנימי ן וולפובי ץ רא ש העיר . אברה ם כ"?[■ " יז״^אי ם 

אש ר ביש ר שבקרו ב תתחי ל חבצי ח נהי הב ת מיע ד [ ו ח ג ^.^. 3 ־ 
בתכני ת חאמנותי ת הכנרי ת מיי י יאי זויי ח * 

הופיע ה להק ת ריקודי ם מבי ת חנוע י רז&ירת י 

גימלא י הוע ד חסוע ל - ב־ 20 בדצמב י ש ־ ן ־ 1 ? ק ^י 1 ^<^ ר 
במסגר ת חגיגו ת חחסתדרןת . פת ח וחנח ח חח 'ח? ך ין 1 
תרצ ח גדעו ן בן־ישרא ל ע ל חחסתדריי י י ח ג 
תל־אגי ג - רא ש חממשל ח ^ יצח 2 שמי ר ׳ 

שחמטשל ח תפע ל כמיט ב יכ ג לת ה ה^בת ו 

ת־אלאח ר סיו רבישוב יח גול י ^ ירתוד? "^?ויעו ד 
מיל . עור ך די ן מיס ו נמ ח ם חדד< ח 

משפט י לחבר י סני ף תיא . בסלי ף חוחל ט ע ל חקמ ת קר ן לעזר ח חד ד ת 
ברא ש הוועד ח ליל י מנח ם — 

קילתחיי ם - נחנ ך אג ף חד ש ב <^ ס פד^ז " י 

־•" י 

, 

י 

לקבלת ם א ת חתוא י י?! ר חיזסתדי ע,^״ 2 ״״^ר^ו\דתים ' מ ס 
^*שא ס ־ ־ חגיגו ת יוםזזהסתדרו ת ^נו^חת^ימ ו ב^עי״י^ ^ , 

מ-י״״י ע 4 ־ י ■ 

מוסדו ת חעי ר - ב־ 29 3 דצנ 2 ב ר ש.? . מסיב ת ייב ל כחברי ל חמעדז ן . 

• תולה^ - !?**בממכ ר ש.ז . חתקיי ם יו ם עיוךלג^ ^ י ח טב ^ אילה[ . ; 

^ י״יי״״ל " י^;. : 

תשלו ם פיצוי י תוספ ת היוק ר חמשתל ם כיי ס חו ד ש 


קודי ם מ 
וע ל - כ - 


במסגר ת חגיגו ת חחסתדר ן 


20 בדצמב ר ש^ז , נתקיי ם המפג ש המסורת י 


רואי ם בהפעל ת צעד י החירו ם 
רמינהליי ם יח ם ש ל כובשי ם א ל 
נתיני * 

מחו ץ לכותל י בי ת המשפ ט 
התארגנ ה משמר ת מחא ה ש ל צעירי ם 
שנשא ו כרזו ת בידיהם , במקו ם 
התפתח ה התנגשו ת ע ם עובר י אור ח 
שצעק ו נג ר המפגיני ם •לכ ו הביתה " 
•בסורי ה וירד ן יהיר , לכ ם יות ר טובי ׳ 
ועור • . 

במקו ם נכח ו ג ם הורי ם שכולים ! 
שזעק ו נג ד המפגינים , ודרש ו 
מהשוטרי ם למנו ע א ת קיומ ה ש ל 
משמר ת המחאה . הוויכוחי ם גלש ו 
מד י פע ם לפסי ם אלימי ם אול ם 
המשטר ה נמנע ה מלנהו ג בתקיפו ת 
ונפת ח להרגי ע א ת חרותו ת לל א 


ביצו ע מעצרים . ג ס קבוצ ת צעירי ם 
מאנש י תנוע ת •כך " הגיע ו והניפ ו 
דגלים . שניי ם מה ם נעצר ו ב ו במקו ם 
ע ל יר י המשטרר , אול ם עשרו ת 
אנשי ם שהקיפ ו א ת נייר ת המשטר ה 
ררש ו מהשוטרי ם לשחר ר אותם . 
השוטרי ם נכנע ו ללח ץ ההמי ו 
ושחרר ו א ח העצורים . 
• משטר ת מרח ב חיפה , ר ב פק ד 
יוס ף המו , אמ ר בחנוכ ה כ י המשטר ה 
ל א ביקש ה לעצו ר א ת השניי ם אל א 
להרחיק ם בלבד , מחש ש שיגרמ ו 
להתלהטו ת נוספ ת ש ל הרוחות . 

אתמו ל הוג ש לבי ת המשפ ט ער ר 
ע ל החלט ת מעצר ם ש ל שלוש ה 
תושבי ם נוספי ם מאו ם א ל פח ם 
שנעצר ו במקו ם ע ל יד י המשטרה . 


ו מא ת קוב י מנדל , כת ב •ע ל המשמר ־ 

ארוע י השטחי ם הגדיל ו א ת מספ ר המניו ת למשר ר העמדה , להעני ק 
היתרי ם ליבו א עוברי ם זרי ם למפעל י תעשיי ה שונים , א ם יימשכ ו המהומו ת 
והיעדוויו ת פועל י השטחי ם ממקומו ת העבודה , ייאל ץ משר ד העכור ה לשקו ? 
בחיו ב א ת פניו ת התעשייני ם ולהתי ר ייבו א עובדי ם זרים . כ ך אמ ר אתמו ל ש ר 

העבורר , והרווחה , מש ה קצב , בע ת ביקיי י ב £ תלית ־ ״״■ ״ "•יי ד 

•ל א היעד ר מוטיבצי ה ש ל ישראלי ם ול א התנהגו ת ש ל ערביי ,יהורה " 
שומרו ן וחב ל עז ה ימנע ו א ת המש ך התפוק ה והייצור " אמ ר השר , לדברי ה 

המהומו ת האתרוג " גרמ ר ל £ יעדיו ת ע־ ל 

מעבודת ם בתו ך מדינ ת ישראל . ההיעדרו ת התמור ה ביות ר נרשמ ה באיזו ר 

תיסד ״ ב ו נעדר ו למעל ה מ־ס ז אח״ים ־ , . . 

,מוח ו ו,איימי . טנילזי ■ ייחז נ ה ״ ־יאל י ד " 
וחב ל עזה . ג ם תושב י אות ם שטחי ם צריכי ם להבין , שה ם מסכני ם א ת מקו ר 
הכנסתם , ול א לאור ך ימי ם יסבל ו מפעל י התעשיי ה נהממ״ל " ע ע '? ־ ר 
ש ר העטר ה והרווח ה ציין , כ י בשנ ה האתרוני ׳ קג ל משרד י ^ 3 ־ ך 
יחסי ת ש ל פניו ת ממעסיקי ם ל יב א ^ נדי ם "" 0 ברמד : י,מק ^?, " ^ 
למשרד ו אי ן כוונ ה לאש ר כמדיניו ת יבו א עוברי ם זרי ם מאר ץ כלשהיא , כשאי ן 
מרוב ו כעוברי ם בעל י מיומנו ת שאי ן ל ה תחלי ף בארץ . 

* ע ל מצ ב האבטל ה במש ק ציי ן ש ר העטר ה והרווהר . כ י ישנ ם ביז ם כ־ס 00 ; 2$ 
מובטלי ם ו־ 90 ־ 100 אל ף כלת י מועסקים . שיעו ר האבטל ה עומ ר ע ל כ־ 6.5 
אחוזים , לעומ ת נ אחוזי ם בקר ב חושב י השטחים . 


איד ה 11 ד ל הירוד ה 


ן ! 
5 ?ו? ? סכו ם נוסף״מקבי ? ל " 

עו ד בשנ ת 1988 . בנוס ף לסכו ם הפרס , בס ד 


אשקלו ן 

החליט ה לאמ ץ 
א ת שלומ י 


מא ת עזר א אבירן , 

כת ב •ע ל המשמר " 

מועצ ת עיריי ת אשקלו ן החליט ח 
פ ה אח ד לאמ ץ א ת העייר ה שלומי ! 
הקרוב ה לגבו ל לבנון . החלט ה ז ז 
הושג ה בעקבו ת פניית ו ש ל ד״ ר 
אליה ו לנקרי , רא ש המועצ ה 
המקומי ת ש ל שלומי , א ל רא ש 
עירי ת אשקלון , בשל ב הראשו ן 
הוחל ט להקי ם ועד ה משותפ ת לשת י 
הערים . כמ ו כן , כצע ר ראשון , 
חמיש ה סטודנטי ם מאשקלו ן 
הלופרי ם בטכניו ן יעזר ו כחונבי ם 
לקבוצ ת ילדי ם בשלופי. - 
אשקלו ן תאר ח א ת ילד י שלומ י 
בקייטנו ת ובאתר י נופ ש בקי ץ הק - 
רוב , זייערכ ו חילופ י משלחו ת בי ן 
שת י הערים . רא ש עיריי ת אשקלו ן 
יצ א בקריא ה לערי ם מבוססו ת לאמ ץ 
, ערי ם בק ו העימות . 


קחנועי ס יופעל ו 

חנחל ת מבנק " מש ה אולגיק , מעניי ז א מ ה 6 ד ס * א ד ח י י ■ י דר ו נתויה־ח״ ע 

לוי : ע ל פר ם למורו ת ל״עבודה " " נ £ נ 1 ת 1 

י י י ^ י ^ . . * . . לניסיו ן ע ל התווא י נתניה־תז׳א , כ 

לפרוש . מווע ד המועצו ת הערביו ת *? 2 ״•!= ^ 


._״ ״ ״ ״ לרבר י לוי , הוע ד הארצ י מנזו ט 

, מא ת יחוד " צור ׳ ע״ י רק״ח , ופוע ל לסע ן סיסמאו ת ש ל 

"מנית י ליו״ ר מפלג ת העב ד אש״ ף ומדינ ה פלשתיני ת ולכן , בכ ל 
ח / שמע ת הרם . הד י שיוד ח הקשו ר לתחום . טיפול י משרדו , 

לנציג י ״ה י 8 ימ י ? 5 " ■ 

ש ל ראש י המועצו ת הערכיו ת הארצי , אל א ר ק שירו ת ..ע ם 

לפרוע *ממנו . א י אפש ר שג" ־ ■ל׳^ * לנהו ג.יק י תקיפה : נג ר 
לג ח ציונית " חמשתתפ ת המתפרעי מ א ך אסו ר ל״שו ת 

ליצי ה ממשלתית , תצבי ע ^חד - '^ל״נג^ל־^מוס־י ת 

ע ם אל ה שקרא ו להתפרעויו ת הערבית , כ י זהומשג ח ומדיגיותל א 

• 1 ^ *)איי ■ ־ 


האחרונות", ׳ אמי • אתמול . אחי ־ 
הצחריי ם שר ; השיפיו , .לו י לוי ! 
־.בסיור ו ■■;בנודי^.• . שם ■ קיבל . 
■אזרחות י.מבוזי ם ־ ■ 


ממש ל צבא י ע ל ערבי י ישראל . •זה ו 
עלבו ן לרו ח היהרו ת ולתולדו ת הע ם 
היהוד י שכ ח סב ל מדברי ם דומים ■ י ה 
ל א אליב י להגי ר שעמי ם נאורי ם 
עושי ם דברי ם כאלוף , אמ ר לוי . 


חמ ה 


•בתו ך שנ ה ■ יופעל ו קרונועי ם 
לניסיו ן ע ל התווא י נתניה־תז׳א , כר י 
להק ל ע ל הלח ץ בכניס ה וביציא ה 
מהעי ר ת״א . ההערכ ה הי א שק ו 
רבב ת ז ה יצלי ח להורי ד 4,000 כל י 
רכ ב בשעו ת חשי א ■ בכניס ה 
למטרופולין ״ — כ ך אמ ר הש ר חיי ם 
קורפ ו במ ם נהגו ת זהירות ׳ שנער ך 
כת״א י ־ ־ 

(אשי׳ח ) 


ההתינאנ ן בסח ח •שיא י 


צורקת ' ול א נכ 1 נז 7 חמשהק ת לידי . | 
:האויב* , ; אמו י לר• ' 
־ " לו י אמ ר שהו א מחנג ר לרעיו ן 
הטרנספ ר ןל 5 ל -ניסי ת לחסי ל שו ב 


משלהוז.:של:,ןמיאטר^ו|^ 0 ת 
תנק ר ותופי ע מויה׳׳ מ ;מווו־ק 1 גץ ; ^<^.; ; 
.? ל ה ם שמד * ; בהיס ח ■־; ׳ , 

י ־ז^־ 1 ות^ן:^§מ ן 


נמסר ת בזההזדעהלפיסעי ף 149 
:'לחוק : ןמשן ! והמיח^יע ^ 

י 5 ^ן, ■ ד^רהץ;.^;חםיןוםי ת 


המונ ח ־ 20 


■ ; ז ■ 

;: 2 ס 3 


;■איי ! 


☆ ; התרומ ה המרגש ת , :־ : ! ־ 
; ; ;. . ;שגרי ר..ישרא ל באד ם חר ם א ח.שכל . 
;; ׳ '•■;;חסןםדס,שדמ ו^^וידיזד ק נזייסס * ־ ־ 

־״ ■ '־ : ■;ץ;.־.; ; • ■י.׳ . ; יי ׳ ־ ,־ : סגיוידיל ד 

^ '. 1 *זד^מ ה י^ר ח ■ : . 

אליש ע גרקו ו ב ן ימןלמ.;! 1 ן*וי^ 2 אי ף 
י ■ ;קזדדטיג^ , בתבנס ו לבדיח ו־׳ש ד 
י־■ ■ , י אבדו ק אבינו ,־מייע^חעה ל.׳; • ; ! ־ 


תור:שכועיי ם 


,£ ! 

,ג ׳ 


וז ז ד(אד 3 ל>>). 7 י , ה?רזו.תל • ״שחט ו אותי ״ - צעק ה תושב ת 


בת־י ם שנרצח ה בדקירו ת סכי ן 


מא ת אש ר שילוני , 

כת ב -ע ל המשמר " 

זיוו ה גוזלן , תושב ת בת־י ם 
ב ת 24 , גדוש ה וא ם לילד ה ב ת 
4 , נרצח ה אתמו ל בדקירו ת טכ ץ 
בבי ת הורי ה שברחו ב קיבו ץ 
גלויו ת בבת־ים . 

החשו ד כרצח , תוש ב בת־י ם ב ן 
4 ג , נעצ ר בכי ת אחי ו כבת־י ם כש - 
לו ש שעו ת לאח ר הרצח . המשטר ה 
חושד ת כ י הרו ת בוצ ע ע ל רק ע 
רומנטי . 


נעצ ר חשו ד ברצ ח שבוצ ע כנרא ה ע ל רק ע רומנט י 

י , .הצילו , שחט ו אותי" . לאח ר מכ ן כשנ ה ועבר ה לגו ר בבי ת הורי ה יו ם ל־ 13 שנו ת מאס ר בברזיל . אט ה 

" התמוטט ה ומתה . לפנ י הירצחה . אבי ר הי ה סוח ר סמי ם נסע ה לנק ר אות ו לפנ י במ ה חורשי ם 

בת־י ם הנרצח ת התגרש ה מבעל ה לפנ י בכנוסיי ת קלררו ו ונשפ ט לפנ י שנ ה ומא ז הבי ת הי ה ריק . 


ויוו ה גוזל ן לקת ה אתמו ל במקו ־ 

א ת בת ה ב ת ה־ 4 לג ן הילדי ם בדרכ ה 


טייטלמ ן זוכ ה מ־ 5 עבירו ת 
ש ל שוח ד והדח ה בחקיר ה 


חויי ב להשי ב ע ל 2 עבירו ת ש ל בקש ת שוח ר מינ י 


התעכב ה 


המכול ת אחרו ן טייטלמן , מ י שהי ח 


והגיע ה לבית ה סמו ר לשע ה 11 . סמנכ״ ל לאטרכלו ת ש ל משרד ־ 
הרוצ ח המת ץ ל ה בנרא ה בתי ר התיירות , זוכ ה מ־ 5 עבירו ת 


הבית . הו א דק ר אות ה כמ ה פעמי ם 
בבטנ ה ובחז ה ונמלט . 

כשהי א פציע ה אנושו ת הצליח ה 
זיוו ה גוזל ו לצא ת מפת ח הדירה , 


שוח ד והדח ת בחקיר ת 
בית־המשפ ס המחוו י בירושלי ם 


קב ע אתמול , מ מייטלמ ן אינ ו צרי ך 
להשי ב ע ל 5 עבירו ת אלו ; ולעומ ת 


״ד ״ ־ ■־ ׳ ?העינעד נ עבירו ת אלו , ולעומ ת 
הנמצא ת בקומ ח הראשונד - ולצעו ק וא ת עלי ו להשי ב ע ל 2 עכירו ת ש ל 

־־־ ־ נקש ת שוח ר מינ י המיוחמו ת לו . 


ייי י א? י ריין , רא ש עיריי ה ■ נג ד אהרו ו טייטלמ ן הוג ש כתב - 
אשקלון , של ח כשבז ע חא 1 זוו ן אישו ם המייח ם ל ו 7 עבירות ■ לאח ר 

אאאא! ■ .). < . 1 1 ר ו יור ו.. . 


אתמו ל נת ן השופ ט עזר א הדי ה א ת 
החלטתו . 

בהחלטת ו קוב ע השופט , כ י 
טייטלמ ן .הוצנח " למשרר־וזתיירו ת 
בירושלי ם מבחוץ , רבו ■ שהי ה 
לצניני ם בעינ י אנש י המשד ר 
וביניה ם יו״ ר וע ר העובדים , חיי ם 
אילת , שגיס ו לסלק ו ולהדיח ו בב ל 
האמצעים , ע״ י הכפשת ו והשטצתו . 
טייטלמ ן זוכה , כאמור , מעבירו ת ש ל 
הרת ה בחקיר ה ואיומים , המחב ר 
בחקיר ה שניה ל נגר ו יו״ ר וע ר 


ב ה לשמ ש תשחי ת לביסו ס אשמ ה 
ש ל בקש ת שוח ר מיני . 

באש ר להאשמו ת שעלי ו להשיב , 
המדוב ר בבקש ה ש ל פקיר ה במשר ד 
לקב ל תוסס ת רכב . הנאש ם אמ ר 
לפקיד ה זו , במיוח ס ל ו ככתב ־ 
האישום ! .מת י א ת חושב ת לפתו ח 
א ת הרגליים־ . השופ ט קבע , כ י ייתכ ן 
והנאש ם התלוצץ , ייתכ ן ונק ט 
בסגנו ן בוטה , וייתכ ן ג ם שהתכוו ן 


מברקי ם ל־ 14 ראש י דע י ר י ו ת סז ם מסב ת החביע ה במשפט י טע ו ! השברי ם ש ל המשרד , חיי ם איל ת 
והמועצות . המקומיו ת ותאזור, ו ת ס 1 יגו רו י ^״ ך ארירן ן בףימף < כ י ל א ר.ע!ג ר □ ש ? המשרד , ח ם אידת . 


לבק ש שוח ר מיני . השופ ט קבע , כ י 
בשל ב ז ה ל א נית ן להכרי ע סופי ת 


־־־־ ־ ^— י • ־ וייוזיייוו ן י 1 יר 1 יי 1 ״ 411 — י ^ ־ "־ ־ 1 . י ""וי • ׳ ׳י י 

ברצוע ת עז ה ןמך א ל ה ם הוכה ה אשמת ו ש ל הנאש ם ואי ן 

להחור ת הסר ר ע ל כנו , להשי ב ע ל האשמו ת המיוחסו ת לו . 


להשי ב ע ל האשמו ת המיוחסו ת לו . 


מפלג ת הפודלי ם המאוחד ת - המרכ ז 
׳ לו ח פעילו ת שבועי ת מח־$*.ו. $7-4 . 12 .ו 3 

, יו ם חמיש י - 31.12 

שנין ׳ חמו ! - 08.30 - אליש ע שפיר א - ספנ ש מדריכ י חולון . 

יו ם שיש י - 1.1.88 
לשנ ה חדש ה - לשנ ת צמיח ת 
יו ם שב ת - 2.1 

קיבו ץ יסעו ר - 7.30 ו - ה״ ב אמיר ה סממ י - כנ ס יהודי־ערבי . 
קימ ץ ג ת - 00 .ו 2 ־ ־ 1 ז״ ב אלעו ר גרנו ת - שיח ת קיבוץ . 

. יו ם ראשל ן - 3.1 

נ א לשי ם ל ב - לא ח חאידועי ם בחיפ ה 
בסני ף מיפ ת - 11.00 ־ 9.30 ~ קבל ת קה ל ע ם נציגי ם 
ממת ׳ חמרכו , מח ׳ ארגון , ־מוז ' הסברה , איגו ד מקצועי , 

דו ר צעיר . 

בסני ף תיפ ח י ־ 15.00 ־ 3.00 ו - מליא ת מחלק ת ארגו ן 
בהשתתפות ! חנ ן ארי , יצח ק אסא , גד י יצי ב 

כאול ם "גיהנו׳ ־ - 14,00 - מזכירו ת פחוח ח 

בנושא ו החינו ך במגז ר חערב י 

לסידו ר תחבור ה לפנו ת לרבק ה ני ב - במרכ ז 


| • השופ ט פס ק כ י ל א הית ה כל ל 
חקיר ה כרין , מאח ר ואי ן בסמכות ו 
ש ל יו־ ר וע ר העוברי ם לנר ל 
חקירות . מאח ר ואי ן מדוב ר בחקיר ה 
כריו , אי ן להאשימ ו בעבירו ת ש ל 
הדח ה בחקירה . כ ן זוכ ה הנאש ם 
מעביר ת שוח ד מיני , המתייחס ת 
לסרשר . שב ה ניס ה'להכי ר לחבר ו 
אח ת מעוברו ת המשד ר והיחג ה 
שתקב ל תוספ ת הרכ ב בכ ך שתסכי ם 
לקיי ם יחס י מי ן ע ם חברו . בית ־ 
המשפ ט קבע , כ י אטנ ס התנהגות ו 
בעניי ן ז ה מעורר ת סלידה , אן ■ א ץ 


.וע ל הנאש ם להשי ב ע ל האשמה . 

בעביר ה.נוספ ת שעלי ו להשי ב 
מדוב ר כפקיד ה אחר ת במשר ד 
שביקש ה תוספ ת רכב . ככתב ־ 
האישו ם נאמר , כ י סקיר ה ז ו ביקש ה 
תוספ ת רכ ב כש ם שקיבל ה הפקיר ה 
הראשונה . הנאש ם אמ ר לה , כ י יעני ק 
ל ה א ת תוספ ת הרכ ב א ם תית ן ל ו מ ה 
שנתנ ה ל ו הפקיר ה הקורמת . השופ ט 
קבע , כ י ייתכ ן והנאש ם התלוצ ץ ול א 
הית ה בדברי ם כוונ ה לבק ש שוח ד 
מיני , א ך ע ם זא ת ישנ ה אפשרו ת 
שרייתנ ח א ת האישו ר בשוח ר מיני , 
ע ל ב ן עלי ו להשי ב ע ל האשמה . 

(טתי״ם ) 


בעניי ו ז ה מעורר ת סלידה , א ך א ץ | ״ ״״[ , 

נדחת ה תביע ת פוע ל 
מוסלמ י לקב ל עבוד ה 
שאינ ה קשור ה בנקיו ן 


נפס ח - תיזז ת - 10.00 - גב י וה ר - ע ס תלמיד י ני׳ג , 
סני ף מל-אגי ג ־ - 17.00 - אברה ם סורוו י - העובד ת השכירח . 


כית-חד ץ ל״ מד ה בחיס " בסוגיי ה ז ו קב ע ביח״חוץ , כ י 
דרז ח תביעת ו ש ל ס ן״ ל אד ם הסונ ה בתביע ה להבטח ת 

להיי ב א ת שיךן * .״■״,״ ״ הכנס ת חיי ב לקב ל ב ל עבור ה 
3 א ת עדי " י"״ 2 " ששירו ת התעסוק ה מפנ ה אות ו 


כית-חד ץ לעמד ת 
דח ח תביעת ו ש ל פרע ? 


גור ת בחיס ת 
פוע ל מוסלמ י 


סני ף עסולו ז - 10x30 ־ ־ איל ן גילאו ן - ע ס דו ר צעיר . 
סוט י.*עיינו ת יורן ״ - 20.30 - אידרי ס מואס י - חו ג רעיוני . 


־ - ״ ■־־-"־י ־ ששירי ת התעסוק ה מפנ ח אות ו 
*יי " שאתנ ח אליה . חו ק הבטח ת הכנס ה • 

. קשור ה מעמודו ת נקיון , ביוו ן הטעימ ה השופט ת — אינ ו מייח ס 


יו ם שנ י - 4.1 

נבע ת מבינ ת - 08.00 - חנ ן אר ז ־ ־ קור ס מזכירים . 

סני ף מליאני ב - 10.00 - שו ש לו ז רו ן - חברינ ו במ.פ י תל־אביב . 


־־. ־ ־.׳, ׳ ■■״ ו וו׳*ןע, 1 ו . — מ־ ט ס ׳ יח ס 

שעלי ו להיו ת נק י תמי ד לצור ף כ ל חשיבו ת לכישורי ו המקצועיי ם 


התפילו ת היומיות . 
-זכות ו ש ל עוב ר לחיו ת דת י 


־ י — ־ ־ ■ ־ י ־ ״־־־ : ־יי׳י״ י ■■ ן ■■*• ו •# ו 11 ^ ת 4 ' 4 ■ 

חיפ ת ־ ־ בי ח ס מדמ ן - 10 x 10 - אליש ע שפיר א - ז ע ם תלמיד י י״נ ג 
מי ף רממיק־גגעחיי ם - 0.00 ו ־ ־ פרוס ׳ ורד י - חוגסזיסטורמ ז - 
ביאלי ק 54 , 


ולשמו ר ע ל כ ל הכללי ם והוראו ת התעסוקה ■ 


ש ל הסונה . שמחובת ו לקב ל כ ל 
עטר ה שאלי ח הו א נשל ח עי י שירו ת 


דתו , להתפל ל כמספ ר הפעמי ם בית־הרי ן קבע , כ י סירוב ו ש ל 
שמחייב ת אות ו הר ת — א ף אי ן הו א התוב ע לקב ל עבור ה כפוע ל גקיז ן 
יכו ל לבו א ולרח ש ששיח ה מסינ ה היות ו נה ג ד י ב ה כד י לשלו ל 


סטן ׳ רמח״גן־גגעחיי ם ־ < 0 ס, 7 ו - סיגוו ז שוויצ ר - מפג ש חברי ם - 
נרקי ס ^ 

קיבו ץ נא ש - 18.00 - איל ן גילאון - מפג ש גרעי ן נח״ל . 


־־י ־ י ־ י י י • י ״ יי׳ י י •י י י ■ יי■ • "״י י • שיו ■ € קאקי ע 

התעסוק ה יחמ ש ל ו עבור ה שתתאי ם א ת ובאות ו לתשלו ם גימל ת הבטוצ ז 
לוזססק ח עבור ה ש ל חמ ש פעמי ם המסה . 


מקיב ת לדבט״ניז * - מוקדש ת להזפינ ח פסח ו 
. •זזעימנו ו - בן־בוריו ן וחרבמיוניום ' ל - במרכ ז בשע ת 18.00 
.ישא ו דברינז ו נפתל י פדר , נפתל י ב ן משח . 


ביו ם כשהו א לפו ש ר ק במדי ם נקיי ם בי ת הרי ו התייח ס ג ם לנימו ק אח ר 
לצרכ י התפילה 'ד - אמר ה . אתמו ל שהעל ה ״ העותר . , הו א , טען , 


7 ט־כ י התפילה ־ד - אמר ה אתמו ל שהעל ה "העותר . הו א , . טען , 
שופט ת בית-תד ץ.האזור י'לעמוד , שבמוסלמ י דתי י א ץ הו א : וכו ל 
בחיפה . איט ה קציר , בע ת שדהת ה לעבוד , נש ל כך , מכיר ת נלון , 


סני ף ירושלי ם - 9.30 ו - דנ י פל ג — ע ם גוע ר 90 * 0 . 
קט ף ואשוךלציו ן - 20.00 - שושנ ת רו ן - אסיפ ת חברים . ' 
יחשלי ם ־ ־ תזו ח חסינ ו - 20.00 - ח״ כ אלעז ר גרנו ת - 

מפג ש תלמידים . ־ 

•:..׳ ־ .מ ם שלישי - 5.1 . . 

.סני ף ומת״ק-נבעתיי ם - 10.00 - ל אליעז ר כוכנ י ־ ל מועדו ן לחט ־ י - 
מאלי ק 54 . 1 


בחיפה . איט ה קציר , בע ת שדהת ה 
תביע ה לתשלו ם גימל ת הבטח ת 
■הכנס ה שהגי ש מוסלמ י חוש ב העי ר 
נג ר שירו ת התעסוק ה 
התובע . נה ג כמקצועו , פנ ה 


מאח ר ,שעס״ י מזוייכות ו הדתי ת 
עלי ו להתפל ל חמ ש סעמי ס במ ם 
ולצור ך התפיל ה עלי ו להיו ת למ ש 
בבגדי ם נקיי ם ומכאן , שאינ ו מסוג ל 


, "ייי־׳ז . " " ש 4 ו ו "י" " • י י ע ■ ש ■ 4 ימ-מן ן 

לשירו ת התעסוק ה לאח ר שפוט ך לעכו ר בפוע ל נקיו ן כמלון . 


מחבר ה כ ה הועס ק מש ך 3 ־ 5 ו שנח , : בית״הדי ן דח ה טענ ה ז ו וקבע . כ י 


סני ף נאו ה ־ 7.00 ! - יצח ק אסא , זאבי ק אמו ן - פגיש ת ע ם מורים . 
סני ף מיס ת י ־ 18,00 - איל ן גילאו ן - ע ם מ ד צעיר . 
סני ף גאו ת עלי ת * • 18.30 - גמ ע ימ ן ד ־.מועדו ן יידיש . 
סני ף מוו״ק־גנסתית ז - 8.30 ו - אסיפ ח חברי ם - וזוא״ ח 179 . 
יר ו שולי ם ־ אמיביקיק ח - 20.30 - ח־ כ אלעז ר גרמ ת " 
ווט ו סטודנמי ם אומ״ץ . 

יוסדגיע י — 6.1 ־ 


—״־ ־ י ■ ־ ״ ■ ״ - ,י י ׳י-י - ■ ■ , 1 ■ י״ ■ ׳*/* ״ י ׳ ג * 

שירו ת התעסוק ה תצי ע :לתוב ע דתיות ו ש ל אר ם אינ ה נמרו ח עפ״ י 
עבוד ת נקי ה במלו ן חיפני . התונ ע נקיז ן בגדי ו ואר ם יכו ל להתפל ל 
סיר ב לקב ל א ת העטד ח בטענ ה לל א קש ר ע ם מג ב בגדי ו ונסיוג ת 


; 0 יר ב לקב ל א ת העטד ח בטענ ה 
שהו א נה ג ואינ ו סוק ל נקיון . 


י א קש ר ע ם מצ ב בגדי ו ונקיוגט . 

(עתי׳״ם ) 


י ■טמ ו כשע ה 15.00 

ישיב ת פורו ם ער י פיתו ח ושכונו ת 

131133 בשער ו 7,00 ג 

. כנ ס ארצ י ש ל פעיל י המפלג ה 

לקרא ת הוועיד ה היס ו - בהשתתפו ת מזכיר י המפלג ה 


נאש ם בתכנו ן פיגועים : 

הודית י כגל ל לח ץ ואיומי ם 

1 > ■ י . 


קני ףרמלה - 8.00 !-איל ן גילאון -דו ר צעי ת : ■ י 

ן סני ף ראשזרלאע ן - 19.15 —דנ י פל ג - ע ם ניע ר מפ״ס . 
יעי ף ימ ת - 20.00 - מוניק ח פולק ; מש ת נחתומ י - מועדו ן ותיקים . 

איגו ד מקצוע י 

יו ם שיש י - 1.1.80 ־ • ■ ־ • ־ י 
מיס ה מועצ ת הפועלי ם ־ 8.00 - ד ב אלקזתי . יחזקא ל יחזקא ל - 
סיע ת מס־ ם כבגם . 


מוס א צאד ק איסמעי ל דקיד ק בערות ו בבית־רמשפ ט טע ן הנא * 

ג ן 34 מפית־חנינח , המואש ם שם , שהורא ה ו ו שמס ר לחוקרי ו 
בחברו ת כסת׳׳ ח : וטזיכט ן נלקח ה ממנ ו מתו ך לח ץ וא ץ ב ת 
סיגועי ^ הכחי ש אתמוליבמת ־ ■״״־■־'־ . : • ■ 

המשפ ט הצבא י ; מזקירתועל״ד י הסניגורי ת שלו , 

, ע ו ■ לאח ׳ צמל , גר ס הנאשם . ב י 


ובביצו ע שידותי ס סב" • דוערגי י רי ! ף״ _ ׳ " " •/*!." 3 ז ■יי * 7 "י י 


יו ם דאשו 1 - 3.1 

במרב ! - 8.30 ו - צב י בארי , ד ב פל ג - ת א עובד י מש ש - 


־־ ־ — ־־־•* ■ — 1 • - •י^י • ׳•י י 0 ! 
בנושא : תקצי ב המריו ת והשלכו ת ע ל מש ק שכירים . 


. דקיד ק מואש ם כחלוו ח בסת״ ח 
.ובביצו ע שירותי ם עבו ר הארגון . כ ץ 
הימ י נטען , כ י הו א חוד ת נדוקירת ו ־ 
ככך , ע 3 ־ 1988 ,הוחד ר : לירושלי ם 
^ירד ן כדי ■ לכרו ק שם : א ת עירגוו ז 
כוחו ת חבטחוו ! וצילם : מתל ד רב ^ 
שכו ר א ת מל ח יאטלק ן -?!ולוגי " 
במורודירושלי ם וא ת ,שוק : 0 וע ח 
יהורח , כד י להכ ץ פיגו ע א י הצב ת 
מכוני ת חופ ת במקום , ־ 


אח ר ש ם שרד ו תטד ס טזניס , וכ ו 
היח ה -קסצ ח גרולה . ט ל עצורי ם 
אחרים . אל ה ערכ ו ל ו במקו ם •משפ ט 
מנך־ם " ואיימ ו ע׳ל ץ ע ם סכינ י 
גילו ח גטנ י שהו א ,-סרג ל ישראל י 
ש 1 *ושת ל ביניחם" . האי ש נבה ל זהו * 
להוכי ח לחברי ו בת א שהוא ׳ ־"ל א 
משת ף פעולת ' כת ב א ת .ויחיו " 
ד״רממני , גר ס מאשם . . <עתי״ס > 


"המעומ ד 


י 

1 


יהלומי ם בחצ י מיליו ן ד 
נגנב ו ממלטש ה בצפ ת 


מא ת יחיד ה צור , כת ב •ע ל המשמר " 

יהלומי ם בשוו י חצ י מיליו ן דול ר נגנב ו שלשו ם בער ב בפריצ ה 
מתוחכמ ת למלטש ת יהלומי ם בצפת . 

הפורצי ם חרר ו למלטש ה שבקומ ה השלישי ת לאח ר שפער ו חו ר 
בקיר . קור ם לכ ן טיפס ו ע ל עמו ד הטלפו ן הסמו ך וניתק ו א ת מערכ ת 


האזעק ה המחובר ת לטלפו ן שבבית ם ש ל מנהל י המלטשה . ה ם ויסס ן 
א ת חלונו ת המלטש ה בספרי י שתו ר בר י של א יבחינ ו בניצוצו ת ש ל 
מכשיר י הריתוך . ריתכ ו א ת הכספ ת ולקח ו מתוכ ה א ת ב ל היהלומי ם 
שהי ו מיוערי ם למשלו ח אתמו ל בבוקר . כ ן גנב ו יהלומי ם גולמיים . 

מנהל י המלטשה , דנ י כה ן ויוא ב יוסף , אמר ו אתמול , כ י המפע ל הי ה 
מוג ן על־ס י ב ל דרישו ת המשטר ה ולהערכת ם הכיר ו הפורצי ם א ת 
המקו ם היט ב וירע ו כנרא ה ע ל המצאו ת כמו ת גדול ה ש ל יהלומי ם שהי ו 
מיוערי ם למשלו ח בכספת . 


הקריי ן ד ן כנ ר 
מואש ם בהעלמ ת הכנסו ת 


בתב־אישו ם נג ד אי ש רשו ת השיודר , הקריי ו ח כנר , הוג ש אתמו ל 
לכית־המשפ ט המחוז י בירושלים . 

כנ ר מואש ם בחמ ש עבירו ת ש ל העלמ ת הכנסות , ניהו ל ספר י 
חשבונו ת כוזבי ם והשמט ת רמס ה מרו־ ח תו ך שימו ש בעורמ ה 
ותחבולה . 

בכתב־האישו ם נאמר , כ י מעב ר לעבודת ו כשכי ר ברשו ת השיחו־ , 
עס ק ד ן כנ ר בהנחיי ת אד־ועים , קריינו ת ומת ן הרצאו ת שונות . כג ר ניה ל 
פנקס י חשבונו ת על־יד י הוראו ת מ ס הכנס ה לעבורתי ו הנוספו ת ע ל 
העבור ה ברשו ת השידו ר והו א מואש ם בהעלמ ת הכנסו ת לשנו ת המ ס 
1984 ,1983 ,1982 ,1979 . באש ר לשנ ת המ ם 985 ! מואש ם בנ ר בניהו ל 
רשומו ת כוזבו ת בכ ך של א רש ם סכומ י הכנס ה שקיבל . 

ככתב־האישו ם נאמר , כ י בשנ ת המ ם 1979 השמי ט בנ ר הכנסו ת 
בסכו ם ש ל כ־ 44 אל ף לירו ת ראו . בשנ ת 1982 השמי ט על־פ י כחב ־ 
האישו ם כ־ 41 אל ף שק ל ישן . בשנ ת המ ם 1983 השמי ט בנ ר 344 אל ף 
שק ל יש ן ובשנ ת המ ס 1984 השמי ט כשנ י מיליו ן שק ל ישן . בשנ ת 
1985 ל א כל ל ברוחו ת המ ם הכנסו ת בסכו ם ש ל כ ־ 1.3 מיליו ן שק ל יש ו 
וכ ן 1800 רולרים , טוענ ת התביעה . <ןןתי״ם ) 


הר ג א ת בע ל הבי ת 
ונידו ן ל־ 7 שנו ת מאס ר 


מא ת'וא ב אביב , כת ב *ע ל המשמר " 

-מעשי ו ש ל הנאש ם מעוררי ם סליד ה וי ש להוקיע ם קב ל ע ם ועד ה 
על־יר י עניש ה חמורה ״ — אמר ו שופט י בית־המשס ס המחו 1 י בחיפה , 
אברה ם פרירמו , מלכיא ל סלוצק י ונת ן קליינכרג , בהטיל ם שב ע שנו ת 
מאס ר יע ל אלי ה פוק ס ב ן 38 מקרייח־מוצקין , לאח ר שהרשיע ו אוח ו 
בהריג ת בע ל חבי ת שלו , יולי ק גיסמ ן ב ן 42 . 

בכחב־האישו ם שהוג ש על־יר י התובע ת עו׳י ד רע ה רויסגרונ ד נטען , 

ב י ב־ 1 באוקטוב ר סמו ך לשע ה 7 בער ב הגי ע המנו ח לבית ו ש ל הנאש ם 
כד י לגבו ת שכ ר דיר ת במקו ם הי ה ג ם הנאש ם יוני ו אסטרחו ב ב ן 37 . 
חשלוש ה שת ו משקאו ת חריפי ם והתפת ח ביניה ם ויכו ח שחס ך למריב ה 


— ״ • ז ־ ^ ■ ■■■ 1 * 1 ! 11 0 * 1 1 ** 111 ^ 1 |/ 1 | 

במהל ה חיכ ח הנאש ם א ת המנו ח בשב ר בקבו ק וגר ם למותו . 

משפט ו ש ל יונ ץ אסטרחוב , הנאש ם בסיו ע לחריג ה כיוו ן של א עש ה 
דב ר להצל ת חיי ו ש ל המנו ת טר ם הסתיים . 


כייו ם ראשו ן זד 3.1.88 


במלא ת שנ ה למוח ה ש ל 

ציפ י נתנזו ן ז״ ל 


נעל ה לקכר ח בשע ה 15.00 


קיפו ץ שמי ר 


לדלי ה יצחק ף ומשפחת ה 

משתתפי ם באבלכ ם הכב ר במו ת 

זזא ב 


!־י ו 
■ י 


משתתפי ם באבל ם ש ל. . 

סכר י חור י ותושב י כפ ר יאסי ף ■ 

במות ה ש ל 


ויול ט חוד י 


י , \; 1 ׳ . ,׳ : : . . 


מראש י הציפו ר מערב י ומנאמנ י המאב ק 
לחיי ם משוווסי ם ש ל יהודי ם וערבי ם 


חמבוןללימודי ם ערביי ם 
גבע ת חביב ה 


למשפח ה ולקיבו ץ 


צחד . 


״ ו-; • . ■ י . - • - • ע * 

'׳'■ : י■',■ : המרדימים : ביו ם ג , הב א 
נשבי ת כ ל חדר י הניתו ח 

מא ת יוס ף שמי , כת ב.ע ל המשמר " 

ביו ם ג ׳ הבא , ישבית ו המרדימי ם א ת תדרי־הניתו ח —־הודי ע ד׳־ ר שמוא ל 
פרירמו , יר ר הוועד ה חפרופסיונאלי ת ש ל ההסתדרו ת הרפואית . המרדימי ם 
יעבד ו באות ו יו ם במתכונ ת שב ת וישתתפ ו ר ק בניתוחי־לחירום . 

המרדימי ם עובדי ם כב ר ארבע ה חודשי ם בשיט ת."הרדמ ה בטוחה , ובמסגר ת 
ז ו ניתח ו 4,000 ניתוחים , נמס ר מטע ם ההסתדרו ת הרפואית , ארלנע־יתי ^ 
ל א נענ ו תביעותיהם . המרדימי ם הודיעו , שא ם ל א ייכנס ו אית ם למו״מ , ינקט ו 
בצעדי ם נוספים . 

דדופאי ם המרדימי ם תובעי ם תוספ ת תקני ם ותמריצי ם — שכ ן א ץ ■ה ם 
יכולי ם להוסי ף למשכורת ם הכנס ה מפרקטיק ה פרטית , וכ ן תוספ ת ציוד , 
שתאפש ר הרדמ ה בטוח ה ותק ל ע ל עבודתם . 

הר ב הרפורמ י היר ש נבח ר 
ליד ר הוע ד הפוע ל הציונ י 

מא ת י . גלילי , כת ב.ע ל המשמר " 

נשיאו ת הווע ד הפוע ל הציונ י בחר ה אחמו ל בר ב אש ר(ריק ) הירש , נצי ג 
התנוע ה הרפורמית , ליד ר הווע ר הפוע ל הציוני . 

הר ב היר ש נבח ר בתמיכ ת סיעו ת עבורה , מפ׳ם , הקונפדרצי ה (הדסה) , 
הרפורמים , הקונסרווטיבי ם והליבראלי ם ש ל הליכוד . נציג י חירו ת והמזרח י ל א 
השתתפ ו בהצבעה . לפנ י ההצבעה , התקיי ם דיו ן ועיי ף וממוש ך ע ל דרישת ו ש ל 
חב ר ההנהל ה הציוני ת אליעז ר שפר , מהמזרחי , ל א לקיי ם הצבעה . 

גב ׳ מיכ ל מודעי , שנקבע ה ליו״ ר הישיב ה בנשיאות , החליט ה להתפט ר 
נמהל ו הישיבה , מכיוו ן של א התקבל ה הצעת ח לדחו ת א ת ההצבע ה בשבוע . 
כמקומ ה נבח ר ירו ־ המועצ ה הציוני ת ניס ן הרפ ו לשבת־רא ש בישיב ה והו א אש ר 
. קיי ם א ת ההצבעה . 

יחיא ל לק ט(עבודה ) ור ב סור ר(מפ״ם ) טענו , כ י אי־קיו ם ההצבע ח תבז ה עו ר 
יות ר א ח התנוע ה הציונית , לאח ר הקונגרס . כ ן טענו , כ י חרו ת והמזרח י אע ם 
משלימי ם ע ם הפיכת ם למיעוט . ה ם תאשימ ו א ת תנוע ת החרו ת שהי א מנס ה 
לטרפ ד כ ל מהל ך לשיקומ ה ש ל התנוע ה הציונית • 

בר־לב : מפגינ י "שלו ם עכשיו " 
הפר ו תנא י רישיו ן ההפגנ ה 

מא ת מוט י בסוק , כת ב.ע ל המשמר ' בכנס ת , . 

בסיו ם הפגנ ת .שלו ם עכשיו' , במוצאי־שבוז י ? א,?א״ י """ י ז * נ 

ובב ד חר ג מתנא י הרשיו ן שגוננ ת המשטר ה ל.שלו ם עכשי ו ־־ ■ אמ ר אתמו ל 
^ים 1 דל ב בכנסת , כתשוב ה שלאילת ה בעי ם ש ל חייק ח גחסמ ן 

^ל ב טען , ב י בניגו ד לתנא י הרשיוו , פורס ם במודע " " ש לוםעב״יי ' 
נעתונים , כ י המפגיני ם מתבקשי ם לתגי ע לבי ת ראש־ריממשלה . נרלב^י^ ׳ 

כ י היוע ז המשםט , ה י ןוד ם ^ ממשל ה 

ההמוני ם לבית , תו ף שת ם קוראי ם קריאו ת 

המפגיני ם התבקש ו מספ ר פעמי ם להתפזר . כשל א עש ו כן , נזרק ו לעבר ם ש נ 

רימונ י ג ז מדמיע * יא י ד ״ י וז יי ׳ אמ י 0 ״ל 3 ■ . . ייבייי ו 

ח- כ המקור ב ל.שלו ם עכשיו ' נדר י צוק ר מר״צ , מ.כ. ) ב " לי י לרב י י ׳ 

מכת ב וג ם אמ ר ברדיו , כ י המשטר ה נחגר , כהלכ ה בסקו ר ההפגנה . 

דקל : מלמ ד נעצ ר משו ם - . 
שהפ ר נוהלי־עבוד ה בגל״ צ 

לשד ר לדוב ר הראש י ש ל צה״ל , נוס ף להגשת ו לצנזור . קיי ם; 330 "׳ 3 י " 
כת ב באח ר מפיקוד י צה׳ ל חיי ב להעבי ר א ת החומ ר שב י 
לאישור ו ש ל קצי ן בפיקוד . פרטי ם אל ה מס ר אתמו ל לכנס ת סג ן ש ר הבטח ת 

מיכא ל דקל ן בתשוב ה לשאילת ה בע״ ס ש ל^ 21 ד־ 24 

מג ן התלונ ן מעצר ו ש ל כת ב גל י צה״ ל בשטחים , זוה ר מלמד , ב 24 

ברצמבר , כעקבו ת ד 1 רא ח ש ל אלי י 0 יקי ר דימרכ 1 ??*י? . ..*"יייי * 

מיכא ל דק ל ציץ , כ י הכת ב נעצ ר משו ם של א מיל א הוראו ת הקשורו ת 

בנהלי־עבודה . הנחלי ם הנ׳ ל מקובלי ם ג ם ע ל מפקר -^ י ^ 1 ללן"?!,^ ' 
נובעי ם מאופיר , המיוח ד ש ל גל״* • לאח י ? יוזח ׳ ? א , 5 י* מ 2 ?.״ן י 
כאחרונה , הוחל ט להחזי ר א ת הכת ב מלמ ד ל תםקיר 1 ן רק 11 ?^ י ^יי״י^ א 
פע ל נג ד מלמ ד ל א כיוו ן שתוכנ ה ש ל כתב ה מסוימ ת ל א מצא ה 2 ב, 2 נ י ׳ 521 * 


^* 111 11111 -"־•י ו •י " ׳! " ־ - 1 

אלו ף הפיקו ד קב ע פגישה , כר י לחד ש א ת הסיכומי ם ע ם צה״ ל בנוש א ש ל 
עבוד ת כתבי ם צבאיי ם בסיקווים, " אמ ר דקל י 

שיט ה חדש ה לאיתו ר גידולי ם 
סרטניי ם פותח ה ב״סורוקה " 

באמצעו ת חומרי ם רדיראקטץייי ם פותח ה ^יי י ר ו 0 >י ם ?!!!!"!,. 10 ?יי? " 
בבאר־שבע . השיט ה תיוש ם בקרו ב כטיפו ל בחולי ה בדרום־חארץ , וה א 
מבוסס ת ע ל שלו ב חור ת התיסו ן ע ם רפוא ה גרעינית ■ 
הדב ר נעש ה באמצעו ת גידו ל נוגדני ם ואיתורם , בסיי ע ח י?י ם י 
אקטיביים . מנח ל ביה״ ח סורוקח , פרוס ׳ יצח ק רומם , אמר , , £2 ^ 

הרופאי ם בקשיי ם באיתו ר גרורו ת ש ל גידולי ם:בשיטו ת הקיימו ת , השיט ה 
החדשה , אומ ר רומב ^ תוע ה -כל ב גישוש * לרופאי ם חמספלים . חשל ב הב א הי ה 
טיפו ל בגידולי ם שייאותרו . , 

השיט ה פותח ה במכו ן לרפוא ה גרעיני ת ש ל ביור ה 0 יידקח ׳ , 
פעול ה ע ם קריית־המחק ר הגרעיני ת ברךונ 4 יעוד ו המשר י ש ל המכחי׳ ח 
לטפ ל בנפגע י קרינ ה רדיראקטיכיז ^ אל ם מכיה ן של א חי ה צור ך בטיפולי ם 
מסו ג זה , היס ב חמכו ן א ת יעודו . 


מסקנ ת מחקר : י ש לשת ף ־ ־ 
פעול ה ע ם אמונ ת החול ה 

־ - — " 

ל א קונווגצמנאלי ת ־ " י ׳ 4 ל ^םימת^בר^ ח 

בנטואיץ , עכורת־הגמ י של ו 


חרי ש מחס ל חשבונות :.עוצמת ה 
ש ל העתונו ת נוט ה להשחי ת 


דיסנצ׳יק : העוצמ ה נתונ ה ביר י המימש ל ול א ביד י ה תקשור ת 


מא ת ור ד לוי , 

כתב ת "ע ל המשמר י 

-את ס העיתונאי ם התנער ו 
ותקנ ו א ת מידותיכם , ס ן יתנע ר 
הציבו ר מראו ת ומשמו ע א ת דב - 
ריכ ם וס ן תהפכ ו בש ל תוקפנו ־ 
תכ ם מכל י תקשור ת תוקפי ם 
לבל י תקשור ת נתקפים" . ברב - 
רי ם אל ה סיי ם היוע ץ המשפט י 
לממשלה , יוס ף חריש , א ת הנאו ם 
שנש א אמ ש במהל ך דיו ן שהת - 
קיי ם באוניברסיט ת תל־אבי ב 
תח ת הכותר ת -העיתונו ת בתוק - 
פ ת ונתקפת' , בהשתתפו ת נחו ם 
ברנע , פרוס ׳ אוריא ל רייכמ ן 
ועיר ו דיסנצ׳י ק ובהנחיי ת גדעו ן 
סאמט . 

חרי ש תק ף א ת העיתונו ת 
הישראלי ת באומרו , כ י הי א 
שובח ת א ת חוק י המוסר , א ת 
לשו ן הרע , ואיננ ה נזהר ת 
בשמיר ת שמ ו הטו ב ש ל ארם . 

-ג׳ונג ל ל א תמי ר מורכ ב 
מעצ י יע ר ותיו ת טרף" , ציי ן 
חריש , .לפעמי ם הו א ג ס אוס ף 
ש ל עטי ם ואותיות' . 

עו ר אמ ר חריש , כ י .כב ל 
שהעיתונו ת תרב ה לתקו ף וכב ל 
שחשרר ח תנפ ה א ת האג ו ש ל 
העיתונאי ם ב ך הי א תשתי ת א ת 
עצמה, ־ מש ם שעוצמ ה תמי ר 
נוט ה להשחית" . 

כהמש ך דברי ו התייח ס היוע ץ 
המשפט י לממשל ה למתקפו ת 


אישיו ת 'ש ל העיתונו ת נגדו , 
בינ ה אות ן -דבר י בלע " והבי א 
ציטוטי ם וחיזוקי ם לרבדיו , ע ד 
שמ ה שהתחי ל בריו ן אקדמ י הפ ו 
לזיר ת חיסו ל חשבונו ת אישיי ם 
ש ל חרי ש ע ם העיתונו ת היש - 


ראלית . 

תפקיד ה ש ל העתוגו ת 
עיר ו דיסנצ׳יק , עור ר -מע - 
ריב-, הני ב ע ל דיבר י חרי ש 
באומרו , כ י העוצמ ה גתונ ה ביר י 
המימש ל ול א ביר י התקשורת . 


"הפוליטיקאי ם עושי ם 
י שימו ש צינ י בעתונות " 

מא ת יוא ב אביב , כת ב -ע ל חמשמר׳ י 

-חתגובז ת ש ל פוליטיקאי ם וש ל הציבור , המיי תסי ם ג < 
סג ס בחבר ת לתקשורת , ח ן אול י הביטו י הקיצונ י ביות ר 
ליריד ת השפעת ה ש ל תעהונות , והפוליטיקאי ם עושי ם 
שימו ש צינ י בעמוגז ת בד י להפנו ת אלי ה א ת זע ם הציבור' , 
• דברי ם אל ה אמ ר אתמו ל ח״ ג אמנו ן רובינשטיי ן בער ב 
עיו ן לזכר ו ש ל יו״ ר אהד ת חעתונאי ם בחיפ ה והצפון , 
יהוש ע גלבוע , במלא ת 30 למותו . 

ח׳י׳ ב אמנו ן רובינשטיין , שחתיית ט לסוגיי ת -חעתונו ת 
והממשל" , אמד , כ י בשני ם האחרונו ת ח ל טח ף במעמד ה 
ש ל העתונו ת בישרא ל ובהשפעתה . למרו ת שגילת ה 
אינסטינקטי ם בריאי ם בפרשו ת שונות , במ ו פרש ת השב׳ב , 
פולאר ד ומלחמ ת לבנון . 

לדעתו , חטח ף שת ל בהשפעת ה ש ל העתונו ת מקור ו 
בערעו ר יטודו ת מקצועיים , המלווי ם בפגיע ת באתיק ה 
חעתונאית , ובצמיח ת גיש ת ניהיליטטי ת רדיקאלית . 
כדוגמ ת לכ ך הבי א א ת הצג ת חבנס ת באמצע י התקשור ת 
כנו ף קולקטיב י נלע ג ומגוחז* . התוצא ה היא , אמר . שבכ ל 
משאל י דע ת הקה ל ממוקמי ם הכנסת , הפוליטיקאי ם 
וחעתונו ת כתחתי ת הרשימה . 

קווי ם לדמות ו ש ל יהוש ע גלבו ע העל ו מנכ״ ל איגו ד 
חבר ת הספנות , חיי ם צוקד , זהעמונא י יר ח טל . 


-תפקיד ה ש ל העיתונו ת הו א 
ברא ש וראשונ ה לתקוף" , קב ע 
דיסגצ׳יק , .וג ם א ם ישנ ם חריגי ם 
בוררי ם שעוברי ם א ת הגבול , 
עריי ן שוו ה לשל ם א ח המחיר" . 

בחפש ו דברי ו פנ ה עור ך 
-מעריב " כמ ה וכמ ה פרשיו ת 
שחשפ ה התקשור ת הישראלית . 
-נמשי ך לתקו ף באור ה מצפוני־ , 
ציי ן ריסנצ׳יק , -ובול ם צריכי ם 
להתפל ל שב ך אמנ ם נעשה" , 

פרוס ' אוריא ל רייכמן , דיק ן 
הפקולט ה למשפטי ם באוניבר - 
סיט ת ת׳־א , ציר ו בעמדת ו ש ל 
עור ך "מעריב ' וא ף העי ר ליוע ץ 
המשפט י לממשלה , כ י "זכות ה 
ש ל העיתונו ת לחלו ק ע ל 
ההערכ ה שאת ה חח ש לאום ! 
שב ו אח ה ממל א א ת חפקירך" . 

ע ם זא ת הצי ע שכל י 
התקשור ת ייצר ו בעצמ ם מגגנו ן 
פנימ י שיהי ה מופק ־ ע ל את ת 
וע ל שמיר ת .כלל י האתיק ה 
העיתונאית . 

עמו ם נרגע , עור ך "טחר ת 
ראשית' , הבי ע בתחיל ת דברי ו 
תמיה ה ע ל כ ף שאר ם בתסקי ר 
ר ם ונכב ר כמ ו היוע ץ המשפט י 
לממשל ה מרב ה כל־כ ך לעסו ק 
כעצמ ו וביחסי ו ע ם התקשורת . 
-יועצי ם משפטיי ם קודמי ם ירע ו 
לעבו ד ע ם העיתונו ת והצליח ו 
להתמור ר איח ה יפ ה מאור• , אמ ר 
גרנ ע 


"פר י זה " נסג ר למעש ה בעקבו ת 

הסתלקות״גת״מעיסקתהרכיש ה 

״ . ן , ן -וי. 1 * 1 . י " א !׳יי״״י , . "יייי י י״ייי״יי ׳ 

״.. . 1 .. . "!!* ! דמחיירי ח רזו . לשכו ת דתטסוס ה אינ ו מכירו ת ככ ר 


מא ת יוא ב אביב , 

כת כ.ע ל המשמר ״ • 

מבע ל השימורי ם "סר י זה " 
פחדר ח נסג ר למעשה , לאי ד 
שמבע ל "גת׳* , השיי ך ל?יבי ץ 
גכעת־חיים , הודי ע אתמו ד 
סוסי ת ע ל הסתלקות ו ממעיבק ח 
לרפישתו . מר ה תעובדי ם 
שור ד זע ם ר ב וד״ ס נערכי ם 
להסגנ ח נג ד מסע ל "גת״ י 
לפנ י כחודשיי ם מונ ה עד ר מאי ר 
ליס א ככונ ס נכסי ם למפע ל לאח ר 
שהתבר ר שחובותי ו עומרי ם ע ל כ ־ 
14 מילי ת דולר . עד ד ליס א הצי ע 
א ת המפע ל למכיר ה על-מג ת 
להמשי ך ולהפעילו . הרוכ ש הרצינ י 
ו״יחי ר שהתעני ץ במפע ל הי ה אי ש 
העסקים ■ יעק ב נ׳מקל ת שרצי ע שג י 
מילי ת דול ר עבו ר הציו ד והתחיי ב 
להמשי ר ולהעסי ק ■ שנ י : שלישי ם 
מהעוברים ) אול ם הו א היתנ ח א ת 
הרכיש ה שאושר ה עלץד י בית ־ 
המשפט , ■באספק ת 7000 טוגו ת 
נוספי ם ש ל פר י שהי ו מיוערי ם 
ל״פר י זזד י וינובש ו מחבר ת ,כוסת ר 
...י-יר י -גת" . מפע ל •גת " ל א י 


מ י שית ן התחייבו ת כזו • • 
לפנ י כחור ש וחצ י קיבל ו 
העובדי ם מכתב י סיטור ץ ,שנכנס ו 
לתוקפ ם ב־ 15 בדצמבר . מא ז נמצאי ם 
העובדי ם למעש ה במעמ ר ש ל 
מפוטרי ם אול ם ה ם טוענים . כ י 


לשכו ת התעסוק ה אינ ן מכירו ת בכ ך 
משו ם שקיי ם הסכ ם לרכיש ת המפע ל 
להעסקח ס על־־יד י ג׳סקלה . 

עו״ ד יוס י מאיי ר ממשר ד מנ ס 
הנכסי ם אמר , כ י בימי ם אל ה 
מתנחלי □ מגעי ם נוספי ם בנסיו ז 


למכו ר א ת המפעל , אול ם הסיכויי ם 
להצלהת ם קלושים . 

יר ר וע ר עובר י •פר י זו"" , יוס י 
בארי , אסר , ב י העוברי ם ימשי ס 
במאבק ם ויגיע ו ג ם לאלימו ת א ם 
יריי ת צור ך בכך . 


אלפ י יהודי ם וערבי ם 

למנוחו ת א ת ויול ט 


מא ח יוזוד ת צור , 

כת ב רע ל המשמר " 
למקל ה ט־ 300 איש , יהודי ם 
וערכי ה,ליו ו אתמו ל אח ך 
הצחריי ם ■למנוחו ת א ת ויול מ 
חור י ככית־ומןלמי ן , הנוצר ' 
מסריאםיף . • 
בחלוויי ח השתתפ ו חבר י קיבוצי ם 
מהגלי ל העלי ת והמערבי , תושבי ם 
מרמאלל ה וביח־לחם , בנ י מש&ח ה 
מב ל הארץ , איש י ציבו ר יהורי ם 


ו^ 3 " מד,גל י ל ""י"" * ^ " ל יא 4 ז ? ע?^א ת וד ר פש?ת ה ש ל 
עס י והשייח ׳ מועדי , מנהיגים :ד*? " 

דרווים , נציג י ב ל ייעיי? * והדחר ת 
ונציג י מפלגו ת מס ל הקש ח 


הפוליטית , יי',', ; 

עבר י חורי , ב ן משפחת י אש ר 
הספי ד אזה ה לי ר הקב ר הפתוח ! 
אמר . שףול ט חור י היח ח ידוע ה 
באש ה לוחמ ת למע ן אחוו ת ושיוויו ן 
בי ו יהודי ם לערבי ם ולמע ן שיוויו ן 
זממ ת לאש ה הערבית - י ■ י 


שלמרו ת חילוק י הריעו ת הפוליטיי ם 
,ביניה ם הו א הערי ך א ת דרכ ה ש ל 
■חול ט תורי־ י ־ ; 

. ויול ט חור י כיהנ ה 12 שג ה 
בחברת י מועצ ת כפו ־ 'אסי ף והיוו ה 
.האש ת מערכי ה ׳ היזזידו ! באר ץ 
שעמד ה כרא ש מועצ ה מקומית . י ■ 


מו ג.ומוה ר יחיה ■ היז ם ■מיו ! ש י ; 
מעוג ז ■'חלקיח<" : לי • •,■.!י• ;•:■•.׳■ 1 ׳ 

. הטמפרטורו ת החזויו ת ירושלי ם 

3 ע ד 12 , רמ ת "זלו^עי^ ! 

נמיי ה 9 עו ־ 16 <צםן 6 1 ע ר!הח^ . 


1 ו־עד; 19 ) ^לח^ 1 7 ^ 2 
18 , *?ריח ו: 2 0 ־ ■ 12 ז 


שר־האנרגי ח והתעזת^ ׳ 
8 שז ) .שחל , ^ ש ^י ל £ £ 
יד׳ ר מועצ ת חמצז״י ם ^ש ל 
חבר ת זץ^מל ׳ 

וע ם י.מנפ״ ל חסר ת : החשמל , 
יצח ק חוסי ; לדיודע ל זעמדי ח 
באססקת ׳ החשמ ל 
בשמ ע האחרו ן ^טס ד מקומו ן 

^זלך . הדו ן קיל ל . חשר^דץי ח 

עדכנ י על . מצ ג היחידו ת לייצו ר 

לתעלו ת א ת :;תע' ״ ^ י 
לצרכני ם.במטר ה להורי ד את , מ 


הביקושי ם תגבוה ו • 
.׳ ■ ; חש ד .ציין , כ י בעב ד הוסח ח 


שלב^ור ת ז ו לאחיהי^וד,. ׳ 
במשרד־חאנתי ה,ובחבר ת החש ־ 


בממרד־האגדגי ח , בי?ןד ת ע ל כ ך מ ל רני ם כע ת נ^ירמ ס לדמ ז הקג ^ 
שביד י :חבר ת החשמ ל י ז י ש עור ף 'יחידו ת 3 ד 4 ש ל תחנ ת חכ ח החדש ח 
בכוש ר הייצור , ובע ת נית ן לרא 1 ח שתוק ם בעמי ר ומ י (שעיח ) 

1 


רעל/שמטומ ט 

פנוי . מ י הב א בת 1 ר ? 

? י - 1 

א ם ? ש כספומ ט וי ש ק 1 נד 1 מט , 
הגי ע הלמ ן שיהי ה שפוטומט : 
מסו ף ש ל מחש ב מחב ר למרכז , 
שעורף • "ע ל הרגע" ' משפ ט מזורז . 

ה 1 ךא 1 ח בצו ע 

ו , נ א הכנ ס הפתקי ת לחךי ץ תאיסקי . 

2 . משפט ף בעיון . הפרטי ם נבךקים . 

3 . א ם י ש לזכות ף דבר־מ ה להגי ד 
ךב ר עש ר שניו ת א ל תו ף הפומית . 

4 . ןמנ ף הסתים . א 3 א הקש . 
3 מ ה ר 1 ךש י מאס ר את ה מבקש ? 

5 . בקשת ף בעיון . פצוכ ג דחוף . 
גז ר הדי ן ינת ן פהשמ ע הצפצוף . 

6 . לקו ח נכבד . יבש ל ידו י אבנים , 
קפל ת שליש ה חז־של ם בפנים . 

7 . ת 1 ךו ! ושלום . א ל תשב ח לחזיר . 
שפוטומ ט פגרי . מ י הב א בתור ? 


לז ר 


נ ץ המסאוח/קר ס נת ע 

ע ד טיפ ת הש ם האחרונ ה 

ובפר ק ד,ו ה יסופ ר ־ע ל אודו ת מאב ק עיקש , נטו ל פשרות , שהתגלג ל 
ל א פע ם א ל ס ף האלימות . מאב ק שנמש ך כב ר שני ם ואש ר סופ ו ל א 
נרא ה באופק . 

הכ ל התחי ל בפינו י סיני . מתיישב י קר ש ברנ ע התפנ ו ראשונים , בל י 
לעשו ת בעיות , ועבר ו לניצנ ה(היו ם הכפ ר ש ל לוב ה אליאנ ס מע׳י ץ 
ב א והני ח בפת ח היישו ב א ת השל ט המוב ן מאליו ! .קר ש ברנע" . 
אחר־כ ו בא ו מע״ ץ והוריד ו א ת השלט . ״י ש לכ ם ש ם חרש ״ — 
הודיע ו לה ם — -ניצנ י סיני" . המתישבי ם הלכ ו לחנו ת שלטים , 
והזמינ ו של ט מש ל עצמם . מע״ ץ בא ו והחל ו להורי ד ג ם אותו . 
הבחינ ו בה ם אנש י היישו ב והודיע ו שע ל גופת ם המתה . 
ב ך נמשכ ו החיים : הי ר אותו ת במחרש ה והע ץ צופיי ה א ל השלט . 
מגיעי ם אנש י מע״ץ , מתיישני ם עטי ם עליהם , מגיני ם ע ל השל ט 
בחווף־נפש , וחוז ר חלילה . -כסוף׳ , (כלשו ן המתיישבים ) -נמא ס לנ ו 
לבזב ז כו ח אר ם א ז קשרנ ו לשל ט כל ב מסוכן . יו ם אחד , הכל ב 
כמקר ה ל א הי ה קשור , א ז ה ם באו , גנב ו א ת השל ט שלנו , שמ ו 
של ט שלה ם(,ניצנ י שלום׳) , וברחר . 
אחר י שהמתיישבי ם התחכמ ו ותל ו של ט ענ ק ע ל גבע ה בתו ך 
היישוב , הופי ע רכ ב ש ל מע״ץ , מלוו ה בשנ י ג׳יסי ם של ■ מג״ב . כול ם 
הוזעק ו מ ן השרו ת וחסמ ו או ו הרר ך בגופ ם ומזרקטוריהם . ג ז מדמי ע 
ל א הי ה שם , אב ל היית ה אויר ח כסאח . 
בינתיי ם הוש ג סיכום : כשיעוכ ו א ח ניצנ ה ויעבר ו א ל יישו ב הקב ע 
הקמוך , יברח ו לה ם כ ל ש ם שיחפצו , מו ץ מקד ש ברגע . בזמ ן האחרו ן 
ה ם עכר ו לוילו ת הקב ע היפות, 'קיימ ו אספו ת סוערו ת כד י לבחו ר 
ש ם חרש , אב ל תמי ר יצא ו מ ן האספו ת כשה ם ממלמלי ם ככסייתיו ת 
א ת הש ם המפורש : קר ש ברנע . 


ו ; ד ■/ ן 


7 .־ 1 


/ 

ע ל 


1 ■ • ״. 1 


7 

\\ו 1 


ו,- 1 


חבושבז ד 


1 על/טל״ ה 


שיש ר תנ״ ך 

א ז ככ ה ילרים . גוליי ת היי ה הול ך ע ם השב ב וזור ק אבני ם ע ל 
כ ל היהודים . כ ל פע ם שעבר ו בסביבת ו יהודי ם חמורי ם הו א 
ור ק עליה ם אבנים . 

השב ב הי ו אומרים . יוס י גוליי ת כ ל הבבור . מפ ה לש ם ל א 
מצא ו כנ י ישרא ל שו ם פתרו ן לטיפו ל נכו ן בגוליית . 
כמ ה זמ ן הו א יזרו ק אבני ם ול א נגיב , אמ ר ר ז ב ן יש י הידו ע 
ככינוי ו דור . כמ ה זמ ן נית ן לגוליי ת והשב ב להשתולל . 
אמ ר דור , נזרו ק חניתו ת באווי ר אול י הו א ירגע . זרק ו חניתו ת 
באוויר , וגוליי ת הי ה כ ל כ ל גבוה . הי ה ממ ש ענ ק א ז חני ת 
אח ת נתקע ה ל ו בעי ן וחני ת אח ת פילח ה ל ו א ת הראש . וכ ל 
הע ם צעק : הירד ! י ר אלוהי ם כרכר ! 
אחו־־כ ך דו ר הי ה מל ך וחיבר ו עלי ו שי ר וע ם כ ל האבני ם 
שגוליי ת זר ק בנ ה שלמ ה א ת בי ת המיקוש ! 
מא ז יורי ם בנ י ישרא ל כאווי ר וממשיכי ם במסור ת הארוכ ה ש ל 
מעטי ם מו ל רבים . 

כמ ו שנאמר : כדו ר אח ד אפקטיב י פי־כמ ה ממאו ת אבנים . 

מש ה שדו ח נש ט ח /ע 1 ור ם נו 1 ל הא 1 צ 1 


;*■ י 


קש ה להישי ר סנ ט ! 

ההפגנ ה היית ה עצובה . אי ן ז ו הפע ם הראשונ ה שאנשי ם מרירים, ! 
קשיי״יום , נאספי ם מו ל קירו ת האב ן האטומי ם ש ל משר ר תאוצו [ 
וזועקי ם חמם . ההבד ל בי ן מפגינ י אתמו ל לבי ן מפגינ י שא ר הימי ם היד , 
שא ת מכשו ל האב ן הגבוה ה שחצ ץ בינ ם לבי ן לשכ ת ש ר האוצ ר לא ן 
יכל ו לראות , ה ם עיוורים ! 


קטלה/וא ן או ו השמ ע 

חגיג ת בא ד ןא 1 רפ ז 


1. 


* ־ 1 

."י י ר 


סיפור ת 

• חיי ם האר ; "ע ת הזמיר״ ן 
ע ם עוב ד ססרי ח לעם ; 1988 • 

• יצח ק אורסז ; "הבל ה 
הנצחית" ; הוצא ת הקיבו ץ 
המאוחד , ססר י סימ ן קדיאה , 
בי ת הוצא ה כתר/םדר ת 
הספריד- ן 1988 . 


■ -י*• ^ 5 י ן£ ׳ • 

4 יל••• • ־•'•£־• • י,! < : 

•• • ־׳י • *נ • ■• • • .*:,י . ■־:;:,־.:י ; •יו<:< 7 ל• : - 371 •;;!#!־ , 

— ^ 111 ■ט 1 ווו * ■ * ■ — - * * י : . . .•יי'. . 
ניצנ ה - לא ז ישג ו:אחר י קדש . ברג ע ץ■ ; ;;•ז - • • ־■ • 7 ז 

חנ ה בית ן לוועד ת השמו ת הממשלתית : ״קר ש צדנ ע היאמלז ס • ; 
מזוה ה מפורשות : ארבעי ם קילומט ר,דוומח ; בחו ד סיני. ־ אי־אסש ר 
להעתי ק ש ם שי ש ל ו משק ל היסטורי. • . : ׳ ר ■ 

של * ימ*מ( 3 !י׳ 7 י ; 


אזופ ז - הכל ח חנצחי ח 


• סומרס ט מוהם ! -חו ד התער" ; 
מאנגלית : ליאור ה הרציג : 
זמורה , פיתן־מוציאי ם לאור ; 
1988 ; 24 ש״ח . 

•כרמל ה ר&־לכיש ; "התסרי ט 
ש ל דיאנ ה פארג׳ ; חמ ש נובלות ; 
אלפא/זטורד * בית ן — ־ מוציאי ם 
. לאור ; 198$ ! 10 ש׳יח . 

• לילי ה כסכי׳ ח *במרו ץ ע ם 

הזמ ה הוצא ת הקיבו ץ המאוחד ! 
1988 . • 

• רבק ה רהט ; *אהב ת חיים" ; 
הוצא ת גסטלי ט חיפה ! 1988 . 

• ננס י שדיירי ; •קנאה" ! כנרח ! 
1988 . 

• רי י לוונ ש -סיפוק" ; 
מאנגלית ; מרי ם ענב ה הוצא ת 
מטר ! 1988 ; 28 שיח . 

• דונאל ר בארתלמי ; "הי י 
עידי , מאנגליה ־ מש ח וון ; 1 . • י 
הוצא ת כתר ; 1988 . ; 

• מאר ק הלסרץ ; •יונ ח 
מזרחית" ; מאנגלית ; אופיר ה 
דדים ; הוצא ת כת ה 19$8 . 


• עמו ם קלונ ר ויגא ל פפ ה 
-מערבו ת המסתו ר בשפל ת 
יהורה׳׳ , ארכיאולוגיה ; הוצא ת 
הקיבו ץ המאוחר ; 1988 . 

• ד ן מירון ; •בודדי ם במועדם" ; 
ע ל התפתחו ת הספרו ת העברית ; 
הוצא ת ע ם עובד/ספרי ת 
אופקים ; 1968 . 

• יור ם מילשטיי ן ורפ י נצר ; 
-י ש מוצא" ; מדרי ך להישרדות ; 
בשיתו ף תי ל רסזאה ; הוצא ה 
לאו ר " ־ משר ד הביטחון ; 
1988 . 

• ד ר רו ד רודי ! •א ף מל ח 
אמת״ ו כת ב הגנ ה מו ל התקפו ת 
התקשורת ; ביתן ; 28.73 שיח . 

מד ע גדקנ י 

• חג׳ ר ז׳ילאזני ; ארו ן 
החלומות" ! מאנגלית ; שפ י פז ; 
זמורה , בית ן — מוציאי ם לאור ! 
1988 ! 10 ש״ח . 

161 ^ ^,־" י העיוורי ם בא ו סכ ל קמ ת הארץ , לרבי ם משקפי ם כהות־ערשו ח ומק ל 

זמור ה ' נית ן _ פ 1 "י\" , הליכ ה ניד . אחרי ם נעזרי ם בכלב י נחייה , •אנחנ ו ציבו ר שקול ו ל א 
מורה ' ב ת ו מי צ לאור ' . נשמ ע ונדי ר לראותו , באנ ו לכא ן כ י ל א ייתכ ן שנמשי ך להיו ת בתחתי ת 

. החברח ״ — אומ ר ל י בכו ר מתלוף , יו״ ר איגו ד העיוורים . 

שמונ ת אלפי ם וחמ ש מאו ת אי ש מאוגדי ם בארגונו . ר ק באל ף מח ם 
עוברי ם למחייתם . ממש־־מאו ח השתבצ ו במקצועו ת שוני ם והמחצי ת 
השניי ה "תקועה " בתעסוק ה בקליע ת סלים , הרכב ת מטאטאי ם ושא ר 
מלאכו ת שבעינ י נעליה ן ה ס שרי ד לחופ ת ימ י דגיגים . יורמ י 
עיוו ר נעי ם סבר , מספר . המש ק כמע ט סגו ר נפנינו . בקר ב האקח&איט . 

העיוורי ם שיעו ר האבטל ה גבו ת גוחני ם לגו , לכ ל היותר , להיו ח 
מרסנים . מח ע עיוו ר אינטליגנט י ציי ר להיו ת מקופ ח במקו ם עבורת ח 
הדרישו ת שמעלי ם העיוורק ם מתמקדו ת כנוש א הגרא ח לה ם חיונ י ע ר 
מאור . שאל ת הניידות . העיוורי ם רוצי ם להקטי ן או ו הפע ר בינ ם לבי ן 
*.הנכה . אי ן המדוב ר בהוצאו ת החיש ? רכב , א ך כר י להגי ע ממקו ם למקו ם 
עליה ם לממ ן נסיעו ת יקרות . -אמ א עיוור ת שצריח ה להבי א א ת תינוקד י 
למרפא ת ל א יכול ה לכת ת רגלי ה בהליכה , עץ 1 ד שלצ א לקניו ת * 

,מתקש ה לעשו ת דרכ ו באוטובוס . הל ם מוקצבי ם ל ו 74 ש״ ח א ם דיו א 
עובר , 37 ש״ ח למובט ל וקשי ש מקב ל אפס ״ — דבר י בכורמחלו^יו׳ ר 
הועד . * 

קש ה לעמו ד בפנ י ציבו ר שמאל י עיני ו ניט ל ממנו . ,קש ה להישי ר מב ט 
לעיני ם הכבויות , הנוגות , ולומר : א ץ לי . 

.■;;י. ־;־ ; ־ • בעלא ל עמיק ם 


.1988 עור ך,.עמודאחורי" : אפ י לנדא ו 


עיו ן ־ ׳ ־ , 1.1 ׳:־ . ׳. . , 

• •אנושו ת נצ ל האטומ ץ : 
עורך : אבג ד כהן ; ניאלזרי ס ע ל 

;השאל ת;מגרעיניתיכאםמק ט '".־■י • 

ק^סוסי־שמר ? הוצא ת הקי^ץ ־,{*יסאוח ח 198$ . ' 
המאוחד ; 988 ה ! 


עויו ה . לא;.׳•' - 

•יאירהה־בי־ה״ציפו ר 

כלואוד ; צלדיממש ה קוסרמן ! 
הוצא ת הקיבו ץ המאוחד/ספר י 
,סימ ן קריאת ; 1988 . ל • 


_ לגר ב קפלי ה •הקח ר 


שע* ה 


1 ^ 0 ^=^ 888055 *^ 11088 1 

| חקיבו ץ תאיצ י • תשומ ר תצעי ר ש תוחןדיו^יצ ל 

ישיב ת הווע ד הפוע ל 

,,מתקיי ם ביוטראשוד , 3.1.88 בשע ה 3X108.56 ! 

.- ׳ ע * שד ר חיוס ז • ־ יי . . ־ ■;;. ־ : - י ־ ־•־־.■:' • . 

־ . ; : 1 . קר י ע״ץ ז הדדי ת - . • . < י . 

*״*?ייי ק : ■ י י ? 9 וזכזךז מ חאו*צ < ■ נ 
'1• 


כ־' ד 20 


ף.. ז אי ־ י ־ ־ י ■ 


־׳. ■ .